Upphandlingar i regionen Stockholms län

>20 arkiverade upphandlingar

Upphandlande organisationer i regionen Stockholms län har varit Telge Inköp AB, Botkyrka kommun och Aktiebolaget Stockholmshem.

Nyligen genomförda upphandlingar i regionen Stockholms län

2023-11-17   ÅVS Tillgänglighets-, kapacitets- och miljöbrister, E18 Nordost, Stockholms län (Trafikverket Myndighet)
Upphandling gäller uppdraget att utföra en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för E18 från Stocksundsbron t.o.m. tpl Arninge i Danderyd och Täby kommun. ÅVS:en syftar till att tillsammans med Trafikverket, berörda kommuner och Region Stockholm, identifiera en gemensam behovs- och bristbild samt identifiera åtgärdsförslag för att lösa problem gällande kapacitet, tillgänglighet och miljö i stråket. Visa upphandlingen »
2023-11-17   Upphandling av webbaserade juridiska tjänster (Serviceförvaltningen)
Staden har identifierat ett behov av webbaserade juridiska tjänster och det finns sen tidigare inget gemensamt avtal inom detta område. Ett nytt avtal inom området behöver därmed upphandlas. Syftet med upphandlingen är att samordna stadens inköp. I och med att det är en stor variation på stadens olika behov krävs det ett avtal som möjliggör för en stor bredd av tjänsten samt flexibilitet för beställaren att kunna ev. avropa från mer än en (1) leverantör. Visa upphandlingen »
2023-11-16   Lokalvård Idrottshallar (Sollentuna kommun)
Städning av idrottshallar Sollentuna Visa upphandlingen »
2023-11-16   Lokalvård Rudbeck (Sollentuna kommun)
lokalvård ( städ ) av rudbeck gymnasieskola Visa upphandlingen »
2023-11-16   Lokalvård Norra (Sollentuna kommun)
Städning Sollentuna - Norra Visa upphandlingen »
2023-11-15   Transport av grot (grenar, toppar, stubbar m.m.) och stockar (Sollentuna kommun)
Löpande transporttjänster av grot (grenar, toppar, stubbar m.m.) och stockar från väggräns till Sollentunas uppsamlingsplats. Visa upphandlingen »
2023-11-14   Genomförande av Oxunda vattensamverkans utredning av internbelastning (Upplands Väsby kommun)
upphandling av genomförande av Oxunda vattensamverkans utredning av internbelastning Visa upphandlingen »
2023-11-13   Analystjänst för miljögiftsövervakning – PFAS i ytvatten (Miljöförvaltningen)
Stockholm stads miljö- och hälsoskyddsnämnd genom miljöförvaltningen (nedan benämnt beställaren), inbjuder till att inkomma med anbud i upphandling av ramavtal avseende analystjänst för miljögiftsövervakning – organiska ämnen i ytvatten. Visa upphandlingen »
2023-11-13   Ramavtal Teknisk besiktning 2024 (Exploateringskontoret)
Ramavtalsuppdraget avser tekniska konsulttjänster vad gäller tekniska besiktningar. Syftet med upphandlingen är att säkerställa beställarens behov av besiktningstjänster under avtalsperioden. För mer info, se AUC.1. Visa upphandlingen »
2023-11-10   Undersökningstjänster (Botkyrka kommun)
Botkyrka kommun önskar teckna kontrakt med en leverantör som kan utföra framförallt kvantitativa undersökningar men även kvalitativa undersökningar för kommunens behov. Visa upphandlingen »
2023-11-10   Lastväxlartransporter ÅVC 2023 (SRV återvinning AB)
Upphandlingen avser lastväxlartransporter inklusive tömning och lossning av fraktioner i container från SRV återvinning AB:s återvinningscentraler till Sofielunds återvinningsanläggning (Gladö) och till externa mottagare och lossning enligt anvisning av mottagningsanläggning. Inköpen beräknas till ca 35 miljoner kr under en maximal avtalsperiod om 4 år. Avtal kommer att tecknas på en löptid om tre (3) år med möjlighet till förlängning med ett (1) år. Visa upphandlingen »
2023-11-09   FSE705 Gestaltning av tunnelrum, E4 Förbifart Stockholm (Trafikverket Myndighet)
Gestaltningen ska förenkla för trafikanter att känna igen sig i tunnelsystemen, förstärka känslan av trygghet samt förhindra monotoni och trötthet. Utförande av entreprenad FSE705 omfattar bland annat tillverkning och montage av stål- och betongkonstruktioner samt belysningsinstallationer för konstnärlig gestaltning avseende fem konstverk samt belysningsinstallationer vid fem luftutbytesstationer. Projektet E4 Förbifart Stockholm har den 6 maj 2022 arrangerat en marknadsdag i Stockholm avseende … Visa upphandlingen »
2023-11-09   Ramavtal Entreprenadmaskiner (SRV återvinning AB)
Upphandlingen avser ramavtal för köp av nya grävmaskiner/materialhanterare och hjullastare. mm. med olika drivmedelsval. Visa upphandlingen »
2023-11-09   Hedersbelöning Guldmedaljer (Serviceförvaltningen)
Upphandlingen omfattar Guldmedaljer till stadens invånare. Staden uppskattar det till 40-80 medaljer om året inklusive tillbehör. Staden delar en gång per år ut hedersbelöningar till anställda och tidigare anställda som gått i pension under året. Därav varierar antalet kraftigt. Dessutom delar staden även ut guldmedaljer till "förtjänta Stockholmare". Visa upphandlingen »
2023-11-01   Ramavtal avseende Gatuprojektering (Exploateringskontoret)
Ramavtalsuppdraget är att under avtalstiden utföra de kontrakt (avrop) som beställaren har behov av vad gäller konsulttjänster för gatuprojektering. För mer info, se AUC.1. Visa upphandlingen »
2023-11-01   Ramavtal avseende Trafikutredning (Exploateringskontoret)
Ramavtalsuppdraget är att under avtalstiden utföra de kontrakt (avrop) som beställaren har behov av vad gäller konsulttjänster för trafikutredningar. För mer info, se AUC.1. Visa upphandlingen »
2023-10-31   Konsulttjänster Sakkunnig tillgänglighet 2024 (Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB))
Denna ramavtalsupphandling avser konsulttjänster i form av sakkunnig tillgänglighet. Uppdragen avser projektering för såväl om-, till- och nybyggnationer som ROT-arbeten, i förskolor eller skolor. Visa upphandlingen »
2023-10-30   Framework agreement for maintenance of two (2) Learjet 35 aircrafts and one (1) Learjet 60 aircraft (Försvarets materielverk)
Public procurement of a four (4) year 2023 - 2027 framework agreement for line/supportive/base maintenance of Learjet aircrafts 35 and 60. Visa upphandlingen »
2023-10-30   Drift av simhall (Sollentuna kommun)
Drift av simhall i Sollentuna Kommun. Visa upphandlingen »
2023-10-30   Ramavtal avseende beläggningsarbeten 2023 (Trafikkontoret)
Upphandlingen avser ramavtal gällande beläggningsarbeten, Stockholm stad. Kontaktarbetena avser underhåll av bl.a. gator, gångbanor, cykelvägar etc. Visa upphandlingen »
2023-10-27   Årstafältet E022 Rivning av Postgården 2 & 4 (Exploateringskontoret)
Entreprenaden omfattar rivning av byggnader inklusive installationer, omgivande murar i sin helhet, sanering och återfyllnadsarbeten. Utöver rivning, skall inmätning av pålar under byggnaderna (markförstärkningen) ske. Visa upphandlingen »
2023-10-24   Presentkort (Lidingö stad)
Lidingö Stad , stadsledningskontoret, har fått i uppdrag att upphandla ramavtal avseende presentkort till Lidingö stad (staden). Syftet med upphandlingen är att tillgodose stadens behov av presentkort genom tydlig information, enkla beställnings- och betalningsrutiner samt till prisvärd kvalitet. Målet är att få ett ramavtal med flera leverantörer som använder väl utvecklade rutiner och erbjuder konkurrensmässiga priser även för sådana varor som inte har prissatts i anbudet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Awardit CLS AB Elfviks Herrgård AB KB Lidingö Nya Centrum Lidingö Optikern New Promotion Sverige AB RD Lidingö AB butik No40 Rönneberga Konferens The Gifted Company AB
2023-10-24   Laboratory refrigerators and freezers (Stockholms universitet)
Stockholm University is conducting a public procurement for a framework agreement regarding laboratory refrigerators and freezers, along with the accompanying range of products for these devices. Stockholm University intends to award contracts to multiple tenderers across different tender areas (TA). The scope of the procurement is encompassed by the following TAs: TA 1: Atex interior refrigerators, freezers and combination units TA 2: Low temperature freezers - 86°C TA 3: Mechanical cryo freezers - … Visa upphandlingen »
2023-10-23   TI 2023-1146 Insamling av förpackningsmaterial och returpapper Gnesta (Telge Inköp AB)
Upphandlingen avser tömning/insamling av förpackningsmaterial och returpapper på återvinningsstationer i Gnesta kommun och transport till avlämningsplats samt städning och renhållning på ÅVS. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Ekonomisystem (Första AP-fonden)
Ekonomisystem. Första AP-fonden genomför en ny upphandling av ekonomisystem efter att den föregående avbrutits. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Årsentreprenörer Styr- och reglerarbeten (Lidingö stad)
Upphandlingen styr- och reglerarbeten omfattar planerade och oplanerade reparations- och underhållsarbeten samt om-, till- och nybyggnadsentreprenader understigande ett bedömt kontraktssumma om fem (5) MSEK per projekt avseende samtliga fastigheter som ägs och förvaltas av Lidingö stad, Lidingö stads Tomtaktiebolag och Lidingö stads Fastighets Aktiebolag. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Upphandling av filmtjänster (Folkhälsomyndigheten)
Leverantören ska filma och livesända (streaming på webben) möten, konferenser, seminarier, presskonferenser etc., samt ansvara tekniskt för bland annat webbinarium som hålls från föreläsares egen dator och webbkamera. Filmning ska vid behov kunna spelas in (bild, ljud samt ev. presentationer) och redigeras samt levereras till myndigheten i överenskommet format. Leverantören ska tillhandahålla all för tjänsten för nödvändig teknik och personella resurser för genomförande av uppdragen. Visa upphandlingen »
2023-10-20   VA-debitering med tillhörande kundtjänst (Danderyds kommun)
Danderyds kommun behöver upphandla ett avtal för kundtjänst och debitering av VA-avgifter samt därtill närliggande arbetsuppgifter gällande VA-abonnenter i Danderyds kommun. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Mediebyråtjänster (AB Svenska Spel)
Svenska Spel avser att genom denna upphandling teckna avtal med en så kallad fullservice- mediebyrå. Uppdraget omfattar koncernvarumärket och affärsområde Tur vilket innefattar strategisk rådgivning, planering och köp per varumärke eller resultatområde. Uppdraget innebär även ett övergripande ansvar på koncernnivå för årlig avtalsförhandling av media gällande hela Svenska Spels medieinvestering. Budget varierar beroende på affärs- och kommunikationsmål från år till år. Se Förfrågningsunderlaget inkl. … Visa upphandlingen »
2023-10-20   Ramavtal - Projektledningskonsulter (Huddinge Samhällsfastigheter AB)
Huddinge Samhällsfastigheter AB inbjuder er att ansöka om att få lämna anbud på Ramavtal – Projektledningskonsulter. Upphandlingen genomförs enligt bestämmelserna för selektivt förfarande. Denna anbudsökningsinbjudan avser Steg 1. Upphandlingen avser ramavtal gällande konsultuppdrag avseende projektledningsuppdrag. Ansökningstidens utgång Den upphandlande myndigheten har inte möjlighet att pröva ett anbudsansökningar som inkommer för sent. Anbudsansökningar ska vara upphandlande myndighet tillhanda … Visa upphandlingen »
2023-10-20   Maskintjänster till Nykvarnsbostäder (Telge Inköp AB)
Maskintjänster för schakt-, och anläggningsarbeten inom gata, park, VA, Visa upphandlingen »
2023-10-20   Upphandlingskonsulter (Stiftelsen Svenska Filminstitutet)
Stiftelsen Svenska Filminstitutet bjuder in er att lämna anbud på denna upphandling av upphandlingskonsulter. Filminstitutet har för avsikt att teckna ramavtal med en leverantör som tar ett helhetsåtagande och huvudansvar för uppdraget. Filminstitutet behöver stöd genom delar av eller hela upphandlingsprocesser. Upphandlingsstödet kan omfatta såväl längre som kortare tidsperioder. Detta stöd kan till exempel bestå av rådgivning i processen kring upphandlingar och avrop, rådgivning och kvalitetssäkring av … Visa upphandlingen »
2023-10-19   Rekonditionering av elrullstolar, elscootrar, drivaggregat och relaterade komponenter (Stockholms läns sjukvårdsområde)
Upphandling av rekonditionering av elrullstolar, elscootrar, drivaggregat och relaterade komponenter. Inkluderar hämtning och lämning från Hjälpmedel Stockholm. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Livsmedel 2023 (Nacka kommun)
Upphandlingen omfattar livsmedel för följande anbudsområden: Grossist, Mejeri, Färsk och fryst fisk samt Skafferi (webbutik samt fysisk butik). Separata ramavtal kommer att tecknas för respektive anbudsområde. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Operationell leasing av fordon (Södertörns Fjärrvärme AB)
Upphandlingen avser ramavtal för operationell leasing av fordon för Södertörns Fjärrvärme (SFAB). Detaljer redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Upphandling av digital lärmiljö (Sida)
Upphandling av digital lärmiljö Visa upphandlingen »
2023-10-18   TI 2023-1150 Övervakningskameror Hölö Skola (Telge Inköp AB)
I entreprenörens åtagande ingår det för detta projekt, leverans av materiel, installation, dokumentation och driftsättning av system åt Telge Fastigheter inom Södertälje Kommun. Telge Fastigheter AB har för avsikt att installera ett eget bildöverföringssystem med TV-övervakningssystem Hölöskolan i Södertälje Kommun. Systemlösning ska vara 100% kompatibelt med TF´s redan befintliga kameraplattform NUUO dit nyinstallationer ska anslutas mot. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Widesec AB
2023-10-18   Insamling av slam- och fettavfall i Värmdö kommuns fastland (Värmdö kommun)
Syftet med upphandlingen är att uppfylla kommunens insamlingsansvar för avloppsfraktioner och filtermaterial från små avlopp samt fettavfall från fettavskiljare. Upphandlingen ska även tillgodose kommunens behov av interna tjänster gällande bland annat rensning av rännstensbrunnar och åtgärder vis topp i det kommunala ledningsnätet. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Birkaskolan (Ekerö kommun)
Upphandlingen avser anläggning för skolverksamhet, inklusive skolbyggnad, separat miljöhus samt mark- och anläggningsarbeten av skolgård, gång- och cykelväg, parkering med körytor, logistikyta med körytor och förgårdsmark, m.m. Skolbyggnaden kommer inrymma förskola med 8 avdelningar i en del samt grundskola för årskurserna F–9 om 30 klasser (ca. 16 elever per klass) och med tillhörande funktioner såsom bl.a. tillagningskök och matsal, slöjdsalar, lektionssalar, personalutrymmen, teknikutrymmen, … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lindesbergs Bygg AB
2023-10-17   CCS Slite - Carbon Capture Unit (Heidelberg Materials Cement Sverige AB)
Heidelberg Materials plans to establish a full-scale carbon capture, liquefaction and intermediate storage (CCS) facility at its cement plant on Gotland, Sweden. The purpose of this procurement is to enter into FEED contracts with two suppliers. One of the two contractors will later be selected for an EPC contract to deliver and install all CCS equipment. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Dental röntgenutrustning 2023 (Folktandvården Stockholms län AB)
Upphandlingen omfattar intraoral röntgenutrustning, röntgensensorer, och panoramaröntgen. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Ramavtal - Arkitekttjänster (Huddinge Samhällsfastigheter AB)
Huddinge Samhällsfastigheter AB inbjuder er att ansöka om att få lämna anbud på Ramavtal – Arkitekttjänster. Upphandlingen genomförs enligt bestämmelserna för selektivt förfarande. Det innebär att upphandlingen genomförs i två steg. Denna anbudsökningsinbjudan avser Steg 1. Upphandlingen avser ramavtal för följande konsulttjänster: - Arkitekt - Byggingenjör/Beskrivare. Ansökningstidens utgång Den upphandlande myndigheten har inte möjlighet att pröva ett anbudsansökningar som inkommer för … Visa upphandlingen »
2023-10-17   Bortforsling och omhändertagande av avfall (KRONOFOGDEMYNDIGHETEN)
Bortforsling och omhändertagande av avfall beläget på fastigheten Västerås Kvarnbacka 3:1 norr om Skultuna till mottagare som har de tillstånd eller gjort den anmälan som krävs. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sortera Materials AB
2023-10-17   Nätverk- och brandväggsutrustning med tillhörande tjänster (Sundbybergs kommun)
Upphandling avseende nätverk - och brandväggsutrustning men kringhörande tjänster. Visa upphandlingen »
2023-10-16   Upphandling av IT-stöd för projektstyrning (Statens fastighetsverk)
Upphandlingen omfattar ett IT-stöd för Projektstyrning, Portfölj och Portal (IT-stödet) enligt upphandlingsdokumenten, där Leverantören ska tillhandahålla erforderliga licenser och ta ett helhetsansvar för nödvändiga åtgärder för utveckling och anpassning, samt service, support och underhåll. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Projectcompanion
2023-10-16   Konsulttjänst och beställarstöd för beläggningsarbeten (Botkyrka kommun)
Denna upphandling avser konsulttjänster med specialistkompetens avseende beställarstöd vid upphandling och förvaltning av ramavtal för asfaltsbeläggningar och anläggningsarbeten. Visa upphandlingen »
2023-10-16   Expertstöd inom hållbarhet (Upphandlingsmyndigheten)
Upphandlingen är indelad i två anbudsområden. Som leverantör är det möjligt att lämna anbud på endast ett eller samtliga områden. Utvärdering och tilldelning samt avtalstecknande kommer att ske separat för varje område. 1. Generell hållbarhetsspecialist 2. Hållbarhetsspecialist med inriktning mot offentlig upphandling Visa upphandlingen »
2023-10-16   Bilpool (Österåkers kommun)
Upphandlingen omfattar en bilpool om fem (5) fordon från avtalsstart varav fyra (4) fordon ska använda el för framdrift och ett (1) fordon ska vara en laddhybrid med el/bensin för framdrift. Visa upphandlingen »
2023-10-16   Båtar till räddningstjänst (2023) (Södertörns brandförsvarsförbund)
Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff/SBFF) inbjuder potentiella Leverantören att lämna anbud gällande: • Köp och leverans av fyra (4) stycken fabriksnya båtar • 36 månader Service & Underhållsavtal, till dessa båtar Enligt de krav som anges i upphandlingsdokumentationen med tillhörande bilagor. Båtarna är avsedda att verka i Södertörns brandförsvarsförbunds (Sbff) arbetsområde och svara på en bredd av olyckor, enskilt eller tillsammans med Sbff:s övriga fordonspark. Visa upphandlingen »