2023-10-24   Frukt grönt och processade produkter (Umeå kommun)
Leverans av frukt, grönsaker, potatis och processade produkter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Martin & Servera Restauranghandel AB
2023-10-20   Golvarbeten (Umeå kommun)
Denna upphandling avser golvläggningsarbeten och däri förenliga arbeten/tjänster. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Banktjänster 2024 (Umeå kommun)
Uppdraget avser köp av banktjänster till Umeå kommun och dess koncern med tillhörande bolag. Det befintliga bankavtalet löper ut 2024-04-30. Avtalet omfattar flödesrelaterade cash managementtjänster, koncernkontosystem med checkkredit samt löneförmedling. Upphandlingen omfattar dock inte avtal om lån (exklusive checkkrediten) eller derivat. För 2022 redovisade Umeå kommunkoncern ett resultat på 1 177 mnkr. Antal årsarbetare 2022 var 13800. Verksamhetens intäkter uppgick till 5,4 mdkr och skatteintäkter … Visa upphandlingen »
2023-10-12   Revisionstjänster Nordmaling kommun (Umeå kommun)
Upphandlingen avser sakkunnigt biträde till kommunens revisorer för granskning av kommunens verksamhet. Utöver detta tillkommer i upphandlingen sakkunniga biträden till lekmannarevisorerna för granskning av kommunens bolag och stiftelser samt uppdragskonsulting avseende revisorsintyg för projekt samt rådgivnings och konsultuppdrag från verksamheterna. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Kpmg AB
2023-10-10   Mejeriprodukter animaliska (Umeå kommun)
Leverans av mejeriprodukter, företrädesvis animaliska, Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Norrmejerier Ekonomisk förening
2023-10-10   Digitala infartskyltar (Umeå kommun)
Denna upphandling avser fyra (4) infartskyltar längs med motorvägarna runt om Umeå kommun. Idag har kommunen infartskyltar placerade längs större vägar in mot Umeå stad. Dessa skyltar är nu drygt 10 år gamla och reservdelar till dem är numera svåra att få tag på. Därav finns behov av att byta ut skyltarna. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Noxab i Malmö AB
2023-10-10   Företagshälsovård (Umeå kommun)
Upphandlingen är delad. Del 1 omfattar företagshälsovård på Umeå kommun och Umeå Kyrkliga Samfällighet. Del 2 omfattar utredning, stöd och behandling av alkohol, droger och spel på Umeå kommun, Umeå Kyrkliga Samfällighet, Norrlansoperan och Umeå Energi med dotterbolag. Del 3 omfattar företagshälsovård på Nolia AB. Del 4 till 8 inkluderar både företagshälsovård och utredning, stöd och behandling av alkohol, droger och spel på Vindeln kommun, Vindelnsbostäder AB, Aktiebolag Bubergsgårdens … Visa upphandlingen »
2023-10-05   Skötsel av ÅVS (Umeå kommun)
Upphandling av städning, halkbekämpning samt handskottning av ÅVS i kommunerna Lycksele, Dorotea, Åsele, Sorsele och Malå. Ärende och avvikelsehantering, bortforslande av dumpat material etc. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2023-10-03   Tömning fettavskiljare och kvarnat matavfall (Umeå kommun)
Uppdraget omfattar hämtning av kvarnat matavfall från tank och från fettavskiljare. Arbetet utförs med Sugbil/combibil. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swoosh Miljöföretaget i Umeå AB
2023-09-22   Kemikalier badvattenrening och städ (Umeå kommun)
Uppdraget omfattar leverans av olika kemiska produkter till badanläggningar i Umeå kommun och övriga avropsberättigade parter. Anbudet är delat. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Processing Borgås AB Wibax Aktiebolag
2023-09-20   Avsättning samt transport av returpapper inlandskommuner (Umeå kommun)
Avsättning och transport av returpapper från inlandskommuner, Västerbotten. Uppdragstagare skall hämta och avsätta returpapper från respektive avropsberättigad kommuns omlastningsstation. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ragn-Sells Recycling AB
2023-09-20   Ramavtal Tekniska konsulter Storkökskonsult (Umeå kommun)
Umeå kommun agerar inköpscentral och upphandlar ramavtal avseende Tekniska konsulter inom området Storkökskonsult för Umeå kommun och avropsberättigade myndigheter/enheter i enlighet med förfrågningsunderlag. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AFRY Cedervall Arkitekter AB Tengbomgruppen Aktiebolag
2023-09-20   Ramavtal Tekniska konsulter Arkitektur i byggnader (Umeå kommun)
Umeå kommun agerar inköpscentral och upphandlar ramavtal avseende Tekniska konsulter inom området Arkitektur i byggnader för Umeå kommun och avropsberättigade myndigheter/enheter i enlighet med förfrågningsunderlag. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Norconsult AB Sweco Sverige AB Varg arkitekter AB
2023-09-20   Ramavtal Tekniska konsulter Konstruktör bygg (Umeå kommun)
Umeå kommun agerar inköpscentral och upphandlar ramavtal avseende Tekniska konsulter inom området Konstruktör bygg för Umeå kommun och avropsberättigade myndigheter/enheter i enlighet med förfrågningsunderlag. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Civilbyrån Konstruktion & Design AB Tyréns Sverige AB WSP Sverige AB
2023-09-19   Vårdsängar och madrasser (Umeå kommun)
Denna upphandling avser ramavtal för vårdsängar och madrasser för äldreboende och hemsjukvård. Visa upphandlingen »
2023-09-12   Skyltar och märken (Umeå kommun)
Skyltar för inom- och utomhusbruk. Fasadskyltar, belysta, utomhusskyltar, informationsskyltar, taktila skyltar namnsskyltar och liknande. Uppdraget avser formgivning enligt köparens grafiska profil, produktion, leverans samt montage. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Stunt AB
2023-09-06   Ramavtal Tekniska konsulter Planarkitekt (Umeå kommun)
Umeå kommun agerar inköpscentral och upphandlar ramavtal avseende Tekniska konsulter inom området Planarkitekt för Umeå kommun och de som är anslutna till inköpscentralen i enlighet med förfrågningsunderlag. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramboll Sweden AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB White Arkitekter Aktiebolag
2023-09-06   Städ- och förbrukningsmaterial 2023 (Umeå kommun)
Umeå kommun avser upphandla leverantör av städ- och förbrukningsmaterial. Upphandlingen avser inköp av bland annat: RengöringsmedelStädredskapFörbrukningsartiklarHandskar och skyddMikroprodukterEngångsmaterialPåsar, säckarStorköksartiklarMaskindiskmedel Upphandlingen är indelad i följande delområden: 1. Kem­tekniska produkter och produkter för personlig hygien. 2. Papper och plastprodukter (sopsäckar, serveringsprodukter mm). 3. Städprodukter och Övriga produkter som ej inryms i något av område 1 eller … Visa upphandlingen »
2023-09-05   Möbler till skolor och andra offentliga miljöer (Umeå kommun)
Upphandlingen ska tillgodose det löpande behovet av möbler och inredning anpassade för miljöer inom grund-, högstadie- och gymnasieskolor och andra offentliga miljöer. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Aba Skol AB AJ Produkter Aktiebolag Input interiör Nord Aktiebolag Kinnarps AB Lekolar AB
2023-09-01   Skadedjursbekämpning (Umeå kommun)
Denna upphandling avser heltäckande tjänst till en fast premie för skadedjurssanering. Uppdraget omfattar att säkerställa ett skadedjursfritt fastighetsbestånd och utemiljö. Detta för att verksamhet ska kunna bedrivas i fastigheterna utan olägenheter orsakade av skadedjur. Utöver den fasta premien kommer även vissa tjänster avropas per timme. Visa upphandlingen »
2023-09-01   Golvarbeten (Umeå kommun)
Denna upphandling avser golvläggningsarbeten och däri förenliga arbeten/tjänster. Visa upphandlingen »
2023-08-30   Revisionstjänster Robertsfors kommun (Umeå kommun)
Revisionsuppdrag omfattande Robertsfors kommun, Robertsfors Bostadsstiftelse samt Robertsfors Utveckling AB Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ernst & Young Aktiebolag
2023-08-23   Ramavtal Tekniska konsulter Styr och övervakning i byggnader (Umeå kommun)
Umeå kommun agerar inköpscentral och upphandlar ramavtal avseende Tekniska konsulter inom området Styr och övervakning i byggnader för Umeå kommun och avropsberättigade myndigheter/enheter i enlighet med förfrågningsunderlag. Visa upphandlingen »
2023-08-23   Ramavtal Tekniska konsulter VVS (VS, Vent) (Umeå kommun)
Umeå kommun agerar inköpscentral och upphandlar ramavtal avseende Tekniska konsulter inom området VVS (VS, Vent) för Umeå kommun och avropsberättigade myndigheter/enheter i enlighet med förfrågningsunderlag. Visa upphandlingen »
2023-08-22   Service, installationer/mindre till- och ombyggnadsarbeten gällande elarbeten (Umeå kommun)
Upphandlingen omfattar ramavtal med successiva avrop efter behov av service- och underhållsarbeten, installationer samt mindre till- och ombyggnadsarbeten avseende elanläggningar inom beställarens fastighetsbestånd samt hyrda objekt. Avtal kommer att tecknas för ett så kallat delat anbud och omfattar Holmsund/Obbola med omnejd, Hörnefors med omnejd, Sävar och Tavelsjö med omnejd och centralorten Umeå med omnejd. Umeå kommun kommer att teckna ett rangordnat avtal på ett anbudsområde, Centralorten Umeå med … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Umia AB
2023-08-22   Löpande plåtarbeten samt snöskottning och is-borttagning på tak (Umeå kommun)
Ramavtalet/kontraktet omfattar mindre löpande reparationer/plåtarbeten och takskottning under vinterhalvåret inom beställarens fastighetsbestånd. PLÅTARBETEN Typ av arbeten som omfattas av ramavtalet/kontraktet för plåtarbeten är exempelvis, men inte uteslutande, planerade, oplanerade arbeten samt akuta arbeten, avseende reparations-, underhålls-, samt mindre avgränsande renoveringsprojekt. Med plåtarbeten avses takläggning, takrenovering, häng- och stuprännor och andra förekommande plåtarbeten i … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nynäs Tak Entreprenad Norrland Aktiebolag
2023-08-18   Lokal projektledare Umeå inom Game Attraction North (Umeå kommun)
Syftet med denna upphandling är tillgodogöra Umeå kommuns behov av lokal projektledning inom projekt Game Attraction North. Aktiviteter som inryms i uppdraget återfinns i bilaga "Uppdragsbeskrivning 23183". Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bmetrix Sweden AB
2023-08-14   Elektronisk underskrift (Umeå kommun)
Umeå kommun avser att upphandla en lösning för säkra meddelanden samt en lösning för elektroniska underskrifter där sekretesskyddad, känslig information kan delas internt och externt med andra organisationer, myndigheter och invånare. Målbilden är att medarbetare inom Umeå kommun, via en lösning, kan skicka och ta emot meddelanden, filer, bilder och videos som innehåller känslig information samt kunna skicka, ta emot och skriva under elektroniska dokument som innehåller känslig information i samma … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Knowit Aktiebolag (publ)
2023-08-14   Säkra meddelanden (Umeå kommun)
Umeå kommun avser att upphandla en lösning för säkra meddelanden samt en lösning för elektroniska underskrifter där sekretesskyddad, känslig information kan delas internt och externt med andra organisationer, myndigheter och invånare. Målbilden är att medarbetare inom Umeå kommun, via en lösning, kan skicka och ta emot meddelanden, filer, bilder och videos som innehåller känslig information samt kunna skicka, ta emot och skriva under elektroniska dokument som innehåller känslig information i samma … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Meaplus AB
2023-08-14   Digitala enheter för arbetsplats och skola (Umeå kommun)
Ramavtalet ska omfatta ett fastställt sortiment av persondatorer med tillbehör och produktnära tjänster, för återkommande avrop under avtalstiden. Med persondatorer avses bärbara datorer, stationära datorer, chrombooks, surfplattor mm. Mindre skrivare (ej så kallad MFP) ska ingå i detta avtal. Med tillbehör avses exempelvis bildskärmar, dockningsstationer, tangentbord, kablar mm Produktnära tjänster omfattar service, garanti, preparation, lagerhållning mm. Cirkulärt återtag (rekonditionering, … Visa upphandlingen »
2023-08-09   Bergkross (Umeå kommun)
Halkbekämpningsmaterial i form av bergkross i fraktionerna 2/5 och 2/8. Uppdraget innefattar leverans av material till depå och avhämtning av köparen och köparens utsedda entreprenörer vid täkt. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: NCC Industry Aktiebolag
2023-08-08   Profilprodukter (Umeå kommun)
Upphandlingen avser inköp av profilprodukter, give-aways, gåvor, julklappar, specialprodukter och profilkläder. Vinnande leverantör kommer att få uppdraget att tillhandahålla ett grundsortiment för köparen (se produkter i bilaga "Prismall"). För produkter som inte omfattas av grundsortimentet så sker en förnyad konkurrensutsättning mellan vinnande leverantör och leverantören som kommer på andra plats i upphandlingen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Azzcon Group i Sverige AB Videtur AB
2023-08-01   Om- och tillbyggnad av skola, Vuxenutbildning - Champinjonen 1 (Umeå kommun)
Umeå kommun upphandlar en utförandeentreprenad avseende om- och tillbyggnad av skola, vuxenutbildningen - Champinjonen 1 i enlighet med förfrågningsunderlag. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nåiden Bygg Aktiebolag
2023-07-03   Bilvårdstjänster (Umeå kommun)
Del 1 Fordonstvätt och rengöring och del 2 Fordonstvätt och rengöring med hämta/lämna-service Del 3 Bilvårdstjänster Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2023-06-22   Ramavtal Tekniska konsulter Besiktning, kontrollant (Umeå kommun)
Umeå kommun agerar inköpscentral och upphandlar ramavtal avseende Tekniska konsulter inom området besiktning, kontrollant för Umeå kommun och de som är anslutna till inköpscentralen i enlighet med förfrågningsunderlag. Frågor gällande denna upphandling kommer inte att besvaras under perioden 2023-06-30 till 2023-08-04. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Hifab AB Projektledargruppen i Umeå AB Tyréns Sverige AB
2023-06-21   Upphandling av omlastningsstation för förpackningsavfall (Umeå kommun)
Ansvaret för insamling av förpackningar övergår 24-01-01 till kommunerna. Umeå, Vindeln, Nordmaling, Vännäs, Bjurholm samt Robertsfors kommun avser upphandla ett mellanlager/omlastningsstation för att fullfölja detta. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Stena Recycling AB
2023-06-16   Insamling av förpackningsavfall från ÅVS (Umeå kommun)
Ansvaret för insamling av förpackningar övergår 24-01-01 till kommunerna. Uppdraget omfattar insamling och transport till avlämning av förpackningar och returpapper från samtliga ÅVS inom området Umeå, Vindeln, Nordmaling, Vännäs, Bjurholm samt Robertsfors. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lundstams Återvinning AB
2023-06-14   Livsmedel 2024 Grossist (Umeå kommun)
Upphandling av huvudgrossist för leverans av livsmedel. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Martin & Servera Restauranghandel AB
2023-06-14   Hyra maskiner & verktyg (Umeå kommun)
Upphandlingen avser att tillgodose beställarens behov av att hyra maskiner och verktyg som kan behövas i beställarens verksamhet. Avtalet kommer att användas som ett komplement till beställarens egen maskinutrustning. Volymen/värdet kan variera från år till år och beställaren garanterar inga volymer. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Renta AB
2023-06-13   Bränslepellets (Umeå kommun)
Köp av bränslepellets inklusive leverans och påfyllning för löpande avrop till kommunens pelletsanläggningar listade nedan: Rödåsel skola 30 ton/år Överboda skola 16 ton/år Brännlands skola 36 ton/år Ersmark skola 100 ton/år år Bodbyns skola 23 ton/år Hissjö skola 51 ton/år Volymerna är baserade utifrån statistik för 2022 och gäller utan förbindelse under avtalstiden. Antal anläggningar och volymer kan förändras under avtalstiden. Inga volymer garanteras. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: SCA Energy AB
2023-06-02   Service av Badanläggningar (Umeå kommun)
Service och underhåll av reningsverk på badanläggingar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Processing Borgås AB
2023-05-30   Arbetsstolar (Umeå kommun)
Uppdraget avser leverans av arbetsstolar till Umeå kommun samt övriga avropsberättigade. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Input Interiör Nord Kinnarps AB
2023-05-30   Vinterväghållning Vindelns byar (Umeå kommun)
Vinterväghållning för Vindelns kommun byar. Uppdraget innefattar bland annat snöröjning, halkbekämpning, sandupptagning/sopning och moddplogning av kommunens vägar, gång och cykelvägar och fastigheter i byarna: · Åmsele · Hällnäs · Granö · Tvärålund Uppdraget omfattar även borttransport av snö, snöutlastning, hyvling, kantskärning, snödikning och isrivning efter avrop från köparen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Vindel Frakt ek. för.
2023-05-30   Vinterväghållning Vännäs kommun (Umeå kommun)
Vännäs kommun upphandlar vinterväghållning. Uppdraget innefattar snöröjning, isrivning, halkbekämpning, snöborttagning etc. i Vännäs kommun. Visa upphandlingen »
2023-05-08   Serviceavtal av hissar (Umeå kommun)
Säljaren ska i sitt anbud offerera fast pris för serviceavtal med gränsbelopp per hiss. Samtliga hissar som finns i bifogad hissförteckningen ska ingå, hissar kan tillkomma eller avgå under avtalsperioden. Säljaren ska genomföra förebyggande underhåll i den omfattning som krävs för att upprätthålla sådan god kvalitet som krävs för att uppnå funktionskraven. Det förebyggande underhållet ska även vara anpassat till hissen användningsområde. Service ska göras (en) 1 g per år/per hiss om inte annan … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KONE Aktiebolag Schindler Hiss AB
2023-05-04   Beläggningsarbeten Dåva D.A.C (Umeå kommun)
Beläggningsarbete förutom underarbete och justering som beställare själv utför. Dåva D.A.C kan garantera en beläggningsvolym på 15000 m2 . Beräknad volym år 2 är 10000 m2 (garanteras ej). Vid en eventuell avtalsförlängning garanteras inga volymer. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Skanska Industrial Solutions
2023-04-28   Tvätt och städ inom hemtjänst Vännäs kommun (Umeå kommun)
Upphandlingen omfattar tvätt- och städtjänster till de personer som beviljats serviceinsatsen tvätt och/eller städ inom Vännäs kommun. Uppdragsdelen tvätt innefattar hämtning av tvätt, transport till tvätteri, sortering, vattentvätt, torkning och vikning samt om möjligt strykning, mangling samt leverans av färdig tvätt till kunder. Uppdragsdelen städ innefattar städning av kunders bostäder. Volymer samt riktlinjer för båda uppdragsdelarna framgår i bilaga "Uppdragsbeskrivning". Visa upphandlingen »
2023-04-21   Avfallsförbränning Umeå Kommun, kransar och bolag (Umeå kommun)
Avfallsförbränning avseende avfall från kommunerna Umeå, Bjurholm, Robertsfors, Vännäs samt Kvarkenhamnar AB, UMEVA, Vindeln vatten & avfall samt Nordmaling vatten & avfall. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Umeå Energi Aktiebolag
2023-04-21   Ramavtal konsulter för Naturmiljö (Umeå kommun)
Umeå kommun agerar inköpscentral och upphandlar ramavtal avseende konsulter inom området Naturmiljö för Umeå kommun och de som är anslutna till inköpscentralen i enlighet med förfrågningsunderlag. Upphandlingen avser successiva avrop. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB