Leverantör: WSP Sverige AB

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar där leverantören WSP Sverige AB nämns

2023-09-22   Ledning och samordning av samarbetsprojekt mellan Tyskland, Frankrike och Sverige avseende elvägar samt upprättande... (Trafikverket Myndighet)
Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att ansvara för genomförandet av ett samarbete mellan Tyskland, Frankrike och Sverige avseende kunskapsutbyte inom elvägsområdet. Det övergripande syftet med projektet är att öka den gemensamma kunskapen kring elvägar genom samarbete mellan de olika länderna, och att diskutera möjliga långsiktiga strategier för ett framgångsrikt genomförande av gränsöverskridande elvägar i Europa. Del 1. Ledning och samordning av kunskapsutbytet mellan Tyskland, Frankrike och … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: WSP Sverige AB
2023-09-20   Tekniska konsulter - Dagvattenutredningar (Eskilstuna kommun)
Kommunkoncernen har behov av att anlita konsulter för utförande av uppdrag inom området Dagvattenutredningar. Viss kompetens finns inom kommunkoncernen, men ytterligare kompetens och resurser behövs för att tillgodose kommunkoncernens behov. Dagvattenutredningar behövs i samband med stadsplanering och i många planuppdrag som Kommunkoncernen har. Upphandlingen omfattar ramavtal för senare avrop av tekniska konsulttjänster inom området Dagvattenutredningar. Uppdrag avser enskilda konsultuppdrag. Ramavtal … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bjerking AB WSP Sverige AB
2023-09-20   Ramavtal Tekniska konsulter Konstruktör bygg (Umeå kommun)
Umeå kommun agerar inköpscentral och upphandlar ramavtal avseende Tekniska konsulter inom området Konstruktör bygg för Umeå kommun och avropsberättigade myndigheter/enheter i enlighet med förfrågningsunderlag. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Civilbyrån Konstruktion & Design AB Tyréns Sverige AB WSP Sverige AB
2023-08-30   Tekniska konsulttjänster 2024 (Region Västernorrland)
Region Västernorrland upphandlar ramavtal för Tekniska konsulttjänster. Anbudslämnare kan välja att inkomma med anbud för ett eller flera konsultområden. Upphandlingen avser ramavtal avseende tekniska konsulttjänster inom totalt 25 kompetensområden för arkitekter, projektörer, byggadministration och sakkunniga. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Arconi Design & Projektering Bjerking AB Bricon AB Cravito AB Firetech Engineering Emron AB Funktion & Teknik (F&T) Aktiebolag INTEC Uppsala AB Lektus Sweden AB Liljewall Arkitekter Aktiebolag Ramboll Sweden AB Säkerhetspartner Norden Aktiebolag Stadion Arkitekter Engstrand Kempe Mårtensso Sweco Sverige AB SWECSA AB Tecnicon Byggkonsult AB Tecnicon VVS Konsult AB Tengbomgruppen AB Tyréns Sverige AB Venn Group AB Vinnergi AB W Ö Konsult Aktiebolag Wise Management AB WSP Sverige AB
2023-08-21   Tekniska konsulter VVS inkl. styr och övervakning (Örnsköldsviks kommun)
Örnsköldsviks kommun tillsammans med Övik Energi AB och Övik, AB Övikshem och Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB upphandlar ramavtal avseende Tekniska konsulter för VVS, Styr och Övervakning för successiva avrop under ramavtalsperioden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Tecnicon VVS Konsult AB WSP Sverige AB
2023-08-21   Tekniska konsulter - Väg- och trafikkonsulter (Kungsbacka kommun)
Upphandlingen avser tekniska konsulter inom Väg- och trafikkonsulter med olika uppdragskategorier för successiva leveranser under avtalsperioden inom nedan avtalsområden: Avtalsområde A: Bullerutredningar Avtalsområde B: Trafikplanering Avtalsområde C: Projekteringar Avtalsområde D: Vibrationsutredningar AUA.3 Orientering om projektet och uppdraget Upphandlingen avser att tillhandahålla konsulttjänster inom ovan angivna områden. De specifika krav på kompetens och erfarenhet som gäller inom … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Bjerking AB Bouvier Sverige AB Metron Miljökonsult AB MEXL. AB Noll Tre Konsult AB Norconsult Sverige AB Ramboll Sweden AB Sigma Civil AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB WSP Sverige AB
2023-08-21   Tekniska konsulter - Anläggning; Projektledare, Byggledare & Kalkylator (Kungsbacka kommun)
Avtalet avser att täcka kommunens behov av Tekniska konsulter mot Anläggning med rollerna Projektledare, Byggledare & Kalkylator De specifika krav på kompetens och erfarenhet som gäller för varje avtalsområde framgår under AUC.32 Beställaren avser att teckna kontrakt med max fem (5) leverantörer per avtalsområde, under förutsättning att tillräckligt många kvalificerade anbud inkommer. Avrop kommer därefter att ske succesivt, när behov uppkommer i den löpande verksamheten hos Beställaren, genom förnyad … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Infra Action Gbg AB MEXL. AB Niras Sweden AB Norconsult Sverige AB Ramboll Sweden AB WSP Sverige AB
2023-08-11   Tekniska konsulter - VA (Årjängs kommun)
Upphandlingen avser ramavtal för tekniska konsulter inom området: • VA (process- och ledningsteknik/avlopp/dricksvatten) Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: INTEC Dalarna AB Markera Vatten Göteborg AB MEXL. AB Sigma Civil AB WSP Sverige AB
2023-08-11   Tekniska konsulter för Broteknik (Tranås kommun)
Upphandling av ramavtal för tekniska konsulttjänster inom projektering och besiktning av broar och dylika byggnadsverk. AUA.21 Översiktlig information om objektet Tranås kommun avser att genom denna upphandling teckna ramavtal för tekniska konsulter inom området broteknik. Upphandlingen omfattar bedömning/inspektion av renoveringsbehov, projektering och byggledning vid renovering av broar/tunnlar och vid anläggning av nya broar. Arbeten som kan vara aktuella inom ramavtalet är att ta fram underlag för … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bjerking AB STRUCTOR BRO OCH ANLÄGGNING MALMÖ AB WSP Sverige AB
2023-07-10   Projektering Vallbybron 19-24-1 & -2, (Västerås), Västmanlands Län (Trafikverket Myndighet)
Upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för Vallbybroarna 19-24-1 & 19-24-2, (Västerås), Västmanlands Län. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: WSP Sverige AB
2023-07-04   Resurskonsulter inom Trafikprognoser, samhällsekonomiska analyser och modeller för dessa (Trafikverket Myndighet)
Trafikverket innehar flera olika verktyg och modeller som används för trafikanalyser i form av trafikprognoser, samhällsekonomiska kalkyler, effektberäkningar och liknande. Uppdraget består av stöd till Trafikverket i arbetet med tillämpning och utveckling av dessa verktyg och modeller, samt framtagande av omvärldsförutsättningar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Atrax Energi och Miljö Aktiebolag Bouvier Sverige AB Ernst & Young Aktiebolag M4Traffic AB Movea Trafikkonsult AB Norconsult Sverige AB Ramboll Sweden AB Sweco Sverige AB Trivector Traffic AB WSP Sverige AB
2023-07-03   Samhällsbyggnadskonsulter (Region Halland)
Upphandling omfattar konsultuppdrag inom Region Hallands verksamhetsområde "Samhällsplanering" där bland annat samhällsbyggnad, kollektivtrafik, infrastruktur, externt miljö- och klimatarbete, energi och bredband ingår. Konsulter kommer att anlitas för både kortare och längre uppdrag. De flesta uppdrag, oavsett område, kommer att ligga på ca 50 till 200 timmar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Bouvier Sverige AB Radar Arkitektur & Planering AB Rådhuset Arkitekter AB Ramboll Sweden AB Trivector Traffic AB WSP Sverige AB
2023-07-03   Konsulttjänster för detaljplan (Linköpings kommun samhällsbyggnad)
Ramavtal konsulttjänster för detaljplan inom området Linköpings kommun. Ramavtal tecknas med högst 5 rangordnade konsulter, förutsatt att minst 5 anbudsgivare uppfyller kvalificeringskraven. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AL Studio AB LANDSKAPSLAGET AKTIEBOLAG Norconsult AB PE Teknik & Arkitektur AB WSP Sverige AB
2023-06-30   E4 Broänge-Daglösten-Ljusvattnet, Bygghandlingar. #6779 (Trafikverket Myndighet)
Framtagande av 2 st bygghandlingar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: WSP Sverige AB
2023-06-28   Värdering av fastigheter, fastighetsrätt och strategisk fastighetsrådgivning (Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen)
Kan ni värdera fastigheter? Kan ni fastighetsrätt och strategisk fastighetsrådgivning? Nu söker flertalet kommuner och bolag i Dalarna efter leverantörer i upphandlingen värdering av fastigheter, fastighetsrätt och strategisk fastighetsrådgivning. Upphandlingen är uppdelad i två grupper: Värdering av fastigheter och Fastighetsrätt/strategisk fastighetsrådgivning. Avtalets totala värde beräknas till ca 18 miljoner SEK. Välkomna att lämna anbud! Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: development partner 09 ab Forum Fastighetsekonomi AB Norrbryggan AB Svefa Aktiebolag Sweco Sverige AB WSP Sverige AB
2023-06-27   Konsulttjänster inom den nordiska bioekonomin (Sveriges lantbruksuniversitet)
Upphandling av konsulter inom samtliga delar av bioekonomin, det vill säga jordbruk, skogsbruk, livsmedel samt fisk och aquakultur Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Analysys Mason AB Silvinformation AB WSP Sverige AB
2023-06-27   Ramavtal avseende byggadministrativa tjänster (Statens fastighetsverk)
Intresserade inbjuds här att lämna anbud i upphandling av byggadministrativa tjänster. Avtalsstart höst 2023. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bylero AB Forsen Aktiebolag Frank Projektpartner AB Plan Projektpartner Stockholm AB Sigma Civil AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB WSP Sverige AB
2023-06-21   Ramavtal Tekniska konsulter - Malung-Sälens kommun (Malung-Sälens kommun)
Ramavtal för att täcka Malung-Sälens kommuns behov av tekniska konsulter för följande teknikområden: - Byggkonsult - Mark-/Anläggningskonsult (VA, Väg mm) - Elkonsult, exklusive säkerhetsanläggningar - VVS-konsult - Brandkonsult - Styr & Övervakningskonsult - Energikonsult - Miljökonsult - Buller- och vibrationskonsult - Riskkonsult Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB agnasARK AB Bengt Dahlgren Brand & Risk AB Briab - Brand & Riskingenjörerna AB Bygg-Teknik i Malung AB EGK Elteknik Firetech Engineering Emron AB Hansa vibrations & omgivningskontroll AB Henrik Adolfssons Ingenjörsbyrå AB Ingenjörsgruppen Ståhlkloo Aktiebolag INTEC Dalarna AB Metron Miljökonsult AB PE Teknik & Arkitektur AB Red Fire Engineers Sweden AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB Westberg Vibrations- och Omgivningskontroll AB WSP Sverige AB
2023-06-19   Beställarstöd, specialister samverkansentreprenad (Region Uppsala)
Region Uppsala tillsammans med Uppsala kommun planerar att bygga ny spårväg i Uppsala. Projektet är ett samarbete mellan Region Uppsala, Uppsala kommun och med finansiellt stöd av den svenska staten. Beställarens del i spårvägsprojektet är bland annat att bygga och förvalta en ny spårvagnsdepå. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: WSP Sverige AB
2023-06-16   För upprättande förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och BPU samt upprättande av underlag för... (Trafikverket Myndighet)
För upprättande förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och BPU samt upprättande av underlag för tillståndsansökan vattenverksamhet för utförandeentreprenad gällande 24-502-1 Bro över Öre Älv inom Nordmaling kommun, Västerbottens län genomförande period: 2023-10 - -2026-12 Bronummer: 24-502-1 Kommun: Nordmaling Län: AC-län Väg nr: 512 Väg AC512 är del i en viktig transportlänk mellan vägarna E4 och väg 92. Befintlig bro är en spännarmerdad betongbro som är 6 m bred och spännvidd 36,3+36,3 … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: WSP Sverige AB
2023-06-15   Ramavtal avseende projektering inom gata och VA (Finspångs kommun)
Finspångs kommun inbjuder er att lämna anbud på offentlig upphandling avseende ramavtal för projektering inom teknikområdena gata och VA. Ramavtal kommer att tecknas med tre (3) anbudsgivare, förutsatt att det finns tre (3) anbudsgivare som kvalificerar sig, där samtliga villkor för avrop är fastställda. Avtal berättigar inte automatiskt till uppdrag, utan reglerar endast villkoren för avrop. Anbud ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Pontarius AB WSP Sverige AB
2023-06-14   Ramavtal Trafikutredningar (Lunds kommun)
Ramavtal gällande Lunds kommuns behov av teknsiska konsulter gällande Trafikutredning i stads- och tätortsmiljö. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Trivector Traffic AB WSP Sverige AB
2023-06-14   E22 Skåneexpressen hpl Kristianstad-Malmö (Trafikverket Myndighet)
Konsultuppdrag med projektering, upprättande av förfrågningsunderlag för UE samt BPU. Förhöja standarden på 7 hållplatser samt utökning av pendlarparkering längs E22 mellan Kristianstad-Malmö. Objekten som ingår är: Uppgradering av hpl Kristianstad tpl Vilan, Kristianstads kommun Uppgradering av hpl Kristianstad Vä E22, Kristianstads kommun Uppgradering av hpl Fogdarp, Höörs kommun -Samt utökning av pendlarparkering vid läge A med 10 platser Uppgradering av hpl Rolsberga, Höörs kommun -Samt utökning av … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: WSP Sverige AB
2023-06-13   Entreprenadbesiktning fastighet (Botkyrka kommun)
Ramavtal för entreprenadbesiktningar som omfattar samtliga discipliner kopplade till fastighet (bygg, el, VVS, mark, larm, brand, styr, sprinkler, kyla, storkök, lekutrustning). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: CSK Projekt AB Thulin & Granberg Besiktigaren AB WSP Sverige AB
2023-06-08   Konsulter projektledare och projektör/beredare för el- och belysningsnät (Tekniska verken Linköping Nät AB)
löpande behov av konsulter för projektledning och projektering/beredning av el- och belysningsnät. Förekommande arbete innefattar projektledning, projektering och beredning av nybyggnation, om- och tillbyggnation samt underhåll av befintliga el- och belysningsnät i Linköpings och Katrineholms kommuner. Projekten omfattar både kabel- och friledningsnät. Det kan också förekomma behov av konsulter som arbetar löpande med flera projekt samtidigt. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Industry AB ELB KRAFT AB NEKTAB Nordisk ElkraftTeknik AB Projektteknik i Östergötland AB Ramboll Sweden AB WSP Sverige AB
2023-06-02   Tekniska konsulttjänster - Antikvariska konsulter (Göteborgs stad Inköp och upphandling)
Ramavtalet omfattar Tekniska konsulttjänster - Antikvariska konsulter. Uppdragen kräver gedigen utbildning och erfarenhet inom b.la byggnadsvård/kulturmiljövård samt att man är sakkunnig avseende kulturvärden och miljöer med särskilda bevarandeintressen som kräver byggnadsantikvariska insatser. Obs! Denna upphandling är en följd av att tidigare upphandling på samma område har avbrutits. Avtalstecknande i denna upphandling är villkorat av att avbrytandebeslutet får laga kraft. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Acanthus arkitektur och kulturvård AB AIX Arkitekter AB Antiquum AB AU Kulturmiljö AB Lindholm Restaurering AB Norconsult AB Restaurera Sverige AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB Varsamt AB WSP Sverige AB
2023-06-02   Väg 169/714 Gamla Myggenäs Projektering (Trafikverket Myndighet)
Förfrågningsunderlag för två vänstersvängfält på väg 169, tillgänglighetsanpassning av två busshållplats samt gång- och cykelpassage med tillhörande gång- och cykelväganslutningar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: WSP Sverige AB
2023-05-29   Projektering Berga pirer (Fortifikationsverket)
Generalkonsultuppdrag projektering Berga pirer Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: WSP Sverige AB
2023-05-26   Generalkonsult Timjansgatan 52 nybyggnad förskola (Göteborgs Stad, Stadsfastighetsförvaltningen)
Uppdraget avser generalkonsultuppdrag för framtagande av förfrågningsunderlag för en totalentreprenad avseende Timjansgatan 52 ny förskola samt med option för framtagande av förfrågningsunderlag för en totalentreprenad avseende Saffransgatan 80 nybyggnad förskola. Beställare har för avsikt att utföra dessa förskolor med grund av cellglas och stomme av trä. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: WSP Sverige AB
2023-05-25   VVS-projektering (Jönköpings kommun)
Upphandlingen avser VVS-projektering inkl. Styr & Övervakning (SÖE) samt projektering av sprinkler och kylanläggningar. AUA. 21 Översiktlig information om objektet Jönköpings kommun, bolag och övriga deltagande myndigheter (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud i enlighet med detta upphandlingsdokument avseende VVS-projektering i Jönköpings kommun Planerad avtalsstart är 2023-12-01. AUA. 22 Objektets läge Jönköpings kommun Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bengt Dahlgren Skövde AB Norconsult Sverige AB WSP Sverige AB
2023-05-17   Genomförandestudie Pendlingscykelbana Backaplan – Kärra, med option på detaljprojektering (Göteborgs stad, Stadsmiljöförvaltningen)
Upphandlingen syftar till att teckna avtal om konsulttjänster avseende framtagande av genomförandestudie för projektet Pendlingscykelbana Backaplan – Kärra. I upphandlingen ingår en option på detaljprojektering och framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för hela- eller delar av sträckan. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: WSP Sverige AB
2023-05-16   För upprättande av förfrågningsunderlag och byggplatsuppföljning för utförandeentreprenad, Ladugårdsbacke vägbro,... (Trafikverket Myndighet)
För upprättande av förfrågningsunderlag och byggplatsuppföljning för utförandeentreprenad, Ladugårdsbacke vägbro, Brobyte 3501-5276-1 km 227+826 Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: WSP Sverige AB
2023-05-10   Uppdragskonsulter inom Trafikprognoser, samhällsekonomiska analyser och modeller för dessa (Trafikverket Myndighet)
Trafikverket innehar flera olika verktyg och modeller som används för trafikanalyser i form av trafikprognoser, samhällsekonomiska kalkyler, effektberäkningar och liknande. Uppdraget består av stöd till Trafikverket i arbetet med tillämpning och utveckling av dessa verktyg och modeller, samt framtagande av omvärldsförutsättningar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Bouvier Sverige AB Ernst & Young Aktiebolag M4Traffic AB Movea Trafikkonsult AB Norconsult Sverige AB Nordisk Mobilitet Forskning och Innovation AB Ramboll Sweden AB Statens Väg- och Transportforskningsinstitut Sweco Sverige AB Trivector Traffic AB Tyréns Sverige AB VAP VA-Projekt Aktiebolag WSP Sverige AB
2023-05-08   Fördjupad Stabilitetsutredning Stenarsröd-Hålleröd (Statens Geotekniska Institut)
Statens geotekniska institut (SGI) inbjuder er till anbudsgivning för uppdraget att utföra en fördjupad geoteknisk stabilitetsutredning för Stenarsröd-Hålleröd V18/000 på västra sidan av Göta älv i Lilla Edets kommun Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: WSP Sverige AB
2023-05-02   Tekniska konsulttjänster - bygg och fastighet (Sjöfartsverket)
Upphandlingsföremål Denna upphandling avser tekniska konsulter inom bygg- och anläggningssektorn. Konsulterna ska stödja beställarorganisationen vid ny- och ombyggnation av Sjöfartsverkets anläggningar. Behov av konsultstöd kan finnas i alla skeden av en ny- eller ombyggnation. I Utförandestadiet kan uppdragen röra projektledning och byggledning vid infrastrukturprojekt och ny/ombyggnation av anläggningar såsom lotsstationer, fyrar och andra byggnader av vilka en del kan vara statliga byggnadsminnen. I … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Bjerking AB WSP Sverige AB
2023-05-02   Ramavtal 0297 Tekniska konsulttjänster; Förstudie, förprojektering och detaljprojektering av flera teknikområden (Malmö stad, fastighets- och gatukontoret)
Inom ramen för detta ramavtal kommer konsultuppdrag att genomföras som exempelvis avser utredningar, undersökningar, förstudier, förprojekteringar, detaljprojekteringar samt framtagande av teknisk beskrivning, klimatkalkyler, kostnadskalkyler, förenklade förfrågningsunderlag etc. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Berg&Dahl arkitektur och projektering AB Edge Of Civil Design AB Iterio AB Kreera samhällsbyggnad Norconsult Sverige AB Ramboll Sweden AB Rejlers Sverige AB Sigma Civil AB STRUCTOR BRO OCH ANLÄGGNING MALMÖ AB Sweco Sverige AB TerrVia Mark Malmö AB Tyréns Sverige AB WSP Sverige AB
2023-04-28   Väg 83 Rolfhamre-Nore, GC-väg, Bygghandling. #12053 (Trafikverket Myndighet)
Väg 83 Rolfhamre-Nore, GC-väg, Bygghandling. #12053 Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: WSP Sverige AB
2023-04-27   Ramavtal Byggprojektledning 2023 (Ystad kommun)
Ystads kommun bjuder härmed in intresserade anbudsgivare avseende ramavtal Byggprojektledning 2023. Uppdraget omfattar att i samråd med Beställarens ombud och projektledare/förvaltare utreda, sammanställa och leda uppdrag enligt av beställaren ställda anvisningar och krav. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Byggadministration Harald Olsson Aktiebolag qb3 projekt AB WSP Sverige AB
2023-04-18   Besiktningstjänster Fastighet (Statens fastighetsverk)
Uppdraget omfattar ramavtal att genomföra besiktningstjänster inom Fastighet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB WSP Sverige AB
2023-04-17   Tekniska konsulttjänster inom mark-, gatu-, och VA (Habo kommun)
Upphandlingen omfattar tekniska konsulttjänster inom mark-, gatu-, och VA området. Upphandlingen är uppdelad i fem teknikområden enligt följande: T1. Mark-, gatu-, och VA-projektering T2. Hydraulisk modellering T3. Projekt-/Byggledning inom Mark- gatu- och VA T4. Besiktningsman T5. Projektering och utredning VA-verk AUA. 21 Översiktlig information om objektet Habo kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud i enlighet med detta förfrågningsunderlag avseende Tekniska … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Norconsult AB Pontarius AB WSP Sverige AB
2023-04-11   Tekniska konsulter - Akustik/buller (Göteborgs stad Inköp och upphandling)
Upphandlingen avser ramavtal för uppdrag avseende akustik- och bullerutredningar för inre och yttre miljöer inom Göteborgs Stad och eventuellt angränsande områden av betydelse för Göteborgs Stad. Omfattningen gäller konsultuppdrag som kan bestå av framtagning av underlag för förstudier, program för ny- och ombyggnad, tekniska utredningar, ljudmätningar, rumsakustisk dimensionering samt andra projektuppdrag för Göteborg Stad. Delområde 1 - Inre miljö Delområde 2 - Yttre miljö Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Brekke & Strand Akustik AB EnSuCon AB Norconsult AB Sweco Sverige AB WSP Sverige AB
2023-04-06   Tekniska konsulter - Besiktning (Kriminalvården)
Upphandlingen avser tekniska konsulter inom besiktning. AUB.51 Prövning av anbudsgivare Anbudsgivaren får inte omfattas av uteslutningsgrunderna i 13 kap. 1,2 eller 3 §§ LOU och ska uppfylla de kvalificeringskrav som ställs på leverantör enligt vad som framgår av 2.Anbudsformuläret avsnitt 2.1 Krav på leverantör med tillhörande underrubriker. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Rejlers Sverige AB WSP Sverige AB
2023-04-06   Samhällsekonomiska analyser (Sjöfartsverket)
Upphandlingens omfattning Upphandlingen omfattar fem anbudsområden avseende genomförande av kvalificerade samhällsekonomiska analyser: Godstransportanalyser med ex. Samgods/Sjökalk Analyser med exempelvis Excelbaserade modeller Samlad effektbedömning Statistisk analys inklusive insamling och bearbetning Utveckling och forskning gällande metoder, modeller och verktyg Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Atrax Energi och Miljö Aktiebolag M4Traffic Sweco Sverige AB WSP Sverige AB
2023-04-03   Mark- och exploateringskonsult (Ulricehamns kommun)
Upphandlingen omfattar ramavtal för successivt avrop under avtalsperioden av mark- och exploateringskonsulter inom kompetensområdet mark och exploatering. Konsulten omfattas av alla ställda krav i upphandlingsdokumentet. Detaljerad information om uppdraget anges vid avrop. Tjänsten kan komma att utföras fysiskt på plats eller på distans, enligt Beställarens avrop. Upphandlande myndighet har för avsikt att teckna ramavtal med 2 (två) leverantörer i rangordning. Uppdragen ska utföras inom Ulricehamns … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: MEXL. AB WSP Sverige AB
2023-03-31   Tekniska konsulter Vattenrelaterad modellering (Göteborgs stad Inköp och upphandling)
Konsulten ska kunna utföra utredningar, analyser, rapporter m.m. avseende vattenrelaterad modellering. Upphandlingen är uppdelad i 5 delområden: A. Avloppssystem B. Vattendrag C. Sjöar och kustvatten D. Grundvatten E. Vattendistributionssystem F. Skyfall Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Aqua Rosim AB Bergab-Berggeologiska Undersökningar AB Cowi AB DHI Sverige AB EnviDan AB Norconsult Sverige AB Ramboll Sweden AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB WSP Sverige AB
2023-03-29   Teknisk konsult: projektering och besiktning för gata, va och mark (Halmstads kommun)
Upphandlingen omfattar Teknisk konsult: projektering och besiktning för gata, va och mark. Ramavtal kommer att tecknas inom följande teknikområden Teknikområden 1. Projektering: gata, va och mark 2. Besiktning: gata, va och mark Ramavtal med max fem (5) leverantörer per teknikområde kommer att tecknas. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Atkins Sverige AB Frillen Entreprenad AB Lektus Sweden AB Structor Uppsala AB Sweco Sverige AB SWECSA AB Tyréns Sverige AB WSP Sverige AB
2023-03-28   Upphandling av tekniska konsulter avseende planarkitekt och Arkitekttjänster inom stadsplanering (Partille kommun)
Partille kommun (beställaren) inbjuder anbudsgivare (konsult) att lämna anbud i enlighet med detta upphandlingsdokument avseende tekniska konsulter: - Planarkitekter  - Arkitekttjänster inom stadsplanering Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: LANDSKAPSLAGET AKTIEBOLAG MARELD landskapsarkitekter AB Norconsult Sverige AB Okidoki arkitekter AB White Arkitekter Aktiebolag WSP Sverige AB
2023-03-28   Tekniska konsulttjänster Säkerhet (Västra Götalandsregionen)
Västfastigheter upphandlar ramavtal gällande tekniska säkerhetskonsulter enligt upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: WSP Sverige AB
2023-03-27   Fastighetsförvaltare (Västra Götalandsregionen)
Västfastigheter upphandlar ramavtal gällande fastighetsförvaltare enligt upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: WSP Sverige AB