Leverantör: Tyréns AB

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar där leverantören Tyréns AB nämns

2023-01-23   Geotekniska konsulttjänster (Nässjö kommun)
Nässjö Kommun avser att upphandla och teckna ramavtal gällande geotekniska konsulttjänster. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Tyréns AB
2022-05-25   Geoteknik Vattenförsörjning Mon - Ledningssträcka (Gästrike Vatten)
Programmet för fältundersökningar omfattar områden längs de planerade stråken för överföringsledningar som i dagsläget inte är undersökta. Det finns inga kända tidigare undersökningar. Syftet med undersökningarna är att klarlägga de geotekniska förhållandena främst vid korsningspunkter med större vägar, järnväg, anlagda flottningsrännor/kanaler och vattendrag för att belysa möjligheterna att genomföra schaktfri ledningsdragning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Tyréns AB
2022-05-13   Tekniska konsulttjänster - Byggnadskonstruktör (Värnamo kommun)
Upphandlingen avser ramavtal för Tekniska konsulttjänster - Byggnadskonstruktör inom Värnamo kommuns geografiska område. Ramavtal kommer att tecknas med fem anbudsgivare. Avrop från ramavtal kommer att ske enligt rangordning alternativt genom förnyad konkurrensutsättning. Upphandlingens beräknade värde: SEK 8 miljoner Upphandlingens maximala värde (takvolym): SEK 10,5 miljoner Ingen specifik volym garanteras. Om takvolymen uppnås har ramavtalen inte längre någon verkan. Köparen har rätt till förtida … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Byggingenjörsbyrån i Gnosjö AB Norconsult AB Sweco Sverige AB Tyréns AB WSP Sverige AB
2022-04-19   Miljökonsulter för miljötekniska markundersökningar (2) (Ludvika kommun)
Avtal omfattar miljökonsulttjänster med tillhörande arbetsuppgifter för två fackområden: · Miljötekniska markundersökningar till Falun kommun samt bolagen Stora Brunnsvik AB, LudvikaHem AB, Ludvika Kommunfastigheter AB och Tryggheten i Ludvika AB. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: EnSuCon AB Tyréns AB WSP Sverige AB
2022-04-07   Besiktningsman av entreprenader (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen omfattar ramavtal med successiva avrop efter behov av konsulttjänster inom besiktningsman av entreprenadbesiktningar enligt AB04 och ABT06. För ramavtalet gäller ABK 09. Upphandlingen omfattar följande delområden: Område 1 Mark/gata/VA/Grönytor/Lekplatser och utegym Område 2 Belysning/Elinstallationer Område 3 Byggnadsverk/konstbyggnader Område 4 Driftentreprenader inom Allmän platsmark och fastighetsförvaltning Område 5 Byggnader/Fastigheter Område 6 Lokalnät 0,424kV Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Projektgruppen i Syd AB Tyréns AB Vega In-West AB WSP Sverige AB
2022-03-13   Miljökonsult - förorenade områden, dagvatten, geoteknik etc (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen omfattar ramavtal för konsulttjänster inom följande tjänsteområden; - Förorenade områden - Dagvattenhantering/VA - Geoteknik - Marin geoteknik och kustskydd - Hydrogeologi - Tillståndsärenden och MKB Takvolymen, den maximala volymen, för aktuell avtalsperiod inklusive (eventuell) förlängning beräknas uppgå till följande för respektive upphandlande myndighet; - Helsingborgs stad - 20 000 000 kr - Helsingborgs hamn - 6 000 000 kr - Helsingborgshem - 3 000 000 kr - Räddningstjänsten - 2 000 … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramböll Sverige AB Sweco Sverige AB Tyréns AB WSP Sverige AB
2022-01-18   Ramavtal för bemanning Livsmedelsinspektör, Miljöinspektör, Alkoholhandläggare och Biolog (Härnösands kommun)
Upphandlingen avser ramavtal för bemanning för följande yrkesroller: Livsmedelsinspektör, Miljöinspektör, Alkoholhandläggare och Biolog. Upphandlingen är indelad i fyra delområden utefter angivna yrkesroller. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Kretsa AB Public People AB Tyréns AB Väg & Miljö i Karlstad AB
2022-01-06   Ramavtal Tekniska konsulter 2021 (Skelleftebostäder Aktiebolag)
Ramavtal avseende teknisk konsultation inom bygg -och byggnadsinstallation samt tillhörande planprocess. Beställaren avser att kontraktera en eller flera leverantörer per avropskategori. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Briab - Brand & Riskingenjörerna AB Fire Safety Nordic Skellefteå AB Kiwa Inspecta AB M.A.F Arkitektkontor AB MANA Projektbyrå i Umeå AB Säkerhetspartner Norden Aktiebolag Sigma Civil AB Teknisk Merkantil Konsult AB Tyréns AB WSP Sverige AB
2021-12-16   Tekniska konsulttjänser för detaljplan (Helsingborgs Stad)
Ramavtal - Tekniska konsulter för handläggning av detaljplaner. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Norconsult AB Ramböll Sverige AB Tyréns AB
2021-12-13   Ramavtal planstöd (Norrköpings kommun samhällsbyggnadskontoret)
Norrköpings kommun inbjuder Er att lämna anbud på offentlig upphandling av ramavtal avseende planstöd. Upphandlingen avser ramavtal med tre (3) anbudsgivare, förutsatt att tre (3) anbudsgivare kvalificerar sig, där samtliga villkor för avrop är fastställda. Avtal berättigar inte automatiskt till uppdrag, utan reglerar endast villkoren för avrop. Anbud ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: LANDSKAPSLAGET AKTIEBOLAG Sigma Civil AB Tyréns AB
2021-10-01   Verksamhetskonsulter (E-Avrop AB)
Sundsvalls kommun med tillhörande bolag upphandlar ramavtal avseende Verksamhetskonsulter. De konsultområden som upphandlas är: Strategiutvecklingskonsult, Omvärldsanalyser, Ledarskapsutvecklare, Projektledare/förstudieledare, Affärsarkitekt/ledningsstöd, Controller, Kvalitets- och miljöstyrning av verksamhet, Analyskonsulter, Juriststöd, HR-specialist arbetsrätt, HR-utredare, Nyttovärdering (PENG-konsulter), Ledarskapscoach, Testledare och Ekonom. Upphandlingen omfattar konsulter som kan stötta … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Bonvolemo AB Castra Group AB Claesson & Partners AB Colegica AB Cordial AB Esam AB Företag & Framtid, Wahlström Aktiebolag Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag Kpmg AB Kvadrat Sundsvall AB Masarin Consulting Group AB Pro&Pro AB Pro4u AB Sweco Sverige AB Tyréns AB
2021-09-08   Tekniska konsulter Torsby kommun 2022 (Torsby kommun)
ÖVERSIKTLIG INFORMATION OM OBJEKTET Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utförande av uppdrag av varierande storlek. Upphandlingen innefattar konsultkategori: HUS/BYGGNAD/ANLÄGGNING. Konsulttjänsterna avses att avropas i olika skeden från förstudier, programarbeten och förprojektering till utbyggnadsskedet och besiktning. Beställaren avser att avropa konsulttjänsterna för Hus/byggnad i samband med: • ny-, om-och tillbyggnader, besiktningar/deklarationer samt rivning av byggnader, främst … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Allel Elektrokonsult Aktiebolag Brandskyddslaget AB Elektrotekniska Byrån i Sverige AB Energibyrån Q AB Gent Project Management AB Henrik Adolfssons Ingenjörsbyrå AB Hifab AB Infra Action Xw AB Klara Arkitektbyrå i Karlstad Aktiebolag Lektus Sweden AB Movent AB PE Teknik & Arkitektur AB Ramböll Sverige AB Sigma Civil AB Sweco Sverige AB Tengbomgruppen Aktiebolag Trygg H Energiteknik AB Tyréns AB UNIVA AB VA Drift Renare Vatten RV AB Värmlands Elsystem AB Wermlands Infrakonsult AB WEVACO, Wermlands VA - Consult AB WSP Sverige AB
2021-09-07   Kulturmiljöutredningar ramavtal (Västerås stad)
Västerås är en kommun som växer, i tätorten, i serviceorterna och på landsbygden. Västerås är också en kommun med rika kulturmiljöer från en mångfald av olika tidsperioder. Kulturmiljön är ett allmänt intresse och är en viktig del i våra processer. Västerås stad förvaltar ett stort byggnadsbestånd med kulturvärden, samt planerar och bygger i kulturmiljöer. Västerås stad har behov av fördjupade analyser och utredningar inom kulturmiljöområdet. Det kan till exempel vara inom stadsbyggnadsprocessen samt vid … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Norconsult AB Stiftelsen Kulturmiljövård Tyréns AB
2021-05-07   Konsultstöd Avfallsteknik (Motala kommun)
Ramavtal för konsultstöd Avfallsteknik för avrop vid behov. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweco Sverige AB Tyréns AB Vatten och Samhällsteknik i Gotaland Aktiebolag
2021-04-19   Trafikutredningar (Norrköpings kommun)
Norrköpings kommun, tillsammans med Söderköpings kommun, inbjuder er att lämna anbud på offentlig upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster inom trafikutredning. Upphandlingen avser ramavtal med tre (3) anbudsgivare, förutsatt att tre (3) anbudsgivare kvalificerar sig, där samtliga villkor för avrop är fastställda. Avtal berättigar inte automatiskt till uppdrag, utan reglerar endast villkoren för avrop. Anbud ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweco Sverige AB Tyréns AB WSP Sverige AB
2021-04-16   Projektering akustik (Norrköpings kommun)
Norrköpings kommun, upphandling- och inköpsenheten inbjuder er att lämna anbud på upphandling av Projektering akustik. Anbud ska lämnas i enlighet med de uppgifter som framkommer av upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Akustikkonsulten i Sverige AB Tyréns AB
2021-04-15   Konsulttjänster inom samhällsplanering (Ekerö kommun)
Ekerö kommun avser att upphandla konsulttjänster inom samhällsplanering i huvudsak åt planeringsenheten. Följande anbudsområden avses att upphandlas: Detaljplanekonsult Landskapsarkitekt Ekolog Trafik Akustik och buller Kulturhistorisk/byggnadsantikvarisk utredning Markvibrationer Miljötekniska utredningar Förorenade områden Geoteknik Översiktsplanering (ÖP) och fördjupning av översiktsplan (FÖP) Fastighetsförteckningar och fastighetsutredningar Riskbedömning – transporter farligt gods, ras, skred, brand … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB AIX Arkitekter AB Atkins Sverige AB Bjerking AB Breccia Konsult AB Brekke & Strand Akustik AB Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag Forcit Consulting KMV forum AB LANDSKAPSLAGET AKTIEBOLAG Lektus Sweden AB Metria AB Mitta AB Nora Consulting Engineers AB Norconsult AB Nya planer AB PE Teknik & Arkitektur AB Säkerhetspartner Norden Aktiebolag Sigma Civil AB Stiftelsen Kulturmiljövård Structor FM Projektutveckling AB Tengbomgruppen Aktiebolag Total Arkitektur och Urbanism TAU AB Tyréns AB Väg & Miljö i Karlstad AB WSP Sverige AB
2021-03-31   Tekniska konsulter (Melleruds kommun)
Bengtsfors kommun, Dals-Eds kommun, Färgelanda kommun och Melleruds kommun avser att teckna ramavtal för tekniska konsulter inom kategori geoteknik/gehydrologi, miljöteknisk markutredning, dagvatten/VA-utredning, trafikutredning, bullerutredning, vibrationsutredning, kulturmiljöutredning, naturmiljöutredning, arkitektuppdrag, detaljplanearbete, riskanalys farlig godsled, miljökonsekvensbeskrivning, skuggutredning och bygglovshandläggning. Anbud kan lämnas på en eller flera kompetensområden. Upphandlande … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Akustikverkstan Konsult AB AL Studio AB Ateljé Arkitekten i Väst AB Bergmex AB Bohusgeo Aktiebolag EnSuCon AB Gudmund Israelsson Ingenjörsbyrå Aktiebolag Jakobi Sustainability AB Lektus Sweden AB Metria AB Norconsult AB Picea kulturarv ekonomisk förening Relement Miljö Väst AB Rio Kulturlandskapet ekonomisk förening Säkerhetspartner Norden Aktiebolag Sigma Civil AB Systra AB Tyréns AB Väg & Miljö i Karlstad AB WSP Sverige AB
2021-03-02   Projektering gata/konstbyggnader/VA (Norrköpings kommun)
Norrköpings kommun tillsammans med Nodra AB och Söderköpings kommun inbjuder Er att lämna anbud på offentlig upphandling av ramavtal avseende projektering av gata, konstbyggnader och VA. Upphandlingen avser ramavtal med fyra (4) anbudsgivare, förutsatt att fyra (4) anbudsgivare kvalificerar sig, där samtliga villkor för avrop är fastställda. Avtal berättigar inte automatiskt till uppdrag, utan reglerar endast villkoren för avrop. Anbud ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Malacon Infrastructure AB Tyréns AB WSP Sverige AB
2021-02-18   Byggplatsuppföljning TEM E10 Avvakko-Lappeasuando (Trafikverket, Huvudkontoret)
Byggplatsuppföljning till TEM E10 Avvakko-Lappeasuando Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Tyréns AB
2021-02-05   Nationellt Ramavtal avseende Konsulttjänster inom teleteknik för järnväg och väg (Trafikverket)
Trafikverket avser att upphandla konsulttjänster som ska delta i väg- och järnvägsprojekt inom Följande kompetensområden Upphandlingen omfattar områden/delområden enligt nedan: • Tjänsteområde 1 – Kommunikation/Teletransmission • Tjänsteområde 2 – Kablar • Tjänsteområde 3 – Telefoni • Tjänsteområde 4 – Mobila system (tillämpningar av radiokommunikation) • Tjänsteområde 5 – Detektorer • Tjänsteområde 6 – Övervakningssystem • Tjänsteområde 7 – Trafikantinformationssystem • Tjänsteområde 8 – Specialist Tele … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Atkins Sverige AB Eklund Strategi Konsult AB Elektrosignal Infra AB Evolent AB Future Balanz in ITS AB Gästrike TeleService AB Ikonett AB Matik AB OFV Konsult AB Rejlers Sverige AB - Industry Sanwig solutions AB Stockholmskonsulterna AB Svenska Teknikingenjörer Sting AB Sweco Sverige AB Systra AB TeknikIntegratörerna Sverige AB TREJO Consulting AB Tyréns AB Vinnergi AB WSP Sverige AB Xmentor Management AB
2021-01-19   Tekniska konsulter för projektering - fyra delområden (Örebrobostäder Aktiebolag)
Upphandlingen omfattar ramavtal avseende tekniska konsulttjänster för utförande av uppdrag åt ÖBO. Syftet med denna upphandling är att täcka ÖBOs behov av tekniska konsulter för projektering, inom följande delområden: Geoteknik Mark – finplanering (landskapsarkitekter) VA - mark GIS-tjänster Anbud får lämnas på ett eller flera delområden. Mer information om upphandlingens omfattning framgår av AUA.3 Orientering om projektet och uppdraget. Baserat på historiska siffror har omfattningen uppgått till … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-lnfrastructure AB DCL.13 Arkitekter och Ingenjörer Loxia Mälardalen AB Loxia Smart Solutions AB Norconsult AB Ramboll Sweden AB Sigma Civil AB Tyréns AB VAP VA-Projekt AB VVS Tjänst i Sverige AB White Arkitekter Aktiebolag WSP Sverige AB
2020-12-23   Tekniska konsulter avseende: Konstruktör och Byggledning (AB Ängelholmshem)
Upphandlingen avser upphandlande myndighets behov av konsulttjänster för område Tekniska konsulter Byggledning och konstruktör för utförande av uppdrag av varierande storlek. Upphandlingen är uppdelad i 2 anbudsområden. Varje anbudsområde kommer att utvärderas separat. Anbudsområde: 1: Byggledning 2: Konstruktör Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Planör AB Pontarius AB Ramboll Sweden AB Tyréns AB WSP Sverige AB
2020-12-22   Tekniska konsulter - Hälsingland samt Älvkarleby (Söderhamns kommun)
Ramavtal gällande tekniska konsulttjänster inom 23 olika kompetensområden för hälsingekommunerna och dess bolag samt Älvkarleby kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AB Franska Bukten ÅF-Infrastructure AB Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB Arctan AB Arkitekterna Krook & Tjäder i Uppsala AB Arkreativa AB Bjerking AB Björn Carlqvist Projektpartner AB Brekke & Strand Akustik AB Briab - Brand & Riskingenjörerna AB Brolin Elsäkerhet i Gävleborg AB Byggkonstruktören i Gävle Aktiebolag Byggkonsulten i Ljusdal AB C & F Projektledning AB Calluna AB Caverion Sverige AB D3 Projekt AB Dinproj AB Donalds Arkitekter AB Fastco AB Fe Arkitekter Aktiebolag Firetech Engineering Emron AB Forcit Consulting AB FVB Sverige AB Geohjälp AB Greencon energi & miljö AB Hagströms Vattenvård & Miljörätt AB HMXW arkitekter AB Ingenjörsgruppen Ståhlkloo Aktiebolag INTEC i Dalarna AB Jonsson Consult Gävle Aktiebolag Kontrollbolaget Norr AB Kronohammaren AB LANDSKAPSLAGET AKTIEBOLAG Lektus Sweden AB Mavacon Akvaprojekt AB Miljö- och Avfallsbyrån i Mälardalen AB Mondo Arkitekter Dalarna AB Nitro Consult Aktiebolag Nivå Landskapsarkitektur AB Norconsult AB Norrbryggan AB Pontarius AB Ramboll Sweden AB Rangola Verksamhetsutveckling AB Rejlers Sverige AB Säkerhetspartner Norden Aktiebolag Scherdin Förvaltning i Hudiksvall AB Sigma Civil AB Structor Akustik AB Svefa Aktiebolag Sweco Sverige AB Sweva AB Systra AB Teknikkonsulterna i Sundsvall AB Tm Konsult AB Tyréns AB Veda Arkitekter Vent. Planering i Hudik Aktiebolag Ventilation & Miljö i Hudik AB Vinnergi AB Vvs-Konstruktioner R Nyström KB WSP Sverige AB
2020-12-01   Idalafältet Veberöd Etapp II Detaljprojektering (Lunds kommun)
Detaljprojektering av allmän platsmark för exploateringsområde Idalafältet etapp II i Veberöd. Projekteringen avser såväl byggata som färdigställande. I uppdraget ingår projektering av VA-ledningar, belysning, fördröjningsmagasin för hantering av skyfall, dagvattenmagasin, GC-stråk, gator, parkmark etc i enlighet med uppdragsbeskrivningen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Tyréns AB
2020-11-27   Tekniska konsulter - Ingenjör A & K (Piteå kommun)
Upphandlingen avser ramavtal för tekniska konsulter inom genren "Ingenjör A- och K". Upphandlingen genomförs för Piteå och Älvsbyns kommuners, med tillhörande organisationers räkning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Norconsult AB Tyréns AB
2020-11-18   Konsultstöd Detaljplanering Motala kommun (Motala kommun)
Upphandlingen avser ramavtal konsultstöd detaljplanering Motala kommun, för avrop vid behov. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Structor Miljöteknik AB Tyréns AB White Arkitekter Aktiebolag
2020-11-17   Tekniska konsulttjänster (Hörbybostäder Aktiebolag)
Upphandlingen avser ramavtal för tekniska konsulttjänster inom 5 olika kompetensområden på området bygg och anläggning. Syftet med upphandlingen är att tillgodose beställarens löpande behov av konsulttjänster inom de olika kompetensområdena genom avrop när ett behov uppstår. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: A-Konsult AB ÅF-Infrastructure AB Arkitektkontor Eva Arén AB Develcon AB Gudmund Israelsson Ingenjörsbyrå AB Kristianstad Elkonsult Aktiebolag Lektus Sweden AB Lmt Elteknik Aktiebolag Norconsult AB PE Teknik & Arkitektur AB Pontarius AB Systra AB Tyréns AB V&V INSTALLATIONSKONSULT AB
2020-11-16   Ramavtal beställarstöd dagvatten och skyfall 2021 (Stockholms stad, Exploateringskontoret)
Upphandling av beställarens behov gällande beställarstöd dagvatten och skyfall. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Niras Sweden AB Tyréns AB VA-RESURS Stockholm AB
2020-11-09   Projektledare Årstafältet/Östberga (Stockholms stad, Exploateringskontoret)
Inom projekt Årstafältet/Östberga finns en organisation med tre projektledare som leds av en huvudprojektledare. Varje projektledare ansvarar för ett eller flera delprojekt inom Årstafältet/Östberga där det i varje delprojekt finns en organisation med projektledare, byggprojektledare, landskapsarkitekt etc enligt stadens modell för hur exploateringsprojekt organiseras. Uppdraget omfattar att ersätta en av projektledarna under dennes föräldraledighet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Torkel Öste Fastighetskonsulter AB Tyréns AB
2020-10-16   Upphandling av tekniska konsulter (Nordion Energi AB)
Denna ramavtalsupphandling avser täcka Nordion Energis behov av Tekniska konsulttjänster. Disciplinområden inom ramen för denna upphandling är: • Elkraft • Processteknik, Processdesign • Bygg • Mekanisk Konstruktion • IC Konstruktion • Programmering och Automation • Projektering av Gasledningar • Mark • Transporter • Brand och risk • Tillstånd • Projektstyrning Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Industry AB Bengt Dahlgren Syd AB Ingenjörsfirman Rörkraft AB Pontarius AB Ramboll Sweden AB Rejlers Sverige AB Säkerhetspartner Norden Aktiebolag Sigma Energy & Marine AB SWECO Energy AB Systra AB Tyréns AB
2020-10-16   Ramavtal plankonsulter inom detaljplanering (Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret)
Stadsbyggnadskontoret inbjuder till anbudsgivning i upphandling av ramavtal avseende plankonsulter och konsultsamordnare. Syftet med upphandlingen är att säkerställa beställarens behov under avtalsperioden vad gäller de aktuella tjänsterna och att dessa utförs med hög kvalitet och på ett i övrigt kontraktsenligt sätt. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Bjerking AB Ettelva Arkitekter AB FOJAB arkitekter AB LANDSKAPSLAGET AKTIEBOLAG Norconsult AB Ramboll Sweden AB Sweco Architects AB Tengbomgruppen AB Tyréns AB Urban MInds White Arkitekter Aktiebolag WSP Sverige AB
2020-10-15   Akustikrådgivning (Göteborgs universitet)
Upphandlingen avser ramavtal för konsulttjänster inom området akustikrådgivning. Ramavtalet syftar till att kunna köpa resursförstärkning med specifik kompetens inom området akustikrådgivning. Det handlar om byggnadsakustik, rumsakustik och ljud- och bildstudioakustik. Även annan akustikrådgivning kan vara efterfrågad inom universitetet under avtalsperioden. Mer information finns under del 3 kravspecifikation och utvärdering. Målet med denna upphandling är att få tillgång till ett varierat tjänsteutbud, … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Akustikkonsulten i Sverige AB Artifon AB Brekke & Strand Akustik AB Norconsult AB PE Teknik & Arkitektur AB SWECO Environment AB Tyréns AB
2020-10-12   Ramavtal tekniska konsulter mark/anläggning, VA, miljöutredningar, geoteknik, trafikingenjör och projektledare (Grums kommun)
Ramavtal tekniska konsulter mark/anläggning, VA, miljöutredningar, geoteknik/hydrologi, trafikingenjör samt projektledare inom områden mark/anläggning/VA för Grums kommun Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sigma Civil AB Systra AB Tyréns AB
2020-10-09   Ramavtal Tekniska konsulter Borlänge 2020 (Ludvika kommun, Upphandlingscenter)
Upphandlingen avser ramavtal för tekniska konsulttjänster åt Borlänge kommun och dess bolag inom Brandprojektering El-, tele- och dataprojektering Geoteknik och Miljö Konstruktionstjänster Akustik, buller och vibrationer Mark- och VA-projektering Uppdragen avser utförande av konsulttjänster inom aktuella konsultområden efter avrop från beställare. Konsultområdena kommer att utvärderas separat och avtal kommer att tecknas för varje område separat. Anbud lämnas på områdena separat. Anbudsgivare har … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Akustikbyrån T4P AB Ambraeltec AB Arctan AB Atkins Sverige AB Bengt Dahlgren Brand & Risk AB Bergsäker AB Bjerking AB Brandskyddslaget AB Brekke & Strand Akustik AB Cowi AB Dala Fiberprojektering AB ELE Engineering AB Electro Projekt PCI Aktiebolag Elektrotekniska Byrån i Karlstad Aktiebolag EnSuCon AB Fire Safety Nordic AB GeoSkills AB Gudmund Israelsson Ingenjörsbyrå Aktiebolag Hansa vibrations & omgivningskontroll AB INTEC i Dalarna AB LejonGEO AB Lektus Sweden AB Mavacon AB Metron Miljökonsult AB MVG Östergötland AB Norconsult AB North Projects Group AB PE Teknik & Arkitektur AB Pontarius AB Prevecon Brand & Riskkonsult AB Ramböll Sverige AB Ramboll Sweden AB Säkerhetspartner Norden Aktiebolag Sigma Civil AB Structor Byggteknik Dalarna AB Sweco Rail AB Technology for Infrastructure projects Sweden AB Tengbomgruppen Aktiebolag Treeline Consulting AB Trivector Traffic AB Tyréns AB Vinnergi Communicate AB Wermlands Infrakonsult AB Wescon Miljökonsult AB WSP Sverige AB
2020-09-25   Tekniska konsulttjänster byggledning (Skövde kommun)
Upphandlingen avser tecknande av ramavtal med fyra (4) leverantörer, om så många kvalificeras, för tillhandahållande av tekniska konsulter avseende byggledning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bengt Dahlgren Skövde AB bsv arkitekter & ingenjörer ab Tyréns AB ulf Sönegård el o teknikkonsult ab
2020-09-10   Tekniska konsulttjänster för Gävle Energi AB (Gävle Energi AB)
Upphandlingen omfattar tekniska konsulttjänster i samband med ny- och ombyggnation av: · Fibernät · Distributionsnät och centraler för fjärrvärme, fjärrkyla · Distributionsnät för Elkraft · Fastighetsunderhåll i mindre omfattning De tjänster som vi i huvudsak har behov av är: · Projektering · Projektledning · Byggkontroll/byggledning · Besiktning · Framtagande av förfrågningsunderlag · Miljökonsekvensbeskrivningar · Generellt stöd vid miljöfrågor · Markfrågor Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ABEL Gruppen Sverige AB ÅF-Industry AB Byggledare i Roslagen AB Creative Networks Consulting X AB Eltel Networks Infranet AB EnSuCon AB EntreCon AB Envima AB EnviroPlanning Västra Götaland AB Etj Energi AB Fjärrvärmeprojekt Sverige AB Forsen AB FVB Sverige AB Greenfields IT HB Resource Services AB Hifab AB ICT Consulting Infra Action Xw AB Jd-Gruppen Aktiebolag Kontrollbolaget Norr Kraftkonsult i Skandinavien AB Mät & Geo, Björn Nyberg AB Matla Bygg- och Projektledning AB Norconsult AB Nordisk Elkraft Teknik AB, NEKTAB North Projects Group AB Peakcon AB Pontarius AB Powerway AB Projectel Gävleborg AB Projektledarbyrån i Gästrikland AB Ramboll Sweden AB Rejlers Sverige AB Repic Consulting AB Sigholm Projekt AB Structor Industriprojekt AB Svensk Fordonsladdning AB SWECO Energy AB TSTgruppen AB Tyréns AB Vattenfall Services Nordic AB Vinnergi AB WiseGate Consulting AB WSP Sverige AB
2020-09-08   Teknisk konsulttjänst detaljplanering (Malmö kommun)
Upphandling angående konsulter för handläggning av detaljplaner. Dessa tjänster omfattar i huvudsak handläggning av olika typer av detaljplaner men kan i förekommande fall även omfatta arbete avseende skisser och biträde i andra tidiga skeden av detaljplaneprocessen Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramboll Sweden AB Sweco Architects AB Tyréns AB
2020-08-25   Ramavtal avseende arkitekttjänster (MKB Fastighets Aktiebolag)
Upphandlingen avser arkitekttjänster och är indelad i följande tre anbudsområden. Anbudsområde A: Bygglovsarkitekter, anbudsområde B: Planarkitekter och anbudsområde C: Landskapsarkitekter. Uppdragen kan bland annat omfatta tidiga utredningar, framtagande av enkla idéskisser, programhandlingar och bygglovshandlingar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AB ARKITEKTLAGET SKÅNE Arkitekterna Krook & Tjäder Malmö Chroma Arkitekter AB FOJAB arkitekter AB Här Malmö AB Jais Arkitekter AB KAMOMA Landskap AB OpenStudio arkitekter AB PE Teknik & Arkitektur AB Stadstudio Sydväst Arkitektur & Landskap AB Tyréns AB White Arkitekter Aktiebolag
2020-08-07   Tekniska konsulter inom Transport och VA, Ramavtal (Öckerö kommun)
Avtal med 3 leverantörer per delområde. Ramavtalets planerade avtalsperiod är 48 månader. Öckerö kommun har möjlighet att säga upp ramavtalet med en uppsägningstid av 3 månader. Avtalet löper dock minst i 24 månader. Vid den planerade avtalsperiodens utgång upphör ramavtalet att gälla utan föregående uppsägning. Förutom uppsägning i enligt med stycket ovan, som kan göras utan orsak, regleras uppsägning av ramavtalet i punkten ”Förtida upphörande”. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Atkins Sverige AB Cowi AB Forsen AB Infra Action Gbg AB ML Projektledning i Uddevalla AB Norconsult AB Ramboll Sweden AB SWECO Environment AB Systra AB Technology for Infrastructure projects Sweden AB Tyréns AB