Upphandlingar: Sollentuna kommun

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av Sollentuna kommun

2023-11-16   Lokalvård Idrottshallar (Sollentuna kommun)
Städning av idrottshallar Sollentuna Visa upphandlingen »
2023-11-16   Lokalvård Rudbeck (Sollentuna kommun)
lokalvård ( städ ) av rudbeck gymnasieskola Visa upphandlingen »
2023-11-16   Lokalvård Norra (Sollentuna kommun)
Städning Sollentuna - Norra Visa upphandlingen »
2023-11-15   Transport av grot (grenar, toppar, stubbar m.m.) och stockar (Sollentuna kommun)
Löpande transporttjänster av grot (grenar, toppar, stubbar m.m.) och stockar från väggräns till Sollentunas uppsamlingsplats. Visa upphandlingen »
2023-10-30   Drift av simhall (Sollentuna kommun)
Drift av simhall i Sollentuna Kommun. Visa upphandlingen »
2023-10-04   Verksamhetssystem för bygglovs- och kart/mätverksamheterna (Sollentuna kommun)
Upphandling av verksamhetssystem för Sollentuna kommuns bygglovsverksamhet samt för kart/mätverksamheten. Visa upphandlingen »
2023-09-14   Drift av Gillbostråket- och Vipans boenden (Sollentuna kommun)
Drift av Gillbostråket- och Vipans boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning. Visa upphandlingen »
2023-08-18   Kommunikationstjänster 2023 (Sollentuna kommun)
Nu söker vi nya externa partners och kommunikationsproffs som vill och kan hjälpa oss i vårt kommunikationsarbete. Vi ser framför oss byrårelationer som präglas av ansvarstagande, proaktivitet och stor professionalism. Vill ni som kommunikationsbyrå arbeta med intressanta samhällsfrågor i en kommun med höga ambitioner och gott självförtroende, erbjuder vi stimulerande uppdrag. Sollentuna kommun samt namngivna bolag har löpande behov av olika typer av kommunikationstjänster. Upphandlingen är indelad i tre … Visa upphandlingen »
2023-08-11   Uppställning av fordon, containers och båtar samt skrotning av fordon (Sollentuna kommun)
Uppdraget med upphandlingen är att teckna avtal med en leverantör för uppställning av fordon, containers och båtar, skrotning av fordon samt övrig förvaring och uppställning ​för Sollentuna kommun. Visa upphandlingen »
2023-05-11   Konsulttjänst och beställarstöd för beläggningsarbeten (Sollentuna kommun)
Sollentuna kommun upphandlar konsulttjänster avseende beställarstöd vid upphandling och förvaltning av ramavtal för asfaltsbeläggningar och anläggningsarbeten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Svensk Beläggningstjänst AB
2023-05-08   Norra Väsjön etapp A, Fräkenvägen gatu- och VA-entreprenad (Sollentuna kommun)
Kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmän platsmark som omfattar gator, gång- och cykelvägar, trädplantering och en lekpark. SEOM anlägger kommunalt VA, elnät, opto och fjärrvärme i området. Grundförstärkning med KC-pelare krävs i centrala delar av området, dessutom krävs bergschakt i öster och väster i området vidare anläggs ny och bredare gata där befintlig gata är dragen. Garantiskötsel av växter under två år ingår i entreprenaden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Peab Anläggning AB
2023-03-28   Ekonomisystem (Sollentuna kommun)
Sollentuna kommun och Sollentuna Kommunfastigheter (SKAB) upphandlar gemensamt ett ekonomisystem som är anpassat efter redovisningsprocessens olika delar, avseende bland annat anläggningsregister, kund- och leverantörsfakturor, dagbokföring och bokslutsdokumentation. Visa upphandlingen »
2023-03-15   Upphandling avseende strategisk avtalsstöd (Sollentuna kommun)
Upphandling avseende strategisk avtalsstöd Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Zango AB
2023-03-02   Lokalvård Turebergshuset (Sollentuna kommun)
Lokalvård av Turebergshusets lokaler Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Teknostäd Aktiebolag
2023-02-22   Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS (Sollentuna kommun)
Utföraren ska tillhandahålla hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS. Visa upphandlingen »
2023-02-20   Bekämpning av invasiva arter, Sollentuna kommun (Sollentuna kommun)
Upphandlingen avser bekämpning av invasiva växtarter inom Sollentuna kommuns geografiska område. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ETNI AB
2022-11-30   Drift av LSS boenden Rådanvägen och Linnésväg (Sollentuna kommun)
Klicka på pilen nedan för att visa och läsa dokument i ärendet Planering Upphandlingsdokument Förfrågan Anbudsutvärdering Avtal Avsluta Utvärderingsmodell Anbudsområden Anbudsformulär Anbudsprisformulär Bilagor Simulera Anbudsformulär KopieraMerToggle Det här kriteriet är låst och går inte att ändra Rubrik och text Kravtyp och utvärdering Avtalsuppföljning Rubrik ANBUDSINBJUDAN Sollentuna kommun bjuder in intresserade anbudsgivare att lämna anbud avseende drift av servicebostad enligt LSS på Rådanvägen … Visa upphandlingen »
2022-11-14   Konsulttjänster inom ekonomi 2022 (Sollentuna kommun)
Upphandlingen är indelad i följande tre (3) anbudsområden: Omr 1) Kommunövergripande analyser Omr 2) Kvalificerad redovisningskonsult Omr 3) Koncern- och bolagsekonom Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ekan AB KomRedo AB Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
2022-10-27   Glasmästeritjänster till Sollentuna Kommun (Sollentuna kommun)
Uppdraget omfattar glasmästeritjänster för samtliga fastigheter som ägs av Sollentuna Kommun samt fastigheter som ägs av Sollentuna Kommunfastigheter inom Sollentuna Kommun. Visa upphandlingen »
2022-10-10   Drift och underhåll av gatumark (Sollentuna kommun)
Denna drift och underhålls entreprenad omfattar ytor, utrustning och anläggningar avseende vägar, gator, torg och GC-vägar. Arbeten kommer att utföras som utförandeentreprenader. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Svevia AB (publ)
2022-10-03   Lärplattform Grundskola (Sollentuna kommun)
Upphandlingen omfattar Lärplattform som ska ersätta befintliga lösningar som idag utgör Sollentuna kommuns skolplattform. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: InfoMentor - P.O.D.B AB
2022-09-27   Drift av Norrgårdens äldreboende (Sollentuna kommun)
Sollentuna kommun bjuder in intresserade anbudsgivare att lämna anbud avseende drift av Norrgårdens äldreboende. Visa upphandlingen »
2022-09-05   Revisionstjänster Sollentuna kommun (Sollentuna kommun)
Revisionstjänster för Sollentuna kommun. Uppdraget avser redovisning- och förvaltningsrevision på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
2022-09-05   IT-system Integrationstjänst till Sollentuna Kommun (Sollentuna kommun)
Den här upphandlingen omfattar drift, kapacitets och konsulttjänster för att utveckla och förvalta integrationer för kommunens verksamheter. Antal integrationer i nuläget uppgår till ca 100 st, se mer i Bilaga 04, Nulägesbeskrivning. Visa upphandlingen »
2022-08-24   Glasmästeritjänster till Sollentuna Kommun (Sollentuna kommun)
Glasmästeritjänster till Sollentuna Kommun Visa upphandlingen »
2022-07-08   Persontransporter (Sollentuna kommun)
Uppdraget omfattar persontransporter för barn och vuxna enligt: Kategori 1. Skolskjuts för barn och elever enligt skollagen. Kategori 2. Turbundna resor för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Kategori 3. Turbundna resor inom omsorg om äldre. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sirius Omsorg Holding AB
2022-06-29   Stadsbyggnadsbechen 2023 (Sollentuna kommun)
Projektet omfattar upphandling av Stadsbyggnadsbenchens samverkansstöd och teknisk plattform, dvs projektledning, enkäter, webbsida, system- och informationsförvaltning samt teknisk plattform. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Evidens BLW AB
2022-06-22   Ut- och ombyggnad av allmän plats – etapp 1, Mässområdet, Sollentuna kommun (Sollentuna kommun)
Denna entreprenad omfattar finplaneringsarbeten bl.a. rivning av befintlig kantsten, sättning av ny kantsten, rivning av asfalt, åtgärder för yt- och dagvatten från gatan och GC-banorna, två (2) st. nya trafiksignalanläggningar, nya belysningsstolpar, trädgropar och planteringar mm. Arbetet kommer att utföras i en trafikerad stadsmiljö där ca 16 000 st. fordon passerar dagligen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Svensk Entreprenadteknik Set AB
2022-06-15   Hemtjänst Sollentuna kommun (Sollentuna kommun)
Hemtjänstuppdrag i Sollentuna kommun. Visa upphandlingen »
2022-06-15   Drift av Norrgårdens äldreboende (Sollentuna kommun)
Upphandlingen gäller drift av Norrgårdens äldreboende. Uppdraget innebär ett helhetsansvar för driften av boendet. Utföraren ska erbjuda de boende vård, omsorg och service dygnet runt. Uppdraget omfattar omvårdnad och service enligt Socialtjänstlagen (2001:453) samt den hälso­ och sjukvård som kommunen ansvarar för avseende särskilda boendeformer enligt Hälso­- och sjukvårdslagen (2017:30) och Hälso-­ och sjukvårdsförordningen (2017:80). Utföraren ska tillhandahålla hälso­- och sjukvård upp till och med … Visa upphandlingen »
2022-05-06   Byggservice (Sollentuna kommun)
Upphandlingen avser ramavtal för löpande byggservice och mindre ombyggnationer. Avtal tecknas med fem (5) entreprenörer i rangordning och förnyad konkurrensutsättning tillämpas. Visa upphandlingen »
2022-04-28   Ut- och ombyggnad av allmän plats – etapp 1, Mässområdet, Sollentuna kommun (Sollentuna kommun)
Denna entreprenad omfattar finplaneringsarbeten bl.a. rivning av befintlig kantsten, sättning av ny kantsten, rivning av asfalt, åtgärder för yt- och dagvatten från gatan och GC-banorna, två (2) st. nya trafiksignalanläggningar, nya belysningsstolpar, trädgropar och planteringar mm. Arbetet kommer att utföras i en trafikerad stadsmiljö där ca 16 000 st. fordon passerar dagligen. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. Visa upphandlingen »
2022-04-21   Molnbaserad Telefoni (Sollentuna kommun)
Molnbaserad Telefoni, för mer information se bifogade dokument Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Tele2 Sverige Aktiebolag
2022-04-08   Brandskyddsutrustning och tillhörande tjänster (Sollentuna kommun)
Upphandlingen avser bl.a. släckare, provtryckning, komplett service, omfyllning av behållare, reservdelar och material för användning och utbyte av handbrandsläckarutrustning, i Sollentuna Kommuns fastigheter och fordon i enlighet med Svensk Standard 3656. Upphandlingen avser även brandposter, skyltar, rådgivning/information samt service av inomhusbrandposter i enlighet med Svensk Standard SS-EN 671-3. Leverans sker successivt efter avrop till olika adresser inom Sollentuna kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: UT Nu Sverige AB
2022-03-28   Bevakningstjänster till Sollentuna Kommun (Sollentuna kommun)
Upphandlingen avser Bevakningstjänster för Sollentuna Kommun och dess bolag. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Securitas Sverige Aktiebolag
2022-03-23   Drift och avhjälpande underhåll – fastighetsteknik (Sollentuna kommun)
Sollentuna Kommunfastigheter AB och Sollentuna Kommun avser att upphandla ett gemensamt kontrakt för drift och avhjälpande underhåll av fastigheter. Entreprenaden avser tillsyn, skötsel, avhjälpande underhåll och vissa administrativa arbetsuppgifter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Caverion Sverige AB
2022-03-11   Utbildning inom hot och våld samt pågående dödligt våld (Sollentuna kommun)
Upphandlingen omfattar utbildning inom två områden. Område 1. Att förebygga och bemöta hot och våld Område 2. Pågående dödligt våld Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Addsecure Smart Rescue Nordic AB
2022-01-28   Drift, avhjälpande underhåll och anläggningsarbete – Utemiljö (Sollentuna kommun)
Entreprenaden avser tillsyn, skötsel, avhjälpande underhåll och vissa anläggningsarbeten avseende utemiljö inom Sollentuna kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: JRF Mark AB
2022-01-11   Upphandling av AV-produkter (Sollentuna kommun)
Förutom AV-utrustningen kommer kommunen att efterfråga följande tjänster; Inventering av befintlig utrustning, Installation Märkning, Utbildning, Service och support Visa upphandlingen »
2022-01-04   Upphandling av Bevakningstjänster och störningsjour till Sollentuna Kommun (Sollentuna kommun)
Ramavtalet omfattar bevakningstjänster och störningsjour till Sollentuna Kommun och dess bolag. Visa upphandlingen »
2021-12-16   Flyttjänster (Sollentuna kommun)
Upphandling av flyttjänster till Turebergshuset Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Global Mobility Moving AB
2021-11-24   Natt- och larmgrupp samt montering av teknik (Sollentuna kommun)
Sollentuna kommun bjuder in intresserade leverantörer att lämna anbud avseende drift av natthemtjänst, larmutryckning dygnet runt samt montering av teknik. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Anooni AB
2021-11-19   Drift, avhjälpande underhåll och anläggningsarbete - utemiljö (Sollentuna kommun)
Entreprenaden avser tillsyn, skötsel, avhjälpande underhåll och vissa anläggningsarbeten avseende utemiljö inom Sollentuna kommun. Visa upphandlingen »
2021-11-08   Integrationstjänst (Sollentuna kommun)
Den här upphandlingen omfattar drift, kapacitets och konsulttjänster för att utveckla och förvalta integrationer för kommunens verksamheter. Antal integrationer i nuläget uppgår till ca 100 st, se mer i Bilaga 04, Nulägesbeskrivning. Avtalsvärdet uppskattas till ca 500.000 – 800.000 SEK per år. Visa upphandlingen »
2021-11-08   Upphandling av Hårdvara (Sollentuna kommun)
Sollentuna kommer i denna upphandling sammanfoga två hårdvaruupphandlingar (EDU & ADM) till en och samma upphandling, dock uppdelat på två olika delområden med två olika tilldelningsbeslut. Det innebär att upphandlingen har delområdena separerade från varandra, vilket resulterar i två olika tilldelningar och två olika avtal med potentiellt två olika Anbudsgivare. Processen kommer därmed ske samtidigt och vissa delar av upphandlingsdokumenten blir gemensamma för delområdena. EDU Sollentuna kommun inbjuder … Visa upphandlingen »
2021-10-29   Drift- och barmarksskötsel Parkmark, Sollentuna kommun (Sollentuna kommun)
Drift- och barmarksskötsel på allmän plats/Parkmark. Visa upphandlingen »
2021-09-27   Drift- och barmarksskötsel Parkmark (Sollentuna kommun)
Entreprenaden omfattar drift- och barmarkskötsel på parkmark inom Sollentuna kommun. Omfattar både tekniska och administrativa arbetsuppgifter. Visa upphandlingen »
2021-09-27   Mark- och anläggningsarbeten i Sollentuna kommun (Sollentuna kommun)
Denna ramavtalsentreprenad omfattar mark- och anläggningsarbeten såsom vägar, cykel- och gångbanor, växtbäddar, gräsytor m.m. inom Sollentuna kommun. Visa upphandlingen »
2021-09-20   Upphandling av hårdvaruinköp (Sollentuna kommun)
Ramavtal för hårdvara till EDU och ADM Visa upphandlingen »
2021-06-28   Drift- och barmarksskötsel Parkmark (Sollentuna kommun)
Entreprenaden omfattar drift- och barmarkskötsel på parkmark inom Sollentuna kommun. Omfattar både tekniska och administrativa arbetsuppgifter. Visa upphandlingen »