Upphandlingar: SRV återvinning AB

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av SRV återvinning AB

2023-11-10   Lastväxlartransporter ÅVC 2023 (SRV återvinning AB)
Upphandlingen avser lastväxlartransporter inklusive tömning och lossning av fraktioner i container från SRV återvinning AB:s återvinningscentraler till Sofielunds återvinningsanläggning (Gladö) och till externa mottagare och lossning enligt anvisning av mottagningsanläggning. Inköpen beräknas till ca 35 miljoner kr under en maximal avtalsperiod om 4 år. Avtal kommer att tecknas på en löptid om tre (3) år med möjlighet till förlängning med ett (1) år. Visa upphandlingen »
2023-11-09   Ramavtal Entreprenadmaskiner (SRV återvinning AB)
Upphandlingen avser ramavtal för köp av nya grävmaskiner/materialhanterare och hjullastare. mm. med olika drivmedelsval. Visa upphandlingen »
2023-09-22   Pumpar och pumpservice (SRV återvinning AB)
Pumpar och pumpservice Visa upphandlingen »
2023-06-22   Städ och underhåll ÅVS (SRV återvinning AB)
Avtalet omfattar städning och underhåll av återvinningsstationer på Södertörn. Dessa är i dagsläget 174 st och finns geografiskt utspridda i kommunerna Huddinge, Botkyrka, Haninge, Nynäshamn och Salem. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2023-06-22   Transporter för ÅVS (SRV återvinning AB)
Transporter och tömning av containrar/behållare med olika avfallsslag på ÅVS (Återvinningsstationer) inom Södertörn. Visa upphandlingen »
2023-05-16   Telefoni & Kontaktcenter (SRV återvinning AB)
Upphandlingen omfattar ett avtal som täcker SRV:s hela behov gällande telefoni innehållande kontaktcenterfunktion, växel med mobila anknytningar och mobilabonnemang, Visa upphandlingen »
2023-04-24   Industriella förbrukningsmaterial (SRV återvinning AB)
Avtalet gäller huvudsakligen: Arbetshandskar, kemikalier för tvätt & rengöring, spolarvätska, glykol, städmaterial mm. Visa upphandlingen »
2023-04-21   Revisor och Sakkunnigt biträde 2023/77 (SRV återvinning AB)
Tjänster för lagstadgad revision samt sakkunnigt biträde till Lekamannarevisorer. Visa upphandlingen »
2023-04-20   Hyra av entreprenadmaskiner inklusive förare (SRV återvinning AB)
Hyra av entreprenadmaskiner inklusive förare Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Såcab Åkericentral AB
2023-03-31   Komprimatorer, balpressar mm (SRV återvinning AB)
Upphandlingen avser successiva avrop av komprimatorer och balpress mm för avfall, för utsättning hos SRV:s kunder. Visa upphandlingen »
2023-03-15   Sitevision Partner 2023 (SRV återvinning AB)
Upphandling av Sitevision förvaltningspartner för intranät och externwebb. Visa upphandlingen »
2023-03-13   Kemikalier till FA-avdelningen (SRV återvinning AB)
Ramavtal på kemikalier till vår verksamhet Farligt avfall i återvinningsanläggningen i Sofielund där vi behandlar vi tvätthallsslam, gatubrunnsslam, oljor, spillolja och förorenade massor. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Brenntag Nordic Aktiebolag
2023-03-03   Matavfallstransporter (SRV återvinning AB)
Upphandlingen omfattar insamling av mat- och restavfall. Visa upphandlingen »
2023-03-01   Fordonsreparationer (SRV återvinning AB)
Omfattningen är reparationer av samtliga fordon, påbyggnader och tillbehör som ej omfattas av serviceavtal. Visa upphandlingen »
2023-02-03   Auktoriserade revisorstjänster och sakkunnigt biträde till Lekmannarevisorer (SRV återvinning AB)
Uppdraget omfattar det arbete som fordras för att genomföra en fullgod revision i SRV AB samt sakkunnigt biträde till lekmannarevisorer. Aktiebolags- och Revisorslagens krav på granskning av all verksamhet som bedrivs av SRV AB ska uppfyllas och revision ska ske i enlighet med god revisionssed. Följande moment ska ingå i revisionsarbetet: 1. Granskning av den löpande verksamheten och den interna kontrollen 2. Granskning av årsredovisning och räkenskaper med tillhörande noter 3. Förvaltningsrevision 4. … Visa upphandlingen »
2023-01-27   Bränsletransporter 2023 (SRV återvinning AB)
SRV upphandlar transporter av avfallsbränsle till våra mottagare. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Foria AB (PUBL)
2022-11-14   Däck och däckservice tungafordon 2022 (SRV återvinning AB)
Upphandlingen avser ramavtal för SRV:s behov av däck och däckservice. SRV återvinning AB förbehåller sig rätten att teckna ramavtal med mer än en anbudsgivare, högst två. Anbud kan lämnas på en del eller båda delarna: Däck och däckservice för sop-/lastbilar (Del A) Däck och däckservice för entreprenadmaskiner, såsom hjullastare, dumper, traktorgrävare, hjulburna grävmaskiner (Del B). Visa upphandlingen »
2022-11-09   Ramavtal Kärltvätt (SRV återvinning AB)
Ramavtal Kärltvätt Visa upphandlingen »
2022-11-02   Lastbilar med påbyggnader (SRV återvinning AB)
Upphandlingen avser ramavtal på tunga fordon, lastbilar, med olika påbyggnader (t ex sopbilar för insamling av sopor, lastväxlarfordon, kranbilar) och med olika drivmedelsval. Visa upphandlingen »
2022-09-26   Provtagning- och analystjänster (SRV återvinning AB)
Provtagning- och analystjänster i lakvattenmagasin och yt- och grundvattenprovtagningspunkter. Grundförutsättningar ska utgå ifrån att SRV:s personal ej medverkar vid provtagning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
2022-08-17   Bemanning chaufförer och ÅVC-personal (SRV återvinning AB)
Upphandlingen omfattar ramavtal gällande leverans av tjänster för bemanning avseende chaufförer och ÅVC-personal. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Jobzone Sverige AB Rekryteringsgruppen i Stockholm AB Simplex Bemanning AB
2022-07-08   Mat- & Avfallskärl (SRV återvinning AB)
Leverans av mat- och avfallskärl samt reservdelar och tillbehör till dessa. Visa upphandlingen »
2022-07-05   Fakturahanteringstjänster (SRV återvinning AB)
SRV återvinning AB upphandlar fakturahanteringstjänster för hela fakturaflödet. Visa upphandlingen »
2022-06-07   Däck och däckservice 2022 (SRV återvinning AB)
Däck och däckservice till entreprenadmaskiner (område B) samt däck och däckservice till sop-/lastbilar, personbilar och lätta lastbilar (område A). Visa upphandlingen »
2022-05-04   Fakturahantering (SRV återvinning AB)
SRV återvinning AB upphandlar fakturahanteringstjänster för hela fakturaflödet. Visa upphandlingen »
2022-04-20   Företagshälsovård 2022 (SRV återvinning AB)
SRV återvinning AB upphandlar företagshälsovård för hela verksamheten. Omfattningen i pengar avser en kontraktsperiod på fyra (4) och är beräknad på senaste årets inköp. Visa upphandlingen »
2022-04-13   Städtjänster 2022 (SRV återvinning AB)
SRV upphandlar städtjänster med tillhörande arbetsuppgifter för sina verksamhetslokaler i södra Stockholm. Visa upphandlingen »
2022-03-24   Ramavtal avseende Kommunikationstjänster (SRV återvinning AB)
Ramavtal avseende Kommunikationstjänster Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Rippler Communications AB
2022-03-04   Behandling av biologiskt avfall (SRV återvinning AB)
Upphandlingen avser behandling och slutligt omhändertagande av lättnedbrytbart biologiskt hushållsavfall, med hushållsavfall jämförligt avfall, förpackat matavfall och alkohol för destruktion genom rötning och genom att återvinna energin i form av biogas till fordonsbränsle och biogödsel till produktiv mark. Visa upphandlingen »
2022-03-02   Leverans av 100 % biogas i dispenser (SRV återvinning AB)
Upphandling avser 100% Biogas. Visa upphandlingen »
2022-02-18   Bergkrossprodukter (SRV återvinning AB)
Upphandlingen omfattar ramavtal gällande SRV:s kommande behov av bergkrossprodukter och stenmaterial. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swerock Aktiebolag
2021-11-29   Ramavtal Bemanningstjänster avseende chaufförer och ÅVC-personal (SRV återvinning AB)
Upphandlingen omfattar ramavtal gällande leverans av tjänster för bemanning avseende chaufförer och ÅVC-personal. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Arena Personal Sverige AB Miljonbemanning AB OnePartnergroup Bemanning AB
2021-11-24   Lunchförmån 2019 (SRV återvinning AB)
SRV upphandlar leverantör av tjänster för lunchförmån för sina anställda. Vi har ca 270 anställda varav ca 200 idag använder sig av lunchförmånen som erbjuds i anställningen. Visa upphandlingen »
2021-09-29   Maskinservice av entreprenadmaskiner (SRV återvinning AB)
SRV har för avsikt att teckna avtal med en leverantör för service och underhåll av SRVs hela maskinpark av entreprenadmaskiner som finns fördelade inom SRVs anläggningar. Se bilaga för specifikation över maskiner och dess geografiska positionering. Visa upphandlingen »
2021-08-27   Upphandling av krosstjänster (SRV återvinning AB)
SRV bedriver en omfattande verksamhet av mottagning och förädling av ett brett spektrum av avfallsslag. Förädling sker genom utsortering till materialåtervinning och krossning till bränslefraktioner. Denna upphandling avser krossning och siktning av material så som returbränsle, grovkross, returträ, kompost, skogsflis och deponi. För vidare beskrivning se punkt 4.2 samt 4.3. SRV har för avsikt att som utkomst av denna upphandling teckna avtal med en leverantör. Visa upphandlingen »
2021-06-23   Juridiska tjänster (SRV återvinning AB)
SRV har ett löpande behov av att köpa juridiska tjänster inom specificerade kompetensområden. Visa upphandlingen »
2021-03-29   Upphandling av ramavtal av betongblock (SRV återvinning AB)
SRV återvinning AB avser att teckna ett rangordnat ramavtal med en leverantör för inköp av betongblock. Avtalsvärdet uppgår till ca. 3 000 000 SEK, dock kan inga volymer garanteras. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: C3C Engineering AB
2021-03-24   Tryckimpregnerat (SRV återvinning AB)
Upphandlingen omfattar mottande och återvinning av tryckimpregnerat trä som SRV mottagit/samlat in från konsumenter och verksamheter på Södertörn i kommunerna Huddinge, Haninge, Nynäshamn, Botkyrka och Salem. Visa upphandlingen »
2021-02-22   Återvinning av Gips (SRV återvinning AB)
Upphandlingen omfattar hämtning, transport och återvinning av gipsavfall som inlämnats på SRVs återvinningscentraler (ÅVC). Visa upphandlingen »
2021-02-11   Upphandling av ramavtal av containrar (SRV återvinning AB)
SRV återvinning AB avser att teckna ett ramavtal med leverantörer för inköp av containrar. Avrop kommer att ske genom förnyad konkurrensutsättning (FKU) där villkoren kommer att kompletteras med specifika villkor på containrar utöver minimikrav angivna i upphandlingsdokumentet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Alprocon AB Balticum Frinab AB ILAB Container AB Namdal AB NordCon As
2020-11-02   Verksamhetssystem för avfallshantering (SRV återvinning AB)
SRV upphandlar ett nytt verksamhetssystem som ska stödja och effektivisera avfallshanteringen. Visa upphandlingen »
2019-12-09   Underhåll och reparationer av Container (SRV återvinning AB)
SRV köper in tjänster för reparation och underhåll av container till ett värde av ca tre (3) miljoner kr per år. Visa upphandlingen »
2019-11-13   Lastväxlartransport ÅVC 2019 (SRV återvinning AB)
SRV upphandlar lastväxlartransporter till sin verksamhet. Visa upphandlingen »
2019-06-20   Lastväxlartransporter från ÅVC:er till mottagningsanläggningar (SRV återvinning AB)
Upphandlingen avser lastväxlartransporter inklusive tömning och lossning av fraktioner från SRV återvinning AB:s återvinningscentraler till Sofielunds återvinningsanläggning (Gladö) och till externa mottagare och lossning enligt anvisning av mottagningsanläggning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lotus Maskin & Transport AB
2019-03-20   Ramavtal - Entreprenadmaskiner (SRV återvinning AB)
Upphandlingen avser ramavtal för köp av entreprenadmaskiner (nya och begagnade) av olika modeller såsom grävlastare, grävmaskin/materialhanterare och hjullastare. Avrop kommer att ske genom förnyad konkurrensutsättning successivt och efter behov där villkoren kommer att kompletteras med specifika villkor på entreprenadmaskinerna utöver minimikrav angivna i upphandlingsdokumentet. Inga volymgarantier kan lämnas. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Delvator Aktiebolag Hydrema Sverige Aktiebolag Liebherr-Sverige AB Ljungby Maskin AB Nacka Värmdö Maskin AB OP System AB Rosenqvists Maskin Aktiebolag
2019-02-20   Lastväxlartransporter från ÅVC:er till mottagningsanläggningar (SRV återvinning AB)
Upphandlingen avser lastväxlartransporter inklusive tömning och lossning av fraktioner från SRV återvinning AB:s återvinningscentraler till Sofielunds återvinningsanläggning (Gladö) och till externa mottagare och lossning enligt anvisning av mottagningsanläggning. Visa upphandlingen »
2019-02-04   Ramavtal köp av entreprenadmaskiner (SRV återvinning AB)
Upphandlingen avser ramavtal för köp av entreprenadmaskiner (nya och begagnade) av olika modeller såsom grävlastare, grävmaskin/materialhanterare och hjullastare. Avrop kommer att ske genom förnyad konkurrensutsättning successivt och efter behov där villkoren kommer att kompletteras med specifika villkor på entreprenadmaskinerna utöver minimikrav angivna i upphandlingsdokumentet. Inga volymgarantier kan lämnas. Visa upphandlingen »