Upphandlingar: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten i Sverige

2023-11-17   Entreprenad E10 Otterhällan inom projekt Haga, Västlänken (Trafikverket Myndighet)
Byggnation av bergtunnel samt servicetunnel inom projekt Haga, Västlänken. Ny annonsering efter tidigare avbruten upphandling. Visa upphandlingen »
2023-11-15   Väg 26 trafikplats Stallsiken, Skövde kommun (Trafikverket Myndighet)
Totalentreprenad för byggnationa av trafikplats på väg 26, Skövde Kommun. Visa upphandlingen »
2023-11-14   Basunderhåll väg Enköping inom Uppsala län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Enköping inom Uppsala län Möjlig option om 1 eller 2 år Visa upphandlingen »
2023-11-14   Basunderhåll väg Söderköping inom Östergötlands län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Söderköping, inom Öster-götlands län Möjlig option 1 eller 2 år Visa upphandlingen »
2023-11-14   Basunderhåll väg Järna inom Stockholms län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Järna, inom Stockholms län Möjlig option 1 eller 2 år Visa upphandlingen »
2023-11-13   HUS 140 (Polismyndigheten)
Entreprenaden avser en nybyggnation av lokaler för myndigheten i Linköping. Byggnaden som ska uppföras består av fem (5) våningar samt källare på cirka 5 800 m2. Byggnaden som upphandlingen avser kommer att inrymma laboratorier miljöer, kontorsytor samt tillhörande biytor. Projektet kommer att vara installationsintensivt. Visa upphandlingen »
2023-11-07   Utförande av underhållsbeläggning halvvarm i Stockholms (AB) län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av underhållsbeläggning halvvarm i Stockholms (AB) län. Visa upphandlingen »
2023-11-07   Utförande av underhållsbeläggning tank i Uppsala län (C län) (Trafikverket Myndighet)
Utförande av underhållsbeläggning tank i Uppsala län (C län) Visa upphandlingen »
2023-11-06   E1 Utförandeentreprenad mark- och anläggningsarbeten, Projekt Lundbyleden inom Göteborgs stad, Västra Götalands län (Trafikverket Myndighet)
Mark- och anläggningsarbeten gator, ledningar, järnvägsmark och broar, projekt Lundbyleden. Entreprenaden omfattar arbeten som ligger norr om Lundbyleden. Visa upphandlingen »
2023-11-06   E2 Utförandeentreprenad Mark och anläggningsarbeten Lundbyleden, Projekt Lundbyleden inom Göteborgs stad, Västra... (Trafikverket Myndighet)
Anläggningsarbeten för väg, järnvägsmark, broar. Entreprenaden omfattar ombyggnad av Lundbyleden mellan Branting-Ringömotet, samt arbeten med järnvägsmark mellan Lundbyleden och Kville bangård. Visa upphandlingen »
2023-11-06   För utförande av Spänningsomläggning från 11kV till 22kV på hjälpkraftlinjerna” inom Västerås C – Arboga... (Trafikverket Myndighet)
Upphandlingen avser utförande av entreprenad spänningsomläggning 11kV till 22kV. Entreprenadarbetena omfattar bland annat kanalisations- och markarbeten, förberedande arbeten på linjerna tex utbyte av transformatorer m.m. Byggande av stolpställverk i Frövi. Arbeten med hjälpkraftsutmatningar i Frövi och Eskilstunas omformarstationer. Byggande av ny yta för utmatningstransformatorer. Rivning av gamla transformatorer och splitterskydd i betong. Visa upphandlingen »
2023-11-02   Swedish Kriegers Flak HVAC Substations (Vattenfall Vindnät Sverige AB)
Engineering, procurement, construction, installation, testing and commissioning of an HVAC Offshore Substation (OSS) LOT 1 including fixed foundation and fully equipped Topside required for Offshore Windfarms Engineering, procurement, construction, installation, testing and commissioning of an HVAC Onshore Substation (ONS) LOT 2 for Offshore Windfarms Visa upphandlingen »
2023-10-30   Ramavtal avseende beläggningsarbeten 2023 (Trafikkontoret)
Upphandlingen avser ramavtal gällande beläggningsarbeten, Stockholm stad. Kontaktarbetena avser underhåll av bl.a. gator, gångbanor, cykelvägar etc. Visa upphandlingen »
2023-10-27   Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kalmar, Kalmar län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kalmar, Kalmar län Visa upphandlingen »
2023-10-25   Basunderhåll väg Hallsberg inom Örebro län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Hallsberg, inom Örebro län Möjlig option 1 eller 2 år Visa upphandlingen »
2023-10-25   Basunderhåll väg Värmdö inom Stockholms län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Värmdö inom Stockholms län Möjlig option 1 eller 2 år Visa upphandlingen »
2023-10-24   Tankbeläggning och väglinjemålning BD-län 2024 (Trafikverket Myndighet)
Tankbeläggning och väglinjemålning BD-län 2024 Visa upphandlingen »
2023-10-24   Tankbeläggning och väglinjemålning AC-län 2024 (Trafikverket Myndighet)
Tankbeläggning och väglinjemålning AC-län 2024. Visa upphandlingen »
2023-10-23   Barlastvattensystem till isbrytaren ODEN (Sjöfartsverket)
Svenska Sjöfartsverket (SjöV) ger Er tillfälle att lämna anbud angående leverans, support vid driftsättning och utbildning av nytt barlastvattensystem, Ballast Water Treatment System (BWTS) till isbrytaren Oden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: DESMI Sverige AB
2023-10-23   LSS-Boende för Eslövs kommun (Eslövs kommun)
Upphandlingen omfattar hyra av LSS-Boende för Eslövs kommun. Samtliga krav och förutsättningar framgår av upphandlingsdokumentet. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Bjäre-Åsbo, inom Skåne län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Bjäre-Åsbo, inom Skåne län Visa upphandlingen »
2023-10-20   Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Eksjö, Jönköpings län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Eksjö inom Jönköpings län Visa upphandlingen »
2023-10-20   23INK029 Snöröjning av Tak (Piteå kommun)
Upphandlingen avser snöskottning av tak på Piteå Kommuns fastigheter. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Ny- och ombyggnation av Ångermanlands tingsrätt (Sveriges Domstolar)
Ny och ombyggnation av Ångermanlands tingsrätt Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: NCC Sverige AB
2023-10-20   Rening av PFAS förorenat vatten, Köping (Sveriges Geologiska Undersökning)
I närheten av ett bergrum som SGU ansvarar för och som tidigare har använts som oljelager, har brandövningar genomförts. Brandövningarna har medfört att grundvattnet är förorenat med PFAS. Grundvattnet sipprar nu in i bergrummet, varifrån det pumpas upp med två pumpar och släpps ut till en recipient via en oljeavskiljare. Idag sker ingen annan rening av grundvattnet utöver den rening som sker i oljeavskiljaren. SGU har därför tagit fram en beskrivning en enkel reningsanläggning för rening av PFAS. … Visa upphandlingen »
2023-10-19   Totalentreprenad Harbo skola och förskola, Heby (Hebyfastigheter AB)
Befintlig skola och fritids byggs om- och till med plats för 196 elever och 20 lärare. Tillbyggnation av lokaler för förskola med plats för 110 barn och 20 pedagoger. Befintligt mottagningskök byggs om till tillagningskök för tillagning och servering av både skol och förskoleverksamhet på plats. Till byggnationen hör även nya installationer samt utomhusmiljö. Byggnadernas bruttoara ca: 4 300 kvm Arbetsområde utomhusmiljö ca: 23 800 kvm Visa upphandlingen »
2023-10-19   Bredbandsstöd (Lunds kommun)
Upphandlingen omfattar tillhandahållande av svartfiberinfrastruktur (passivt nät) i enlighet med Region Skånes riktlinjer för bredbandsstöd. Visa upphandlingen »
2023-10-19   ROT-projekt Brogården SÄBO (Sunne Fastighets AB)
ROT-projekt Brogården SÄBO Sunne kommun Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sunne Byggnads AB
2023-10-18   Lilla Bommen etapp 1 Utsmyckning på spillvattenpumpstation (Göteborgs Stad, Exploateringsförvaltningen)
Upphandling av en utsmyckning i form av en droppe placerad på en spillvattenpumpstation vid Hamntorgsgatan i Göteborg. Utsmyckningen utförs i högglanspolerat rostfritt stål. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Byggentreprenad by 17 & 18 SÖS (Locum AB)
Byggentreprenad i form av stomkomplettering av by 17 & 18 på Södersjukhuset (SÖS), Stockholm. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Renovering av flerbostadshus Dotegården 15 – 18, 37 – 38 i Lindome (Förbo Aktiebolag)
Projekt avseende yttre underhåll av tak och fasader på bostadshus samt invändig renovering av bl.a. badrum och kök. Projektet omfattar två huskroppar med totalt 42 lägenheter i Lindome, Mölndal. Förbo AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som äger och förvaltar cirka 6000 bostäder inom våra fyra ägarkommuner Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv. För mer information se förfrågningshandlingar. Välkomna att lämna anbud! Visa upphandlingen »
2023-10-17   Byggtjänster HFAB (Höörs Fastighetsaktiebolag)
Upphandlingen avser Ramavtal Byggtjänster inom flertal områden för succesiva avrop under kontraktstiden för Höörs Fastighet lokal AB och Höörs Fastighet Bostads AB. Visa upphandlingen »
2023-10-17   ROT-renovering Taserudsgymnasiet (Arvika Fastighets AB)
Upphandlingen avser ROT-renovering av Taserudsgymnasiet i kvarteret Överläraren 3. Projektet kommer att genomföras som en totalentreprenad (ABT 06) med partnering som arbetsform. Beslut om genomförandet tas i Kommunstyrelsen den 5 december. Tänkt tidplan är att programarbete och projektering börjar under hösten 2023 och byggstart sker våren 2024. Uppskattad målbudget för projektet som helhet är ca 160 000 000 SEK exkl. moms. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Birkaskolan (Ekerö kommun)
Upphandlingen avser anläggning för skolverksamhet, inklusive skolbyggnad, separat miljöhus samt mark- och anläggningsarbeten av skolgård, gång- och cykelväg, parkering med körytor, logistikyta med körytor och förgårdsmark, m.m. Skolbyggnaden kommer inrymma förskola med 8 avdelningar i en del samt grundskola för årskurserna F–9 om 30 klasser (ca. 16 elever per klass) och med tillhörande funktioner såsom bl.a. tillagningskök och matsal, slöjdsalar, lektionssalar, personalutrymmen, teknikutrymmen, … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lindesbergs Bygg AB
2023-10-17   CCS Slite - Carbon Capture Unit (Heidelberg Materials Cement Sverige AB)
Heidelberg Materials plans to establish a full-scale carbon capture, liquefaction and intermediate storage (CCS) facility at its cement plant on Gotland, Sweden. The purpose of this procurement is to enter into FEED contracts with two suppliers. One of the two contractors will later be selected for an EPC contract to deliver and install all CCS equipment. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Underhåll och ombyggnader av VA-anläggningar (Härryda Vatten och Avfall AB)
Härryda Vatten och Avfall AB upphandlar ramavtal för underhåll och ombyggnader av VA-anläggningar.  Objekten avser bl.a. pumpstationer, tryckstegringsstationer, reservoarer, LTA-pumpstationer mfl. Arbeten omfattar även nybyggnation av LTA-stationer i övrigt omfattas ombyggnationer av ramavtalet. Arbeten  kommer att avropas löpande efter behov. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Askims Pump & Maskinteknik Ahlberg & Co Aktiebolag Purac AB Xylem Water Solutions Sweden AB
2023-10-16   Utförande av underhåll på byggnadsverk 17-170-1 inom Säffle kommun, Värmlands län (Trafikverket Myndighet)
Betong reparationer på brostöd ( i vatten), ny beläggning och ombyggnation av serviceplattformar. Det är en komplexåtgärd då betongåtgärderna sker i vatten. Visa upphandlingen »
2023-10-13   3325 MEX 4.12 Linnégatan (Malmö kommun)
Entreprenaden omfattar omläggning och renovering av befintligt VA-system (VA SYD) och ombyggnad av gaturummet som en del av storstadspaketet. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Basunderhåll väg område Västra Skaraborg (Trafikverket Myndighet)
Basunderhåll väg på allmänna vägar Västra Skaraborg. Väglängd ca 1458 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Visa upphandlingen »
2023-10-13   Basunderhåll väg på allmänna vägar område Landvetter (Trafikverket Myndighet)
Basunderhåll väg på allmänna vägar område Landvetter, V:a Götalands län, väglängd ca 90 mil. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Mark- och anläggningsarbeten (Bostads AB Mimer)
Upphandlingen avser ramavtal Mark- och anläggningsarbeten i Bostads AB Mimers fastighetsbestånd. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Storskogen förskola (Enköpings kommun)
Upphandlingen avser ny förskola i området Storskogen. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Byggnation av kaj 2, Norviks Hamn (Stockholms Hamn Aktiebolag)
Entreprenaden omfattar uppförande av två stycken 12 meter breda pålbryggor med tillhörande pollarfundament, för angöring av fartyg. Planerade arbeten omfattar muddring för avsett djup, pålning för pålbryggor samt för pollarfundament, betongarbeten ovan vattenyta, utläggning av erosionsskydd i slänt, VA-arbeten, förläggning av kanalisation för kraft samt masshantering av muddringsmassor på land samt sprängningsarbeten. Entreprenaden ska utföras i Norviks hamn, belägen i Nynäshamns kommun Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: SVEAB Anläggning AB
2023-10-13   BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Borås, Västra Götalandslän (Trafikverket Myndighet)
BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Borås. Väglängd ca 114 mil, Totalentreprenad. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01 -- 2024-08-31 finns. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Snöröjning och halkbekämpning Fastighet Mariestad (Mariestads kommun)
Snöröjning och halkbekämpning fastighet Mariestad för de delar som kommunen inte har resurser att utföra i egen regi. Visa upphandlingen »
2023-10-12   Limabacka förskola (Varbergs fastighetsaktiebolag)
AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12. Föreskrifter under viss kod gäller som komplettering till text i AMA AF 12. Avviker föreskrift från föreskrift i AMA AF 12, gäller dessa administrativa föreskrifter. All kommunikation i denna entreprenad ska ske på det svenska språket, även om detta inte specificeras särskilt under respektive rubrik. Detta gäller för såväl muntlig som skriftlig kommunikation samt såväl under upphandling som under uppförande.Alla … Visa upphandlingen »
2023-10-12   Planerat underhåll och lokalanpassningsprojekt (Higab AB)
Avsikten med denna upphandling är att teckna ramavtal för att möta beställarens behov av byggnadsarbeten avseende lokalanpassningar, planerat underhåll och mindre projekt. Visa upphandlingen »
2023-10-12   Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Malung inom Dalarnas län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Malung inom Dalarnas län Visa upphandlingen »