Leverantör: Sweco Sverige AB

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar där leverantören Sweco Sverige AB nämns

2023-09-20   Ramavtal Tekniska konsulter Arkitektur i byggnader (Umeå kommun)
Umeå kommun agerar inköpscentral och upphandlar ramavtal avseende Tekniska konsulter inom området Arkitektur i byggnader för Umeå kommun och avropsberättigade myndigheter/enheter i enlighet med förfrågningsunderlag. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Norconsult AB Sweco Sverige AB Varg arkitekter AB
2023-09-08   Kontrakt avseende Projektledare, Byggledare och installationssamordnare till projekt i Residenset, Göteborg (Statens fastighetsverk)
Inom kvarteret Residenset i centrala Göteborg finns en lång kontinuitet av statlig verksamhet. Än idag är Länsstyrelsen den största hyresgästen i kvarteret Residenset, med totalt ca 6000 m2 lokalyta samt bostad och representationsvåning för landshövdingen. Uppdraget omfattar de tre mest prioriterade projekten; interiör ombyggnad av Landstatshus B och hörsalen, fasad- och fönsterrenovering av Landstatshus B samt ombyggnad av en fd bostadsdel i residensbyggnaden. . Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweco Sverige AB
2023-09-06   Ramavtal Tekniska konsulter Planarkitekt (Umeå kommun)
Umeå kommun agerar inköpscentral och upphandlar ramavtal avseende Tekniska konsulter inom området Planarkitekt för Umeå kommun och de som är anslutna till inköpscentralen i enlighet med förfrågningsunderlag. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramboll Sweden AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB White Arkitekter Aktiebolag
2023-08-30   Tekniska konsulttjänster 2024 (Region Västernorrland)
Region Västernorrland upphandlar ramavtal för Tekniska konsulttjänster. Anbudslämnare kan välja att inkomma med anbud för ett eller flera konsultområden. Upphandlingen avser ramavtal avseende tekniska konsulttjänster inom totalt 25 kompetensområden för arkitekter, projektörer, byggadministration och sakkunniga. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Arconi Design & Projektering Bjerking AB Bricon AB Cravito AB Firetech Engineering Emron AB Funktion & Teknik (F&T) Aktiebolag INTEC Uppsala AB Lektus Sweden AB Liljewall Arkitekter Aktiebolag Ramboll Sweden AB Säkerhetspartner Norden Aktiebolag Stadion Arkitekter Engstrand Kempe Mårtensso Sweco Sverige AB SWECSA AB Tecnicon Byggkonsult AB Tecnicon VVS Konsult AB Tengbomgruppen AB Tyréns Sverige AB Venn Group AB Vinnergi AB W Ö Konsult Aktiebolag Wise Management AB WSP Sverige AB
2023-08-25   Vidareutveckling av brokontrollen (Trafikverket Myndighet)
Konsultuppdrag gällande utveckling av de brotekniska specifikationerna för programmet Brokontroll. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweco Sverige AB
2023-08-25   Gestaltning och förprojektering Amiralsgatan 6670 (Malmö stad, fastighets- och gatukontoret)
Uppdraget omfattar gestaltning och förprojektering av del av Amiralsgatan, en sträcka på cirka 1 350 meter, samt nya och befintliga intilliggande gator och områden som angränsar intill, i Rosengård i Malmö. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweco Sverige AB
2023-08-24   Tekniska konsulter automation och programmering för processystem (Göteborg Energi Aktiebolag)
Upphandling av ramavtal för tjänster rörande tekniska konsulter automation och programmering för processystem. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Actemium Engineering AB ÅF-Industry AB Cowi AB FVB Sverige AB Sweco Sverige AB
2023-08-21   Tekniska konsulter - Väg- och trafikkonsulter (Kungsbacka kommun)
Upphandlingen avser tekniska konsulter inom Väg- och trafikkonsulter med olika uppdragskategorier för successiva leveranser under avtalsperioden inom nedan avtalsområden: Avtalsområde A: Bullerutredningar Avtalsområde B: Trafikplanering Avtalsområde C: Projekteringar Avtalsområde D: Vibrationsutredningar AUA.3 Orientering om projektet och uppdraget Upphandlingen avser att tillhandahålla konsulttjänster inom ovan angivna områden. De specifika krav på kompetens och erfarenhet som gäller inom … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Bjerking AB Bouvier Sverige AB Metron Miljökonsult AB MEXL. AB Noll Tre Konsult AB Norconsult Sverige AB Ramboll Sweden AB Sigma Civil AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB WSP Sverige AB
2023-08-16   Konsulttjänster inom landskapsanalyser och landskapstolkning 2023 (Länsstyrelsen i Gotlands län)
Konsulttjänster inom tolkning av naturmiljöer och analys av samband i landskapet i Gotlands län. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Calluna AB Greensway AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB
2023-08-09   Ramavtal Ombyggnadssamordnare (Göteborgs stads bostads AB)
Ramavtal för ombyggnadssamordnare Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Grannfrid AB MBCON AB Sweco Sverige AB
2023-07-12   Ramavtal BEST-projektering II (Norrköpings kommun)
Norrköpings kommun och Norrköpings spårvägar AB inbjuder Er att lämna anbud i offentlig upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster inom spårbunden infrastruktur med ban-, el-, signal- och teleteknik (BEST). Upphandlingen avser ramavtal med tre (3) anbudsgivare, förutsatt att tre (3) anbudsgivare kvalificerar sig. Anbud ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av upphandlingsdokumentet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Crabat AB Ramboll Sweden AB Sweco Sverige AB
2023-07-06   Projektledare för installation av säkerhetssystem (Kriminalvården)
Kriminalvården upphandlar ett rangordnat ramavtal för extern konsulthjälp i form av projektledare för såväl större som mindre teletekniska säkerhetssystem vid ny-, om- och tillbyggnads-, flytt- och avetableringsprojekt, inom områdena teletekniska säkerhetsinstallationer såsom inpassering, överfall, inbrott, brand, CAD-stöd, data- och fastighetsnät etc, samt telesystem av utrustningskaraktär. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Rejlers Sverige AB Sweco Sverige AB
2023-07-04   Resurskonsulter inom Trafikprognoser, samhällsekonomiska analyser och modeller för dessa (Trafikverket Myndighet)
Trafikverket innehar flera olika verktyg och modeller som används för trafikanalyser i form av trafikprognoser, samhällsekonomiska kalkyler, effektberäkningar och liknande. Uppdraget består av stöd till Trafikverket i arbetet med tillämpning och utveckling av dessa verktyg och modeller, samt framtagande av omvärldsförutsättningar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Atrax Energi och Miljö Aktiebolag Bouvier Sverige AB Ernst & Young Aktiebolag M4Traffic AB Movea Trafikkonsult AB Norconsult Sverige AB Ramboll Sweden AB Sweco Sverige AB Trivector Traffic AB WSP Sverige AB
2023-06-30   Löpande och tidskritiska uppdrag avseende ban-, el- och signalprojektering av indatakaraktär inom underhåll (Trafikverket Myndighet)
Objektet är avsedd för nationell användning inom Trafikverkets hela verksamhetsområde för underhåll av järnväg avseende löpande (frekventa) akuta och tidskritiska projekteringsuppdrag av indatakaraktär. Förekommande uppdrag inom ramen för uppdragskontraktet kommer mestadels vara av enkel (standard) art inom teknikområdena ban-, linjebunden el och icke linjebunden el, samt signal), vars såväl osäkerhet som värden oftast är låga (≤ 400 000 kr). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Rejlers Sverige AB Sweco Sverige AB
2023-06-29   Ramavtal Projektering järnväg (Eskilstuna kommun)
Beskrivning av upphandlingen Upphandlingen avser ett ramavtal gällande tillhandahållande av konsulter för projektering av järnväg inom område BEST (Bana, El, Signal, Tele) Avropsuppdragen kommer att innebära projektering av nybyggnation av industrispår, innefattande teknikslagen:- Mark/kanalisation/geo/miljö,- Bana,- Lågspänning,- Högspänning/kontaktledning- Tele,- Signal (inkl ATC) Benämningen industrispår omfattar bland annat anslutningsspår, fabriksspår, industristamspår och terminalspår. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweco Sverige AB
2023-06-29   Tekniska konsulter inom fastighetsfrågor (värderare resp mark/expl) (Karlstads kommun)
Dnr KS-UH/2023:42 Anbud ska vara beställaren tillhanda senast 2023-08-31 Kort beskrivning Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster inom samhällsbyggnadssektorn för utförande av uppdrag av varierande storlek. Konsulttjänsterna avses att avropas i olika skeden från förstudier och förprojektering till utbyggnadsskedet. Upphandlingen innefattar konsultkategorin FASTIGHETSKONSULTER. AUB.24 Sista dag för A att ställa frågor är den 2023-08-18 AUB.24 B kommer inte vara tillgänglig för frågor under … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Svefa Aktiebolag Sweco Sverige AB
2023-06-28   Ramavtal för konsulttjänster - Styr och reglerkonsult (Malmö kommun)
Ramavtal för konsulttjänster-Styr- och reglerkonsult Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bengt Dahlgren Syd AB Legera Syd AB Sweco Sverige AB
2023-06-28   Värdering av fastigheter, fastighetsrätt och strategisk fastighetsrådgivning (Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen)
Kan ni värdera fastigheter? Kan ni fastighetsrätt och strategisk fastighetsrådgivning? Nu söker flertalet kommuner och bolag i Dalarna efter leverantörer i upphandlingen värdering av fastigheter, fastighetsrätt och strategisk fastighetsrådgivning. Upphandlingen är uppdelad i två grupper: Värdering av fastigheter och Fastighetsrätt/strategisk fastighetsrådgivning. Avtalets totala värde beräknas till ca 18 miljoner SEK. Välkomna att lämna anbud! Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: development partner 09 ab Forum Fastighetsekonomi AB Norrbryggan AB Svefa Aktiebolag Sweco Sverige AB WSP Sverige AB
2023-06-27   Ramavtal avseende byggadministrativa tjänster (Statens fastighetsverk)
Intresserade inbjuds här att lämna anbud i upphandling av byggadministrativa tjänster. Avtalsstart höst 2023. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bylero AB Forsen Aktiebolag Frank Projektpartner AB Plan Projektpartner Stockholm AB Sigma Civil AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB WSP Sverige AB
2023-06-21   Ramavtal Tekniska konsulter - Malung-Sälens kommun (Malung-Sälens kommun)
Ramavtal för att täcka Malung-Sälens kommuns behov av tekniska konsulter för följande teknikområden: - Byggkonsult - Mark-/Anläggningskonsult (VA, Väg mm) - Elkonsult, exklusive säkerhetsanläggningar - VVS-konsult - Brandkonsult - Styr & Övervakningskonsult - Energikonsult - Miljökonsult - Buller- och vibrationskonsult - Riskkonsult Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB agnasARK AB Bengt Dahlgren Brand & Risk AB Briab - Brand & Riskingenjörerna AB Bygg-Teknik i Malung AB EGK Elteknik Firetech Engineering Emron AB Hansa vibrations & omgivningskontroll AB Henrik Adolfssons Ingenjörsbyrå AB Ingenjörsgruppen Ståhlkloo Aktiebolag INTEC Dalarna AB Metron Miljökonsult AB PE Teknik & Arkitektur AB Red Fire Engineers Sweden AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB Westberg Vibrations- och Omgivningskontroll AB WSP Sverige AB
2023-06-21   Mät- och karttjänster, Katrineholms kommun (Telge Inköp AB)
Upphandlingen avser mät-, beräkning- och karttekniska tjänster för att tillgodose kommunens behov av aktuellt underlag i plan- och bygglovsprocessen samt drift och underhåll av kommunens primärkartverk. Underkonsulter I det fall underkonsulter avses att användas i någon del av uppdraget, redovisas företagsnamn, namn på konsulter/konsult och organisationsnummer samt vilken roll erbjuden underkonsult avses utföra i uppdraget. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweco Sverige AB
2023-06-21   Ekokartläggning (Statens Jordbruksverk)
Inbjudan att lämna anbud Jordbruksverket bjuder in till att lämna anbud på en kartläggning av utbudet av inhemska ekologiska livsmedelsprodukter. Syftet är att underlätta för svenska ekologiska livsmedelsföretag att hitta ett segment att producera mot. Satsningen ligger i linje med den nationella livsmedelsstrategin och mål för ekologisk produktion. Upphandling vänder sig främst till fristående konsulter, organisationer, regionala aktörer och sakkunniga inom småskalig livsmedelsförädling, ekologisk … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweco Sverige AB
2023-06-20   Konsult för markprojektering och infrastrukturbelysning (Kalmar kommun)
Denna upphandling avser, efter avrop mot ramavtal, leveranser av konsulttjänster för resursförstärkning inom de kompetensområden som redovisas nedan. Anbudsgivare kan lämna anbud på ett eller flera kompetensområden. Anbudsområde 1: Gatu- och markprojektering Anbudsområde 2: Belysningsprojektering för infrastruktur Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ciscon AB Kronoväg i Växjö AB LAVA Studio AB Norconsult Sverige AB Pontarius AB Projkon Sverige AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB
2023-06-15   Upphandling Konsultuppdrag Ringsjöskolan i Höör (Höörs Fastighetsaktiebolag)
OBS: Föregående referensnummer 20221103. Inga underlag har reviderats mellan denna upphandlingen och upphandlingen med föregående referensnummer: 20221103. Upphandling av Konsultuppdrag för disciplinerna Arkitekt, Byggkonstruktion, VVS, EL, Akustik, Tillgänglighet, Brand och Miljö avseende Ombyggnad och mindre tillbyggnad av Ringsjöskolan i Höör. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Briab - Brand & Riskingenjörerna AB INTEC Väst AB LINK arkitektur AB Origo arkitekter Aktiebolag Sitowise Sverige AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB
2023-06-14   Digitalt partnerskap (Örebrobostäder Aktiebolag)
Upphandlingen avser Digitalt Partnerskap Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Solution Experts Datakonsult i Linköping AB Sweco Sverige AB
2023-06-14   Tekniska konsulttjänster 2023 (Lycksele kommun)
Ramavtal för utförande av tekniska konsulttjänster enligt behov för Lycksele kommun och deltagande parter. Avtalet omfattar olika tekniska delområden som beskrivs mer utförligt i upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF infrastructure AB Firetech Engineering Emron AB INTEC i Dalarna AB Mitta AB Petter Öhman Arkitektkontor Aktiebolag Säkerhetspartner Norden Aktiebolag Structor Bygg Umeå AB Structor VVS-konsulter i Norr AB Sweco Sverige AB Tecnicon VVS Konsult AB Vinnergi AB
2023-06-14   Genomförandestudie för kanalmursrenovering, deletapp 1 (Göteborgs stad, Stadsmiljöförvaltningen)
Stadsmiljöförvaltningen inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende en genomförandestudie (GFS) för renovering av kanal- och kajmur, längs Norra Hamngatan och Packhuskajen i centrala Göteborg. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweco Sverige AB
2023-06-02   Konsultstöd inom Kompetensförsörjning för elektrifiering och omställning (STATENS ENERGIMYNDIGHET)
Energimyndigheten ska genom kartläggning och analys tydliggöra kompetensbehovet inom relevanta yrkeskategorier utifrån ett helhetsperspektiv på elektrifieringen och omställningen till ett fossilfritt energisystem. Energimyndigheten efterfrågar utredningsstöd för denna kartläggning och analys, internationell utblick samt del- och slutrapportering. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweco Sverige AB
2023-06-02   Tekniska konsulttjänster - Antikvariska konsulter (Göteborgs stad Inköp och upphandling)
Ramavtalet omfattar Tekniska konsulttjänster - Antikvariska konsulter. Uppdragen kräver gedigen utbildning och erfarenhet inom b.la byggnadsvård/kulturmiljövård samt att man är sakkunnig avseende kulturvärden och miljöer med särskilda bevarandeintressen som kräver byggnadsantikvariska insatser. Obs! Denna upphandling är en följd av att tidigare upphandling på samma område har avbrutits. Avtalstecknande i denna upphandling är villkorat av att avbrytandebeslutet får laga kraft. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Acanthus arkitektur och kulturvård AB AIX Arkitekter AB Antiquum AB AU Kulturmiljö AB Lindholm Restaurering AB Norconsult AB Restaurera Sverige AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB Varsamt AB WSP Sverige AB
2023-06-02   LKF - Ramavtal för konsulttjänster avseende arkitektur (Lunds kommuns Fastighets AB)
Lunds Kommuns Fastighets AB bildades 1947 och har sedan dess varit ett helägt kommunalt bolag. LKF har ett återkommande behov av att få utfört arkitekttjänster avseende bland annat bygglovs-, plan-, markplaneringsärenden samt framtagande av förfrågningsunderlag. Denna upphandling avser arkitekttjänster för nyproduktion av hyresrätter samt renoverings-, underhålls-, ombyggnads-, anpassnings- och tillbyggnadsarbeten av befintliga hyresrätter, särskilda bostäder och lokaler. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Jaenecke Arkitekter AB Liljewall Arkitekter Aktiebolag PE Teknik & Arkitektur AB Sunnerö Arkitekter Aktiebolag Sweco Sverige AB
2023-06-02   Projektering E6 Gårda ITS (Trafikverket Myndighet)
I projektet ska Trafikverket anlägga ett nytt Intelligent transportsystem (ITS) längs E6 genom centrala Göteborg, mellan Tingstadstunneln och Kallebäcksmotet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweco Sverige AB
2023-05-31   Ramavtal Tekniska konsulter K (Liseberg AB)
Ramavtal avseende tekniska konsulter konstruktion. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Cowi AB Sweco Sverige AB VBK Konsulterande ingenjörer AB
2023-05-19   Ramavtal - Tekniska konsulter inom Mark/Gata, Trafik och Landskap (Örkelljunga kommun)
Uppdraget innebär att utföra projektering och utredning samt upprätta kompletta bygghandlingar för anläggningsarbeten av byggnadsverk och miljöer i Örkelljuna kommuns gatumiljöer, i trafiknätet, inom parkområden samt till uppdrag inom kommande exploateringsområden. Uppdrag kan omfatta utredningsskede, bygghandlingsskede och/eller förvaltningsskede. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Projkon Sverige AB Sweco Sverige AB SWECSA AB
2023-05-17   Tekniska beskrivningar och utredningar (Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV)
Upphandlingen omfattar konsultuppdrag och stöd till Sysavs verksamhet inom kraftvärmeområdet. Verksamheten runt avfallskraftvärmeverket omfattar områdena energiåtervinning, turbin- och processteknik, rökgasrening- och vattenreningsteknik, materialsortering och hantering av restprodukter från förbränning, avfallshantering och hantering och lagring av koldioxid (CCS/CCU). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Industry AB Cowi AB Energiprojekt E&S Aktiebolag Rambøll Danmark A/S Sweco Sverige AB
2023-05-17   Ramavtal Projekterande konsulter Arkitekt Stadsbyggnad (Locum AB)
Locum avser anskaffa ett ramavtal avseende projekterande konsulter med inriktning Stadsbyggnad med vårdinriktning. Detta ramavtal kommer användas för konsulttjänster avseende Arkitekttjänster och närliggande tjänster till uppdrag för såväl strategiska investeringar inklusive tillhörande ersättningsinvesteringar och rationaliseringsinvesteringar som övriga investeringar och fastighetsunderhåll. Då denna upphandling är annonserad under semestertider kommer möjligheten att få svar på ställda frågor vara … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: C.F. Moller Sverige AB Carlstedt Arkitekter Aktiebolag LINK arkitektur Rundquist Arkitekter AB Sweco Sverige AB Tengbomgruppen Aktiebolag White Arkitekter Aktiebolag
2023-05-16   Tekniska Konsluter - Miljöbedömningar samt andra miljö- och klimatutredningar (Karlshamns kommun)
Karlshamn Kommun avser att genom upphandlingen täcka behovet av kompetens inom strategiska miljöbedömningar för planer och program i enlighet med 6 kap miljöbalken och tillhörande förordningar. Upphandlingen omfattar även andra miljöutredningar som kan behöva tas fram kopplat till planer och program, t ex rörande klimatpåverkan/klimatanpassningsåtgärder samt grönplanåtgärder och ekosystemtjänster. Upphandlade myndighet avser vidare att genom upphandlingen täcka behovet av ett brett miljötekniskt … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF infrastructure AB Sweco Sverige AB
2023-05-12   Produktionsledare Bygg, Beställarstöd- Hässleholms sjukhus- Forth (Region Skåne, Regionfastigheter)
Arbetets huvudsyfte/huvuduppdrag: Vara Regionfastigheters projektledare behjälplig som byggproduktionsledare. Som byggproduktionsledare för byggprojektets produktion säkerställa att alla förekommande byggaktiviteter, installationer och sidoentreprenader tex medicinsk utrustning följer gemensam projektplan. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweco Sverige AB
2023-05-10   Uppdragskonsulter inom Trafikprognoser, samhällsekonomiska analyser och modeller för dessa (Trafikverket Myndighet)
Trafikverket innehar flera olika verktyg och modeller som används för trafikanalyser i form av trafikprognoser, samhällsekonomiska kalkyler, effektberäkningar och liknande. Uppdraget består av stöd till Trafikverket i arbetet med tillämpning och utveckling av dessa verktyg och modeller, samt framtagande av omvärldsförutsättningar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Bouvier Sverige AB Ernst & Young Aktiebolag M4Traffic AB Movea Trafikkonsult AB Norconsult Sverige AB Nordisk Mobilitet Forskning och Innovation AB Ramboll Sweden AB Statens Väg- och Transportforskningsinstitut Sweco Sverige AB Trivector Traffic AB Tyréns Sverige AB VAP VA-Projekt Aktiebolag WSP Sverige AB
2023-05-05   Riskanalys region Stockholm (Trafikverket Myndighet)
Riskanalys vald väg och järnvägssträcka. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweco Sverige AB
2023-05-05   Riskanalys region Öst (Trafikverket Myndighet)
Riskanalys vald väg och järnvägssträcka. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweco Sverige AB
2023-05-05   Riskanalys region Syd (Trafikverket Myndighet)
Riskanalys vald väg och järnvägssträcka. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweco Sverige AB
2023-05-05   Riskanalys region Väst (Trafikverket Myndighet)
Riskanalys vald väg och järnvägssträcka. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweco Sverige AB
2023-05-05   Kart- och mättekniska tjänster (MKB-tjänster) 2023 - Teknisk konsult, Åstorp (Åstorps kommun)
Upphandlingen avser Åstorps kommuns behov av ramavtal för avrop av konsulttjänster för detaljplanearbeten, GIS-tjänster, fastighetsrättsliga tjänster samt övriga specialistkonsulttjänster inom kart- och mättekniska områden MBK-tjänster t ex. olika typer av utredningar som kan förekomma inom planarbete, från förstudie och delutredningar till en hel plan. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweco Sverige AB
2023-05-02   Ramavtal 0297 Tekniska konsulttjänster; Förstudie, förprojektering och detaljprojektering av flera teknikområden (Malmö stad, fastighets- och gatukontoret)
Inom ramen för detta ramavtal kommer konsultuppdrag att genomföras som exempelvis avser utredningar, undersökningar, förstudier, förprojekteringar, detaljprojekteringar samt framtagande av teknisk beskrivning, klimatkalkyler, kostnadskalkyler, förenklade förfrågningsunderlag etc. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Berg&Dahl arkitektur och projektering AB Edge Of Civil Design AB Iterio AB Kreera samhällsbyggnad Norconsult Sverige AB Ramboll Sweden AB Rejlers Sverige AB Sigma Civil AB STRUCTOR BRO OCH ANLÄGGNING MALMÖ AB Sweco Sverige AB TerrVia Mark Malmö AB Tyréns Sverige AB WSP Sverige AB
2023-04-27   Upphandling av projektstöd och projektplanering (VA SYD)
Upphandling av projektstöd och projektplanering. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Arkatay Consulting Sweco Sverige AB
2023-04-26   E45 etapp Hamnar-Valnäs FU för UE (Trafikverket Myndighet)
Upphandling av bygghandling och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för projekt E45 etapp Hammar-Valnäs, mötesfri landsväg i Grums och Säffle kommun, Värmlands län Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweco Sverige AB
2023-04-26   Ramavtal Energikonsulter (Region Skåne, Regionfastigheter)
Upphandling av ramavtal avseende Energikonsulter för uppdrag gällande energikartläggning, energideklarationer och energirådgivning inom Region Skåne. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Aktea Energy AB Energy Concept in Sweden AB Sweco Sverige AB
2023-04-21   Ramavtal konsulter för Naturmiljö (Umeå kommun)
Umeå kommun agerar inköpscentral och upphandlar ramavtal avseende konsulter inom området Naturmiljö för Umeå kommun och de som är anslutna till inköpscentralen i enlighet med förfrågningsunderlag. Upphandlingen avser successiva avrop. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB