Upphandlingar: Uppsala kommun

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av Uppsala kommun

2023-10-19   IT-lösning för lager- & logistikflöden till hjälpmedelsverksamhet för medicintekniska produkter (Uppsala kommun)
IT-lösning för medicintekniska produkter som ska användas av hjälpmedelsverksamheten i Uppsala län och som omfattar bland annat lagerhantering, orderhantering och varudistribution samt arbetsflöden inom dessa områden. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Ramavtal Disk- och spoldesinfektorer (Uppsala kommun)
Succesiva avrop av desinfektorer för köparens verksamhet inklusive installation, handhavande- och repetitionsutbildning, teknisk genomgång, idrifttagning och validering samt förebyggande underhåll och validering under garantitiden. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Trafikmätningar (Uppsala kommun)
Upphandlingen omfattar trafikmätningar. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Kamerabevakning (Uppsala kommun)
Kamerabevakning som tjänst samt, som option, köp av utrustning för kamerabevakning. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Motorfordonsförsäkring Uppsala kommun 2024-01-01--2026-12-31 (Uppsala kommun)
Upphandling av motorfordonsförsäkring för Uppsala kommun avseende perioden 2024-01-01--2026-12-31 + 1 + 1 optionsår. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Protector Forsikring ASA
2023-10-06   Ramavtal landskapsarkitekter allmänplatsmark (Uppsala kommun)
Ramavtal för successiva avrop av landskapsarkitekter för allmän platsmark. Uppdrag avser i huvudsak planering av ny- och ombyggnation av beställarens allmänna platsmark, t.ex. parker, torg, rekreationsvägar och naturområden. Visa upphandlingen »
2023-10-06   Bevaknings- och säkerhetstjänster (Uppsala kommun)
Bevakningstjänster som ronderande och stationär bevakning, larmutryckning, ordningsvakter och personskydd. Visa upphandlingen »
2023-10-06   Grusmaterial samt lämning av schaktmassor (Uppsala kommun)
Upphandlingen ska täcka kommunens behov av hämtning av grus, sand osv i olika storlekar samt tippning av schaktmassor. Avtalet innefattar ej jord. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Dalby Maskin Aktiebolag Mellansvenska Logistiktransporter AB Svevia AB (publ) Swerock Aktiebolag Veidekke Industri AB
2023-09-27   Ramavtal Mark- och anläggningsarbeten (0 - 2 000 000) (Uppsala kommun)
Ramavtal för successiva avrop av mindre mark- och anläggningsarbeten (0-2 000 000 SEK) inom beställarens verksamhetsområden. Mark- och anläggningsarbeten innefattar ny, om och tillbyggnadsarbeten av bland annat gator, stensättning, allmänna VA-anläggningar, parker, torg, lekplatser, busshållplatser, gång- och ridstigar, gång- och cykelvägar. Visa upphandlingen »
2023-09-27   Ramavtal Mark- och anläggningsarbeten (2 - 10 000 000) (Uppsala kommun)
Ramavtal för successiva avrop av större mark- och anläggningsarbeten (2-10 miljoner) inom beställarens verksamhetsområden. Mark- och anläggningsarbeten innefattar ny, om och tillbyggnadsarbeten av bland annat gator, stensättning, allmänna VA-anläggningar, parker, torg, lekplatser, busshållplatser, etc. Etableringsskötsel och garantiskötsel kan ingå vid behov. Visa upphandlingen »
2023-09-11   Ramavtal bro- och tunnelunderhåll (Uppsala kommun)
Ramavtal för successiva avrop av bro- och tunnelunderhåll. Uppsala kommun har ca 130 st broar som kräver underhåll. Detta ramavtal innebär att vara ett stöd till kommunens arbete med att underhålla stadens broar, samt utföra en del praktiska underhåll och mindre reparationer. Exempel på arbeten är: Spolning/Rengöring Reparationer av brofogar Lagning av betong samt framtagande av underlag och förslag på åtgärder. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Upplands Bro & Betong AB
2023-09-07   Ramavtal Idrottsmaterial, sportredskap samt besiktning av gymnastik- och sporthallar (Uppsala kommun)
idrottsmaterial och sportredskap till beställarens gymnastikhallar, sporthallar och idrottsanläggningar inklusive service, reparation och underhåll. Även besiktning och kontroll av bl.a. beställarens gymnastik- och sporthallar enligt upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Unisport Sverige AB
2023-09-01   Stöd för innovationsmätning (Uppsala kommun)
Uppsala kommun vill göra en innovationsmätning. Mätningen ska bygga på forskning, vara självförklarande, innehålla coachning efter mätningen till chefer och tydliga förslag på hur cheferna kan arbeta med sina medarbetare för att öka innovationsmognaden i organisationen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Daily Innovation 364 AB
2023-07-21   Ramavtal Stations- och idrottskläder till brandförsvaret (Uppsala kommun)
Stations- och idrottskläder till brandförsvaret Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Procurator AB
2023-07-19   Ramavtal Brandskyddsmaterial (Uppsala kommun)
Brandskyddsmaterial för Uppsala kommuns Brandförsvar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Dafo Brand Aktiebolag
2023-07-18   Ramavtal Brandslangar (Uppsala kommun)
Brandslangar med tillbehör för Uppsala kommuns Brandförsvar Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Svenska Brandslangsfabriken AB
2023-07-07   Digital arvodeshantering (Uppsala kommun)
Upphandlingen omfattar ett systemstöd avseende en helhetslösning för effektiv administration av förtroendevalda och deras arvoden och ersättningar. Systemstödet ska kunna säkerställa att rätt arvode betalas ut i rätt tid och förbättra och förenkla för de förtroendevalda. Visa upphandlingen »
2023-07-04   Färg och färghandelsvaror (Uppsala kommun)
färg och färghandelsvaror till köparens verksamhet samt avropsberättigat bolag. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2023-06-30   Ramavtal Handelsstål, rör profiler, metall, rostfritt, plåt mm (Uppsala kommun)
leverans av handelsstål, rör och profiler, metallgods, rostfritt, gjutgods, plåt, svets och liknande produkter för successiva uttag under avtalstiden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Uppsala Handelsstål Aktiebolag
2023-06-30   Ramavtal Bränslepellets 8 mm (Uppsala kommun)
Upphandlingen omfattar bränslepellets 8 mm Visa upphandlingen »
2023-06-28   Ramavtal för Färskt bröd, fikabröd, tårtor (Uppsala kommun)
Upphandlingen omfattar färskt bröd, fikabröd, tårtor, kakor och liknande produkter. Visa upphandlingen »
2023-06-26   Arkitekt för kommersiella fastigheter med planansvar för utvecklingsbolaget i stadsnoden vid det nya stationsläget i... (Uppsala kommun)
Upphandlingen avser ett kontrakt avseende en arkitekt för kommersiella fastigheter med planansvar för utvecklingsbolaget i stadsnoden vid det nya stationsläget i Södra staden, Uppsala. Kontrakt kommer att tecknas med en (1) leverantör. Frågor om upphandlingen besvaras inte under perioden 1/7 - 6/8 2023 på grund av semester hos beställaren. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: White Arkitekter Aktiebolag
2023-06-22   Beställarstöd arkitekttjänster sydöstra stadsdelarna, Uppsala (Uppsala kommun)
Upphandlingen omfattar ramavtal för beställarstöd arkitekttjänster och stadsbyggnadsstöd för Sydöstra staden, Uppsala kommun. Uppdraget handlar övergripande om kvalificerat stadsbyggnadsarkitekt- och landskapsarkitektstöd samt grafisk designkompetens samt lösningsorienterad trafikplanering kopplat till stadsutvecklingen i de sydöstra stadsdelarna. Arbeten som avropas är huvudsakligen olika former av förstudier. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AIX Arkitekter AB
2023-06-19   Ärendehanteringssystem CRM (Uppsala kommun)
Ärendehanteringssystem med CRM funktionalitet. Visa upphandlingen »
2023-06-09   Ramavtal årlig besiktning, service och reparationer av kylanläggningar (Uppsala kommun)
Upphandlingen är uppdelad i två anbudsområden: 1) Årlig besiktning, service och reparationer av kylanläggningar 2) Nyinstallation av mindre kyl- och/eller värmepumpsanläggningar upp till 1 000 000 kronor Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB Fresh Air Ventilation i Uppsala AB
2023-05-26   Ramavtal för Färsk fisk (Uppsala kommun)
Upphandlingen omfattar leverans av färsk fisk och liknande produkter. Visa upphandlingen »
2023-05-23   Konferenstjänster (Uppsala kommun)
Uppsala kommun upphandlar nu ramavtal för Konferenstjänster. Upphandlingen omfattar hyra av möteslokaler för kortare möten, halvdags- och heldagskonferenser samt konferenser med övernattning. Upphandlingen gäller för Uppsala kommun och de i upphandlingen angivna koncernbolagen. Visa upphandlingen »
2023-05-22   Korttidstillsyn till skolungdom över 12 år enligt 9 § 7 LSS (Uppsala kommun)
Insatsen korttidstillsyn är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 9 § 7. Korttidstillsyn kan beviljas till skolungdom över 12 år med funktionsnedsättning, som har studerande eller förvärvsarbetande vårdnadshavare. Insatsen ska erbjudas utanför det egna hemmet före och efter skolans slut samt under skollov. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ansgarskolorna AB Föreningen Fyrisgården Kajan Friskola AB Labanskolan Frisärskola AB
2023-05-19   Rening av dagvatten från PFAS- förorening (Uppsala kommun)
Rening av PFAS i dagvattendamm på övningsfält vid Fyrislunds brandstation. Visa upphandlingen »
2023-05-12   Ramavtal - Renovering (relining/infodring) av ledningar i mark och byggnader (Uppsala kommun)
Relining av befintliga ledningar. Gäller både ledningar i mark samt rör i byggnader. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ohlssons i Landskrona AB Swoosh Relining AB VVSteknik Rörinspektion och Rörinfodring...
2023-05-08   Konsult för relocation services och internationella talanger i Uppsalaregionen (Uppsala kommun)
Upphandlingen omfattar en eller flera konsulter inom relocation-tjänster med fokus på post relocation. Konsulten eller konsulterna är ansvariga för att bland annat underlätta för internationella talanger att få praktiskt stöd på plats efter flytt och få förståelse för viktiga samhällsfunktioner och system. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Grow Internationals AB
2023-05-05   Reparationer och underhåll pumpar (Uppsala kommun)
Reparationer och underhåll av dagvattenpumpar Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Xylem Water Solutions Sweden AB
2023-05-03   Brandskyddsmaterial (Uppsala kommun)
Brandskyddsmaterial till köparens verksamhet. Visa upphandlingen »
2023-04-28   HVB för vuxna med missbruk (Uppsala kommun)
Ramavtal avseende platser på hem för vård och boende (HVB) för personer från 21 år och uppåt, och i vissa fall från 18 år, med psykosocialt stöd, psykosocial behandling samt omvårdnad med behandlingsinslag. Insatserna ska bidra till förbättringar av den enskildes livssituation, vara fokuserade på missbruksproblematiken samt vara inriktad på korta behandlingstider med en planering för fortsatt vård i öppna former i hemkommunen. Visa upphandlingen »
2023-04-21   IT-stöd för handläggning, ansökan av markupplåtelse, grävarbete på allmän platsmark (Uppsala kommun)
IT-stöd för handläggning, ansökan av trafikanordningslaner, grävarbeten, och markupplåtelse. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Geomatikk Sverige AB
2023-04-21   Personlarm (Uppsala kommun)
Bärbart personlarm för utom‐ och inomhusbruk samt personlarm i applikationsform på smarta mobiltelefoner. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Transfer Security Sweden AB
2023-04-18   Ramavtal Julbelysning (Uppsala kommun)
Ramavtal för julbelysning för löpande inköp och leveranser av julbelysningsmaterial till Uppsala kommun. I förekommande fall även andra säsongsdekorationer. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: MK Illumination AB
2023-04-14   Ramavtal verkstadstjänster för räddningsfordon (tunga lastbilar) (Uppsala kommun)
verkstadstjänster för tunga räddningsfordon. Upphandlingen är uppdelad i tre delområden då Brandförsvaret har fordon från Scania, Volvo och Iveco. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Scania Sverige Aktiebolag Wist Last & Buss AB
2023-04-14   Hyresvärdsupphandling av två gruppbostäder (LSS) på leverantörsägd tomt (Uppsala kommun)
Hyresvärdsupphandling av två (2) Gruppbostäder (LSS 9:9) på fastigheter som leverantören tillhandahåller. Kommunen har som målsättning med upphandlingen att ha två (2) färdiga och inflyttningsklara gruppbostäder år 2024, men senast 22 månader efter att genomförandeavtal har tecknats mellan parterna. Visa upphandlingen »
2023-04-14   Hyresvärdsupphandling LSS-boende Bälinge Nyvla 2:20 (Uppsala kommun)
Upphandlingen avser en hyresvärdsupphandling av aktör som bygger och förvaltar ett LSS-boende, om 6 lägenheter, gemensamma utrymmen och personalytor på tomt som kommunen själv äger, Bälinge Nyvla 2:20. Aktören köper tomten och hyr sedan ut gruppbostaden till kommunen. Kommunens tidplan är att inflyttning sker under 2024. Visa upphandlingen »
2023-04-14   Ramavtal för Livsmedel till små enheter, konsumentförpackningar (Skafferiavtal) (Uppsala kommun)
Upphandlingen omfattar livsmedel i fysisk butik samt webbutik med hemleverans i Uppsala kommun. Detta gäller främst konsumentförpackningar till enheter med mindre volymer. Upphandlingen omfattar inte leverans av tobak, tidningar, läkemedel, städprodukter, husgeråd eller liknande. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Coop Butiker & Stormarknader AB
2023-04-05   Ramavtal för Mattjänst till hemvården (Uppsala kommun)
Upphandlingen omfattar produktion och leverans av kylda portionsförpackade lunch- och middagsrätter till personer som beviljats mattjänst inom hemvården, för successivt uttag under avtalstiden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Compass Group AB
2023-04-04   Korttidstillsyn till skolungdom över 12 år enligt 9 § 7 LSS (Uppsala kommun)
Insatsen korttidstillsyn är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 9 § 7. Korttidstillsyn kan beviljas till skolungdom över 12 år med funktionsnedsättning, som har studerande eller förvärvsarbetande vårdnadshavare. Insatsen ska erbjudas utanför det egna hemmet före och efter skolans slut samt under skollov. Visa upphandlingen »
2023-04-04   Korttidsvistelse i form av korttidshem enligt 9 § 6 LSS (Uppsala kommun)
Insatsen Korttidsvistelse i form av korttidshem är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 9 § 6. Korttidsvistelse erbjuds i en hemlik miljö för barn och ungdomar (0–21 år) och beviljas med antal dygn per fyra veckors period. Insatsen ska ge den enskilde fysisk, psykisk och social stimulans, rekreation och miljöombyte samt erbjuda en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder. Verksamheten ska finnas inom en radie om 20 mil från Uppsala. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Labanskolan Frisärskola AB Magelungen Utveckling AB
2023-04-04   Beställarstöd elektromagnetiska fält (EMC), Uppsala spårväg (Uppsala kommun)
Expertstöd och analys av riktvärden för elektromagnetiska fält (EMC) vid känsliga verksamheter som Uppsala spårväg planeras intill. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Microsim Tunnel Safety BV
2023-04-03   Beställarstöd vibrationer, Uppsala spårväg (Uppsala kommun)
Upphandlingen avser ett ramavtal för beställarstöd inom området vibrationer för projektet Uppsala spårväg. Leverantören ska vara ett stöd för beställaren i arbetet med att utreda och förbereda en framtida möjlighet att bygga en ny spårväg i Uppsala. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Metron Miljökonsult AB
2023-04-03   Styrd totalentreprenad gällande ombyggnad av hus 65 till förskola (Uppsala kommun)
Beskrivning: Upphandling av en styrd totalentreprenad gällande ombyggnad av hus 65 till förskola med 8 avdelningar Uppskattat inköpsvärde: Ca 75 000 000 Kr IT-upphandling: Nej Kan andra vara intresserade av varan/tjänsten?: Nej Typ av upphandling: Ny upphandling Önskat datum för avtalsstart: 2023-01-15 Visa upphandlingen »
2023-03-31   Ramavtal för Maskindiskmedel, torkmedel, spolutrustning och service (Uppsala kommun)
Upphandlingen omfattar köparens behov av maskindiskmedel, torkmedel, rengöringsmedel m.m. för storkök. I uppdraget ingår också tillhandahållande, installation, montering och inställning av doseringsutrustning samt service av doseringsutrustning till maskinerna. Doseringsutrustningen ska ställas in av säljaren så att bästa resultat uppnås med minsta möjliga dosering. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Rekal Svenska Aktiebolag
2023-03-28   Textilslöjdmaterial (Uppsala kommun)
Textilslöjdmaterial Visa upphandlingen »
2023-03-28   Revisionstjänster för kommunrevisionen (Uppsala kommun)
Upphandlingen omfattar revisionstjänster inom Uppsala kommun och kommunkoncern. Revisorerna i Uppsala kommun inbjuder leverantörer att lämna anbud på uppdraget som sakkunnigt biträde till kommunens revisorer, till lekmannarevisorerna i kommunens samtliga bolag samt till kommunens revisorer i två av kommunens stiftelser. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Kpmg AB