Upphandlingar: Exploateringskontoret

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av Exploateringskontoret

2023-11-13   Ramavtal Teknisk besiktning 2024 (Exploateringskontoret)
Ramavtalsuppdraget avser tekniska konsulttjänster vad gäller tekniska besiktningar. Syftet med upphandlingen är att säkerställa beställarens behov av besiktningstjänster under avtalsperioden. För mer info, se AUC.1. Visa upphandlingen »
2023-11-01   Ramavtal avseende Gatuprojektering (Exploateringskontoret)
Ramavtalsuppdraget är att under avtalstiden utföra de kontrakt (avrop) som beställaren har behov av vad gäller konsulttjänster för gatuprojektering. För mer info, se AUC.1. Visa upphandlingen »
2023-11-01   Ramavtal avseende Trafikutredning (Exploateringskontoret)
Ramavtalsuppdraget är att under avtalstiden utföra de kontrakt (avrop) som beställaren har behov av vad gäller konsulttjänster för trafikutredningar. För mer info, se AUC.1. Visa upphandlingen »
2023-10-27   Årstafältet E022 Rivning av Postgården 2 & 4 (Exploateringskontoret)
Entreprenaden omfattar rivning av byggnader inklusive installationer, omgivande murar i sin helhet, sanering och återfyllnadsarbeten. Utöver rivning, skall inmätning av pålar under byggnaderna (markförstärkningen) ske. Visa upphandlingen »
2023-10-03   Avfallshantering, projekt Slakthusområdet (Exploateringskontoret)
Projekt Slakthusområdet växer fram och står inför utmaningar avseende hantering av byggavfall i projektet. Projektet har därför ett behov att upprätta ett avtal med en avfallsentreprenör som ska hantera byggavfall från byggherrar och entreprenörer i Slakthusområdet. Antalet byggherrar och byggetableringar kommer att förändras genom projektets gång. Den totala omfattningen beskrivs i AFA.2 men uppskattningsvis pågår cirka 7 husbyggnationer samtidigt men kan i perioder vara ner mot kring 2 stycken eller … Visa upphandlingen »
2023-09-27   K-4116 Byggledning, projekt Hagastaden (Exploateringskontoret)
Ett (1) uppdrag som byggledare till projekt Hagastaden. Visa upphandlingen »
2023-09-22   K-4115 - Tekniskt stöd i tillgänglighetsfrågor projekt Hagastaden (Exploateringskontoret)
Upphandlingen avser konsulttjänster för tekniskt stöd i tillgänglighetsfrågor övergripande för Projekt Hagastaden. Visa upphandlingen »
2023-09-22   Bromstensstaden kv Tora, Finplanering (Exploateringskontoret)
Finplanering inom kv Tora, Bromstensstaden Visa upphandlingen »
2023-09-21   NDS T-324 KMA-system / Arbetsmiljöverktyg (Exploateringskontoret)
Denna upphandling omfattar en systemlösning för rapportering av observationer, tillbud och olyckor på byggarbetsplatser. Systemlösningen ska användas av Exploateringskontoret i dess entreprenader, samt även av byggaktörers entreprenörer. Genom en sådan systemlösning kan byggledare, platschefer, samordnare m.fl. följa upp och kontrollera anmälda observationer för att förebygga incidenter/tillbud samt kontrollera och följa upp utformning av byggarbetsplatser. Visa upphandlingen »
2023-09-13   K-4113 och K-4114 byggledning mark och gata till projekt Hagastaden (Exploateringskontoret)
Två uppdrag som byggledare inom mark och gata för projekt Hagastaden. Visa upphandlingen »
2023-09-12   OU Projektledare Värtans östra bangård (Exploateringskontoret)
Projektledare Samordning av järnvägsplaner och stadsbyggnadsprojekt. Visa upphandlingen »
2023-09-11   Logistiksamordning Slakthusområdet (Exploateringskontoret)
Logistiksamordning Slakthusområdet omfattar logistikdatasystem inklusive operatör samt driftledare. Visa upphandlingen »
2023-08-22   Gamla Tyresövägen (Exploateringskontoret)
Exploateringskontoret avser att upphandla ett (1) företag för uppbyggnad av infrastrukturen för ett nytt bostadsområde längs Gamla Tyresövägen och Flygledarvägen. Entreprenaden består av följande delar: - Infrastruktur för ny stadsdel. - Ombyggnad av Gamla Tyresövägen. Vägen byggs om och får karaktären av ett stadsstråk med kantstensangöring och trädplanteringar. - Omfattande nyförläggning samt omläggning av ledningar. - Ny gångbanor längs Gamla Tyresövägen och Flygledargatan. - En ny lokalgata. - … Visa upphandlingen »
2023-08-18   Ramavtal Extern specialist dagvatten och skyfall 2023 (Exploateringskontoret)
Uppdrag omfattar att agera extern specialist till exploateringskontorets projektledare, byggprojektledare, miljöspecialister och miljösamordnare avseende hantering av dagvatten- och skyfallsfrågor i exploateringsprojekt. Visa upphandlingen »
2023-06-15   Marksänkning 2, projekt Slakthusområdet (Exploateringskontoret)
Marksänkningsentreprenad med fokus på hållbara produktion och utsläppsreducerande åtgärder. Visa upphandlingen »
2023-06-15   Byggledare scenteknik, Gasklocka 2 (Exploateringskontoret)
Byggledare scenteknik, Gasklocka 2 - Norra Djurgårdsstaden. Visa upphandlingen »
2023-04-24   Projektingenjör med inriktning på ekonomi och produktion Årstafältet (Exploateringskontoret)
Projektingenjör med inriktning på ekonomi och produktion Årstafältet Visa upphandlingen »
2023-04-18   Stödsystem för ID06 (Exploateringskontoret)
Denna upphandling omfattar ett stödsystem för ID06. Stödsystemet är kravställt i standard för byggbranschen. 1) Stödsystem för ID06-hantering i byggprojekt 2) Hantering av samtlig personal på byggarbetsplatsområdet 3) Läsare för persongrindar och körgrindar – service, montage, demontage och uppkopplingskostnader 4) Applikation för anmälan av ny personal på distans 5) Statistik och uppföljning enligt gällande lagstiftning om GDPR 6) Styrning av tillträde till arbetsplatsområdet med grindöppningar 7) … Visa upphandlingen »
2023-03-30   Ramavtal Projekteringsledning (Exploateringskontoret)
Exploateringskontoret bjuder in leverantörer att ansöka om att få delta i en konkurrenspräglad dialog avseende ramavtal av projekteringsledning. Ramavtalet ska omfatta kontorets samtliga behov vad gäller projekteringsledning. Visa upphandlingen »
2023-03-29   Digital projektplats (Exploateringskontoret)
Exploateringskontoret upphandlar nu en leverantör som tar ett helhetsåtagande för att utveckla och förvalta systemet Digital projektplats, genom anpassning av en SharePoint-plattform i stadens egen IT-miljö. Beställaren har i implementationsprojektet behov av ett team från leverantören som besitter projektlednings-, systemutvecklings- och gränssnittsanpassningsförmåga Visa upphandlingen »
2023-03-22   NDS K-437 Beställarstöd projektledning sopsug (Exploateringskontoret)
Uppdraget omfattar en konsultuppdrag som beställarstöd/projektledare för projektering och byggnation av sopsugsanläggning i Norra Djurgårdsstaden samt rådgivning kring drift och avtalsfrågor. Visa upphandlingen »
2023-03-20   NDS K-441 - Senior planeringsprojektchef till Hjorthagen (Exploateringskontoret)
Uppdraget omfattar en konsultuppdrag som Senior Planeringsprojektchef till Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lena Hall Konsult AB (under bildande)
2023-02-06   Ramavtal Extern specialist trafikplanering (Exploateringskontoret)
Upphandlingen avser exploateringskontorets behov av Extern specialist trafikplanering. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB
2023-01-30   Kista Äng, Entreprenad 4 (Exploateringskontoret)
Entreprenaden avser ledningsförläggning samt anläggning av arbetsgator (till och med AG). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: SVEAB Anläggning AB
2023-01-23   Ramavtal arbetsbodar 2023 (Exploateringskontoret)
Exploateringskontoret nyttjar i de flesta fall tillgängliga lokaler eller entreprenörens bodar i våra anläggningsprojekt som är spridda över hela Stockholms stad. Vid tid till annan finns dock behov av att hyra arbetsbodar då ingen annan lösning föreligger. Denna ramavtalsupphandling avser täcka behov då ingen annan lösning föreligger. Historiskt har behoven av det som här handlas upp i legat i spannet mellan 3 Mkr till 5 Mkr per år. Ramavtalsperioden är två år med två möjliga förlängningar 1+1 år. Visa upphandlingen »
2022-12-22   E111 Mark- och ledningsarbeten, projekt Årstafältet (Exploateringskontoret)
Entreprenaden avser färdigställandet av kvarstående arbeten från entreprenaden E01 och omfattar huvudsakligen omfattande och komplicerade ny- och omläggningar av ledningar, diverse grundläggningsarbeten, utbyggnad av arbetsgator, anläggande av broar och park samt färdigställande av dagvattendammar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Svevia AB (publ)
2022-12-19   Projekt Hagastaden, Byggprojektledare K-4112 (Exploateringskontoret)
Uppdraget omfattar i huvudsak att leda ett delprojekt inom projekt Hagastaden. Visa upphandlingen »
2022-11-30   NDS V-334 Ramavtal belysningsmaster (Exploateringskontoret)
Uppdraget omfattar leverans av uppskattningsvis ca 50 master med totalt 90 belysningsarmaturer inkl. ljuskälla. Beställaren garanterar dock ingen volym. Visa upphandlingen »
2022-11-25   E04 Projekt Persikan (Exploateringskontoret)
Exploateringskontoret bjuder in leverantörer att ansöka om att få delta i en konkurrenspräglad dialog avseende kontrakt för anläggningsentreprenaden E04 i projekt Persikan. Entreprenaden ska genomföras fossilfritt och beställaren har en ambition om att i möjligaste mån uppnå emissionsfrihet i produktionen. Därutöver är projektet utpekat för att testa återbruk. Visa upphandlingen »
2022-11-14   Projekt Norra Djurgårdsstaden, Beställarstöd tids- och skedesplanering NDS K-435 (Exploateringskontoret)
Uppdraget omfattar framtagande av standardiserade tidplaner, aggregerade tidplaner samt skedesplanering övergripande för de projekt som ingår i Norra Djurgårdsstaden. Visa upphandlingen »
2022-11-14   Projekt Norra Djurgårdsstaden, AMA-redaktör NDS K-434 (Exploateringskontoret)
Upphandlingen omfattar både övergripande AMA-redaktörstjänst för Projekt Norra Djurgårdsstaden samt projektspecifikt för de olika delprojekten (som ingår i Norra Djurgårdsstaden). Visa upphandlingen »
2022-10-25   Tid- och skedesplanerare Slakthusområdet och Årstafältet (Exploateringskontoret)
Risksamordnare Tidplanerare Slakthusområdet Årstafältet Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swepoint Management AB
2022-10-18   Strukturarkitekt Nybodakopplet (Exploateringskontoret)
Upphandlingen avser exploateringskontorets behov av strukturarkitekt i Nybodakopplet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Rundquist Arkitekter AB
2022-10-13   NDS V-333 Natriumhydroxid (Exploateringskontoret)
Natriumhydroxid 25 %-ig lösning ca 1000 ton Visa upphandlingen »
2022-09-19   Projekt Slussen K 675-22 Byggledare markarbeten (Exploateringskontoret)
Upphandlingen avser konsultuppdrag för tjänst som byggledare för markarbeten vid byggnation av ny bussterminal i Katarinaberget inom projekt Slussen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Infrakonsult Sverige AB
2022-09-12   NDS T-323 Stödsystem för BEAst (Exploateringskontoret)
BEAst är inte en produkt eller programvara. Det är en överenskommen, branschdriven informationsstandard som gör information maskinläsbar så det kan förmedlas mer effektivt. Informationsstandarder möjliggör automatisering och minskar på så sätt kostnader och ökar effektiviteten. Informationsstandarder ändrar inte vad som rapporteras, utan bara hur det rapporteras. BEAst står för ”Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard” och har i dagsläget drygt 100 medlemmar. Det är ledande företag och organisationer … Visa upphandlingen »
2022-09-09   NDS T-322 Stödsystem för ID06 (Exploateringskontoret)
ID06 lanserades 2006 av Byggföretagen för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. ID06 har flera användningsområden såsom närvaroregistrering i elektronisk personalliggare, digitalisering av utbildningsbevis, företagskontroll och inpasserings- och låsfunktioner. ID06 omfattar följande: • Ett personligt ID06-kort som är obligatoriskt för alla som vistas på en … Visa upphandlingen »
2022-08-22   NDS E-402 Gasklocka 2 Hus (Exploateringskontoret)
Entreprenaden omfattar platsgjuten stomme om 11 våningar samt ny takkonstruktion. Stomkomplettering och installationer till driftsatt anläggning. Stomkompletteringen omfattar en fullt färdig kulturscen med salong, storkök, bankett och teaterteknik för att nämna några av byggnadens funktioner. Visa upphandlingen »
2022-08-09   Samordnande BAS-U till projekt Bromstensstaden (Exploateringskontoret)
Uppdrag som samordnande BAS-U till projekt Bromstensstaden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Projektstaben i Sverige AB
2022-07-06   Projekt Slussen K 670-22 Samordnande Byggledare delområde Land (Exploateringskontoret)
Detta uppdrag avser konsultuppdrag avseende tjänst som samordnande byggledare för delområde Land . Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Geomind Kommanditbolag
2022-07-06   Projekt Slussen K 672-22 Byggledare konstbyggnadsarbeten betong delområde Land (Exploateringskontoret)
Detta konsultuppdrag avser tjänst som byggledare med inriktning på konstbyggnadsarbeten betong inom Projekt Slussen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Konsultgruppen Röda Tråden Aktiebolag
2022-07-04   Ramavtal Akustik (Exploateringskontoret)
Ramavtalsuppdraget omfattar samtliga beställningar som exploateringskontoret tilldelar under avtalsperioden vad gäller konsulttjänster för akustik. Visa upphandlingen »
2022-07-01   Ramavtal MKB-samordning för miljöprövning av vattenverksamhet (Exploateringskontoret)
Ramavtalsuppdraget omfattar exploateringskontorets beställningar vad gäller konsulttjänster för MBK-samordning för miljöprövning av vattenverksamhet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Structor Miljöbyrån Stockholm AB Sweco Sverige AB
2022-06-30   Byggprojektledning med inriktning samordning och logistik till Slakthusområdet (Exploateringskontoret)
Slakthusområdet har behov för att stärka upp projektorganisationen med byggprojektledning inriktning samordning och logistik. Visa upphandlingen »
2022-06-23   Senior projektledare, projektet Telestaden (Exploateringskontoret)
Uppdraget omfattar en (1) senior projektledare till exploateringsprojektet Telestaden i Farsta. Visa upphandlingen »
2022-06-23   Tenstaterassen (Exploateringskontoret)
Exploateringskontoret avser att upphandla ett (1) företag för byggandet av allmän plats samt ledningar inom detaljplaneområdet Tenstaterrassen. Entreprenaden omfattas i huvudsak av följande arbeten: • Omläggning- och nyförläggning av kablar • Nyläggning av VA • Pålning och bergschakt • Terrassering och uppbyggnad av allmän platsmark • Betong- och spontkonstruktioner • Gatubyggnad och torgytor • Skelettjordar, plantering av träd och buskar samt skötsel av växter under garantitid Visa upphandlingen »
2022-06-14   Projekt Slussen - SN74 Gång- och cykelbro (Exploateringskontoret)
Ny gång- och cykelbro mellan Gamla stan och Södermalm i Stockholm, planerad att byggas öster om, och nära, befintlig tunnelbanebro. Bron sträcker sig från den Södra slusskajen över Söderström till Gamla stan vid Munkbrokajen. Arbete sker dels på land vid det södra landfästet där grundläggning delas med konstruktioner på land. För den övriga delen av bron förläggs resterande grundläggningsarbeten på vatten. Vid det norra landfästet ansluts bron genom en kortare ramp som grundläggs på … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Skanska Sverige ab
2022-06-13   NDS E-361 Bobergsgatan etapp 2A (Exploateringskontoret)
Entreprenaden avser anläggande av arbetsgator och ledningar inom detaljplan Kolkajen, som är under upprättande. Utöver arbetsgator, med överbyggnad och beläggning, ingår andra typer av arbeten såsom VA, kanalisation, dagvatten och anläggningsarbeten. Visa upphandlingen »