2023-11-17   Entreprenad E10 Otterhällan inom projekt Haga, Västlänken (Trafikverket Myndighet)
Byggnation av bergtunnel samt servicetunnel inom projekt Haga, Västlänken. Ny annonsering efter tidigare avbruten upphandling. Visa upphandlingen »
2023-11-15   Väg 26 trafikplats Stallsiken, Skövde kommun (Trafikverket Myndighet)
Totalentreprenad för byggnationa av trafikplats på väg 26, Skövde Kommun. Visa upphandlingen »
2023-11-14   Basunderhåll väg Enköping inom Uppsala län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Enköping inom Uppsala län Möjlig option om 1 eller 2 år Visa upphandlingen »
2023-11-14   Basunderhåll väg Söderköping inom Östergötlands län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Söderköping, inom Öster-götlands län Möjlig option 1 eller 2 år Visa upphandlingen »
2023-11-14   Basunderhåll väg Järna inom Stockholms län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Järna, inom Stockholms län Möjlig option 1 eller 2 år Visa upphandlingen »
2023-11-13   HUS 140 (Polismyndigheten)
Entreprenaden avser en nybyggnation av lokaler för myndigheten i Linköping. Byggnaden som ska uppföras består av fem (5) våningar samt källare på cirka 5 800 m2. Byggnaden som upphandlingen avser kommer att inrymma laboratorier miljöer, kontorsytor samt tillhörande biytor. Projektet kommer att vara installationsintensivt. Visa upphandlingen »
2023-11-10   Mottagning av Jordschakt Fall B innehållande invasiva arter från projekt Vändspår Lerum (Trafikverket Myndighet)
Mottagning av Jordschakt Fall B innehållande invasiva arter från projekt Vändspår Lerum. Visa upphandlingen »
2023-11-09   FSE705 Gestaltning av tunnelrum, E4 Förbifart Stockholm (Trafikverket Myndighet)
Gestaltningen ska förenkla för trafikanter att känna igen sig i tunnelsystemen, förstärka känslan av trygghet samt förhindra monotoni och trötthet. Utförande av entreprenad FSE705 omfattar bland annat tillverkning och montage av stål- och betongkonstruktioner samt belysningsinstallationer för konstnärlig gestaltning avseende fem konstverk samt belysningsinstallationer vid fem luftutbytesstationer. Projektet E4 Förbifart Stockholm har den 6 maj 2022 arrangerat en marknadsdag i Stockholm avseende … Visa upphandlingen »
2023-11-09   Kanalrensning och OVK-besiktning (AB Gavlegårdarna)
OVK-besiktning och kanalrensning Visa upphandlingen »
2023-11-07   Utförande av underhållsbeläggning halvvarm i Stockholms (AB) län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av underhållsbeläggning halvvarm i Stockholms (AB) län. Visa upphandlingen »
2023-11-07   Utförande av underhållsbeläggning tank i Uppsala län (C län) (Trafikverket Myndighet)
Utförande av underhållsbeläggning tank i Uppsala län (C län) Visa upphandlingen »
2023-11-06   E1 Utförandeentreprenad mark- och anläggningsarbeten, Projekt Lundbyleden inom Göteborgs stad, Västra Götalands län (Trafikverket Myndighet)
Mark- och anläggningsarbeten gator, ledningar, järnvägsmark och broar, projekt Lundbyleden. Entreprenaden omfattar arbeten som ligger norr om Lundbyleden. Visa upphandlingen »
2023-11-06   E2 Utförandeentreprenad Mark och anläggningsarbeten Lundbyleden, Projekt Lundbyleden inom Göteborgs stad, Västra... (Trafikverket Myndighet)
Anläggningsarbeten för väg, järnvägsmark, broar. Entreprenaden omfattar ombyggnad av Lundbyleden mellan Branting-Ringömotet, samt arbeten med järnvägsmark mellan Lundbyleden och Kville bangård. Visa upphandlingen »
2023-11-06   För utförande av Spänningsomläggning från 11kV till 22kV på hjälpkraftlinjerna” inom Västerås C – Arboga... (Trafikverket Myndighet)
Upphandlingen avser utförande av entreprenad spänningsomläggning 11kV till 22kV. Entreprenadarbetena omfattar bland annat kanalisations- och markarbeten, förberedande arbeten på linjerna tex utbyte av transformatorer m.m. Byggande av stolpställverk i Frövi. Arbeten med hjälpkraftsutmatningar i Frövi och Eskilstunas omformarstationer. Byggande av ny yta för utmatningstransformatorer. Rivning av gamla transformatorer och splitterskydd i betong. Visa upphandlingen »
2023-11-02   Swedish Kriegers Flak HVAC Substations (Vattenfall Vindnät Sverige AB)
Engineering, procurement, construction, installation, testing and commissioning of an HVAC Offshore Substation (OSS) LOT 1 including fixed foundation and fully equipped Topside required for Offshore Windfarms Engineering, procurement, construction, installation, testing and commissioning of an HVAC Onshore Substation (ONS) LOT 2 for Offshore Windfarms Visa upphandlingen »
2023-10-30   Utförandeentreprenad OLE1110 Gerstaberg, Ostlänken (Trafikverket Myndighet)
Anläggnings- och BEST-entreprenad med flertalet broar. Ostlänken ansluter här till befintlig stambana i Gerstaberg utanför Järna med bl.a. en flyoverbro över befintlig stambana samt anläggande av en ca 3 km lång komplett dubbelspårig järnvägsanläggning på bro, i skärning och på bank samt ställverksbyte i Järna. Visa upphandlingen »
2023-10-30   Ramavtal avseende beläggningsarbeten 2023 (Trafikkontoret)
Upphandlingen avser ramavtal gällande beläggningsarbeten, Stockholm stad. Kontaktarbetena avser underhåll av bl.a. gator, gångbanor, cykelvägar etc. Visa upphandlingen »
2023-10-27   Årstafältet E022 Rivning av Postgården 2 & 4 (Exploateringskontoret)
Entreprenaden omfattar rivning av byggnader inklusive installationer, omgivande murar i sin helhet, sanering och återfyllnadsarbeten. Utöver rivning, skall inmätning av pålar under byggnaderna (markförstärkningen) ske. Visa upphandlingen »
2023-10-27   Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kalmar, Kalmar län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kalmar, Kalmar län Visa upphandlingen »
2023-10-26   Ramavtal Bergåtgärder (Trafikverket Myndighet)
Upphandlingen avser ett nationellt ramavtal för bergåtgärder. Arbetena handlar främst om arbeten i tunnlar och bergslänter i väg- och järnvägsmilljö. Visa upphandlingen »
2023-10-25   Basunderhåll väg Hallsberg inom Örebro län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Hallsberg, inom Örebro län Möjlig option 1 eller 2 år Visa upphandlingen »
2023-10-25   Basunderhåll väg Värmdö inom Stockholms län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Värmdö inom Stockholms län Möjlig option 1 eller 2 år Visa upphandlingen »
2023-10-24   Tankbeläggning och väglinjemålning BD-län 2024 (Trafikverket Myndighet)
Tankbeläggning och väglinjemålning BD-län 2024 Visa upphandlingen »
2023-10-24   Tankbeläggning och väglinjemålning AC-län 2024 (Trafikverket Myndighet)
Tankbeläggning och väglinjemålning AC-län 2024. Visa upphandlingen »
2023-10-23   Drift och underhåll av gatu- och parkbelysning, Hisingen (Göteborgs stad, Stadsmiljöförvaltningen)
Stadsmiljöförvaltningen inbjuder till att lämna anbud på drift och underhåll av gatu- och parkbelysning inom område Hisingen. Visa upphandlingen »
2023-10-23   Specialsnickerier Agnes kulturhus (Gävle kommun)
Gävle Kommun upphandlar specialsnickerier till Kulturhuset Agnes. Visa upphandlingen »
2023-10-23   Barlastvattensystem till isbrytaren ODEN (Sjöfartsverket)
Svenska Sjöfartsverket (SjöV) ger Er tillfälle att lämna anbud angående leverans, support vid driftsättning och utbildning av nytt barlastvattensystem, Ballast Water Treatment System (BWTS) till isbrytaren Oden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: DESMI Sverige AB
2023-10-23   Installation/service larm och passage (Region Sörmland)
Omfattning Upphandlingen avser avtal avseende köp av tjänster installation, support, reparation, underhåll samt arbeten i samband med ny-, om- och tillbyggnad av larm och passage system i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten.. Benämns vidare som Avtal. Volymuppgifter Det totala värdet av efterfrågade varor och tjänsterunder aktuell avtalsperiod inklusive eventuella optioner beräknas uppgå till ca 3,5 MSEK. Uppgifterna baseras på föregående års inköpsvolymer samt en uppskattning av … Visa upphandlingen »
2023-10-23   LSS-Boende för Eslövs kommun (Eslövs kommun)
Upphandlingen omfattar hyra av LSS-Boende för Eslövs kommun. Samtliga krav och förutsättningar framgår av upphandlingsdokumentet. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Bjäre-Åsbo, inom Skåne län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Bjäre-Åsbo, inom Skåne län Visa upphandlingen »
2023-10-20   Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Eksjö, Jönköpings län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Eksjö inom Jönköpings län Visa upphandlingen »
2023-10-20   Upphandling avseende ramavtal för säkerhetsarbeten (Norrtälje kommun)
Norrtälje kommun upphandlingar tillsammans med Tiohundra, Norrtälje Vatten & Avfall samt Norrtälje Energi ramavtal avseende säkerhetsarbeten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Granitor Electro AB NVSS Security AB
2023-10-20   Golvarbeten (Umeå kommun)
Denna upphandling avser golvläggningsarbeten och däri förenliga arbeten/tjänster. Visa upphandlingen »
2023-10-20   23INK029 Snöröjning av Tak (Piteå kommun)
Upphandlingen avser snöskottning av tak på Piteå Kommuns fastigheter. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Ny- och ombyggnation av Ångermanlands tingsrätt (Sveriges Domstolar)
Ny och ombyggnation av Ångermanlands tingsrätt Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: NCC Sverige AB
2023-10-20   Maskintjänster till Nykvarnsbostäder (Telge Inköp AB)
Maskintjänster för schakt-, och anläggningsarbeten inom gata, park, VA, Visa upphandlingen »
2023-10-20   Rening av PFAS förorenat vatten, Köping (Sveriges Geologiska Undersökning)
I närheten av ett bergrum som SGU ansvarar för och som tidigare har använts som oljelager, har brandövningar genomförts. Brandövningarna har medfört att grundvattnet är förorenat med PFAS. Grundvattnet sipprar nu in i bergrummet, varifrån det pumpas upp med två pumpar och släpps ut till en recipient via en oljeavskiljare. Idag sker ingen annan rening av grundvattnet utöver den rening som sker i oljeavskiljaren. SGU har därför tagit fram en beskrivning en enkel reningsanläggning för rening av PFAS. … Visa upphandlingen »
2023-10-19   Totalentreprenad Harbo skola och förskola, Heby (Hebyfastigheter AB)
Befintlig skola och fritids byggs om- och till med plats för 196 elever och 20 lärare. Tillbyggnation av lokaler för förskola med plats för 110 barn och 20 pedagoger. Befintligt mottagningskök byggs om till tillagningskök för tillagning och servering av både skol och förskoleverksamhet på plats. Till byggnationen hör även nya installationer samt utomhusmiljö. Byggnadernas bruttoara ca: 4 300 kvm Arbetsområde utomhusmiljö ca: 23 800 kvm Visa upphandlingen »
2023-10-19   Service av elkraftutrustning (Kraftringen Energi AB (publ))
Upphandling av ramavtal gällande service, förebyggande underhåll och reparationer avseende elkraftutrustning. Upphandlande enhet Upphandlande enhet är Kraftringen Energi AB, organisationsnummer 556100-9852, nedan kallat Kraftringen och Beställaren. Upphandlingen omfattar även Kraftringens hel- och delägda dotterbolag. Upphandlingen administreras av Kraftringens inköpsavdelning. Beskrivning av KraftringenKraftringen är ett energibolag som ägs av de fyra skånska kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. … Visa upphandlingen »
2023-10-19   Ny kondensatrening RGK P8, Kvarnsveden, Borlänge (AB Borlänge Energi)
Ny rökgaskondensatrening innehållande material, montage och driftsättning med ett funktionsansvar. Kondensatmängden är ca 3-20l/s och har en temperatur av ca 37C, gränsvärden i princip enligt gällande BAT-villkor. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Hyra bygg- och anläggningsprodukter (Malmö kommun)
Malmö stad inbjuder, genom upphandlingsenheten, intresserade leverantörer att lämna anbud på upphandlingen Hyra bygg- och anläggningsprodukter i enlighet med krav och villkor i detta förfrågningsunderlag. Avtalet omfattar även tjänsteleveranser till arrangemang. Upphandlingen ska leda till ramavtal med en (1) leverantör. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Bredbandsstöd (Lunds kommun)
Upphandlingen omfattar tillhandahållande av svartfiberinfrastruktur (passivt nät) i enlighet med Region Skånes riktlinjer för bredbandsstöd. Visa upphandlingen »
2023-10-19   ROT-projekt Brogården SÄBO (Sunne Fastighets AB)
ROT-projekt Brogården SÄBO Sunne kommun Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sunne Byggnads AB
2023-10-18   Lilla Bommen etapp 1 Utsmyckning på spillvattenpumpstation (Göteborgs Stad, Exploateringsförvaltningen)
Upphandling av en utsmyckning i form av en droppe placerad på en spillvattenpumpstation vid Hamntorgsgatan i Göteborg. Utsmyckningen utförs i högglanspolerat rostfritt stål. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Byggentreprenad by 17 & 18 SÖS (Locum AB)
Byggentreprenad i form av stomkomplettering av by 17 & 18 på Södersjukhuset (SÖS), Stockholm. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Renovering av flerbostadshus Dotegården 15 – 18, 37 – 38 i Lindome (Förbo Aktiebolag)
Projekt avseende yttre underhåll av tak och fasader på bostadshus samt invändig renovering av bl.a. badrum och kök. Projektet omfattar två huskroppar med totalt 42 lägenheter i Lindome, Mölndal. Förbo AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som äger och förvaltar cirka 6000 bostäder inom våra fyra ägarkommuner Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv. För mer information se förfrågningshandlingar. Välkomna att lämna anbud! Visa upphandlingen »
2023-10-18   Ramavtal för mindre ombyggnationer (Sveriges Domstolar)
Ramavtal avseende mindre ombyggnationer - avrop som görs på ramavtalet gäller för ombyggnationer till ett värde upp till 15 miljoner. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bab Bygg AB Blue Wall Construction AB DC Wäst AB Lihab, Lindbergh & Hagelin Byggnads Aktiebolag Lundin & Johansson ByggTeam AB Metrolit Service AB Peab Sverige AB SMJ Entreprenad AB Treano
2023-10-18   Upphandling av maskiner och tillhörande serviceavtal (Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag)
Kungliga Dramatiska Teatern, mer känd som Dramaten, har för avsikt att genomföra en upphandling avseende ramavtal för Maskinutrustning för professionell dekortillverkning. Köparen avser teckna ramavtal för leverans, serviceavtal och support av maskinutrustning för professionell dekortillverkning. Ramavtal tecknas med samtliga leverantörer som uppfyller ställda krav. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lundqvist Maskin&Verktyg AB Sernbrandt maskiner & verktyg aktiebolag Swedendro AB
2023-10-18   Hyra av tentamenslokaler (Uppsala universitet)
Uppsala universitet (Uu) är i behov av att hyra två lokaler till universitetets tentamensverksamhet. Den första lokalen ska i huvudsak utgöras av en tentamenssal. Den andra lokalen ska utgöras av ett förråd. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Staket och stängsling / Naturbruk (Västra Götalandsregionen)
Ramavtal för staket av olika material och typer, tillbehör till stängsling och genomförande av stängslingsarbeten till Naturbruksförvaltningen och Göteborgs Botaniska trädgård. Naturbruksförvaltningen har i och med byggnationen av Axevalla Hästcenter ett behov av att stängsla samtliga nya hagar på anläggningen. Denna del ingår som ett delkontrakt i entreprenadform. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Djurgårdens Stängselmontage AB Green Fence AB