Upphandlingar: Trafikverket

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av Trafikverket

2023-06-27   Lok och vagnar till upphandlad nattågstrafik (Trafikverket)
Lok och vagnar till upphandlad nattågstrafik Visa upphandlingen »
2023-02-03   Ramavtal ombeläggning av farbaneplattor i stål och aluminium (Trafikverket)
Detta är en upphandling av ramavtal avseende ombeläggning av farbaneplattor i stål och aluminium. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Mytec Ytbehandling Aktiebolag
2023-01-20   Södra stambanan Stehag bandel 912 (Trafikverket)
Underhåll, byte av spår Visa upphandlingen »
2022-06-09   Revisionstjänster avseende Trafikverkets resultatenheter (Trafikverket)
Revisionstjänster avseende Trafikverkets resultatenheter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Kpmg AB
2022-05-23   Ramavtal Avfallshantering med försäljning av metallskrot vid Trafikverkets färjeleder, förråd/lager och varv/verkstäder (Trafikverket)
Upphandlingen avses resultera i ett ramavtal där leverantören ansvarar för ett helhetsåtagande avseende utkörning av hyrda container/kärl till beställarens anvisade plats, hämtning/tömning/återvinning av olika fraktioner som exempelvis miljöfarligt avfall samt hämtning av metallskrot mot avtalad ersättning. Visa upphandlingen »
2022-05-05   Revisionstjänster avseende Trafikverkets resultatenheter (Trafikverket)
Revisionstjänster avseende Trafikverkets resultatenheter. Visa upphandlingen »
2022-04-27   För upprättande av förfrågningsunderlag samt kombinerat samrådsunderlag/samrådshandling för utförandeentreprenad för... (Trafikverket)
För upprättande av förfrågningsunderlag samt kombinerat samrådsunderlag/samrådshandling för utförandeentreprenad för bärighetsåtgärder Svanaby-Lavsjö (väg 923 och väg 925) inom Dorotea kommun, Väster Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Tyréns Sverige AB
2022-04-27   Lv 1819 Furusjö-Habo del 1, GC-väg (Trafikverket)
Upphandlingen avser projektering av väganläggning. Planläggning av väganläggning, aktiviteter under planläggningsprocess samt upprättande av plan med underlag. Förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och bygghandling inklusive byggplatsuppföljning samt idrifttagning/inkoppling/överlämnande. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: WSP Sverige AB
2022-04-26   Tidplanerare (Trafikverket)
Tidplanerare Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swepoint Management AB
2022-04-26   För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för bärighetsåtgärder Klemensboda-Brutorp, väg 855... (Trafikverket)
ör upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för bärighetsåtgärder Klemensboda-Brutorp, väg 855 inom Skellefteå kommun, Västerbottens län Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB
2022-04-25   resurskonsult upphandling projektledare samordning och migrering-ERTMS (Trafikverket)
Detta avser en (1) projektledare inom ERTMS härrörande samordning och migrering. Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt Visa upphandlingen »
2022-04-25   Delprojektledare och Specialiststöd avvattning och hydrogeologi Sundsvalls kommun. Västernorrlands län (Trafikverket)
Upphandling av Delprojektledare och Specialiststöd avvattning och hydrogeologi med placeringsort Sundsvall. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Structor Norr AB
2022-04-22   Resurskonsult Mätningsingenjör för Nya Slussar i Trollhätte Kanal (Trafikverket)
Mätningsingenjör till Slussarna i Trollhätte Kanal. Ska fungera som projektets mätningsansvarige, ansvara för stomnät och mätningsarbeten inom projektet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: SCIOR Geomanagement AB
2022-04-22   Resursstöd för tunnel och bergslänt nationellt inom vägsystem, 2023-2028 (Trafikverket)
Uppdraget avser resurskonsult som arbetar nationellt med tunnelanläggningar och bergslänter Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: SweBridge AB
2022-04-21   Delprojektledare projektering/produktion signal för ett antal järnvägsprojekt inom distrikt Mitt med placering i... (Trafikverket)
Delprojektledare projektering/produktion signal för ett antal järnvägsprojekt inom distrikt Mitt med placering i Borlänge, Dalarnas län Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: SIBEK AB
2022-04-20   Underhåll Smögenbron 14-333-1 väg 1186. #11060 (Trafikverket)
2021: Pågjutning fundament utbyte anoder pelare9. Pågjutning undersida låda stöd 1-7. Slammning/målning pelare 2-7. Uppkopplat katodiskt skydd.||2022 norra: Utbyte kantbalk stöd 1-7 samt 7-10, utbyte räcke, tätskikt, beläggning, övergångskonstruktion, avvattningssystem, komplettering skiljeräcke gångbana, komplettering hoppskydd.||2023 södra: Utbyte kantbalk stöd 1-7 samt 7-10 utbyte räcke, tätskikt, beläggning, övergångskonstruktion, avvattningssystem, komplettering skiljeräcke gc-bana, komplettering … Visa upphandlingen »
2022-04-20   E10 Liikavaara flytt av väg, Produktion. #11529 (Trafikverket)
Utförandeentreprenad med BIM som primärt underlag. BIM ska hållas uppdaterad och användas aktivt under projektets genomförande. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: NYAB Infrastruktur AB
2022-04-14   Rådgivning och stöd inom området arbetsplats och facility management (Trafikverket)
Rådgivning och stöd inom området arbetsplats och facility management Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ernst & Young Aktiebolag
2022-04-14   Väg 2504, Södra Härene (E20) - väg 2503, Vårgårda och Essunga kommun, Västra Götalands län (Trafikverket)
Breddning inklusive kvalitets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder pga dålig bärighet. Total sträcka ca 7 km. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Mark & Energibyggarna i Göteborg Aktiebolag
2022-04-13   Resurskonsult, Produktionsledare m-BEST-k (Trafikverket)
Ansvara för produktionsledningen med fokus på områdena inom m-BEST-k med huvudsaklig placering inom projekt E01 Olskroken. Visa upphandlingen »
2022-04-13   Varvsöversyn av vägfärjan VF 352/Saturnus (Trafikverket)
Varvsöversyn av vägfärjan VF 352/Saturnus Visa upphandlingen »
2022-04-13   Varvsöversyn av vägfärjan VF 291/Veronica (Trafikverket)
Varvsöversyn av vägfärjan VF 291/Veronica Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Tenö Varv AB
2022-04-13   Avseende Projektledare masshantering, väg 259 Tvärförbindelse Södertörn, Stockholms län (Trafikverket)
Resurskonsult projektledare masshantering åt program Tvärförbindelse Södertörn. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Jofa consulting AB ViAQ Projektledning AB
2022-04-11   Projektledare Signal, Tele - Ostlänken (Trafikverket)
Upphandlingen avser ett konsultuppdrag avseende projektledning för Signal, Tele för program Ostlänken huvudprojekt Södertälje. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: InfraPartner AB
2022-04-11   Ramavtal utredningskonsult gällande tillståndsfrågor och legala krav för Trafikverkets elanläggningar (Trafikverket)
Ramavtal utredningskonsult gällande tillståndsfrågor och legala krav för Trafikverkets elanläggningar Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Mörtsell kommunikation AB
2022-04-08   Konsultuppdrag framtagande av järnvägsplan Bollebygd tillsammans med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och... (Trafikverket)
Ingen station Landsbygd Stor variation i anläggningstyp Betydande tunnlar/broar Stora naturvärden Visa upphandlingen »
2022-04-08   Projekteringsledare ERTMS, Norrbotniabanan Stora Projekt (Trafikverket)
Projekteringsledare ERTMS, Norrbotniabanan Stora Projekt Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweco Sverige AB
2022-04-07   För upprättande av bygghandling för utförandeentreprenad för GC-väg 881 Djurövägen inkl. Omstigningshållplats inom... (Trafikverket)
En ny friliggande gång- och cykelväg längs Djurövägen (väg 881). Åtgärder vid busshållplatser i form av nybyggnation, standardförbättring samt avveckling längs Djurövägen (väg 881). Omstigningshållplats, pendlarparkering för bilar och cyklar samt en planskild gång- och cykelpassage vid korsningen Djurövägen (väg 881) och Arkösundsvägen (väg 209). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lektus Sweden AB
2022-04-07   Utförande av bergkrossning delprojekt Lovö, E4 Förbifart Stockholm (Trafikverket)
Objektet avser utförande av bergkrossning av tunnelbergmassor inom delprojekt Lovö, E4 Förbifart Stockholm. Upphandlingen avses resultera i ramavtal som kommer att användas av Trafikverket inom delprojekt Lovö, E4 Förbifart Stockholm. Visa upphandlingen »
2022-04-06   FU för marksanering Sala Bangård (Trafikverket)
För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, tillståndshantering, anmälningar för Marksanering Sala Bangård inom Sala kommun, Västmanlands län Visa upphandlingen »
2022-04-06   Resurskonsult - Specialist husbyggnadsingenjör till projekt Västlänken (Trafikverket)
Upphandling av en resurskonsult i form av specialist husbyggnadsingenjör till projekt Västlänken. Omfattningen av behovet uppskattas till 25 - 35 procent av heltid, behovet kommer att variera över tid. Uppdrag om 2 år med option på förlängning om 1+1 år. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Taito Glas & Bygg AB
2022-04-06   Vägplan, FFU för TE, BPU för E18 Kristinehamn-Karlskoga, Faunapassager (Trafikverket)
Framtagning av vägplan och förfrågningsunderlag för totalentreprenad och byggplatsuppföljning avseende projekt E18 Kristinehamn-Karlskoga, Faunapassager, Värmlands- och Örebro län. Fokus i projektet är att under hela kedjan att jobba med hållbar utveckling och krav på särskild kompetens kopplat till det, kommer att ställas i upphandlingen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Loxia Projektledning AB
2022-04-06   E22 Fjälkinge - Gualöv (Trafikverket)
Objektet avser utbyggnad av befintlig väg på sträckan Fjälkinge-Gualöv till motorvägsstan-dard. Det inkluderar ca 9 km motorväg, 10 km lokala landsvägar, 3 par busshållplatser, 2 km cykelväg, 6 broar inklusive två viltpassager, bullervallar och bullerskärmar. Visa upphandlingen »
2022-04-04   Resurskonsult Controller ERTMS- Program Stora projekt (Trafikverket)
Detta gäller en resurskonsult upphandling för Controller till ERTMS. Visa upphandlingen »
2022-04-04   Resurskonsult Biträdande delprojektledare Installationer, projekt Varbergstunneln (Trafikverket)
Resurskonsult Biträdande delprojektledare Installationer, projekt Varbergstunneln Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Systra AB
2022-04-01   Objektsupphandling Varvsöversyn av vägfärjan VF 340/Venus (Trafikverket)
Varvsöversyn av vägfärjan VF 340/Venus Visa upphandlingen »
2022-04-01   Personlig skyddsutrustning (Trafikverket)
Upphandling av personlig skyddutrustning såsom skyddshjälm, visir, skyddsglasögon, skyddshandskar och flytväst. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ahlsell Sverige AB
2022-03-31   Senior Projektingenjör Ekonomi DP Haga för projekt Västlänken och Olskroken planskildhet (Trafikverket)
Kvalificerad projektingenjör för projekt Västlänken och Olskroken planskildhet, DP Haga. Visa upphandlingen »
2022-03-31   Totalentreprenad E45 Mötesfri landsväg, Tösse - Åmål inom Åmåls kommun, Västra Götalands län, skärpta krav för... (Trafikverket)
45 Ånimskog - Åmål, Etapp 2 Tösse-Åmål, Totalentreprenad, klimatpilot med mervärden för reducering av klimatpåverkan. Visa upphandlingen »
2022-03-30   Mobil objektsmätning av vägmarkeringars funktion i entreprenader inom Sverige (Trafikverket)
För Trafikverket verksamhetsområde underhåll och investering genomföra funktionsmätning för leveranskontroll i utförande- och totalentreprenader av utförda vägmarkeringsobjekt avseende kontroll av kontraktuellt utförande inför slutbesiktning samt funktions- och garantimätning etc. Omfattar mätningsarbeten fördelat på olika geografiska områden vilka under kontraktstiden löpande under året beställs till olika objekt och vägar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramboll Sweden AB
2022-03-30   Mobil tillståndsmätning av vägmarkeringars funktion på det statliga vägnätet inom Sverige (Trafikverket)
För Trafikverket verksamhetsområde underhåll genomföra funktionsmätning för nationell kontroll av vägmarkeringar på det statliga vägnätet avseende status, samt utgöra underlag för framtida underhållsplanering etc. Omfattar ett årligt större mätningsarbete fördelat på vägar i Sverige vilket under kontraktstiden beställs inför respektive år. Visa upphandlingen »
2022-03-29   Projektering, Betongreparationer och övergångskonstruktioner på Essingeleden (Trafikverket)
Konsusltuppdrag för upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för betongreparationer och övergångskonstruktioner på Essingeleden Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: WSP Sverige AB
2022-03-29   byggledning för tillståndspliktiga ledningsarbeten utmed allmänna vägar i Region Syd (Trafikverket)
Uppdraget består i att tillsammans med tillståndsinnehavaren eller dennes entreprenör komma överens om ledningens placering inom vägområde samt bistå med beredning av erfor-derlig tillståndshandling. Kontrollera att giltiga tillstånd finns för ledningsarbeten, att godkända trafikanordningsplaner följs och vara kontaktman mellan tillståndsinnehavaren eller dennes entreprenör och Trafikverket. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: bsv arkitekter & ingenjörer ab MSA Konsult AB Santel AB
2022-03-28   Program ERTMS - För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för styrområde Hallsberg (Trafikverket)
Typuppdrag är TK3 med ersättningsform riktkostnad (80/20) i fas 2. Uppdraget sker enligt samverkan Hög, se vidare i TDOK 2016:0233 ”Kontraktsmodell Samverkan Hög nivå. Visa upphandlingen »
2022-03-28   Byggledare nr 2 (Tunnel), Norrbotniabanan Stora Projekt (Trafikverket)
Byggledare Tunnel nr 2 Norrbotniabanan Stora Projekt Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: YZ Gruv & Berg AB
2022-03-25   Verksamhetsstöd till nationell samordning komplexa vägtunnelanläggningar (Trafikverket)
Avseende verksamhetsstöd till nationell samordning för komplexa vägtunnelanläggningar samt funktionella system Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Viapm AB
2022-03-25   PLno vandringshinder Malån, Bygghandling. #11773 (Trafikverket)
Projektering av åtgärder på 8 vägtrummor som idag utgör vandringshinder för fisk och däggdjur inom Norsjö och Arvidsjaur driftområde. Projekteringen kommer att omfatta byte eller ekologisk anpassning som tröskning av trummor och åtgärderna kommer att minst kräva anmälan om vattenverksamhet. Visa upphandlingen »