2023-11-17   För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad inklusive BPU för väg 225 Slättmalm inom Botkyrka kommun (Trafikverket Myndighet)
För upprättande av förfrågningsunderlag inklusive BPU för utförandeentreprenad väg 225 Slättmalm inom Botkyrka kommun Visa upphandlingen »
2023-11-17   ÅVS Tillgänglighets-, kapacitets- och miljöbrister, E18 Nordost, Stockholms län (Trafikverket Myndighet)
Upphandling gäller uppdraget att utföra en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för E18 från Stocksundsbron t.o.m. tpl Arninge i Danderyd och Täby kommun. ÅVS:en syftar till att tillsammans med Trafikverket, berörda kommuner och Region Stockholm, identifiera en gemensam behovs- och bristbild samt identifiera åtgärdsförslag för att lösa problem gällande kapacitet, tillgänglighet och miljö i stråket. Visa upphandlingen »
2023-11-15   E22 Bälö-Gladhammar, BPU (Trafikverket Myndighet)
Projektet avser BPU för en sträcka på ca 16 km som ska mötessepareras i befintlig sträckning. Visa upphandlingen »
2023-11-13   Konsultstöd för Underhålls verksamhet för övervakning och styrning av vägtrafik – område Trafik (Trafikverket Myndighet)
Konsultstöd för Underhålls verksamhet för övervakning och styrning av vägtrafik – område Trafik Option 2 + 2 år Visa upphandlingen »
2023-11-10   PLno E4 viltpassage Håknäskälen, Planläggningsprocess, Bygghandling (Trafikverket Myndighet)
Projektering omfattar framtagande av bygghandling inkl vägplan (planläggningsprocess) för ny Faunabro på E4:an vid Håknäskälen. Skede samrådsunderlag har genomfört internt av Trafkverket, uppdraget startar med samrådshandling. Projekteringen sker paralellt med vägplanen. Väg: E4 Kommun: Nordmaling Kommun Län: Västerbottens län. Annonsering : V46 eller V47 Visa upphandlingen »
2023-11-09   Kanalrensning och OVK-besiktning (AB Gavlegårdarna)
OVK-besiktning och kanalrensning Visa upphandlingen »
2023-11-08   Projektstöd El Infrateknik för Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne län (Trafikverket Myndighet)
I uppdraget ingår att stödja Trafikverkets projektledare med bearbetning av anläggningsdata mm. Grundprincipen är att utförande konsult ska kunna utföra uppdraget utan att besöka anläggningar ute i fält. Beställaren vill främja återväxten av konsulter inom teknikområdet. Leverantör ska därför upprätthålla en organisation för uppdraget bestående av en Ordinarie Projektstödsresurs (OrdProj) samt Biträdande Projektstödsresurs (BitrProj) som ska dela på uppdraget. Visa upphandlingen »
2023-11-03   Byggledare vägunderhåll Skaraborg (Trafikverket Myndighet)
En byggledare för baskontrakt Distrikt Väst Visa upphandlingen »
2023-11-01   Ramavtal avseende Gatuprojektering (Exploateringskontoret)
Ramavtalsuppdraget är att under avtalstiden utföra de kontrakt (avrop) som beställaren har behov av vad gäller konsulttjänster för gatuprojektering. För mer info, se AUC.1. Visa upphandlingen »
2023-11-01   Byggledning Vägmarkering inom Västerbottens län (Trafikverket Myndighet)
Byggledning vägmarkering Västerbottens län. Avser en (1) byggledare ca 600 h/år och en (1) biträdande byggledare ca 400 h/år. Kontraktstid 1+1+1+1 år. Visa upphandlingen »
2023-11-01   Ramavtal avseende Trafikutredning (Exploateringskontoret)
Ramavtalsuppdraget är att under avtalstiden utföra de kontrakt (avrop) som beställaren har behov av vad gäller konsulttjänster för trafikutredningar. För mer info, se AUC.1. Visa upphandlingen »
2023-11-01   Byggledare Installation station Centralen (Trafikverket Myndighet)
Resurskonsult avseende Byggledare Installation E02 Centralen inom program Västlänken Visa upphandlingen »
2023-10-31   Delprojektledare för projekt E10 delen Morjärv-Svarbyn i Norrbottens län (Trafikverket Myndighet)
Uppdraget som delprojektledare innebär att bistå projektledaren i genomförandet av projektet E10 Morjärv-Svartbyn. Det ingår i delprojektledarens uppgift att se till att projektet genomförs, följs upp och avslutas utifrån beslutad omfattning och inom beslutad tids- och kostnadsram. Visa upphandlingen »
2023-10-30   Projekteringsledare Byggnadsverk till Västlänken etapp Haga (Trafikverket Myndighet)
Konsultuppdrag, resurskonsult Avseende Projekteringsledare Byggnadsverk projekt Haga, program Västlänken Visa upphandlingen »
2023-10-26   Konservator inom projekt Västlänken (Trafikverket Myndighet)
Upphandling Konservator inom projekt Västlänken Visa upphandlingen »
2023-10-25   Projekteringsledare, CAD-samordnare, miljösamordnare, installationssamordnare, kontrollansvarig, kalkylator och akustiker (Polismyndigheten)
Upphandlingen omfattar tjänsterna projekteringsledare, CAD-samordnare, miljösamordnare, installationssamordnare, kontrollansvarig, kalkylator och akustiker. Visa upphandlingen »
2023-10-24   Projektering av mätplatser för trafiksäkerhetskameror ATK (Trafikverket Myndighet)
Projektering av mätplatser för trafiksäkerhetskameror ATK Visa upphandlingen »
2023-10-24   Projektering av mätplatser för trafiksäkerhetskameror ATK (Trafikverket Myndighet)
Projektering av mätplatser för trafiksäkerhetskameror ATK Visa upphandlingen »
2023-10-23   Biträdande projekteringsledare till Västlänken etapp Haga (Trafikverket Myndighet)
Biträdande projekteringsledare till Västlänken etapp Haga Visa upphandlingen »
2023-10-23   Projektledning och arbetsplatsstrateg inom lokalförsörjning (Polismyndigheten)
Polismyndigheten har behov av projektledningstjänster i olika omfattning och i enlighet med vad som beskrivs i detta underlag. Ramavtalet omfattar projekt i hela Sverige. Detta ramavtal omfattar följande tekniska konsulter: • Senior projektledare • Projektledare • Biträdande projektledare • Arbetsplatsstrateg Visa upphandlingen »
2023-10-23   Byggledare för drift och underhåll av gator och vägar (Göteborgs stad, Stadsmiljöförvaltningen)
Upphandlingen avser konsulttjänster avseende byggledning av funktionsentreprenader för drift och underhåll av gator och vägar inom Göteborgs stad. Visa upphandlingen »
2023-10-23   Arkitekttjänster och tillgänglighetskonsult inom lokalförsörjning (Polismyndigheten)
Polismyndigheten och Kriminalvården har behov av arkitekttjänster i olika omfattning och i enlighet med vad som beskrivs i detta underlag. Ramavtalet omfattar projekt i hela Sverige. Detta ramavtal omfattar tjänsterna: • Uppdragsansvarig arkitekt större projekt • Uppdragsansvarig arkitekt • Handläggande arkitekt • Medverkande arkitekt/byggnadsingenjör • Uppdragsansvarig arkitekt med laboratoriekunskap (option) • Handläggande arkitekt med laboratoriekunskap (option) • Uppdragsansvarig … Visa upphandlingen »
2023-10-20   v583 Iggesund-Hudiksvall GCM-väg, Bygghandling (Trafikverket Myndighet)
Åtgärden omfattar framtagande av bygghandling för en belyst gång-, cykel- och mopedväg längs väg 583 mellan Iggesund och Hudiksvall. GCM-vägen ska ansluta till den kommunala GCM-vägen vid korsningen Simbadsvägen/Stora vägen i Iggesund och avslutas vid Idenorsvägen i Hudiksvall. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Konsult för besiktning, mätning och riskanalys för spräng och grävarbete- ramavtal (Tanums kommun)
Ramavtal för konsulter för mätning och riskanalys för spräng och grävarbete. Om möjligt antal 2 leverantörer. AUA.12 Byggherrens och beställarens ombud Sten-Anders Olsson, Förvaltningschef Tekniska förvaltningen Epost: sten-anders.olsson@tanum.se tel: 0525-18 000 Visa upphandlingen »
2023-10-20   VA och vägkonsult- ramavtal (Tanums kommun)
AUA.12 Byggherrens och beställarens ombud Sten-Anders Olsson, Förvaltningschef Tekniska förvaltningen Epost: sten-anders.olsson@tanum.se tel: 0525-18 000 Visa upphandlingen »
2023-10-20   Produktionsplanering (Trafikverket Myndighet)
Produktionsplanering inom två projekt: Mötesplats Nacka respektive E4/E20 Hallunda- Fittja. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Ramavtalsupphandling om tekniska konsulter (Sveriges riksbank)
Upphandlingen avser ramavtal avseende Tekniska konsulttjänster för utförande av uppdrag av varierande storlek Visa upphandlingen »
2023-10-20   Tekniska konsulter område miljö, geoteknik och hydrogeologi (Arvika kommun)
Upphandlingen avser ramavtal för tekniska konsulter inom miljö, geoteknik och hydrogeologi för Arvika, Eda och Årjängs kommuner. Volymen beräknas uppgå till ca 2 500 000 SEK per år. Ingen volym garanteras. Max tio leverantörer antas per område. Avrop sker genom särskild fördelningsnyckel alt förnyad konkurrensutsättning. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Service av elkraftutrustning (Kraftringen Energi AB (publ))
Upphandling av ramavtal gällande service, förebyggande underhåll och reparationer avseende elkraftutrustning. Upphandlande enhet Upphandlande enhet är Kraftringen Energi AB, organisationsnummer 556100-9852, nedan kallat Kraftringen och Beställaren. Upphandlingen omfattar även Kraftringens hel- och delägda dotterbolag. Upphandlingen administreras av Kraftringens inköpsavdelning. Beskrivning av KraftringenKraftringen är ett energibolag som ägs av de fyra skånska kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. … Visa upphandlingen »
2023-10-18   Ramavtal Tekniska konsulter - geoteknik (Sala kommun)
Upphandlingen avser konsulttjänster inom geoteknik. Området omfattar konsulttjänster inom utredning, provtagning, analys, åtgärdsförslag och inom området tillhörande tjänster. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Energisystemmodell för långsiktiga scenarier 2024 (STATENS ENERGIMYNDIGHET)
Energimyndigheten är i behov av en energisystemsmodell (optimeringsmodell) som beskriver hela energisystemet från tillförsel till omvandling. Eftersom el och fjärrvärme är en stor del av Sveriges energisystem så är det viktigt att modellen kan beskriva dessa delar relativt detaljerat. Visa upphandlingen »
2023-10-17   CCS Slite - Carbon Capture Unit (Heidelberg Materials Cement Sverige AB)
Heidelberg Materials plans to establish a full-scale carbon capture, liquefaction and intermediate storage (CCS) facility at its cement plant on Gotland, Sweden. The purpose of this procurement is to enter into FEED contracts with two suppliers. One of the two contractors will later be selected for an EPC contract to deliver and install all CCS equipment. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Ramavtal Konsulttjänster inom VVS projektering (Locum AB)
Locum önskar teckna Ramavtal som avser konsulttjänster inom Luftbehandling och Värme, sanitet, kyla, sprinkler, medicinska gaser, styr och övervakning samt Yttre VA inom sjukhusmiljö i Stockholms län. Följande uppdrag kan bli aktuella: Utredningsarbete, bedömning av teknisk status och inventeringar. Projektering och konstruktion, framtagande av beskrivningar, program-, system-, förfrågningshandlingar, bygg- och relationshandlingar för totalentreprenader respektive utförandeentreprenader. Skapa … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Incoord InstallationsCoordinator Aktiebolag INTEC Stockholm AB Tyréns Sverige AB
2023-10-16   Generalkonsultuppdrag, projektering - anpassning befintliga hus, om- och nybyggnad Toleredsskolan (Göteborgs Stad, Stadsfastighetsförvaltningen)
Uppdraget avser generalkonsult och omfattar projektering av ramhandlingar för totalentreprenad. I uppdraget ingår även två optioner (förstudie och projektering) Visa upphandlingen »
2023-10-16   Ramavtal för inspektion och underhållsplanering inom byggnadsverk (Göteborgs stad, Stadsmiljöförvaltningen)
Upphandlingen syftar till att teckna ramavtal om konsulttjänster inom inspektion och underhållsplanering av byggnadsverk. Uppdraget är uppdelat i två delar: inspektion underhållsplanering och BaTMan a`jourhållning Visa upphandlingen »
2023-10-16   Konsulttjänst och beställarstöd för beläggningsarbeten (Botkyrka kommun)
Denna upphandling avser konsulttjänster med specialistkompetens avseende beställarstöd vid upphandling och förvaltning av ramavtal för asfaltsbeläggningar och anläggningsarbeten. Visa upphandlingen »
2023-10-16   Expertstöd inom hållbarhet (Upphandlingsmyndigheten)
Upphandlingen är indelad i två anbudsområden. Som leverantör är det möjligt att lämna anbud på endast ett eller samtliga områden. Utvärdering och tilldelning samt avtalstecknande kommer att ske separat för varje område. 1. Generell hållbarhetsspecialist 2. Hållbarhetsspecialist med inriktning mot offentlig upphandling Visa upphandlingen »
2023-10-13   Oceanbadet totalentreprenad med partnering (Helsingborgs Stad)
Helsingborgs stad avser att utföra en nybyggnation av ett badhus i Oceanhamnen i Helsingborgs kommun. Beställaren har på grund av Projektets komplexitet beslutat att genomföra denna entreprenad som en totalentreprenad (ABT 06) med samverkan (s.k. partnering). Projektet kommer att bedrivas i två faser: Fas 1: Definiering av programhandlingar liksom projektering av systemhandlingar och bygglovshandlingar samt framtagande av kalkyl och riktkostnad. Fas 2: Detaljprojektering av bygghandlingar och … Visa upphandlingen »
2023-10-13   Ramavtal Tekniska konsulttjänster för Miljötekniska markundersökningar vid nedlagda deponier (Västerviks kommun)
Denna upphandling gäller ramavtal för konsultuppdrag avseende översiktliga miljötekniska markundersökningar till 6 kommuner inom Kalmar län. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Upphandling Ramavtal tekniska konsulttjänster (Örebroporten Fastigheter AB)
Örebroporten fastigheter upphandlar tekniska konsulttjänster för projekteringsuppdrag. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Resurskonsult Specialist slussteknik och dammsäkring projekt Slussar Trollhätte kanal (Trafikverket Myndighet)
Specialist slussteknik och dammsäkring till projekt Slussar i Trollhätte kanal. Visa upphandlingen »
2023-10-12   Ramavtal-Trafikkonsulter inom trafikplanering (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen omfattar stadsbyggnadsförvaltningens behov av trafikkonsulttjänster inom 7 olika inriktningsområden, genom ramavtal för löpande avrop. Beräknad avtalsstart är den 15 januari 2024 och 2 år, med möjlighet till förlängning om 1+1 år. Visa upphandlingen »
2023-10-11   Resurskonsulter inom bergteknik Stockholm eller Göteborg inom vägsystem (Trafikverket Myndighet)
Resurskonsluter inom bergteknik Stockholm eller Göteborg inom vägsystem Visa upphandlingen »
2023-10-11   El-, tele- och hissprojektering till nya Rosenlundsbadet (Jönköpings kommun)
Uppdraget avser el-, tele- och hissprojektering för utförandeentreprenad av nybyggnation av simhall/badhus. Uppdraget omfattar projektering i skedena programskede, systemhandlingsskede, detaljprojekterings-/bygghandlingsskede och relationshandlingsskede och innebär leveranser av handlingar i samtliga av dessa skeden. Visa upphandlingen »
2023-10-11   Konstruktör till nya Rosenlundsbadet (Jönköpings kommun)
Uppdraget avser konstruktionsprojektering för utförandeentreprenad av nybyggnation av simhall/badhus. Uppdraget omfattar projektering i skedena programskede, systemhandlingsskede, detaljprojekterings-/bygghandlingsskede och relationshandlingsskede och innebär leveranser av handlingar i samtliga av dessa skeden. Visa upphandlingen »
2023-10-11   Brandskyddskonsult till nya Rosenlundsbadet (Jönköpings kommun)
Uppdraget avser brandskyddsprojektering för utförandeentreprenad av nybyggnation av simhall/badhus. Uppdraget omfattar projektering i skedena programskede, systemhandlingsskede, detaljprojekterings-/bygghandlingsskede och relationshandlingsskede och innebär leveranser av handlingar i samtliga av dessa skeden. Visa upphandlingen »
2023-10-10   OVK (obligatorisk ventilationskontroll) (Skellefteå kommun)
Upphandlingen avser löpande besiktning av ventilationssystem (OVK) för Skellefteå kommun, Malå kommun, Malåbostaden, och Malå Energi- & Industri AB. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB Caverion Sverige AB Umia Skellefteå AB
2023-10-10   Ramavtal Miljökonsulter inom byggprojekt (Locum AB)
Ramavtal avseende miljökonsulter inom byggprojekt. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bjerking AB Ebab i Stockholm AB Raksystems Dry-IT AB Ramböll