2024-01-11   Kommunal vuxenutbildning- Naturbruk (Kalmar kommun)
Beställaren avser att upphandla Kommunal vuxenutbildning, yrkesutbildningar inom djurvård, lantbruk, skogsvård och trädgård. Upphandlingen omfattar alla nationella kurser i ämnen som är relevanta för dessa yrkesområden, enligt naturbruksprogrammet och Skolverket. Uppdraget omfattar även vuxenutbildningens lärlingskoncept inom naturbruk så som leverantör och beställare kommer överens om. Anbud ska lämnas på hela uppdraget, alternativa anbud accepteras inte. Beställaren uppskattar den totala inköpsvolymen … Visa upphandlingen »
2023-10-09   Mattransporter (Kalmar kommun)
Upphandlingen delas in i anbudsområden. Det står leverantören fritt att lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. 3 avtalsområden för Kylda mattransporter, Leverans av färdiglagad kyld mat i en-portionsformar från centralköket på St. Kristoffers väg till omsorgstagare i eget boende inom område A-C. Finns också en option kopplad anbudsområde 1-3 avseende hämtning och utkörning av matkassar (online-livsmedelsinköp från matbutik) till omsorgstagares hem. 1 avtalsområde för Kantintransporter Varma och … Visa upphandlingen »
2023-10-05   Kommunal vuxenutbildning på distans (Kalmar kommun)
Ni inbjuds att inkomma med anbud i rubricerad upphandling enligt detta upphandlingsdokument med tillhörande bilagor. Beställarens ombud i upphandlingen är Kalmar kommun, Serviceförvaltningen, Upphandlingsenheten. Anbud ska lämnas elektroniskt via Mercell TendSign senast 2023-11-09 14:00 Omfattning Beställaren avser upphandla kommunala vuxenutbildningar enligt detta upphandlingsdokument, se avsnitt 1.3 Kravspecifikation. Leverantören ska kunna erbjuda kurser inom följande program: Barn- och … Visa upphandlingen »
2023-09-29   Leasing för finansiering av personbilar och lätta lastbilar (Kalmar kommun)
Inbjudan Ni inbjuds att inkomma med anbud i rubricerad upphandling enligt detta upphandlingsdokument med tillhörande bilagor. I upphandlingsdokumentet benämns Kalmar kommun som ”beställaren” och anbudsgivaren ”leverantören”. Beställarens ombud i upphandlingen är Kalmar kommun, Serviceförvaltningen, Upphandlingsenheten. Visa upphandlingen »
2023-09-27   Presentkort till personal (Kalmar kommun)
Upphandlingen omfattar presentkort som ska avropas som skattefri gåva till kommunens anställda. Presentkortet ska berättiga mottagaren för köp av ett brett utbud av produkter, tjänster eller upplevelser. Anbudsområde 1 avser köp i fysisk butik, café eller restaurang. Anbudsområde 2 avser köp i onlinebutik. Se upphandlingsdokument med tillhörande bilagor för fullständiga villkor. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Kalmar City Samverkan AB The Gifted Company AB
2023-09-25   Maskindiskmedel, Köksrengöringsmedel och torkmedel inklusive service (Kalmar kommun)
Beställaren avser att upphandla maskindiskmedel, köksrengöringsmedel och torkmedel för succesivt avrop under avtalstiden, samt service och funktionskontroll av doseringsutrustning. Utöver leverans av maskindiskmedel, köksrengöringsmedel och torkmedel omfattar uppdraget även tillhandahållande av doseringsutrustning, utbildning, service och akutservice. Läs mer i stycket Kravspecifikation nedan. Det totala antalet diskmaskiner som uppdraget avser är cirka 200 stycken. Se bifogade förteckningar i bilaga 4. … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Rekal Svenska Aktiebolag
2023-09-20   Geografiskt informationssystem, GIS (Kalmar kommun)
Ramavtal - Geografiskt informationssystem, GIS Upphandlingen avser en kommunövergripande plattform för geografiskt informationssystem (GIS), i detta upphandlingsdokument benämnt "Systemet", med tillhörande tjänster i enlighet med de krav som ställs i upphandlingen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: S-Group Solutions AB
2023-09-15   Tekniska konsulttjänster Mörbylånga och Borgholm (Kalmar kommun)
Beställaren avser att upphandla tekniska konsulttjänster för följande kompetensområden: Arkitekt – Bygg Arkitekt- Landskap Gatu,-Park-, Väg,- Mark-, Konstbyggnads- och Anläggningsprojektering Fastighet Byggnadskonstruktion VVS-teknik Energi El,- Tele-, och Datasystem Automation Projekt-/byggledning Geoteknik Miljö/Miljöbyggnad VA-teknik Brandskydd Akustik Fukt-mätningar/utredningar Natur/Naturvård/Vattenvård Visa upphandlingen »
2023-09-15   Restauratör till Kalmar slott (Kalmar kommun)
Upphandlande myndighet och beställare är: Destination Kalmar AB (org.nr 556574-7929) Destination Kalmar AB ägs av Kalmar kommun och har till uppgift att i samverkan med det lokala närings- och föreningslivet göra Kalmar till en attraktiv stad för besökare, boende och näringsliv. Kalmar slotts publika verksamhet drivs av Destination Kalmar Omfattning Beställaren avser att upphandla en restauratör till Kalmar slott. Beställaren uppskattar den totala inköpsvolymen till 6 MSEK per år. Takvolym för ramavtalet … Visa upphandlingen »
2023-09-01   Ekonomi och inköpssystem (Kalmar kommun)
Beställaren avser att upphandla leverans, installation och införande av ett ekonomisystem och leverans av ett komplett inköpssystem med e- handelslösning som omfattar moduler och funktioner. Upphandlingen avser även service, support och underhåll samt utveckling och tillkommande konsultinsatser. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Visma PubliTech AB
2023-08-31   Kommunförsäkring Kalmar kommun 2024-01-01--2026-12-31 (Kalmar kommun)
Upphandling av kommunförsäkring avseende Kalmar kommun inkl dotterbolag avseende perioden 2024-01-01--2026-12-31 + 1 + 1 optionsår. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Brookfield Underwriting AB Länsförsäkringar Mäklarservice Aktiebolag
2023-08-28   Kommunal vuxenutbildning på distans (Kalmar kommun)
Upphandling av kommunal vuxenutbildning på distans (Allmänna ämnen). Ni inbjuds att inkomma med anbud i rubricerad upphandling enligt detta upphandlingsdokument med tillhörande bilagor. I upphandlingsdokumentet benämns Kalmar kommun som ”beställaren” och anbudsgivaren ”leverantören”. Beställarens ombud i upphandlingen är Kalmar kommun, Upphandlingsenheten. Leverantören ska kunna erbjuda kurser inom följande program: Barn- och fritidsprogrammet Försäljnings- och serviceprogrammet Hotell- och … Visa upphandlingen »
2023-08-18   Samarbetspartner inom processorientering (Kalmar kommun)
Upphandlingen avser beställarens behov av en samarbetspartner inom processorientering vars utbildning och rådgivning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Kalmar kommunkoncern uppskattar sin totala inköpvolym till cirka 500 000 SEK per år och uppskattar följande omfattning per roll: Roller inom processledning: 170–200 personer Roller inom resursledning: ca 300 personer Processanvändare: ca 6000 personer Processtöd/kvalitetsledare: ca 10 personer Kvalitetschef: 1 person Vid beställarens … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Trivector Logiq AB
2023-07-04   Marina besättningstjänster och projektuppdrag Kalmar Hamn (Kalmar kommun)
Kalmar Hamn AB (”Beställare”) har för avsikt att upphandla tjänster som berör Beställarens bogserbåt ”Flik” samt andra hamnrelaterade uppdrag. Tjänsterna berör förskrivna befattningar för framförande av bogserbåt samt därtill kommande tekniska och administrativa uppdrag. Även fortlöpande tjänster inom hamnområdet ingår i denna upphandling, med jour under hela året. Avtalsformen är av typ Ramavtal med en avtalstid på tre (3) år med rätt till förlängning på ett (1) år. En (1) Entreprenör kommer att ingå … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: CALMARINE AB
2023-06-20   Konsult för markprojektering och infrastrukturbelysning (Kalmar kommun)
Denna upphandling avser, efter avrop mot ramavtal, leveranser av konsulttjänster för resursförstärkning inom de kompetensområden som redovisas nedan. Anbudsgivare kan lämna anbud på ett eller flera kompetensområden. Anbudsområde 1: Gatu- och markprojektering Anbudsområde 2: Belysningsprojektering för infrastruktur Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ciscon AB Kronoväg i Växjö AB LAVA Studio AB Norconsult Sverige AB Pontarius AB Projkon Sverige AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB
2023-06-02   Musikinstrument samt service och reparation (Kalmar kommun)
Ni inbjuds att inkomma med anbud i rubricerad upphandling enligt detta upphandlingsdokument med tillhörande bilagor. Beställarens ombud i upphandlingen är Kalmar kommun, Upphandlingsenheten. Anbud ska lämnas elektroniskt via Mercell TendSign senast den 2023-07-10 14:00. Beställaren avser att löpande upphandla musikinstrument samt reparation och service till dessa, enligt Bilaga. 3 Produkt- och prisbilaga. Upphandlingen är uppdelad i tre delområden:1. Stränginstrument2. Slagverksinstrument3. Piano, … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nonnes Musik i Nybro Aktiebolag
2023-05-26   Offentliga toaletter (Kalmar kommun)
Inbjudan Ni inbjuds att inkomma med anbud i rubricerad upphandling enligt detta upphandlingsdokument med tillhörande bilagor. Sista anbudsdag Anbud ska lämnas elektroniskt via Mercell TendSign senast den 2023-07-18 14:00. Upphandlande myndighet Upphandlande myndighet och beställare är: Kalmar kommun (org.nr 212000-0746) Omfattning Ramavtalets omfattning är att leverera nyckelfärdiga offentliga toaletter inklusive inkoppling, enligt bilaga 3 Kravspecifikation, samt tillhandahålla kompletta handlingar för … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Älö Trä Vimmerby AB
2023-05-09   Städmaskiner lokalvård Kalmar kommun (Kalmar kommun)
Sista anbudsdag Anbud ska lämnas elektroniskt via Mercell TendSign senast den 2023-06-15 14:00. Upphandlande myndighet Upphandlande myndighet och beställare är: Kalmar kommun (org.nr 212000-0746) Omfattning Beställaren avser att upphandla Städmaskiner lokalvård, Kalmar kommun. Städmaskinerna omfattar batteridrivna kombiskurmaskiner, liten-gå-bakom, mellan-gå-bakom och stor-gå-bakom, samt övriga städmaskiner, Highspeed 20" och Singelskur 17", samtliga för succesivt uttag under avtalstiden. Beställaren … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Hako Ground & Garden AB
2023-05-05   Upphandling av förhyrning av vård- och omsorgsfastighet i Lindsdal (Kalmar kommun)
Kalmar kommun inbjuder intresserade leverantörer till att inkomma med anbudsansökan om att delta i Beställarens upphandling av förhyrning av vård- och omsorgsfastighet i Lindsdal. Denna upphandling ska resultera i ett hyresavtal för en ny vård- och omsorgsfastighet i Lindsdals tätort som innefattar vård- och omsorgsfastighet för äldre, lokaler för hemtjänst, träffpunkt för externa besökare samt tillhörande invändiga samt utvändiga ytor till dessa verksamheter. Visa upphandlingen »
2023-04-06   Kaffemaskiner till Mörbylånga kommun (Kalmar kommun)
Ni inbjuds att inkomma med anbud i rubricerad upphandling enligt detta upphandlingsdokument med tillhörande bilagor. I upphandlingsdokumentet benämns Mörbylånga kommun som ”beställaren” och anbudsgivaren som ”leverantören”. Beställarens ombud i upphandlingen är Kalmar kommun, Serviceförvaltningen, Upphandlingsenheten. Upphandlingen avser beställarens behov av att hyra kaffemaskiner inkluderat service och reparationer, samt inköp av förbrukningsvaror. Beställaren uppskattar den totala inköpsvolymen per år … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: JOBmeal AB
2023-04-05   Förpackningsmaterial för matdistribution (Kalmar kommun)
Upphandlingen avser beställarens behov av förpackningsmaterial för matdistribution, främst inom omsorgen. Läs mer i kravspecifikation. Upphandlingen delas in i tre anbudsområden. Anbudsområde 1 - Förpackningsmaterial i Polypropen (PP) samt diverse tillbehör Anbudsområde 2 - Förpackningsmaterial som är 100% komposterbart Anbudsområde 3 - Förpackningsmaterial i mineral/plast. Får max innehålla 50% plastmaterial Leverantören kan välja att delta i ett eller flera anbudsområden. Efterfrågat sortiment och … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: NHT Trading AB
2023-03-24   Ombyggnation av Riksvägen förbi Rinkabyholm, Delen Tpl Hossmo – Tpl Karlsro (Kalmar kommun)
Entreprenaden avser förläggning av nya va-ledningar i större dimension från Hossmo upp till norra delen av Rinkabyholm , ny fjärrvärmeledning från norra delen av Rinkabyholm till Södrastaden samt förläggning av fiberkanalisation. Efter återställning ska en ny gc-väg att anläggas tillsammans med ny belysningsanläggning och busshållplatser. Beläggningsarbeten ska också utföras för sträckan. Visa upphandlingen »
2023-03-16   Interaktiva skrivtavlor (Kalmar kommun)
Upphandlingen avser ramavtal för beställarens löpande behov av interaktiva skrivtavlor. Upphandlingen omfattar även montering och installation av de interaktiva skrivtavlor som omfattas av upphandlingen. Beställaren uppskattar det totala inköpsvärdet per år till 2.500.000 SEK. Takbeloppet för ramavtalet är 12.000.000 SEK. Ramavtalet upphör att gälla om avropad volym överstiger takbeloppet. Ramavtalet är dock fortsatt tillämpligt avseende utförda eller pågående avrop. Beställaren förbinder sig emellertid … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Aditor AB
2023-03-14   Företagshälsovård till Kalmar kommun koncern (Kalmar kommun)
Upphandlingen omfattar succesiva avrop av tjänster inom företagshälsovård. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Cityläkarnas Företagshälsovård i Kalmar AB
2023-03-01   Geoteknik (Kalmar kommun)
Beställaren avser att teckna ramavtal för konsulttjänster inom geoteknik. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Awer Sverige AB Breccia Konsult AB WSP Sverige AB
2023-03-01   Värderingstjänster (Kalmar kommun)
Beställaren avser att upphandla värderingstjänster för bedömning av marknadsvärde på fastigheter. Värderingstjänsterna ska utföras löpande efter beställarens behov. Upphandlingen är uppdelad i två anbudsområden: Anbudsområde 1- Auktoriserad/-e fastighetsvärderare Anbudsområde 2- Auktoriserad/-e lantbruksvärderare Auktoriserade fastighetsvärderare samt auktoriserade lantbruksvärderare ska utföra oberoende värderingsuppdrag. Oberoende värderingar innebär att värderaren står fri från … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Redep AB Svefa Aktiebolag
2023-02-17   Förmånscyklar (Kalmar kommun)
Upphandling för att införa förmånscyklar till anställda inom Kalmar kommun. Anbud ska lämnas elektroniskt via Mercell TendSign senast den 2023-03-24 14:00. Upphandlande myndighet och beställare är: Kalmar kommun (org. nr 212000-0746) och alla kommunala bolag. Omfattning Upphandlingen omfattar erbjudande till anställda inom Kalmar kommun/bolag/förbund (nedan kallat Kalmar kommun) om hyra av cykel via bruttolöneavdrag. Avtalsform Avtal kommer att tecknas med en leverantör för hela åtagandet. Anbud kan … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bike action i sverige ab
2023-02-17   Banktjänster (Kalmar kommun)
Upphandlingen omfattar följande banktjänster: Kontostruktur med räntevillkor Koncernkonto med kredit och räntevillkor Internetbank BankID Löneförmedling och lönespecifikationer Betalningsförmedling Swish E-faktura Ekonomiskt bistånd och inackorderingsbidrag Korttjänster Service, säkerhet och tillgänglighet Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nordea Bank Abp, filial i Sverige
2023-02-17   Grönyteskötsel Kalmar kommun (Kalmar kommun)
Grönyteskötsel. Drift och underhåll av kommunala grönytor med tillhörande hårdgjorda ytor i kommunens ytterområden. Även drift och underhåll av fastighets utemiljö i samma områden. Sista anbudsdag Anbud ska lämnas elektroniskt via Mercell TendSign senast den 2023-03-24 14:00. Upphandlande myndighet Kalmar kommun (org. nr 212000-0746) Omfattning Beställaren avser att upphandla Grönyteskötsel, drift och underhåll av kommunala grönytor med tillhörande hårdgjorda ytor i kommunens ytterområden. Drift och … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Axcell Fastighetspartner AB
2023-02-14   Diskretionär förvaltning (Kalmar kommun)
Upphandling avseende diskretionär förvaltning av ett kapital på 1,1 miljarder SEK där beställaren ger leverantören/förvaltaren mandat att fatta löpande placeringsbeslut inom avtalade ramar enligt beställarens finanspolicy och finansiella riktlinjer. Förvaltningen av kapitalet ska ske enligt bilaga 3 Finanspolicy för Kalmar kommunkoncern och enligt bilaga 4 Finansiella riktlinjer för Kalmar kommunkoncern. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: E. Öhman J:or Fonder AB Storebrand ASset Management AS Norge,...
2023-02-13   Traktorer (Kalmar kommun)
Inbjudan Kalmar Kommun avser att upphandla två styck traktorer, ref. nr. 2023-37. Ni inbjuds att inkomma med anbud i rubricerad upphandling enligt detta upphandlingsdokument med tillhörande bilagor. I upphandlingsdokumentet benämns Kalmar Kommun som ”beställaren” och anbudsgivaren som ”leverantören”. Beställarens ombud i upphandlingen är Kalmar kommun, Serviceförvaltningen, Upphandlingsenheten. Omfattning Beställaren avser att upphandla två styck traktorer enligt detta upphandlingsdokument med … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lantmännen Maskin AB
2023-02-07   Ramavtal - Byggentreprenader och byggservice (Kalmar kommun)
Denna förfrågan avser upphandling av ramavtal omfattande byggnads- och installationsarbeten samt reparations -, underhålls-, service- och ombyggnadsarbeten med mera, inom Kalmar kommun med inriktning på fackområde bygg. Ramavtal kommer att tecknas med maximalt tre leverantörer under förutsättning att så många är kvalificerade. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Byggnadsfirma Ivar Glebe AB Multibygg Skanska Direkt AB
2023-02-03   Förpackningsmaterial för matdistribution (Kalmar kommun)
Upphandlingen avser beställarens behov av förpackningsmaterial för matdistribution, främst inom omsorgen. Läs mer i kravspecifikation. Upphandlingen delas in i tre anbudsområden. Anbudsområde 1 - Förpackningsmaterial i Polypropen (PP) samt diverse tillbehör Anbudsområde 2 - Förpackningsmaterial som är 100% komposterbart Anbudsområde 3 - Förpackningsmaterial i mineral/plast. Får max innehålla 50% plastmaterial Leverantören kan välja att delta i ett eller flera anbudsområden. Efterfrågat sortiment per … Visa upphandlingen »
2023-01-18   Marknadsföringstjänster Destination Kalmar (Kalmar kommun)
Inbjudan Ni inbjuds att inkomma med anbud i rubricerad upphandling enligt detta upphandlingsdokument med tillhörande bilagor. I upphandlingsdokumentet benämns Destination Kalmar som ”beställaren” och anbudsgivaren ”leverantören”. Beställarens ombud i upphandlingen är Kalmar kommun, Serviceförvaltningen, Upphandlingsenheten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: VIVA Media AB
2022-12-21   Asfaltsbeläggning (Kalmar kommun)
Upphandlingen avser ramavtal för asfaltsbeläggningar, asfaltfräsning samt anslutande tjänster. Beläggningsobjekten är belägna inom hela Kalmar Kommun, samt kommunala bolags områden, men merparten är belägna inom Kalmars centralort. Arbeten som beställs genom detta ramavtal ska genomföras som totalentreprenad i utökad samverkan (partnering) mellan entreprenören och beställaren. För utredning och projektering gäller ABK 09 och för utförandet gäller ABT 06. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: NCC Industry Aktiebolag
2022-12-21   Rengöringsmedel, städartiklar, mjukpapper, engångsartiklar (Kalmar kommun)
Ni inbjuds att inkomma med anbud i rubricerad upphandling enligt detta upphandlingsdokument med tillhörande bilagor. I upphandlingsdokumentet benämns 12 kommuner med bolag och förbund som ”beställaren” och anbudsgivaren ”leverantören”. Beställarens ombud i upphandlingen är Kalmar kommun, Serviceförvaltningen, Upphandlingsenheten. Beställaren avser att upphandla Rengöringsmedel, städartiklar, mjukpapper och engångsartiklar. Se bilaga 3 anbudsprislista för sortiment. Beställaren uppskattar den totala … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nybloms Pappers Aktiebolag
2022-12-19   Ekonomi och inköpssystem (Kalmar kommun)
Beställaren avser att upphandla leverans, installation och införande av ett ekonomisystem och leverans av ett komplett inköpssystem med e-handelslösning som omfattar moduler och funktioner. Upphandlingen avser även service, support och underhåll samt utveckling och tillkommande konsultinsatser. Visa upphandlingen »
2022-12-16   Diskretionär förvaltning (Kalmar kommun)
Upphandling avseende diskretionär förvaltning av ett kapital på 1,1 miljarder SEK där beställaren ger leverantören/förvaltaren mandat att fatta löpande placeringsbeslut inom avtalade ramar enligt beställarens finanspolicy och finansiella riktlinjer. Visa upphandlingen »
2022-12-09   SCADA-system (Kalmar kommun)
Upphandlingen omfattar Kalmar kommuns (beställarens) behov av systemleverans av ett SCADA-system för styrning och övervakning av beställarens fastighetsbestånd med avseende på fastighetsautomation och brandlarmsystem, samt det behov beställaren har av att avropa systemintegrationer för beställarens olika anläggningar efter systemleveransen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Siemens Aktiebolag
2022-10-21   Drift och underhåll av trafiksignalanläggningar (Kalmar kommun)
Uppdraget omfattar service och underhåll samt felavhjälpande åtgärder av beställarens trafiksignalanläggningar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: One Nordic AB
2022-10-17   Företagshälsovård till Kalmar koncernen (Kalmar kommun)
Inbjudan Ni inbjuds att inkomma med anbud i rubricerad upphandling enligt detta upphandlingsdokument med tillhörande bilagor. I upphandlingsdokumentet benämns Kalmar Kommun som ”beställaren” och anbudsgivaren ”leverantören”. Beställarens ombud i upphandlingen är Kalmar kommun, Serviceförvaltningen, Upphandlingsenheten. Visa upphandlingen »
2022-10-14   Löpande reparationsarbeten och service på storköksutrustning (Kalmar kommun)
Omfattning Upphandlingen omfattar beställarens löpande behov av reparationsarbeten och service på storköksmaskiner i beställarens köksverksamheter enligt kravspecifikation nedan. Observera att denna upphandling ej avser ny-garantiservice eller inköp av storköksutrustning. Beställaren har ett separat avtal för Storköksutrustning där garantiservice ingår för nyinköpt utrustning. Denna upphandling avser ej kyl- och frysanläggningar med eller utan centralkyla. Inköpsvolym Baserat på tidigare avtalsperiod … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB Triator Storkök
2022-10-13   Reservkraft till äldreboende (Kalmar kommun)
Sista anbudsdag Anbud ska lämnas elektroniskt via Mercell TendSign senast den 2022-11-17 14:00. Omfattning Upphandlingen omfattar mobila Reservkraftverk avsedda för användning året runt utomhus och enligt detta upphandlingsdokument. Beställaren avser att upphandla 10 (tio) mobila Reservkraftverk, med option på 5 (fem) st enligt kravspecifikation i punkt 1.3. Leverantören ska lämna anbud på hela omfattningen. Beställaren kan komma att avropa ett eller flera Reservkraftverk vid olika tillfällen dock max 10 … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Coromatic AB
2022-10-12   Skadedjursbekämpning (Kalmar kommun)
Omfattning Beställaren upphandlar en skadedjursförsäkring samt tilläggstjänster, avseende skadedjursbekämpning inomhus, i utemiljö och i avloppssystem. Skadedjursförsäkringen gäller med en fast premie och utan självrisk för beställaren. Målet med upphandlingen och det kommande ramavtalet är att säkerställa ett så skadedjursfritt fastighetsbestånd och utemiljö som möjligt. Upphandlingen omfattar bara fastigheter som beställaren äger. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nomor AB
2022-10-03   Fordon 2022 (Kalmar kommun)
Upphandling av Fabriksnya fordon. Sista anbudsdag Anbud ska lämnas elektroniskt via Mercell TendSign senast den 2022-11-11 14:00. Omfattning Upphandlingen avser inköp av fabriksnya fordon. Fordonen som upphandlas är personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton, och upphandlingen är indelad i nedanstående 21 anbudsområden (AO) som vart och ett avser en specifik fordonsklass. Respektive anbudsområde, av de 21 anbudsområdena, efterfrågas med de drivmedel som efterfrågas för respektive fordonsklass … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bil och Motor i Sydost AB Bilkompani Kalmar AB Holmgrens Bil AB JL Bilar i Kalmar AB Liljas Personbilar AB Maskincentrum i Bockara Aktiebolag Mobility Motors Group Sweden AB Sigurd Råberg i Karlskrona Bil AB Småländska Bil AB
2022-09-30   Marknadsföringstjänster Kalmar Science Park (Kalmar kommun)
Upphandlingen avser området marknadsföringstjänster som är kopplade till varumärket Kalmar Science Park, beställda av Kalmar Science Park AB, enligt kravspecifikation, se nedan. Tryck, tillverkning och köpt media ingår inte i upphandlingen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Kalmar Kreation AB
2022-09-29   Företagshälsovård till Räddningstjänst Sydost (Kalmar kommun)
Inbjudan Ni inbjuds att inkomma med anbud i rubricerad upphandling enligt detta upphandlingsdokument med tillhörande bilagor. I upphandlingsdokumentet benämns Kalmar Kommun som ”beställaren” och anbudsgivaren ”leverantören”. Beställarens ombud i upphandlingen är Kalmar kommun, Serviceförvaltningen, Upphandlingsenheten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Avonova Hälsa AB
2022-09-22   Lastväxlarbil (Kalmar kommun)
Inbjudan Kalmar kommun avser att upphandla en st lastväxlarbil, ref.nr: 2022-65. Ni inbjuds att inkomma med anbud i rubricerad upphandling enligt detta upphandlingsdokument med tillhörande bilagor. I upphandlingsdokumentet benämns Kalmar Kommun som ”beställaren” och anbudsgivaren ”leverantören”. Beställarens ombud i upphandlingen är Kalmar kommun, Serviceförvaltningen, Upphandlingsenheten. Kontaktpersoner Kontaktperson för upphandlingen: Namn: Matilda Johansson, upphandlare e-post: … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atteviks Lastvagnar Aktiebolag
2022-09-07   Geodetiska mätinstrument (Kalmar kommun)
Upphandling av en (1) totalstation med option på ytterligare en (1) totalstation och en (1) GNSS-mottagare. Totalstationerna måste kunna användas tillsammans med våra befintliga fältdatorer och GNSS-mottagare av märket Trimble, på ett sådan sätt att mätmetoden RUFRIS kan tillämpas. Kontaktperson för upphandlingen: Namn: Zeljko Starcevic, upphandlare tfn: 0480454069 e-post: zeljko.starcevic@kalmar.se Sista anbudsdag Anbud ska lämnas elektroniskt via Mercell TendSign senast 2022-10-10 14:00 Upphandlande … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Trimtec AB