Leverantör: Norconsult AB

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar där leverantören Norconsult AB nämns

2023-09-20   Ramavtal Tekniska konsulter Arkitektur i byggnader (Umeå kommun)
Umeå kommun agerar inköpscentral och upphandlar ramavtal avseende Tekniska konsulter inom området Arkitektur i byggnader för Umeå kommun och avropsberättigade myndigheter/enheter i enlighet med förfrågningsunderlag. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Norconsult AB Sweco Sverige AB Varg arkitekter AB
2023-07-03   Konsulttjänster för detaljplan (Linköpings kommun samhällsbyggnad)
Ramavtal konsulttjänster för detaljplan inom området Linköpings kommun. Ramavtal tecknas med högst 5 rangordnade konsulter, förutsatt att minst 5 anbudsgivare uppfyller kvalificeringskraven. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AL Studio AB LANDSKAPSLAGET AKTIEBOLAG Norconsult AB PE Teknik & Arkitektur AB WSP Sverige AB
2023-06-29   Tekniska konsulter projektering el och belysningsanläggningar mark (Karlstads kommun)
Dnr KS-UH/2023:39 Anbud ska vara beställaren tillhanda senast 2023-08-31 Kort beskrivning Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster inom samhällsbyggnadssektorn för utförande av uppdrag av varierande storlek. Konsulttjänsterna avses att avropas i olika skeden från förstudier och förprojektering till utbyggnadsskedet. Upphandlingen innefattar konsultkategorin EL- och BELYSNINGSANLÄGGNINGAR MARK. AUB.24 Sista dag för A att ställa frågor är den 2023-08-18 AUB.24 B kommer inte vara tillgänglig för … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: EKG Elkonsultgruppen i Karlstad AB Norconsult AB
2023-06-02   Tekniska konsulttjänster - Antikvariska konsulter (Göteborgs stad Inköp och upphandling)
Ramavtalet omfattar Tekniska konsulttjänster - Antikvariska konsulter. Uppdragen kräver gedigen utbildning och erfarenhet inom b.la byggnadsvård/kulturmiljövård samt att man är sakkunnig avseende kulturvärden och miljöer med särskilda bevarandeintressen som kräver byggnadsantikvariska insatser. Obs! Denna upphandling är en följd av att tidigare upphandling på samma område har avbrutits. Avtalstecknande i denna upphandling är villkorat av att avbrytandebeslutet får laga kraft. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Acanthus arkitektur och kulturvård AB AIX Arkitekter AB Antiquum AB AU Kulturmiljö AB Lindholm Restaurering AB Norconsult AB Restaurera Sverige AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB Varsamt AB WSP Sverige AB
2023-05-16   Ramavtal för konsulttjänster, miljöbedömningar inklusive MKB för planer, program och projekt (Lerums kommun)
Upphandlingsdokumentet avser ramavtal för konsulttjänster, för strategiska miljöbedömningar och specifika miljöbedömningar inklusive miljökonsekvensbeskrivningar för planer, program och projekt. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Cowi AB Iterio AB Norconsult AB
2023-04-28   Arkitekt och inredningsarkitekt (Region Örebro län)
Ramavtal för konsulter inom fackområde arkitekter, administrativa lokaler och inredningsarkitekter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Abako Arkitektkontor Aktiebolag Klara Arkitekter Liljewall Arkitekter Aktiebolag Norconsult AB Nyréns Arkitektkontor Aktiebolag Tengbomgruppen AB
2023-04-17   Tekniska konsulttjänster inom mark-, gatu-, och VA (Habo kommun)
Upphandlingen omfattar tekniska konsulttjänster inom mark-, gatu-, och VA området. Upphandlingen är uppdelad i fem teknikområden enligt följande: T1. Mark-, gatu-, och VA-projektering T2. Hydraulisk modellering T3. Projekt-/Byggledning inom Mark- gatu- och VA T4. Besiktningsman T5. Projektering och utredning VA-verk AUA. 21 Översiktlig information om objektet Habo kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud i enlighet med detta förfrågningsunderlag avseende Tekniska … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Norconsult AB Pontarius AB WSP Sverige AB
2023-04-14   Konstruktion - Teknisk konsult 2023 - Bjuv och Perstorp (Bjuvs kommun)
Bjuv och Perstorps kommuner har behov av köp och leveranser av tjänster, teknisk konsult, inom fackområdet Konstruktion, för successiva avrop under avtalsperioden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Åkermans Ingenjörsbyrå AB Norconsult AB Sitowise Sverige AB
2023-04-14   Generalkonsulter (Tullverket)
Tullverket ämnar upphandla ett ramavtal för generalkonsulter gällande projektledare, arkitekttjänster, brandkonsulter och akustiker. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Norconsult AB Sweco Sverige AB
2023-04-13   Tekniska konsulter - Arkitekter detaljplan (Tjörns kommun)
Upphandlingen avser tekniska konsulter - arkitekter detaljplan. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Norconsult AB Radar Arkitektur & Planering AB Rådhuset Arkitekter AB
2023-04-11   Tekniska konsulter - Akustik/buller (Göteborgs stad Inköp och upphandling)
Upphandlingen avser ramavtal för uppdrag avseende akustik- och bullerutredningar för inre och yttre miljöer inom Göteborgs Stad och eventuellt angränsande områden av betydelse för Göteborgs Stad. Omfattningen gäller konsultuppdrag som kan bestå av framtagning av underlag för förstudier, program för ny- och ombyggnad, tekniska utredningar, ljudmätningar, rumsakustisk dimensionering samt andra projektuppdrag för Göteborg Stad. Delområde 1 - Inre miljö Delområde 2 - Yttre miljö Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Brekke & Strand Akustik AB EnSuCon AB Norconsult AB Sweco Sverige AB WSP Sverige AB
2023-03-27   Tekniska konsulttjänster - Samhällsplanering, övergripande fysisk planering (Varbergs kommun)
Upphandlingen omfattar Tekniska konsulttjänster - Samhällsplanering, övergripande fysisk planering. Ytterligare information om upphandlingsföremålet framgår av upphandlingsdokumentet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Norconsult AB Radar Arkitektur & Planering AB Rådhuset Arkitekter AB
2023-03-10   Geotekniska konsulttjänster 2023 (Strömstads kommun)
Syftet med upphandlingen är att tillgodose Strömstads Kommun och kommunala bolags löpande behov av geotekniska konsulttjänster genom avrop när ett behov uppstår. Uppdragen kan komma att innebära bland annat: -geotekniska utredningar och underlag för detaljplaner. -geotekniska utredningar och underlag för anläggnings- och husbyggnadsprojekteringar och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och totalentreprenad. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bohusgeo Aktiebolag Norconsult AB Sweco Sverige AB
2023-03-09   Tekniska konsulttjänster - Bergteknik och geoteknik (Göteborgs stad Inköp och upphandling)
Upphandlingen omfattar tekniska konsulttjänster inom följande områden: 1. Bergteknik - Området omfattar bergtekniska frågeställningar inom kommunens verksamhetsområde. 2. Geoteknik - Området omfattar geotekniska frågeställningar inom kommunens verksamhetsområde.  AUC. 55 Fel i uppdrag Med tillägg till ABK 09 kap 5 § 1 gäller följande. Uppdraget ska anses felaktigt utfört om resultatet avviker från villkoren i detta avtal, vad Konsulten har utfäst eller marknadsfört och vad Beställaren med … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Bjerking AB Bohusgeo Aktiebolag Cowi AB Markera Mark Göteborg AB Mitta AB Norconsult AB PE Teknik & Arkitektur AB Ramboll Sweden AB Rejlers Sverige AB Tyréns Sverige AB WSP Sverige AB
2023-03-03   Ramavtal Tekniska konsulter: Trafik (Stenungsunds kommun)
Stenungsunds kommun bjuder in intresserade leverantörer till anbudsgivning i ramavtalsupphandling av tekniska konsulter inom kategorin trafik. Upphandlingens hela omfattning framgår av upphandlingsdokumentet i sin helhet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Norconsult AB Sweco Sverige AB
2023-02-23   Tekniska konsulter Arkitektur, projektering och byggkonstruktion (Skinnskattebergs kommun)
Upphandlingen är uppdelad på tre (3) olika konsultområden. Uppdelningen baseras på olika kompetensområden. De tre (3) områden är: 1. Arkitekt 2. Projektering 3. Byggkonstruktion Anbudsgivaren kan välja hur många konsultområden anbud ska lämnas på. Det är således tillåtet, men inget krav att lämna anbud på samtliga konsultområden. Varje konsultområde kommer att prövas var för sig. Beställaren har för avsikt att, för respektive konsultområde, teckna ramavtal med samtliga kvalificerade leverantörer. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF infrastructure AB Ålsten Arkitektbyrå Arkitekterna Krook & Tjäder i Stockholm AB Arqly Sverige AB Ateljé Wijgård AB Bygg Ark i Köping AB David Alton Arkitektkontor AB Detail Group Sweden AB Donalds Arkitekter AB ER Projektpartner AB Gudmund Israelsson Ingenjörsbyrå Aktiebolag Ingenjörsgruppen i Mälardalen AB Jan Forell AB Joakim Häggström Arkitektkontor AB Kod Arkitekter AB Kontrollbolaget Norr AB Konum AB Kristian Lindgren Arkitektkontor AB Marge Arkitekter Aktiebolag Norconsult AB Origo arkitekter Aktiebolag Peritus Konstruktion AB Ramboll Sweden AB Sjoblom Freij Arkitekter AB, Stadion Arkitekter Engstrand, Kempe,... Structor Västerås AB Sweco Sverige AB Tengbomgruppen Aktiebolag TOL Arkitekter AB Wahlros Byggprojektledning AB White Arkitekter Aktiebolag
2023-02-08   Konsulttjänster bemanning och planering (Mariestads kommun)
Upphandlingen avser ramavtal för avrop inom följande konsultkategorier: samhällsplanerare, mark- och exploateringsingenjör, markförvaltare,  avtalsspecialist exploatering, projektledare, bygglovshandläggare, byggnadsinspektör, kart- och mätingenjör samt miljöinspektör. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Anso Lantmäterikonsult AB Dronecon AB Fix Byggkonsulter Sverige AB MAY Project support AB Metria AB Norconsult AB Plan- och bygglaget i norr AB Public People AB Structor Miljöteknik AB SWECSA AB Umbral AB WSP Sverige AB
2023-02-06   Generalkonsult (Stiftelsen Blekinge Läns Museum)
Ramavtal för generalkonsult med tillhörande discipliner. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Norconsult AB Projektbyggaren Teknik Syd AB
2023-02-06   Teknisk konsult- Trafik, väg och buller (Tjörns kommun)
Tjörns kommun har behov av en bredd av tekniska konsulter med hög kompetens, såväl för kortare som längre uppdrag samt uppdrag med kort inställelsetid. Ramavtalsupphandlingen omfattar Tekniska konsulter inom området Trafik, väg och Bullerutredningar /vibrationsutredningar Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Norconsult AB Pontarius AB Sweco Sverige AB WSP Sverige AB
2023-02-01   Ramavtal Konsulttjänster inom byggsektorn (Olofströms kommun)
Genom denna upphandling avser Beställaren teckna ramavtal med ramavtalskonsulter avseende utförande av konsulttjänster inom 11 olika anbudsområden. Ramavtal kommer att tecknas med som mest tre (3) konsulter inom varje anbudområde. Anbudsgivare får som mest ange två (2) namngivna konsulter inom varje anbudsområde. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Aktiebolaget Grundstenen 171027 Breccia Konsult AB bsv arkitekter & ingenjörer ab ETG El&Tele Gruppen AB Norconsult AB Planör AB Projektbyggaren Teknik Syd AB Säkerhetspartner Norden Aktiebolag Sigma Civil AB Structor Kristianstad AB WSP Sverige AB
2023-02-01   Ramavtal för Tekniska konsulttjänster byggnadsverk (Trafikverket Myndighet)
Ramavtal Tekniska konsulttjänster för byggnadsverk är ett komboavtal och omfattar följande: Tjänsteområde 1: Utförande av Bärighetsberäkning, Tjänsteområde 2: Kontroll av bärighetsberäkning och konstruktions- redovisning, Tjänsteområde 3: Inspektion och Tjänsteområde 4: Tillståndsutredning. Samtliga tjänsteområden har följande: Avrop utan förnyad konkurrenssättning (rangordning med fördelningsnyckel): För uppdrag där omfattningen uppskattas uppgå till högst 450 000 SEK (<450 000 SEK) kommer avrop … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Betong och stålteknik i Stockholm AB Bro och Stålkontroll i Stockholm AB Centerlöf & Holmberg AB Cowi AB Inhouse Tech Göteborg AB Kiwa Sweden AB Loxia Broteknik AB Norconsult AB Nordisk Broinspektion AB Ramboll Sweden AB STRUCTOR BRO OCH ANLÄGGNING MALMÖ AB Svenska Teknikingenjörer Gbg AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB WSP Sverige AB
2023-01-27   Konsulttjänst gällande fuktutredningar (Västerås stad)
Upphandling av Konsulttjänst gällande fuktutredningar Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Norconsult AB
2023-01-19   Stabilitetskartering Viskan (Statens Geotekniska Institut)
I uppdraget ingår att utföra geotekniska fält- och laboratorieundersökningar samt att beräkna och bedöma släntstabiliteten. Stabilitetsutredningen utgör underlag för att bedöma skredrisken (sannolikhet och konsekvens) längs utredningsområdet. Undersökningarna ska utföras så att detaljerad nivå i varje undersökningssektion uppnås i enlighet med IEG:s Rapport 4:2010. Utredningen som helhet kommer att motsvara översiktlig nivå. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Norconsult AB
2022-12-22   Tekniska konsulter - Arkitekttjänster (Orust kommun)
Målsättningen med ramavtalet är att få till stånd ett långsiktigt samarbete som säkerställer snabba leveranser av efterfrågade arkitekttjänster, utförda på ett fackmannamässigt sätt till ett kostnadseffektivt pris. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lönnqvist & Vanamo Architects AB Norconsult AB Radar Arkitektur & Planering AB
2022-12-19   Nya Slottsskogshallen konsultupphandling för förstudie/program och projektering (Göteborgs Stad Idrotts- och föreningsförvaltningen)
Idrotts-och föreningsförvaltningen har fått i uppdrag att bygga en ny idrottsanläggning med funktion för friidrotts- gymnastik och bollsportsverksamhet samt skyddsrum och större driftutrymme för maskinförvaring mm. Anläggningens ska i viss omfattning vara anpassad för skolidrott. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Norconsult AB
2022-11-30   Lokaliseringsutredning Rv 19 Härlöv-Karpalund förbifart 2+1 (Trafikverket Myndighet)
Upphandling avseende lokaliseringsutredning Rv 19 Härlöv-Karpalund förbifart 2+1. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Norconsult AB
2022-11-29   Tekniska konsulttjänster Akustik (Västra Götalandsregionen)
Västfastigheter upphandlar ramavtal gällande tekniska konsulttjänster inom akustik enligt upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Akustikverkstan Konsult AB Norconsult AB WSP Sverige AB
2022-11-18   Tekniska konsulter - Tillgänglighet (Göteborgs stad Inköp och upphandling)
Tjänsterna består i att projektera tillgänglighetsanpassningar, granska och läsa ritningar, ta fram förslag på åtgärder och presentera tekniska ritningar. Med detta följer: • Analys, utredning och inventering • Förstudier • Systemhandlingar • Bygghandlingar • Relationshandlingar • Rådgivning, tex. om tex, material och färgsättning • Arbeta med referensgrupper Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Erséus Arkitekter AB Gajd Arkitekter AB Norconsult AB Semrén & Månsson Arkitekter AB Sweco Sverige AB Tengbomgruppen AB White Arkitekter Aktiebolag Yngve Lundh Arkitekt AB
2022-11-17   Rv 23/Lv 715 Tpl Räppe (Trafikverket Myndighet)
Planskild korsning, Kronobergs län, Växjö kommun längs Rv23. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Norconsult AB
2022-11-11   Ramavtal för tekniska konsulter samt arkitekter (Habo Bostäder AB)
Denna upphandling omfattar anskaffning av ramavtal avseende tekniska konsulter samt arkitekter för att täcka Beställarens behov. Yrkeskategorier av konsulter som Anbudsgivaren ska förfoga över är: • Arkitekt • VVS-konsult • El-konsult • Byggkonsult • Projektledare Bygg • Konstruktör. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Norconsult AB Tyréns Sverige AB WSP Sverige AB
2022-10-19   Tekniska konsulter AB Alebyggen (Ale kommun)
1. VVS-konsult 2. Konsult Energideklarationer 3. El-projektering 4. Brandkonsult 5. Byggkonstruktion 6. Geoteknik 7. Buller 8. Miljökonsult Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Cowi AB Norconsult AB Sweco Sverige AB
2022-10-17   Tekniska konsulttjänster - Essunga Bostäder AB (Essunga Bostäder AB)
Upphandling Västra Skaraborg inbjuder er att lämna anbud i upphandling av Tekniska konsulttjänster till Essunga Bostäder AB. Upphandlingen avser ramavtal med flera antagna Leverantörer. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB AL Studio AB Cowi AB EFK AB EH-Konsult AB Gudmund Israelsson Ingenjörsbyrå AB INTEC Hurricane AB INTEC Väst AB Lönnqvist & Vanamo Architects AB Norconsult AB Sigma Civil AB STAM arkitekter AB Vinnergi AB
2022-10-13   VA-konsulter (Alvesta kommun)
Alvesta kommun inbjuder till att lämna anbud på Alvesta kommuns upphandling ”VA-konsulter”, enligt de förutsättningar som anges i upphandlingsdokumentationen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Norconsult AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB WSP Sverige AB
2022-10-10   Konsulter inom samhällsplanering (Kramfors kommun)
Upphandlingen omfattar tekniska konsulter inom följande konsultområden. Buller Miljöinventering Detaljinventering Trafikplanering Övrig samhällsplanering Miljöledning och miljöstyrning Avropen kan vara ny,- och ombyggnadsprojekt för utförande av uppdrag i varierande omfattning och storlek. Detaljerad information om objekt anges vid avrop. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Belatchew Arkitekter AB Bjursta Arkitektbyrå AB Brekke & Strand Akustik AB Delta Akustik AB Metria AB Norconsult AB Ramböll Sigma Civil AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB
2022-10-07   Gatu- och vägprojektering (Jönköpings kommun)
Upphandlingen avser ramavtal för avrop avseende konsulttjänster för gatu- och vägprojektering. AUA. 21 Översiktlig information om objektet Jönköpings kommun, bolag och övriga deltagande myndigheter (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud i enlighet med detta förfrågningsunderlag avseende Gatu- och vägprojektering i Jönköpings kommun och Mullsjö Kommun. Planerad avtalsstart är 2023-03-01. AUA. 22 Objektets läge Jönköpings kommun och Mullsjö Kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Norconsult AB Pontarius AB Tyréns Sverige AB Vatten och Samhällsteknik i Gotaland Aktiebolag
2022-09-30   Generalkonsult (Botkyrka kommun)
Denna ramavtalsupphandling avser tekniska konsulttjänster - Generalkonsult. Tjänsterna avser olika typer av uppdrag i syfte att komplettera förvaltningens egen kompetens samt resursförstärkning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ebab i Stockholm AB Frank Projektpartner AB Norconsult AB
2022-09-29   Arkitekter nyproduktion (AB Stångåstaden)
Upphandlingen omfattar ramavtal gällande arkitekter nyproduktion. B behov är indelat i fyra skeden. Vart och ett av dessa skeden ska ses som ett enskilt uppdrag. Skede 1 - Skissuppdrag - Skede 2 - Planarbete - Skede 3 - Programhandling - Skede 4 - Systemhandling Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Arkitema AB Norconsult AB Reflex Arkitekter AB Tengbomgruppen AB
2022-09-28   AV-konsulttjänster (Stockholms universitet)
Universitetets verksamheter har behov av en oberoende leverantör inom AV-området för rådgivning, behovsanalys, arbete med underlag inför inköp och upphandling, utvärdering, projektering, projektledning av installationer samt besiktning, vid om- och nybyggnation av t.ex. mötesrum, aulor och hörsalar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Norconsult AB
2022-09-20   Konsulter inom trafikplanering (Eskilstuna kommun)
Beskrivning av upphandlingen Upphandlingen avser ett ramavtal för tillhandahållande av konsulter för trafikplanering. Upphandlingen är indelad i sex områden. Anbudsgivaren kan lämna anbud på ett eller flera områden enligt nedan: 1. Trafikplanering 2. Parkeringsutredningar3. Trafiksäkerhet och utformning4. Kollektivtrafik5. Mobility management6. Trafiksimuleringar och trafikanalys Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: M4Traffic Norconsult AB Ramboll Sweden AB Trivector Traffic AB Tyréns Sverige AB WSP Sverige AB
2022-09-14   Ramavtal konsulttjänster inom översiktsplanering (Bodens kommun)
Samhällsbyggnadsförvaltningen avdelning Fysisk planering inom Bodens Kommun inbjuder er här med att lämna anbud på Ramavtal för konsulttjänster inom översiktsplanering. Uppdraget omfattar att upprätta planhandlingar i samtliga skeden i enlighet med PBL för översiktsplan, fördjupad översiktsplan, tematiska tillägg samt tillhörande strategidokument till kommunens översiktsplanearbete etc. Beställaren kommer teckna ramavtal med två (2) leverantörer enligt särskild fördelningsnyckel. För mer information och … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Norconsult AB Sweco Sverige AB
2022-09-12   Ramavtal för konsulttjänster i planprocessen, Strategisk/övergripande planering (Lerums kommun)
Lerums kommun bjuder in till anbudsgivning gällande ramavtal för konsulttjänster i planprocessen: strategisk/övergripande planering. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Arkitekterna Krook & Tjäder i Göteborg AB Norconsult AB Radar Arkitektur & Planering AB Rådhuset Arkitekter AB WSP Sverige AB