Upphandlingar i regionen Sverige

>20 arkiverade upphandlingar

Upphandlande organisationer i regionen Sverige har varit Trafikverket, Västra Götalandsregionen och Telge Inköp AB.

Nyligen genomförda upphandlingar i regionen Sverige

2024-01-30   Psykoterapitjänster (Region Jönköpings län)
Uppdraget avser tjänsten psykoterapi hos privatpraktiserande legitimerade psykoterapeuter. Uppdraget består i att tillhandahålla och utföra regionfinansierad psykoterapi till invånare inom Region Jönköpings län. Behandlingen ska tillhandahållas och utföras i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer och evidensbaserade metoder. Visa upphandlingen »
2024-01-18   Kolorektalkirurgi (Västra Götalandsregionen)
Upphandlingen avser kolorektalkirurgi. Visa upphandlingen »
2024-01-18   Outsourcing Finance & Accounting (Vattenfall AB)
Outsouring of Finance and Accounting servcices Visa upphandlingen »
2024-01-11   Kommunal vuxenutbildning- Naturbruk (Kalmar kommun)
Beställaren avser att upphandla Kommunal vuxenutbildning, yrkesutbildningar inom djurvård, lantbruk, skogsvård och trädgård. Upphandlingen omfattar alla nationella kurser i ämnen som är relevanta för dessa yrkesområden, enligt naturbruksprogrammet och Skolverket. Uppdraget omfattar även vuxenutbildningens lärlingskoncept inom naturbruk så som leverantör och beställare kommer överens om. Anbud ska lämnas på hela uppdraget, alternativa anbud accepteras inte. Beställaren uppskattar den totala inköpsvolymen … Visa upphandlingen »
2024-01-05   Tandtekniska tjänster (Region Jönköpings län)
Uppdraget avser tandtekniska tjänster i form av specialanpassade produkter avseende avtagbar protetik, tandstödd och implantatstödd protetik, bettfysiologi och ortodonti. Uppdraget gäller såväl tillverkning av specialanpassade produkter som de tjänster från det tandtekniska laboratoriet som krävs för fullgod kvalitet och säkerhet. Visa upphandlingen »
2023-12-11   Företagshälsa (Polismyndigheten)
Upphandlingen omfattar Polismyndighetens behov av Företagshälsa, leverans av tjänster och kompetenser inom området. Upphandlingen kommer resultera i ett ramavtal. Polismyndigheten avser att ingå ramavtal med en leverantör. För mer information se upphandlingsdokumentet. Visa upphandlingen »
2023-12-04   Framework agreement Metal insignias (FMV)
FMV procures Metal ingsignias for the Swedish Armed Forces (SwFA) to fill the need that exists. Visa upphandlingen »
2023-12-01   Externt rekryteringsstöd (Polismyndigheten)
Leverantören ska erbjuda en kvalificerad och strukturerad rekryteringsprocess där målet är att identifiera och attrahera rätt kompetens till aktuella befattningar samt genomföra rättssäkra rekryteringar. Rekryteringsuppdragens storlek kommer att variera, men med störst sannolikhet kommer uppdragen att bestå av 8-20 personer som ska anställas till samma sorts tjänst. Visa upphandlingen »
2023-11-30   Jour-/akutplatser barn för barn och ungdomar (Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning)
Jour-/akutplatser i abonnemangsform för barn och ungdomar 0–20 år som placeras med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga (LVU). Avtalsområden: Jour-/akutplatser för barn och ungdomar – Delområde – Barn 0–12 år. Jour-/akutplatser för barn och ungdomar – Delområde – Ungdomar 13–20 år. Visa upphandlingen »
2023-11-24   Protective helmet for vehicular use (Polismyndigheten)
This procurement includes the provision of protective helmets for vehicular use in mountain environments. Visa upphandlingen »
2023-11-20   Ramavtal konsulttjänster inom tunnelsäkerhet- nationellt (Trafikverket Myndighet)
Uppdragen omfattar området tunnelsäkerhet granskning och expertstöd vid framtagning av rap- porter och normer, stöd till investeringsprojekt, utföra utredningar och beräkningar, framtagande av säkerhetsdokumentation, planera/genomföra utbildning eller övning inom tunnelsäkerhet, brandskyddsbeskrivningar och säkerhetsanalyser samt granskning av externa rapporter. Visa upphandlingen »
2023-11-17   Upphandling av civila helikoptertjänster, regionala ramavtal (Polismyndigheten)
Upphandlingen avser ett ramavtal per avtalsområde som ska tillgodose Polismyndighetens behov av tillgängliga civila helikoptertjänster CAT och SPO inom region Nord avtalsområde Norrbotten, avtalsområde Västerbotten och Jämtland samt region Bergslagen avtalsområde Dalarna. Visa upphandlingen »
2023-11-17   För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad inklusive BPU för väg 225 Slättmalm inom Botkyrka kommun (Trafikverket Myndighet)
För upprättande av förfrågningsunderlag inklusive BPU för utförandeentreprenad väg 225 Slättmalm inom Botkyrka kommun Visa upphandlingen »
2023-11-17   ÅVS Tillgänglighets-, kapacitets- och miljöbrister, E18 Nordost, Stockholms län (Trafikverket Myndighet)
Upphandling gäller uppdraget att utföra en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för E18 från Stocksundsbron t.o.m. tpl Arninge i Danderyd och Täby kommun. ÅVS:en syftar till att tillsammans med Trafikverket, berörda kommuner och Region Stockholm, identifiera en gemensam behovs- och bristbild samt identifiera åtgärdsförslag för att lösa problem gällande kapacitet, tillgänglighet och miljö i stråket. Visa upphandlingen »
2023-11-17   Arrangerad skolskjuts Svalöv (Helsingborgs Stad)
Svalövs kommun, Sektor utbildning, inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende fordon och trafikledning för arrangerad skolskjuts med tillhörande funktion för att kunna avropa extrabeställningar och lovresor i Svalövs kommun. Visa upphandlingen »
2023-11-17   Entreprenad E10 Otterhällan inom projekt Haga, Västlänken (Trafikverket Myndighet)
Byggnation av bergtunnel samt servicetunnel inom projekt Haga, Västlänken. Ny annonsering efter tidigare avbruten upphandling. Visa upphandlingen »
2023-11-17   Upphandling av webbaserade juridiska tjänster (Serviceförvaltningen)
Staden har identifierat ett behov av webbaserade juridiska tjänster och det finns sen tidigare inget gemensamt avtal inom detta område. Ett nytt avtal inom området behöver därmed upphandlas. Syftet med upphandlingen är att samordna stadens inköp. I och med att det är en stor variation på stadens olika behov krävs det ett avtal som möjliggör för en stor bredd av tjänsten samt flexibilitet för beställaren att kunna ev. avropa från mer än en (1) leverantör. Visa upphandlingen »
2023-11-16   4 st insamlingsfordon till Luleå Miljöresurs AB (Luleå kommun)
Upphandlingen omfattar Luleå Miljöresurs AB behov av nedan insamlingsfordon: 1 st lastväxlande insamlingsfordon 2 st tvåfack-baktömmande insamlingsfordon 1 st spol & sug insamlingsfordon Visa upphandlingen »
2023-11-16   Lokalvård Idrottshallar (Sollentuna kommun)
Städning av idrottshallar Sollentuna Visa upphandlingen »
2023-11-16   Lokalvård Rudbeck (Sollentuna kommun)
lokalvård ( städ ) av rudbeck gymnasieskola Visa upphandlingen »
2023-11-16   Lokalvård Norra (Sollentuna kommun)
Städning Sollentuna - Norra Visa upphandlingen »
2023-11-15   Företagshälsovård (Region Halland)
Upphandlingen avser ett avtal för leverans av ett helhetsåtagande för företagshälsovård som innefattar kvalificerat stöd i utvecklingen av arbetsmiljön. Visa upphandlingen »
2023-11-15   Väg 26 trafikplats Stallsiken, Skövde kommun (Trafikverket Myndighet)
Totalentreprenad för byggnationa av trafikplats på väg 26, Skövde Kommun. Visa upphandlingen »
2023-11-15   E22 Bälö-Gladhammar, BPU (Trafikverket Myndighet)
Projektet avser BPU för en sträcka på ca 16 km som ska mötessepareras i befintlig sträckning. Visa upphandlingen »
2023-11-15   Omhändertagande av avfall - Hudiksvalls kommun (Hudiksvalls kommun)
Hudiksvalls Kommun upphandlar omhändertagande av: * Invasiva växter för förbränning (emballerade) * Restavfall från kärl och mindre brännbart avfall * Större brännbart inklusive komplicerat avfall * Osorterat avfall från verksamheter * Deponirest * Asbestavfall Visa upphandlingen »
2023-11-15   Liksäckar vid brottsmisstanke (Polismyndigheten)
Ramavtalet omfattar olika varianter av liksäckar som Polisen använder vid brottsmisstanke. Visa upphandlingen »
2023-11-15   Transport av grot (grenar, toppar, stubbar m.m.) och stockar (Sollentuna kommun)
Löpande transporttjänster av grot (grenar, toppar, stubbar m.m.) och stockar från väggräns till Sollentunas uppsamlingsplats. Visa upphandlingen »
2023-11-15   Delprojektledare produktion trimning av vägsystem samt trafikutrustning (Trafikverket Myndighet)
Delprojektledare produktion trimning av vägsystem samt trafikutrustning Visa upphandlingen »
2023-11-14   Basunderhåll väg Enköping inom Uppsala län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Enköping inom Uppsala län Möjlig option om 1 eller 2 år Visa upphandlingen »
2023-11-14   Basunderhåll väg Söderköping inom Östergötlands län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Söderköping, inom Öster-götlands län Möjlig option 1 eller 2 år Visa upphandlingen »
2023-11-14   Basunderhåll väg Järna inom Stockholms län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Järna, inom Stockholms län Möjlig option 1 eller 2 år Visa upphandlingen »
2023-11-14   Genomförande av Oxunda vattensamverkans utredning av internbelastning (Upplands Väsby kommun)
upphandling av genomförande av Oxunda vattensamverkans utredning av internbelastning Visa upphandlingen »
2023-11-13   Konsultstöd för Underhålls verksamhet för övervakning och styrning av vägtrafik – område Trafik (Trafikverket Myndighet)
Konsultstöd för Underhålls verksamhet för övervakning och styrning av vägtrafik – område Trafik Option 2 + 2 år Visa upphandlingen »
2023-11-13   Analystjänst för miljögiftsövervakning – PFAS i ytvatten (Miljöförvaltningen)
Stockholm stads miljö- och hälsoskyddsnämnd genom miljöförvaltningen (nedan benämnt beställaren), inbjuder till att inkomma med anbud i upphandling av ramavtal avseende analystjänst för miljögiftsövervakning – organiska ämnen i ytvatten. Visa upphandlingen »
2023-11-13   HUS 140 (Polismyndigheten)
Entreprenaden avser en nybyggnation av lokaler för myndigheten i Linköping. Byggnaden som ska uppföras består av fem (5) våningar samt källare på cirka 5 800 m2. Byggnaden som upphandlingen avser kommer att inrymma laboratorier miljöer, kontorsytor samt tillhörande biytor. Projektet kommer att vara installationsintensivt. Visa upphandlingen »
2023-11-13   Framework agreement Textile insignias (FMV)
FMV has been given the task of procuring a new Framework agreement of Textile insignias to SwAF. Included in the procurement are woven and embroidered insignias divided in to 34 price groups. The insignias are part of uniforms worn by personal in the Swedish Armed Forces when they represent Sweden, both at home and abroad. Visa upphandlingen »
2023-11-13   Ramavtal Teknisk besiktning 2024 (Exploateringskontoret)
Ramavtalsuppdraget avser tekniska konsulttjänster vad gäller tekniska besiktningar. Syftet med upphandlingen är att säkerställa beställarens behov av besiktningstjänster under avtalsperioden. För mer info, se AUC.1. Visa upphandlingen »
2023-11-10   Ramavtal för Reparation och service av släp, trailer, kärra och påhängsvagn för tunga fordon (Renova Aktiebolag)
Upphandling av ramavtal för reparation och service av släp, trailer, kärra och påhängsvagn för tunga fordon Visa upphandlingen »
2023-11-10   IT Consultancy Tender (Vattenfall AB)
RFI IT Consultancy Visa upphandlingen »
2023-11-10   Undersökningstjänster (Botkyrka kommun)
Botkyrka kommun önskar teckna kontrakt med en leverantör som kan utföra framförallt kvantitativa undersökningar men även kvalitativa undersökningar för kommunens behov. Visa upphandlingen »
2023-11-10   Expertstöd till uppdrag REMM – resfria/digitala möten i myndigheter (Trafikverket Myndighet)
Uppdraget avser en resurs motsvarande en halvtidstjänst till uppdrag REMM – resfria/digitala möten i myndigheter. Visa upphandlingen »
2023-11-10   PLno E4 viltpassage Håknäskälen, Planläggningsprocess, Bygghandling (Trafikverket Myndighet)
Projektering omfattar framtagande av bygghandling inkl vägplan (planläggningsprocess) för ny Faunabro på E4:an vid Håknäskälen. Skede samrådsunderlag har genomfört internt av Trafkverket, uppdraget startar med samrådshandling. Projekteringen sker paralellt med vägplanen. Väg: E4 Kommun: Nordmaling Kommun Län: Västerbottens län. Annonsering : V46 eller V47 Visa upphandlingen »
2023-11-10   Mottagning av Jordschakt Fall B innehållande invasiva arter från projekt Vändspår Lerum (Trafikverket Myndighet)
Mottagning av Jordschakt Fall B innehållande invasiva arter från projekt Vändspår Lerum. Visa upphandlingen »
2023-11-10   Lastväxlartransporter ÅVC 2023 (SRV återvinning AB)
Upphandlingen avser lastväxlartransporter inklusive tömning och lossning av fraktioner i container från SRV återvinning AB:s återvinningscentraler till Sofielunds återvinningsanläggning (Gladö) och till externa mottagare och lossning enligt anvisning av mottagningsanläggning. Inköpen beräknas till ca 35 miljoner kr under en maximal avtalsperiod om 4 år. Avtal kommer att tecknas på en löptid om tre (3) år med möjlighet till förlängning med ett (1) år. Visa upphandlingen »
2023-11-09   FSE705 Gestaltning av tunnelrum, E4 Förbifart Stockholm (Trafikverket Myndighet)
Gestaltningen ska förenkla för trafikanter att känna igen sig i tunnelsystemen, förstärka känslan av trygghet samt förhindra monotoni och trötthet. Utförande av entreprenad FSE705 omfattar bland annat tillverkning och montage av stål- och betongkonstruktioner samt belysningsinstallationer för konstnärlig gestaltning avseende fem konstverk samt belysningsinstallationer vid fem luftutbytesstationer. Projektet E4 Förbifart Stockholm har den 6 maj 2022 arrangerat en marknadsdag i Stockholm avseende … Visa upphandlingen »
2023-11-09   Projektledare inom väg med placering i Göteborg (Trafikverket Myndighet)
Uppdraget avser att tillhandahålla en resurskonsult för investering inom vägprojekt i region väst investeringsenhet IVväv3 med stationeringsort i Göteborg. I uppdraget ingår även vid behov att även bistå andra enheter inom investering Väst. Visa upphandlingen »
2023-11-09   Kanalrensning och OVK-besiktning (AB Gavlegårdarna)
OVK-besiktning och kanalrensning Visa upphandlingen »
2023-11-09   Ramavtal Entreprenadmaskiner (SRV återvinning AB)
Upphandlingen avser ramavtal för köp av nya grävmaskiner/materialhanterare och hjullastare. mm. med olika drivmedelsval. Visa upphandlingen »
2023-11-09   Hedersbelöning Guldmedaljer (Serviceförvaltningen)
Upphandlingen omfattar Guldmedaljer till stadens invånare. Staden uppskattar det till 40-80 medaljer om året inklusive tillbehör. Staden delar en gång per år ut hedersbelöningar till anställda och tidigare anställda som gått i pension under året. Därav varierar antalet kraftigt. Dessutom delar staden även ut guldmedaljer till "förtjänta Stockholmare". Visa upphandlingen »