Upphandlingar: Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet i Sverige

2024-01-18   Outsourcing Finance & Accounting (Vattenfall AB)
Outsouring of Finance and Accounting servcices Visa upphandlingen »
2023-12-01   Externt rekryteringsstöd (Polismyndigheten)
Leverantören ska erbjuda en kvalificerad och strukturerad rekryteringsprocess där målet är att identifiera och attrahera rätt kompetens till aktuella befattningar samt genomföra rättssäkra rekryteringar. Rekryteringsuppdragens storlek kommer att variera, men med störst sannolikhet kommer uppdragen att bestå av 8-20 personer som ska anställas till samma sorts tjänst. Visa upphandlingen »
2023-11-17   Upphandling av webbaserade juridiska tjänster (Serviceförvaltningen)
Staden har identifierat ett behov av webbaserade juridiska tjänster och det finns sen tidigare inget gemensamt avtal inom detta område. Ett nytt avtal inom området behöver därmed upphandlas. Syftet med upphandlingen är att samordna stadens inköp. I och med att det är en stor variation på stadens olika behov krävs det ett avtal som möjliggör för en stor bredd av tjänsten samt flexibilitet för beställaren att kunna ev. avropa från mer än en (1) leverantör. Visa upphandlingen »
2023-11-10   Undersökningstjänster (Botkyrka kommun)
Botkyrka kommun önskar teckna kontrakt med en leverantör som kan utföra framförallt kvantitativa undersökningar men även kvalitativa undersökningar för kommunens behov. Visa upphandlingen »
2023-11-10   PLno E4 viltpassage Håknäskälen, Planläggningsprocess, Bygghandling (Trafikverket Myndighet)
Projektering omfattar framtagande av bygghandling inkl vägplan (planläggningsprocess) för ny Faunabro på E4:an vid Håknäskälen. Skede samrådsunderlag har genomfört internt av Trafkverket, uppdraget startar med samrådshandling. Projekteringen sker paralellt med vägplanen. Väg: E4 Kommun: Nordmaling Kommun Län: Västerbottens län. Annonsering : V46 eller V47 Visa upphandlingen »
2023-11-08   Lagerhanterare, fyra (4) konsulter. Konsultstöd för leverans av TGM-material (Trafikverket Myndighet)
Trafikverket är i behov av fyra (4) stycken konsulter för tillfällig resursförstärkning inom verksamhets-området IL. Rollen är lagerhanterare. Omfattningen för uppdraget är 100% under upp-dragstiden. Visa upphandlingen »
2023-11-08   Operatörer, fem (5) stycken. Konsultstöd för leverans av TGM-material (Trafikverket Myndighet)
Trafikverket är i behov av fem (5) stycken konsulter för tillfällig resursförstärkning inom verksamhets-området IL. Rollen är operatör. Omfattningen för uppdraget är 100% under uppdragstiden. Visa upphandlingen »
2023-11-06   Räkenskapsrevision Helsingborgs stad (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen omfattar räkenskapsrevision för granskning av Helsingborgs stad i enlighet med Standard för kommunal räkenskapsrevision. Granskning gäller delårsrapport och årsredovisning. Resultat av genomförd granskning ska, dels utgöra underlag för revisorernas prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, dels utgöra underlag för konkreta förslag till förbättringar av stadens verksamhet. Visa upphandlingen »
2023-11-03   Upphandlingskonsulter för Polismyndighetens Inköpsenheten (Polismyndigheten)
Polismyndigheten avser att upphandla ett ramavtal gällande upphandlingskonsulter inom 2 anbudsområden, i syfte att täcka behov vid de tillfällen möjlighet inte finns att genomföra upphandlingsinsatser i egen regi, exempelvis vid produktionstoppar och tillfälliga vakanser. Visa upphandlingen »
2023-10-25   Säkerhetsprojekt väg (Trafikverket Myndighet)
Säkerhetsprojekt väg (i fortsättningen kallat projektet) är ett Trafikverksgemensamt projekt som drivs av verksamhetsområde Underhåll i syfte att stärka den anläggningsnära säkerheten i väganläggningen. Visa upphandlingen »
2023-10-24   Bemanningstjänster Audionomer (Region Gävleborg)
Region Gävleborg har för avsikt att teckna avtal med fem (5) Leverantörer för leverans av Bemanningstjänster Audionomer. Visa upphandlingen »
2023-10-23   Installation/service larm och passage (Region Sörmland)
Omfattning Upphandlingen avser avtal avseende köp av tjänster installation, support, reparation, underhåll samt arbeten i samband med ny-, om- och tillbyggnad av larm och passage system i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten.. Benämns vidare som Avtal. Volymuppgifter Det totala värdet av efterfrågade varor och tjänsterunder aktuell avtalsperiod inklusive eventuella optioner beräknas uppgå till ca 3,5 MSEK. Uppgifterna baseras på föregående års inköpsvolymer samt en uppskattning av … Visa upphandlingen »
2023-10-23   E-arkiv (Stenungsunds kommun)
E-arkiv till Stenungsund och Tjörns Kommun Visa upphandlingen »
2023-10-23   Rekryteringstjänster (Region Östergötland)
Anbud kan lämnas på följande områden: Anbudsområde A: Rekryteringstjänster av medarbetareAnbudsområde B: Rekryteringstjänster av cheferAnbudsområde C: Rekryteringstjänster av IT-kompetens Visa upphandlingen »
2023-10-20   Konsult för besiktning, mätning och riskanalys för spräng och grävarbete- ramavtal (Tanums kommun)
Ramavtal för konsulter för mätning och riskanalys för spräng och grävarbete. Om möjligt antal 2 leverantörer. AUA.12 Byggherrens och beställarens ombud Sten-Anders Olsson, Förvaltningschef Tekniska förvaltningen Epost: sten-anders.olsson@tanum.se tel: 0525-18 000 Visa upphandlingen »
2023-10-20   Revisionstjänster 2024 - Perstorps kommun (Perstorps kommun)
Upphandlingen avser behovet av sakkunniga biträden till Perstorps kommuns förtroendevalda revisorer. Leverantören ska åta sig att leverera samtliga tjänster som erfordras för att revisionens arbete ska kunna genomföras enligt förfrågan. Visa upphandlingen »
2023-10-20   VA-debitering med tillhörande kundtjänst (Danderyds kommun)
Danderyds kommun behöver upphandla ett avtal för kundtjänst och debitering av VA-avgifter samt därtill närliggande arbetsuppgifter gällande VA-abonnenter i Danderyds kommun. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Mediebyråtjänster (AB Svenska Spel)
Svenska Spel avser att genom denna upphandling teckna avtal med en så kallad fullservice- mediebyrå. Uppdraget omfattar koncernvarumärket och affärsområde Tur vilket innefattar strategisk rådgivning, planering och köp per varumärke eller resultatområde. Uppdraget innebär även ett övergripande ansvar på koncernnivå för årlig avtalsförhandling av media gällande hela Svenska Spels medieinvestering. Budget varierar beroende på affärs- och kommunikationsmål från år till år. Se Förfrågningsunderlaget inkl. … Visa upphandlingen »
2023-10-20   Trygghetslarm SÄBO (Hallstahammars kommun)
Upphandlingen avser att förse äldreboenden i Hallstahammars kommun med trygghetslarm och tillbehörslarm till ett modernare alternativ som erbjuder en bredare teknisk plattform. Krav på varan/tjänsten Upphandlingsdokumentet innehåller ett antal obligatoriska ska-krav som måste vara uppfyllda för att anbud ska tas till prövning och eventuellt antas. Observera att samtliga obligatoriska krav avsnitt 3 och 4 ska uppfyllas samt vara inräknade i anbudspriset om inget annat anges. Om obligatoriska krav ej … Visa upphandlingen »
2023-10-20   Upphandlingskonsulter (Stiftelsen Svenska Filminstitutet)
Stiftelsen Svenska Filminstitutet bjuder in er att lämna anbud på denna upphandling av upphandlingskonsulter. Filminstitutet har för avsikt att teckna ramavtal med en leverantör som tar ett helhetsåtagande och huvudansvar för uppdraget. Filminstitutet behöver stöd genom delar av eller hela upphandlingsprocesser. Upphandlingsstödet kan omfatta såväl längre som kortare tidsperioder. Detta stöd kan till exempel bestå av rådgivning i processen kring upphandlingar och avrop, rådgivning och kvalitetssäkring av … Visa upphandlingen »
2023-10-19   Teckenspråkstjänster (Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning)
Göteborgs Stad, Socialförvaltningarna och Funktionsstöd genomför en upphandling av teckenspråkstjänster är uppdelad i fyra olilka delområden; Teckenspråkstolkar, dövblindtolkar, skrivtolkar och dövtolkar. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Kommunikationsbyrå och kundtidning (Vafabmiljö kommunalförbund)
Uppdraget omfattar produktion och tryck av kundtidning med namnet Cirkulera samt Kommunikationsbyrå inklusive public relations, sociala medier, grafisk produktion samt kommunikation för utrikesfödda. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Relocation och Arbetstillståndansökningar av utländsk vårdpersonal (Västra Götalandsregionen)
Relocation och Arbetstillståndansökningar för utländsk vårdpersonal. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Inköp och lagerhantering av elmateriel (Kraftringen Energi AB (publ))
Upphandling av ramavtal avseende successiva leveranser av elgrossistmateriel samt lagerhantering. Visa upphandlingen »
2023-10-18   English language proofreading and editing services (Lunds universitet)
Lund University is issuing an invitation to tender for English language proofreading and editing services. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Bevakningstjänster - Fasta uppdraget (Lerums kommun)
Upphandlingen omfattar bland annat larmmottagning- och bekvakningstjänster till Lerums kommun. Se upphandlingsdokumentet för utförlig beskrivning. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Trygghetslarm och larmmottagning ordinärt boende (Eksjö kommun)
Upphandlingen omfattar ramavtal avseende Trygghetslarm och larmmottagning ordinärt boende för Aneby-, Eksjö-, Nässjö och Sävsjö kommun. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Löneförmedlingstjänster (Lunds kommun)
Löneförmedlingstjänster Inbjudan Lunds kommun samt kommunens hel- och majoritetsägda bolag Kommunala Förbundet Lunds Samordningsförbund, Lunds Kommuns Parkerings AB, Visit Lund AB, Fastighets AB Lunds Arena och Stiftelsen Sparbanken Skåne Arena inbjuder härmed Leverantörer att lämna anbud i upphandling avseende Löneförmedlingstjänster. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Bevakningstjänster (Markaryds kommun)
Upphandlingen avser ramavtal med syfte att tillgodose kommunens behov av bevakningstjänster för kommunens byggnader, såsom ex. skolor, fritidsanläggningar och förvaltningslokaler. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Inredningsarkitekttjänster (Malmö kommun)
Uppdraget omfattar inredningsarkitekttjänster genom inredningsprojektering, uppdraget kan omfatta förändring och komplettering av befintlig inredning i enstaka lokaler eller i hela byggnader, det förekommer också såväl om- som nybyggnationer. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Tryckeritjänster, Trycksaker till BTH (Blekinge Tekniska Högskola)
Kommunikationsavdelningen på BTH söker en leverantör som har en bred portfölj trycksaker samt relaterade tjänster och lösningar. Leverantören producerar och levererar trycksaker av god kvalitet med snabb leverans. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Tryckcentrum i Blekinge AB
2023-10-17   Revisionstjänster (Tjörns kommun)
Upphandlingen omfattar revisionstjänster för Tjörns kommun samt dess bolag avseende; Område 1 Delområde 1A - Sakkunnigt biträde till kommunens förtroendevalda revisorer för granskning av kommunens nämnder, styrelser och stiftelser Delområde 1B - Sakkunnigt biträde till lekmannarevisorerna för granskning av kommunens bolag Område 2 Revisor för lagstadgad revision i de kommunala bolagen Objekt och omfattning Upphandlingen omfattar revisionstjänster för Tjörns kommun samt dess bolag … Visa upphandlingen »
2023-10-17   Kamerabevakning (Uppsala kommun)
Kamerabevakning som tjänst samt, som option, köp av utrustning för kamerabevakning. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Lager och distribution av inkontinenshjälpmedel (Region Värmland)
Lagerhållning, plockning/packning, kundservice/support och distribution av inkontinenshjälpmedel avtalade med annan leverantör till ordinärt- (enskilt) och särskilt (grupp) boende inom Värmlands län. Upphandlingen är en samupphandling avseende Region Värmlands och länets 16 kommuner. Visa upphandlingen »
2023-10-16   Revision Ovanåkers kommun med bolag (Ovanåkers kommun)
Denna upphandling avser revisionstjänster för förtroendevalda inom Ovanåkers kommunkoncern. Visa upphandlingen »
2023-10-16   Ledningsgruppsutveckling (Linköpings kommun)
Upphandling avseende ledningsgruppsutveckling. Uppdraget omfattar att anbudsgivare tillsammans med Linköpings kommun skapa ett skräddarsytt ledningsgruppsutvecklingskoncept som rustar både ledningsgrupper och verksamheter att möta de utmaningar som Linköpings kommun står inför. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: MiL Institute AB
2023-10-16   Chefs- och ledarutvecklingsprogram (Linköpings kommun)
Avtalet omfattar leverans av ett skräddarsytt chef- och ledarutvecklingsprogram för att förstärka den förändringsresa och det vägval Linköpings kommun har påbörjat. Chefer i Linköpings kommun har ett formellt ansvar som innefattar ett helhetsansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Det finns också funktioner/roller som har ansvar för delar av ledningsuppdraget men inte helhetsansvaret. Visa upphandlingen »
2023-10-16   Expertstöd inom hållbarhet (Upphandlingsmyndigheten)
Upphandlingen är indelad i två anbudsområden. Som leverantör är det möjligt att lämna anbud på endast ett eller samtliga områden. Utvärdering och tilldelning samt avtalstecknande kommer att ske separat för varje område. 1. Generell hållbarhetsspecialist 2. Hållbarhetsspecialist med inriktning mot offentlig upphandling Visa upphandlingen »
2023-10-16   Tillgång till system med nätverk av potentiella medarbetare (Trafikverket Myndighet)
Ramavtal avseende Tillgång till system med nätverk av potentiella medarbetare. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Upphandling av arbetspsykologiska tester (Pensionsmyndigheten)
Upphandlingen avseende arbetspsykologiska tester syftar till att ge Pensionsmyndigheten möjlighet att genomföra arbetspsykologiska tester främst i samband med rekrytering och urval samt eventuellt vid grupputveckling, potentialbedömning av kandidater eller bedömning av kapacitet för ledarskap ("assessment"), samt avropa konsultstöd för exempelvis urval i samband med rekrytering, second opinion/fördjupad bedömning, utbildningsinsatser (ex. användarutbildning) eller för att stödja Pensionsmyndigheten i … Visa upphandlingen »
2023-10-13   Internationell pressbearbetning för Visit Skåne (Visit Skåne AB)
Visit Skåne AB bjuder härmed in leverantörer att lämna anbud för uppdraget avseende Internationell pressbearbetning. Leverantörens åtagande omfattar att året om generera kvalitativa publiceringar om Skåne i relevanta och trovärdiga kanaler på våra prioriterade marknader (Tyskland, Danmark och Nederländerna). Med kanaler menas både tryckt och digital media. Visit Skåne har ett uttalat fokus på digitala publiceringar.  Visa upphandlingen »
2023-10-13   Ramavtal Kommunikationstjänster (SGU)
Sveriges geologiska undersökning (SGU) (nedan kallad beställaren) har behov av att kunna få hjälp med grafisk produktion så som layout, originalframställning, dokumentmallar, grafik, illustrationer och animeringar för olika typer av kanaler och format, fotografering med tillhörande redigering och bildbehandling samt redaktörstjänster så som textbearbetning, korrekturläsning, tillgänglighetsanpassning av filer enligt WCAG 2.1 nivå AA med mera. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Differ Agency
2023-10-13   Medieproduktion (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor)
Upphandling av tjänst för genomförande av filminspelningar och livesändningar av konferenser. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Tjänsteleverantör Hexagon EAM (Göteborg Energi Aktiebolag)
Upphandlingen omfattar Ramavtal avseende leverans av Tjänsteleverantör EAM till GE-koncernen. Göteborg Energi avser att upphandla konsulttjänster för utförande av ett antal tjänster kopplade till EAM. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Revisionstjänster (Stockholmsregionens Försäkring AB)
Revisionstjänster för Stockholmsregionens Försäkring AB. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Trygghetssystem inklusive larmcentral (Borås kommun)
Upphandling av Trygghetssystem inklusive larmcentral för Vård- och äldreförvaltningen. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Ramavtal - Ekonomitjänster (Vreta Kluster AB)
Beskrivning av upphandlingen Vreta Kluster AB inbjuder härmed till anbudsinlämning gällande Ekonomitjänster. I uppdraget ingår att ha ett övergripande ansvar för hanteringen av Vreta Kluster ABs ekonomi. Det innebär ekonomistyrning och controllerfunktion samt projektekonomi, projektredovisning och övrig ekonomisk redovisning. Uppdraget är brett och innebär såväl hantering av ekonomiska frågor på strategisk nivå som utförande av faktiska arbetsmoment så som fakturahantering, sammanställning av underlag … Visa upphandlingen »
2023-10-13   Projektledare/curatorer för offentlig konst (Statens konstråd)
Statens konstråd söker (upphandlar) 4–6 projektledare/curatorer för offentlig konst för åren 2024–2028 med mångårig erfarenhet av projektledning av permanent konstnärlig gestaltning i planering och byggande av offentliga miljöer. Som projektledare/curator för Statens konstråd ansvarar du för att projektleda permanenta konstnärliga gestaltningar i offentliga rum. Ansökan (anbudet) ska lämnas via upphandlingssystemet Mercell TendSign. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AM Public Björn Norberg Johan Tirén Jun-Hi Wennergren Nordlings firma Peter Hagdahl Studio Studio Marianne Jonsson AB
2023-10-13   Pilotprojekt kunskapsnav digitalisering (Statens Jordbruksverk)
Inbjudan att lämna anbud Jordbruksverket bjuder in till att lämna anbud på att genomföra ett pilotprojekt av ett kunskapsnav inom digitalisering.Syftet med uppdraget är att testa upplägget av ett kunskapsnav inom digitalisering, som beskrivits i förstudien. Visa upphandlingen »