Leverantör: Ramboll Sweden AB

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar där leverantören Ramboll Sweden AB nämns

2023-09-06   Ramavtal Tekniska konsulter Planarkitekt (Umeå kommun)
Umeå kommun agerar inköpscentral och upphandlar ramavtal avseende Tekniska konsulter inom området Planarkitekt för Umeå kommun och de som är anslutna till inköpscentralen i enlighet med förfrågningsunderlag. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramboll Sweden AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB White Arkitekter Aktiebolag
2023-08-30   Tekniska konsulttjänster 2024 (Region Västernorrland)
Region Västernorrland upphandlar ramavtal för Tekniska konsulttjänster. Anbudslämnare kan välja att inkomma med anbud för ett eller flera konsultområden. Upphandlingen avser ramavtal avseende tekniska konsulttjänster inom totalt 25 kompetensområden för arkitekter, projektörer, byggadministration och sakkunniga. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Arconi Design & Projektering Bjerking AB Bricon AB Cravito AB Firetech Engineering Emron AB Funktion & Teknik (F&T) Aktiebolag INTEC Uppsala AB Lektus Sweden AB Liljewall Arkitekter Aktiebolag Ramboll Sweden AB Säkerhetspartner Norden Aktiebolag Stadion Arkitekter Engstrand Kempe Mårtensso Sweco Sverige AB SWECSA AB Tecnicon Byggkonsult AB Tecnicon VVS Konsult AB Tengbomgruppen AB Tyréns Sverige AB Venn Group AB Vinnergi AB W Ö Konsult Aktiebolag Wise Management AB WSP Sverige AB
2023-08-21   Tekniska konsulter - Väg- och trafikkonsulter (Kungsbacka kommun)
Upphandlingen avser tekniska konsulter inom Väg- och trafikkonsulter med olika uppdragskategorier för successiva leveranser under avtalsperioden inom nedan avtalsområden: Avtalsområde A: Bullerutredningar Avtalsområde B: Trafikplanering Avtalsområde C: Projekteringar Avtalsområde D: Vibrationsutredningar AUA.3 Orientering om projektet och uppdraget Upphandlingen avser att tillhandahålla konsulttjänster inom ovan angivna områden. De specifika krav på kompetens och erfarenhet som gäller inom … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Bjerking AB Bouvier Sverige AB Metron Miljökonsult AB MEXL. AB Noll Tre Konsult AB Norconsult Sverige AB Ramboll Sweden AB Sigma Civil AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB WSP Sverige AB
2023-08-21   Tekniska konsulter - Anläggning; Projektledare, Byggledare & Kalkylator (Kungsbacka kommun)
Avtalet avser att täcka kommunens behov av Tekniska konsulter mot Anläggning med rollerna Projektledare, Byggledare & Kalkylator De specifika krav på kompetens och erfarenhet som gäller för varje avtalsområde framgår under AUC.32 Beställaren avser att teckna kontrakt med max fem (5) leverantörer per avtalsområde, under förutsättning att tillräckligt många kvalificerade anbud inkommer. Avrop kommer därefter att ske succesivt, när behov uppkommer i den löpande verksamheten hos Beställaren, genom förnyad … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Infra Action Gbg AB MEXL. AB Niras Sweden AB Norconsult Sverige AB Ramboll Sweden AB WSP Sverige AB
2023-08-18   Tekniska konsulter - Inom VA (Kungsbacka kommun)
Upphandling av tekniska konsulter inom områdena: VA-projektering, VA-utredningar och VA-modellering. AUA.3 Orientering om projektet och uppdraget Upphandlingen omfattar uppdrag inom nedan kategorier. Beställaren förbehåller sig rätten att avgöra om platsbesök ska ske i varje avropat uppdrag. Avtalsområde A: VA-projektering Avtalsområde B: VA-utredningar Avtalsområde C: VA-modellering De krav på kompetens och erfarenhet som gäller för samtliga avtalsområden framgår under rubrik Leverantörens … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Aqua Rosim AB Bjerking AB Cowi AB Noll Tre Konsult AB Ramboll Sweden AB Structor Mark Väst AB
2023-08-11   Ramavtal - Uppdragsansvarig konsult inom detaljplanering (Malung-Sälens kommun)
Denna upphandling avser ramavtal av uppdragsansvarig konsult inom detaljplanering Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Radar Arkitektur & Planering AB Ramboll Sweden AB
2023-07-12   Ramavtal BEST-projektering II (Norrköpings kommun)
Norrköpings kommun och Norrköpings spårvägar AB inbjuder Er att lämna anbud i offentlig upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster inom spårbunden infrastruktur med ban-, el-, signal- och teleteknik (BEST). Upphandlingen avser ramavtal med tre (3) anbudsgivare, förutsatt att tre (3) anbudsgivare kvalificerar sig. Anbud ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av upphandlingsdokumentet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Crabat AB Ramboll Sweden AB Sweco Sverige AB
2023-07-04   Resurskonsulter inom Trafikprognoser, samhällsekonomiska analyser och modeller för dessa (Trafikverket Myndighet)
Trafikverket innehar flera olika verktyg och modeller som används för trafikanalyser i form av trafikprognoser, samhällsekonomiska kalkyler, effektberäkningar och liknande. Uppdraget består av stöd till Trafikverket i arbetet med tillämpning och utveckling av dessa verktyg och modeller, samt framtagande av omvärldsförutsättningar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Atrax Energi och Miljö Aktiebolag Bouvier Sverige AB Ernst & Young Aktiebolag M4Traffic AB Movea Trafikkonsult AB Norconsult Sverige AB Ramboll Sweden AB Sweco Sverige AB Trivector Traffic AB WSP Sverige AB
2023-07-03   Samhällsbyggnadskonsulter (Region Halland)
Upphandling omfattar konsultuppdrag inom Region Hallands verksamhetsområde "Samhällsplanering" där bland annat samhällsbyggnad, kollektivtrafik, infrastruktur, externt miljö- och klimatarbete, energi och bredband ingår. Konsulter kommer att anlitas för både kortare och längre uppdrag. De flesta uppdrag, oavsett område, kommer att ligga på ca 50 till 200 timmar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Bouvier Sverige AB Radar Arkitektur & Planering AB Rådhuset Arkitekter AB Ramboll Sweden AB Trivector Traffic AB WSP Sverige AB
2023-06-16   Byggnadskonstruktör Reservkraft BY 74 SÖS (Locum AB)
Locum önskar upphandla och teckna avtal gällande byggkonstruktion för program-systemhandling. Uppdraget kan komma att utökas med en option där detaljprojektering förfrågningsunderlag, bygghandling och relationshandling skall ingå. Uppdraget innebär att upprätta handlingar, i program och systemskede. Arbetet bedrivs självständigt tillsammans med en konsultgrupp bestående av Arkitekter, CAD/BIM samordnare, tekniska konsulter, specialister och i mycket nära samarbete med projektledning. För uppdragets … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramboll Sweden AB
2023-06-08   Konsulter projektledare och projektör/beredare för el- och belysningsnät (Tekniska verken Linköping Nät AB)
löpande behov av konsulter för projektledning och projektering/beredning av el- och belysningsnät. Förekommande arbete innefattar projektledning, projektering och beredning av nybyggnation, om- och tillbyggnation samt underhåll av befintliga el- och belysningsnät i Linköpings och Katrineholms kommuner. Projekten omfattar både kabel- och friledningsnät. Det kan också förekomma behov av konsulter som arbetar löpande med flera projekt samtidigt. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Industry AB ELB KRAFT AB NEKTAB Nordisk ElkraftTeknik AB Projektteknik i Östergötland AB Ramboll Sweden AB WSP Sverige AB
2023-05-10   Uppdragskonsulter inom Trafikprognoser, samhällsekonomiska analyser och modeller för dessa (Trafikverket Myndighet)
Trafikverket innehar flera olika verktyg och modeller som används för trafikanalyser i form av trafikprognoser, samhällsekonomiska kalkyler, effektberäkningar och liknande. Uppdraget består av stöd till Trafikverket i arbetet med tillämpning och utveckling av dessa verktyg och modeller, samt framtagande av omvärldsförutsättningar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Bouvier Sverige AB Ernst & Young Aktiebolag M4Traffic AB Movea Trafikkonsult AB Norconsult Sverige AB Nordisk Mobilitet Forskning och Innovation AB Ramboll Sweden AB Statens Väg- och Transportforskningsinstitut Sweco Sverige AB Trivector Traffic AB Tyréns Sverige AB VAP VA-Projekt Aktiebolag WSP Sverige AB
2023-05-05   Konstruktörer (Region Västmanland)
Konstruktörer till NAV Etapp 2 Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramboll Sweden AB
2023-05-02   Ramavtal 0297 Tekniska konsulttjänster; Förstudie, förprojektering och detaljprojektering av flera teknikområden (Malmö stad, fastighets- och gatukontoret)
Inom ramen för detta ramavtal kommer konsultuppdrag att genomföras som exempelvis avser utredningar, undersökningar, förstudier, förprojekteringar, detaljprojekteringar samt framtagande av teknisk beskrivning, klimatkalkyler, kostnadskalkyler, förenklade förfrågningsunderlag etc. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Berg&Dahl arkitektur och projektering AB Edge Of Civil Design AB Iterio AB Kreera samhällsbyggnad Norconsult Sverige AB Ramboll Sweden AB Rejlers Sverige AB Sigma Civil AB STRUCTOR BRO OCH ANLÄGGNING MALMÖ AB Sweco Sverige AB TerrVia Mark Malmö AB Tyréns Sverige AB WSP Sverige AB
2023-04-06   Tekniska Konsulttjänster - Certifierad sakkunnig tillgänglighet (Östersunds kommun)
Östersunds kommun genomför upphandling av ramavtal avseende Tekniska konsulttjänster Certifierad sakkunnig tilgänglighet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: BBH Arkitektur & Teknik Aktiebolag Ramboll Sweden AB Sweco Sverige AB
2023-04-06   Konsulter inom VA-process (Hammarö kommun)
Upphandlingen avser uppdrag inom utredning, projektering och besiktning inom kommunernas anläggningar för vatten och avlopp (VA). Konsulterna ska ha kompetens inom process, maskin, CAD, hydraulik och uppdragsledning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramboll Sweden AB Sweco Sverige AB
2023-04-04   Ramavtal geoteknik- och markmiljötjänster (Trelleborgs kommun)
Trelleborgs kommun bjuder in till anbudsgivning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: C3S Miljöteknik AB EnSuCon AB Ramboll Sweden AB
2023-03-31   Tekniska konsulter Vattenrelaterad modellering (Göteborgs stad Inköp och upphandling)
Konsulten ska kunna utföra utredningar, analyser, rapporter m.m. avseende vattenrelaterad modellering. Upphandlingen är uppdelad i 5 delområden: A. Avloppssystem B. Vattendrag C. Sjöar och kustvatten D. Grundvatten E. Vattendistributionssystem F. Skyfall Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Aqua Rosim AB Bergab-Berggeologiska Undersökningar AB Cowi AB DHI Sverige AB EnviDan AB Norconsult Sverige AB Ramboll Sweden AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB WSP Sverige AB
2023-03-22   Tekniska konsulter - Projektledning bygg (Kungsbacka kommun)
Avser kommunens behov av Tekniska konsulter - Projektledning bygg AUA.3 Orientering om projektet och uppdraget Ramavtalet omfattar konsulttjänster inom området projektledning bygg. Konsultuppdragen är uppdelade i nedan angivna avtalsområden Avtalsområde - Projektledare, Projekteringsledare och Byggledare Avtalsområde - Kalkylator Avtalsområde KA - Kontrollansvarig Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Aktiebolaget True Concept Arkitekterna Krook & Tjäder i Halmstad AB Kodeda konsulter AB MEXL. AB Ramboll Sweden AB RECOM West AB Thurixgruppen AB Vega In-West AB
2023-03-16   Ramavtal avseende fastighetsinventering (Region Kalmar Län)
Upphandlingen avser ramavtal för fastighetsinventering inom flera olika fastighetsrelaterade discipliner inom tre geografiska områden. Volymen för tjänsterna är beroende av politiska beslut och kommer därför att kunna variera över tiden. Ramavtalet gäller preliminärt från och med 2023-08-01 till 2027-07-31. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Conservator Fuktreducering Svenska AB Ingenjörsfirman M Gustafsson AB Ramboll Sweden AB
2023-03-09   Tekniska konsulttjänster - Bergteknik och geoteknik (Göteborgs stad Inköp och upphandling)
Upphandlingen omfattar tekniska konsulttjänster inom följande områden: 1. Bergteknik - Området omfattar bergtekniska frågeställningar inom kommunens verksamhetsområde. 2. Geoteknik - Området omfattar geotekniska frågeställningar inom kommunens verksamhetsområde.  AUC. 55 Fel i uppdrag Med tillägg till ABK 09 kap 5 § 1 gäller följande. Uppdraget ska anses felaktigt utfört om resultatet avviker från villkoren i detta avtal, vad Konsulten har utfäst eller marknadsfört och vad Beställaren med … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Bjerking AB Bohusgeo Aktiebolag Cowi AB Markera Mark Göteborg AB Mitta AB Norconsult AB PE Teknik & Arkitektur AB Ramboll Sweden AB Rejlers Sverige AB Tyréns Sverige AB WSP Sverige AB
2023-02-27   Säkerhets- och bredskapskonsult (Region Uppsala)
Säkerhets- och beredskapsenheten vid regionkontoret, regiondirektörens stab ser behov av att upphandla ett ramavtal med konsultföretag som med kort varsel efter avrop lan leverera en eller flera konsulter som stödjer Region Uppsalas egen personal i säkerhet- och beredskapsenheten. Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs på Behandling av personuppgifter (regionuppsala.se). Anbudstidens utgång Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Combitech Aktiebolag Ramboll Sweden AB
2023-02-23   Tekniska konsulter Arkitektur, projektering och byggkonstruktion (Skinnskattebergs kommun)
Upphandlingen är uppdelad på tre (3) olika konsultområden. Uppdelningen baseras på olika kompetensområden. De tre (3) områden är: 1. Arkitekt 2. Projektering 3. Byggkonstruktion Anbudsgivaren kan välja hur många konsultområden anbud ska lämnas på. Det är således tillåtet, men inget krav att lämna anbud på samtliga konsultområden. Varje konsultområde kommer att prövas var för sig. Beställaren har för avsikt att, för respektive konsultområde, teckna ramavtal med samtliga kvalificerade leverantörer. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF infrastructure AB Ålsten Arkitektbyrå Arkitekterna Krook & Tjäder i Stockholm AB Arqly Sverige AB Ateljé Wijgård AB Bygg Ark i Köping AB David Alton Arkitektkontor AB Detail Group Sweden AB Donalds Arkitekter AB ER Projektpartner AB Gudmund Israelsson Ingenjörsbyrå Aktiebolag Ingenjörsgruppen i Mälardalen AB Jan Forell AB Joakim Häggström Arkitektkontor AB Kod Arkitekter AB Kontrollbolaget Norr AB Konum AB Kristian Lindgren Arkitektkontor AB Marge Arkitekter Aktiebolag Norconsult AB Origo arkitekter Aktiebolag Peritus Konstruktion AB Ramboll Sweden AB Sjoblom Freij Arkitekter AB, Stadion Arkitekter Engstrand, Kempe,... Structor Västerås AB Sweco Sverige AB Tengbomgruppen Aktiebolag TOL Arkitekter AB Wahlros Byggprojektledning AB White Arkitekter Aktiebolag
2023-02-01   Ramavtal för Tekniska konsulttjänster byggnadsverk (Trafikverket Myndighet)
Ramavtal Tekniska konsulttjänster för byggnadsverk är ett komboavtal och omfattar följande: Tjänsteområde 1: Utförande av Bärighetsberäkning, Tjänsteområde 2: Kontroll av bärighetsberäkning och konstruktions- redovisning, Tjänsteområde 3: Inspektion och Tjänsteområde 4: Tillståndsutredning. Samtliga tjänsteområden har följande: Avrop utan förnyad konkurrenssättning (rangordning med fördelningsnyckel): För uppdrag där omfattningen uppskattas uppgå till högst 450 000 SEK (<450 000 SEK) kommer avrop … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Betong och stålteknik i Stockholm AB Bro och Stålkontroll i Stockholm AB Centerlöf & Holmberg AB Cowi AB Inhouse Tech Göteborg AB Kiwa Sweden AB Loxia Broteknik AB Norconsult AB Nordisk Broinspektion AB Ramboll Sweden AB STRUCTOR BRO OCH ANLÄGGNING MALMÖ AB Svenska Teknikingenjörer Gbg AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB WSP Sverige AB
2023-01-25   Tekniska konsulter, Trafik (Örnsköldsviks kommun)
Örnsköldsviks kommun upphandlar ramavtal gällande Tekniska konsulter Infrastruktur, Trafik för successivt avrop under ramavtalsperioden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramboll Sweden AB Tyréns Sverige AB
2022-12-06   Tekniska konsulter - VVS (Eksjö kommun)
Upphandlingen avser ramavtal med Tekniska konsulter inom området VVS. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: EFK AB ProjPartner Öst AB Ramboll Sweden AB
2022-12-02   Ramavtal tekniska konsulter och arkitekttjänster (Region Skåne, Regionfastigheter)
Upphandling av ramavtal Tekniska konsulttjänster och arkitekttjänster har till syfte att säkerställa Beställarens behov av byggrelaterade konsulttjänster inom efterfrågade kategorier och enligt givna förutsättningar i förfrågningsunderlaget. Löpande om- och tillbyggnationer planeras för många av de fastigheter som Region Skåne äger idag eller förvärvar under avtalstiden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Bengt Dahlgren Syd AB PE Teknik & Arkitektur AB Ramboll Sweden AB Rejlers Sverige AB Sweco Sverige AB WSP Sverige AB
2022-11-17   Tekniska konsulttjänster El, tele, transportsystem (Västra Götalandsregionen)
Västfastigheter upphandlar ramavtal gällande tekniska konsulttjänster el, tele, och transportsystem enligt upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Ramboll Sweden AB Rejlers Sverige AB Sweco Sverige AB WSP Sverige AB
2022-11-17   Tekniska konsulttjänster VVS samt SÖE (Västra Götalandsregionen)
Västfastigheter upphandlar ramavtal gällande tekniska konsulttjänster Värme, ventilation, sanitet (VVS) samt styr och övervakning (SÖ) enligt upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Epg Konsult Samordnad VVS-Teknik AB Ramboll Sweden AB Sweco Sverige AB WSP Sverige AB
2022-10-24   Ramavtal Trafikanalyser 2023 (Göteborgs Stad Trafikkontoret)
Upphandlingen avser att teckna ramavtal om konsulttjänster för trafikanalyser och är indelad i följande tre avtalsområden: Trafikprognoser och trafikanalyser på övergripande nivå med Visum Trafikanalyser på detaljerad nivå med Vissim samt signalexpertis med koppling till Vissim/VisVAP Prognoser och analyser med Sampers/Samkalk Anbud får lämnas på ett eller flera avtalsområden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Iterio AB Ramboll Sweden AB Sweco Sverige AB Trivector Traffic AB WSP Sverige AB
2022-10-21   Upprättande av FFU samt BPU för Väg 154, delen Ekbacken-Draglycke, GC-väg, Väg 1968, delen... (Trafikverket Myndighet)
Upphandlingen avser upprättning av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad samt byggplatsuppföljning för följande projekt: - Väg 154, delen Ekbacken-Draglycke, GC-väg, Svenljunga kommun - Väg 1968, delen Starrkärrsvägen-Prästalund, gång- och cykelväg, Ale kommun - Väg 566, delen Björlanda Kyrkväg-Björlanda kile, gång- och cykelväg, Göteborgs stad Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramboll Sweden AB
2022-10-20   Ramavtal Konsulttjänster Trafikutredning Tyresö (Tyresö kommun)
Upphandling av ramavtal för Tyresö kommun och Tyresö bostäder AB. Två avtalsområden som tilldelas separat: A. Trafikplanering B. Trafikanalys Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Cowi AB Iterio AB Ramboll Sweden AB Sweco Sverige AB Trivector Traffic AB WSP Sverige AB
2022-09-20   Konsulter inom trafikplanering (Eskilstuna kommun)
Beskrivning av upphandlingen Upphandlingen avser ett ramavtal för tillhandahållande av konsulter för trafikplanering. Upphandlingen är indelad i sex områden. Anbudsgivaren kan lämna anbud på ett eller flera områden enligt nedan: 1. Trafikplanering 2. Parkeringsutredningar3. Trafiksäkerhet och utformning4. Kollektivtrafik5. Mobility management6. Trafiksimuleringar och trafikanalys Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: M4Traffic Norconsult AB Ramboll Sweden AB Trivector Traffic AB Tyréns Sverige AB WSP Sverige AB
2022-09-15   Ramavtal konsulttjänster, upphandling av byggnadskonstuktörer (Region Dalarna)
Upphandling av byggnadskonstruktörer. Avtalsperiod 2023-01-01--2024-12-31 med möjlighet till förlängning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramboll Sweden AB WSP Sverige AB
2022-09-12   Tekniska konsulttjänster miljötekniska undersökningar (Skövde kommun)
Denna upphandling avser tecknande av ramavtal med fem (5) leverantörer, om så många kvalificeras, för tillhandahållande av tekniska konsulter avseende miljötekniska undersökningar inklusive miljö- och tillståndsansökningar till sektor samhällsbyggnad, Skövde kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Cowi AB Jordnära miljökonsult Sverige AB Ramboll Sweden AB WSP Sverige AB
2022-09-05   Tekniska konsulttjänster (Kalmar kommun)
Upphandlande myndighet och beställare är: Kalmar kommun (org. nr 212000-0746) Kalmarsunds gymnasieförbund (org. nr 832401-6453) Kalmar Kommunbolag AB (org. nr 556527-6184) Mörbylånga kommun (org.nr 212000-0704 ) Borgholms kommun (org.nr 212000-0795) Borgholms Energi AB (org.nr 556527-7455) Torsås kommun (org. nr 212000-0696) Emmaboda kommun (org. nr 212000-0738) Omfattning Beställaren avser att upphandla tekniska konsulttjänster för följande … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB AL Studio AB Brandskyddslaget AB BYGGKULT - Byggnadsvård och kulturmiljö AB FOJAB arkitekter AB Forcit Consulting AB Kalmar läns museum Metria AB Norconsult AB Ramboll Sweden AB Säkerhetspartner Norden Aktiebolag Structor Miljö Öst AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB Vatten och Samhällsteknik i Gotaland Aktiebolag WSP Sverige AB
2022-09-02   Ramavtal Årskonsulter VVS (Region Västmanland)
Uppdragen varierar i omfattning från mindre utredningsuppdrag till större projekteringsuppdrag med framtagande av entreprenadhandlingar, inom Region Västmanlands fastighetsbestånd. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB INTEC Mitt AB Kadesjös Ingenjörsbyrå AB Ramboll Sweden AB Sweco Sverige AB VVS Tjänst Sverige AB
2022-09-02   Ramavtal Årskonsulter El (Region Västmanland)
Uppdragen varierar i omfattning från mindre utredningsuppdrag till större projekteringsuppdrag med framtagande av entreprenadhandlingar, inom Region Västmanlands fastighetsbestånd. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: INTEC Mitt AB PE Teknik & Arkitektur AB PQR Consult Sverige AB Ramboll Sweden AB Vinnergi AB
2022-08-04   Tekniska konsulter, Arkitekter och Byggprojektledare (RISE Research Institutes of Sweden AB)
Upphandlingen omfattar följande; • Arkitekter • Byggprojektledare Anbud kan lämnas på en av delarna eller på båda. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Fredblad Arkitekter Aktiebolag Jezierski & Fors AB PE Teknik & Arkitektur AB Ramboll Sweden AB WSP Sverige AB
2022-08-01   VF- Tekniska konsulttjänster Dagvatten & Yttre-VA (Västra Götalandsregionen)
Västfastigheter upphandlar tekniska konsulttjänster inom dagvatten och yttre-VA. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: MEXL. AB Ramboll Sweden AB WSP Sverige AB