Upphandlingar: Byggnadsinstallationsarbeten

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av byggnadsinstallationsarbeten i Sverige

2023-11-09   FSE705 Gestaltning av tunnelrum, E4 Förbifart Stockholm (Trafikverket Myndighet)
Gestaltningen ska förenkla för trafikanter att känna igen sig i tunnelsystemen, förstärka känslan av trygghet samt förhindra monotoni och trötthet. Utförande av entreprenad FSE705 omfattar bland annat tillverkning och montage av stål- och betongkonstruktioner samt belysningsinstallationer för konstnärlig gestaltning avseende fem konstverk samt belysningsinstallationer vid fem luftutbytesstationer. Projektet E4 Förbifart Stockholm har den 6 maj 2022 arrangerat en marknadsdag i Stockholm avseende … Visa upphandlingen »
2023-11-09   Kanalrensning och OVK-besiktning (AB Gavlegårdarna)
OVK-besiktning och kanalrensning Visa upphandlingen »
2023-10-23   Drift och underhåll av gatu- och parkbelysning, Hisingen (Göteborgs stad, Stadsmiljöförvaltningen)
Stadsmiljöförvaltningen inbjuder till att lämna anbud på drift och underhåll av gatu- och parkbelysning inom område Hisingen. Visa upphandlingen »
2023-10-23   Barlastvattensystem till isbrytaren ODEN (Sjöfartsverket)
Svenska Sjöfartsverket (SjöV) ger Er tillfälle att lämna anbud angående leverans, support vid driftsättning och utbildning av nytt barlastvattensystem, Ballast Water Treatment System (BWTS) till isbrytaren Oden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: DESMI Sverige AB
2023-10-23   Installation/service larm och passage (Region Sörmland)
Omfattning Upphandlingen avser avtal avseende köp av tjänster installation, support, reparation, underhåll samt arbeten i samband med ny-, om- och tillbyggnad av larm och passage system i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten.. Benämns vidare som Avtal. Volymuppgifter Det totala värdet av efterfrågade varor och tjänsterunder aktuell avtalsperiod inklusive eventuella optioner beräknas uppgå till ca 3,5 MSEK. Uppgifterna baseras på föregående års inköpsvolymer samt en uppskattning av … Visa upphandlingen »
2023-10-20   Upphandling avseende ramavtal för säkerhetsarbeten (Norrtälje kommun)
Norrtälje kommun upphandlingar tillsammans med Tiohundra, Norrtälje Vatten & Avfall samt Norrtälje Energi ramavtal avseende säkerhetsarbeten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Granitor Electro AB NVSS Security AB
2023-10-20   Rening av PFAS förorenat vatten, Köping (Sveriges Geologiska Undersökning)
I närheten av ett bergrum som SGU ansvarar för och som tidigare har använts som oljelager, har brandövningar genomförts. Brandövningarna har medfört att grundvattnet är förorenat med PFAS. Grundvattnet sipprar nu in i bergrummet, varifrån det pumpas upp med två pumpar och släpps ut till en recipient via en oljeavskiljare. Idag sker ingen annan rening av grundvattnet utöver den rening som sker i oljeavskiljaren. SGU har därför tagit fram en beskrivning en enkel reningsanläggning för rening av PFAS. … Visa upphandlingen »
2023-10-19   Totalentreprenad Harbo skola och förskola, Heby (Hebyfastigheter AB)
Befintlig skola och fritids byggs om- och till med plats för 196 elever och 20 lärare. Tillbyggnation av lokaler för förskola med plats för 110 barn och 20 pedagoger. Befintligt mottagningskök byggs om till tillagningskök för tillagning och servering av både skol och förskoleverksamhet på plats. Till byggnationen hör även nya installationer samt utomhusmiljö. Byggnadernas bruttoara ca: 4 300 kvm Arbetsområde utomhusmiljö ca: 23 800 kvm Visa upphandlingen »
2023-10-19   Service av elkraftutrustning (Kraftringen Energi AB (publ))
Upphandling av ramavtal gällande service, förebyggande underhåll och reparationer avseende elkraftutrustning. Upphandlande enhet Upphandlande enhet är Kraftringen Energi AB, organisationsnummer 556100-9852, nedan kallat Kraftringen och Beställaren. Upphandlingen omfattar även Kraftringens hel- och delägda dotterbolag. Upphandlingen administreras av Kraftringens inköpsavdelning. Beskrivning av KraftringenKraftringen är ett energibolag som ägs av de fyra skånska kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. … Visa upphandlingen »
2023-10-19   Bredbandsstöd (Lunds kommun)
Upphandlingen omfattar tillhandahållande av svartfiberinfrastruktur (passivt nät) i enlighet med Region Skånes riktlinjer för bredbandsstöd. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Staket och stängsling / Naturbruk (Västra Götalandsregionen)
Ramavtal för staket av olika material och typer, tillbehör till stängsling och genomförande av stängslingsarbeten till Naturbruksförvaltningen och Göteborgs Botaniska trädgård. Naturbruksförvaltningen har i och med byggnationen av Axevalla Hästcenter ett behov av att stängsla samtliga nya hagar på anläggningen. Denna del ingår som ett delkontrakt i entreprenadform. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Djurgårdens Stängselmontage AB Green Fence AB
2023-10-17   Byggtjänster HFAB (Höörs Fastighetsaktiebolag)
Upphandlingen avser Ramavtal Byggtjänster inom flertal områden för succesiva avrop under kontraktstiden för Höörs Fastighet lokal AB och Höörs Fastighet Bostads AB. Visa upphandlingen »
2023-10-17   ROT-renovering Taserudsgymnasiet (Arvika Fastighets AB)
Upphandlingen avser ROT-renovering av Taserudsgymnasiet i kvarteret Överläraren 3. Projektet kommer att genomföras som en totalentreprenad (ABT 06) med partnering som arbetsform. Beslut om genomförandet tas i Kommunstyrelsen den 5 december. Tänkt tidplan är att programarbete och projektering börjar under hösten 2023 och byggstart sker våren 2024. Uppskattad målbudget för projektet som helhet är ca 160 000 000 SEK exkl. moms. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Birkaskolan (Ekerö kommun)
Upphandlingen avser anläggning för skolverksamhet, inklusive skolbyggnad, separat miljöhus samt mark- och anläggningsarbeten av skolgård, gång- och cykelväg, parkering med körytor, logistikyta med körytor och förgårdsmark, m.m. Skolbyggnaden kommer inrymma förskola med 8 avdelningar i en del samt grundskola för årskurserna F–9 om 30 klasser (ca. 16 elever per klass) och med tillhörande funktioner såsom bl.a. tillagningskök och matsal, slöjdsalar, lektionssalar, personalutrymmen, teknikutrymmen, … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lindesbergs Bygg AB
2023-10-17   CCS Slite - Carbon Capture Unit (Heidelberg Materials Cement Sverige AB)
Heidelberg Materials plans to establish a full-scale carbon capture, liquefaction and intermediate storage (CCS) facility at its cement plant on Gotland, Sweden. The purpose of this procurement is to enter into FEED contracts with two suppliers. One of the two contractors will later be selected for an EPC contract to deliver and install all CCS equipment. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Underhåll och ombyggnader av VA-anläggningar (Härryda Vatten och Avfall AB)
Härryda Vatten och Avfall AB upphandlar ramavtal för underhåll och ombyggnader av VA-anläggningar.  Objekten avser bl.a. pumpstationer, tryckstegringsstationer, reservoarer, LTA-pumpstationer mfl. Arbeten omfattar även nybyggnation av LTA-stationer i övrigt omfattas ombyggnationer av ramavtalet. Arbeten  kommer att avropas löpande efter behov. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Askims Pump & Maskinteknik Ahlberg & Co Aktiebolag Purac AB Xylem Water Solutions Sweden AB
2023-10-13   Storskogen förskola (Enköpings kommun)
Upphandlingen avser ny förskola i området Storskogen. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Byggnation av kaj 2, Norviks Hamn (Stockholms Hamn Aktiebolag)
Entreprenaden omfattar uppförande av två stycken 12 meter breda pålbryggor med tillhörande pollarfundament, för angöring av fartyg. Planerade arbeten omfattar muddring för avsett djup, pålning för pålbryggor samt för pollarfundament, betongarbeten ovan vattenyta, utläggning av erosionsskydd i slänt, VA-arbeten, förläggning av kanalisation för kraft samt masshantering av muddringsmassor på land samt sprängningsarbeten. Entreprenaden ska utföras i Norviks hamn, belägen i Nynäshamns kommun Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: SVEAB Anläggning AB
2023-10-12   Elinstallationer (Domstolsverket Upphandling)
Upphandlingen omfattar tillhandahållande av installationstjänster inom el, tele-teknik och data med projektledning, kontroll, uppföljning samt genomförande. Exempel på arbeten som avses avropas är kompletteringar av el- datauttag, kanalisation, montering konfigurering datanätswitchar, byten av Dect/Wifi basar, utökning, korskoppling, felsökning i el, telenät datanät samt inom domstolsteleteknik. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Axians Communication AB Bravida Sverige AB Granitor Electro AB
2023-10-12   Limabacka förskola (Varbergs fastighetsaktiebolag)
AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12. Föreskrifter under viss kod gäller som komplettering till text i AMA AF 12. Avviker föreskrift från föreskrift i AMA AF 12, gäller dessa administrativa föreskrifter. All kommunikation i denna entreprenad ska ske på det svenska språket, även om detta inte specificeras särskilt under respektive rubrik. Detta gäller för såväl muntlig som skriftlig kommunikation samt såväl under upphandling som under uppförande.Alla … Visa upphandlingen »
2023-10-12   Planerat underhåll och lokalanpassningsprojekt (Higab AB)
Avsikten med denna upphandling är att teckna ramavtal för att möta beställarens behov av byggnadsarbeten avseende lokalanpassningar, planerat underhåll och mindre projekt. Visa upphandlingen »
2023-10-12   Anbudsinbjudan - Ramavtal VS-entreprenader (Huddinge Samhällsfastigheter AB)
Ramavtal avseende VS-entreprenader som omfattar avhjälpande underhåll, akuta åtgärder och planerat underhåll såsom kompletteringar, ombyggnationer samt även nyinstallation. Ramavtalet omfattar avrop om max 2 miljoner kronor. Upphandlande myndigheter är Huddinge Samhällsfastigheter, Huge Bostäder och Huddinge kommun. Visa upphandlingen »
2023-10-11   Industriinstallation 2024 (Trafikkontoret)
Upphandlingen avser ramavtal av installation, reparation och utbyte av teknisk utrustning inom infrastrukturmiljö i Stockholm stad. Visa upphandlingen »
2023-10-10   Nybyggnad regionarkiv och serverhall, Hus 47 (Region Kalmar Län)
Nybyggnad av regionövergripande serverhall och länsgemensamt regionarkiv på totalyta på ca 4700 m2. Visa upphandlingen »
2023-10-10   Ventilationsarbeten (Timrå kommun)
Ventilationsservicearbeten som t.ex. komfortkyla, injustering, värme, styr och regler, och även utredning som beställs löpande inom av beställaren förvaltade fastigheter. Arbetet omfattar oplanerat och planerat underhåll. Visa upphandlingen »
2023-10-10   Till och ombyggnad av Enebyskolan (Danderyds kommun)
Projektet avser rivning av en förskola från 70-talet, nybyggnad av en skolbyggnad samt renovering av en äldre skolbyggnad. I skolan sker idag undervisning i samtliga lokaler, men evakueringslokaler är under uppförande på annan plats. Halva fastighethetsytan kommer omfattas av projektet, medan den andra halvan kommer nyttas för en temporär idrottshall och utegymnastik. Nybyggnaden skall utföras som miljöbyggnad silver, men med krav på guld avseende energi. Visa upphandlingen »
2023-10-09   Upphandling av ramavtal för totalentreprenader av lokalanpassningar i Malmö (MKB Fastighets Aktiebolag)
Upphandling av ramavtal för totalentreprenader av lokalanpassningar i Malmö inom MKB Fastighets AB. Visa upphandlingen »
2023-10-06   Tunnel HT2 (Ellevio AB)
Upphandlingen avser en horisontellt raiseborrad tunnel med vertikalt raiseborrat stigarschakt samt platsgjuten anslutning till stigarschakt under mark, vilken ansluter till platsgjuten konstruktion utförd i annan entreprenad. Utförande entreprenad avseende tunnelborrning, cirka 100 meter horisontell tunnel, ca 35 meter stigarschakt med en diameter om ca 3,5 meter. Arbetet kommer utföras i ett skyddsobjekt och kommer kräva ett säkerhetskyddsavtal. Tidsplan - Arbete klart Q3-2024. Visa upphandlingen »
2023-10-06   Kapacitet Gotland Stationer 2023 (Gotlands Elnät Aktiebolag)
Gotlands Elnät AB genomför projekt Kapacitet Gotland där det centrala elnätet uppgraderas till 145 och 36kV. Det övergripande projektet innefattar både linjer och stationer. Denna upphandling gäller flera delprojekt med stationer där nya ställverkshus, 145, 36 och 12kV ställverk skall uppföras. Projekten är på Gotland i Martebo, Visby, Eskelhem och Klintehamns området. Visa upphandlingen »
2023-10-06   Ramavtal underhållstjänster lokalnät och luftledningsnät (Växjö Energi Elnät AB)
Avtalet kommer innefatta underhållstjänster såsom: Besiktning av kabelskåp för 0,4kV-nät Underhålls och rötskadebesiktning av luftledningar för 0,4, 10kV, (50kV-nät (option) Årlig driftbesiktning luftledningar över 1000V (option) Kontrollmätning av jordtag Stolpar, betong och stål. Korrosionsmätning (option). Visa upphandlingen »
2023-10-05   Kvarntorpets förskola Elentreprenad (Norrköpings kommun)
Nybyggnation av förskola inklusive utemiljö - elentreprenad Visa upphandlingen »
2023-10-05   Kvarntorpets förskola Rörentreprenad (Norrköpings kommun)
Nybyggnation av förskola inklusive utemiljö - rörentreprenad Visa upphandlingen »
2023-10-05   Nybyggnation Västra Hamnen Väg och VA (Uddevalla kommun)
Objektet är beläget på Fröland och är på gamla Frölandskrossens område. Området ska bli ett industriområde. Entreprenaden ska förse industriområdet med gator, va, belysning, el samt dagvattenhantering i form av skyfallsleder. Visa upphandlingen »
2023-10-05   Upphandling Nyproduktion flerfamiljhus Simfenan 1 (MKB Fastighets Aktiebolag)
Objektet avser nybyggnation av 41st lägenheter. Fastigheten är uppdelad i 3 huskroppar varav två stycken är sammankopplade, A1 och A2. Hus A1 med 4 våningar, Hus A2 med 3 våningar och Hus B med 4 våningar. Hus B består av lägenheter på bottenplan och radhus på plan 2-4. Bruttoarea (BTA) ca 3 557 m². Total boarea (BOA) ca 2 841 m². Visa upphandlingen »
2023-10-05   Kvarntorpets förskola Luftentreprenad (Norrköpings kommun)
Nybyggnation av förskola inklusive utemiljö - luftentreprenad Visa upphandlingen »
2023-10-04   Underhållsavtal ställverks och högspänningsanläggningar -Stockholm (Akademiska Hus Aktiebolag)
Upphandlingen avser underhållsarbete, kopplingsansvar, termografering, felavhjälpande åtgärder och beredskap på Akademiska Hus ställverks och högspänningsanläggningar i Stockholm. Beredskap ska ingå i avtalet. Visa upphandlingen »
2023-10-04   Service- och underhållsavtal: Högspänningsanläggningar (Öresundskraft AB)
Inbjudan Öresundskraft AB inbjuder intresserade Leverantörer att inkomma med en ansökan om att lämna anbud avseende service och underhåll på högspänningsanläggningar i enlighet med de krav och villkor som framgår av upphandlingsdokumentet. Ramavtal kommer att tecknas med en (1) Leverantör. Under upphandlingsförfarandet och under avtalstiden benämns Öresundskraft AB och samtliga helägda dotterbolag inom Öresundskraftskoncernen med "Beställare" och "Öresundskraft". Potentiella ramavtalsleverantörer benämns … Visa upphandlingen »
2023-10-04   Nytt badhus Strängnäs - Brandtätning (Strängnäs kommun)
Strängnäs kommun bjuder in att lämna anbud avseende nybyggnation av simhall på Larslunda IP. Projektet delas upp på ett flertal entreprenader. Denna upphandling avser entreprenad: Brandtätning Visa upphandlingen »
2023-10-03   Södra Sörse, nybyggnation bostäder (Varbergs Bostadsaktiebolag)
Välkomna att lämna anbud på upphandling av projekt Södra Sörse, nybyggnation bostäder. Målet med upphandlingen är att kontraktera en totalentreprenad med samverkansavtal för att gemensamt hitta bästa, möjliga väg framåt i projektet. För mer information, se administrativa föreskrifter och tillhörande bilagor. Varmt välkomna att lämna anbud! Visa upphandlingen »
2023-10-03   Ramavtal för byggservice-, VS- samt ventilationsarbeten (Stiftelsen Östhammarshem)
Östhammarshem inbjuder Ditt företag att inkomma med anbud avseende Ramavtal Byggservicearbeten och skadereparationer, VS-reparationer samt ventilationsreparationer. Visa upphandlingen »
2023-10-03   Totalentreprenad med samverkansform strategisk partnering – Ny skola Västeräng (Skurup Kommunala AB)
Totalentreprenad med samverkansform strategisk partnering – Ny skola Västeräng Visa upphandlingen »
2023-09-29   Totalentreprenad: Ombyggnad H1-H4, Migrationsverket, Flen (Migrationsverket)
Ombyggnad av Migrationsverkets lokaler till förvarsverksamhet i hus H1-H4 i Flen. Visa upphandlingen »
2023-09-29   Ramavtal för ny-, till- och ombyggnader inom mark och VA (Staffanstorps kommun)
Staffanstorps kommun har behov av att få utfört vissa mark-, anläggnings- och VA-arbeten avseende kommunens gator, gång- och cykelvägar, torg, parker, andra grönytor, VA-ledningsnät och därtill hörande anläggningar. Upphandlingen avser behov av mindre entreprenader inom såväl markarbeten som VA-arbeten. Visa upphandlingen »
2023-09-27   Kv Specialisten 1,(Trumslagargården) Eskilstuna (Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag)
Projektet består totalt av en yta på 13 487 kvm. Hela fastigheten ska rot renoveras och byggas om till administrativa kontor för olika verksamheter. Rotrenoveringen kommer omfatta fasadbyte ,byta av el,vent samt vvs i hela fastigheten. Sidobyggnaden som ligger inne på gården omfattas inte helt av rotrenoveringen eftersom den är byggd på senare tid och är inte i samma stora behov av renovering. I ombyggnaden omfattas även viss justering på yttre miljön fast i mindre omfattning. Visa upphandlingen »
2023-09-26   Danaplatsen - Nyproduktion av bostäder (Framtiden Byggutveckling AB)
Vid Säterigatan i stadsdelen Lundby på Hisingen har den nya detaljplanen vunnit laga kraft. Danaplatsen är belägen strax norr om området och omfattar en byggnad i om 175 lägenheter i 7 plan samt ca 25 parkeringsplatser i ett underliggande garage. Efter färdigställande kommer projektet att överlämnas till Bostads AB Poseidon för vidare förvaltning. Entreprenaden kommer att genomföras som en totalentreprenad till fast pris med indexreglering. Visa upphandlingen »
2023-09-26   Service av kraftanläggningar (Sjöfartsverket)
Uppdraget innebär i huvudsak felsökning, kabelskarvning, reparation, montage och installation i Sjöfartsverkets befintliga eldistributionsanläggning. Uppdraget kommer även innebära projektering och beredning för ny och ombyggnation av elkraftanläggningar. Upphandlingsföremål Uppdraget innebär i huvudsak felavhjälpning, felsökning, kabelskarvning, reparation, montage och installation i Sjöfartsverkets befintliga eldistributionsanläggning. Uppdraget kommer även innebära projektering och beredning för ny … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Vattenfall Services Nordic AB
2023-09-26   Upphandling av Ramavtalsentreprenörer VS Hälsingland (Region Gävleborg)
Upphandling av ramavtalsentreprenörer VS i Hälsingland. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Caverion Sverige AB VVS Gruppen i Hälsingland AB
2023-09-26   Ramavtal för Laddinfrastruktur (Tyresö kommun)
Denna upphandling avser Tyresö kommuns behov av laddinfrastruktur. Inbjudan Tyresö Kommun inbjuder intresserade leverantörer att lämna anbud på Laddinfrastruktur. Syftet med denna upphandling är att på bästa sätt kunna bygga ut laddinfrastruktur på kommunens mark och vid kommunens fastigheter. Tyresö kommun har för avsikt att teckna ett ramavtal med en leverantörer och beställning sker genom avrop från detta ramavtal. Visa upphandlingen »
2023-09-26   Ny konv 4c samt ECO PVG100 (Söderenergi AB)
Söderenergi avser att byta delar av tryckkärlet i panna P1 på Igelstaverket. Konvektion 4c är sliten och avsikten är att byta denna del utan förändringar i design. Ekonomisern är också sliten men har en design som Söderenergi vill ändra på för att förhindra störningar i driften. Visa upphandlingen »
2023-09-26   Trygghetslarm för särskilt boende (Täby kommun)
Kommunen genomför en upphandling och inbjuder anbudsgivare att lämna anbud i enlighet med upphandlingsdokumenten. Målet med upphandlingen är att säkerställa att de boende (brukare) på kommunens tre särskilda boenden i egen regi ska få hjälp där de är när de behöver det. Trygghetslarmssystemet behöver fungera 24/7/365 och ha en beprövad och dokumenterad stabil funktionalitet. Ett väl fungerande trygghetslarmssystem skapar trygghet för såväl de boende som anhöriga och personal. Uppdraget omfattar: · … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sensio Care AB