2023-10-23   Projektledning och arbetsplatsstrateg inom lokalförsörjning (Polismyndigheten)
Polismyndigheten har behov av projektledningstjänster i olika omfattning och i enlighet med vad som beskrivs i detta underlag. Ramavtalet omfattar projekt i hela Sverige. Detta ramavtal omfattar följande tekniska konsulter: • Senior projektledare • Projektledare • Biträdande projektledare • Arbetsplatsstrateg Visa upphandlingen »
2023-10-23   Arkitekttjänster och tillgänglighetskonsult inom lokalförsörjning (Polismyndigheten)
Polismyndigheten och Kriminalvården har behov av arkitekttjänster i olika omfattning och i enlighet med vad som beskrivs i detta underlag. Ramavtalet omfattar projekt i hela Sverige. Detta ramavtal omfattar tjänsterna: • Uppdragsansvarig arkitekt större projekt • Uppdragsansvarig arkitekt • Handläggande arkitekt • Medverkande arkitekt/byggnadsingenjör • Uppdragsansvarig arkitekt med laboratoriekunskap (option) • Handläggande arkitekt med laboratoriekunskap (option) • Uppdragsansvarig … Visa upphandlingen »
2023-09-12   Tekniska konsulter, projektering, utredning, tillstånd, risk- och sårbarhetsutredningar och periodiska besiktningar... (Laholmsbuktens VA AB)
Upphandlingen ska resultera i avtal som omfattar successiva avrop av konsulttjänster under avtalsperioden inom följande konsultområden: DEL 1 - Process/Anläggning (Projektering, Utredning,LCC, LCA) DEL 2 - Miljötekniska undersökningar inkl miljötillståndsansökningar. Risk- och sårbarhetsutredningar och periodiska besiktningar, VA (Utredning, Upprätta miljötillståndsansökningar, Utföra besiktningar och riskanalyser) Visa upphandlingen »
2023-09-01   Ramavtal konsulttjänster projektörer för yttre VA, markbyggnad, trafik, el och dagvatten (Kungälvs kommun)
Upphandlingen är ett ramavtal för konsulttjänster projektering utifrån rådande trafiksituation avseende fackområdena yttre VA, markbyggnad, trafik, el och dagvatten för Kungälvs kommun. Avtal kommer tecknas med maximalt fem (5) leverantörer. Avrop med ett uppskattat värde upp till 800 000 kr sker genom rangordning. Konsulterna är rangordnade och den nedan som är nummer ett får frågan om uppdrag först. Tackar denne nej inom tidsatt tid går uppdraget vidare till konsult nummer två och så vidare. Konsult … Visa upphandlingen »
2023-08-11   Tekniska konsulter för Broteknik (Tranås kommun)
Upphandling av ramavtal för tekniska konsulttjänster inom projektering och besiktning av broar och dylika byggnadsverk. AUA.21 Översiktlig information om objektet Tranås kommun avser att genom denna upphandling teckna ramavtal för tekniska konsulter inom området broteknik. Upphandlingen omfattar bedömning/inspektion av renoveringsbehov, projektering och byggledning vid renovering av broar/tunnlar och vid anläggning av nya broar. Arbeten som kan vara aktuella inom ramavtalet är att ta fram underlag för … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bjerking AB STRUCTOR BRO OCH ANLÄGGNING MALMÖ AB WSP Sverige AB
2023-08-03   Filtersteg Flyfallet Vattenverk (Filipstads kommun)
Denna upphandling avser en totalentreprenad med samarbetsform partnering. I upphandlingen ingår fyra olika delar "Nytt filtersteg", "Renovering av befintliga långsamfilter", "Renovering högreservoar", "Dubblering råvattenledning". Entreprenaden/entreprenaderna genomförs per huvuddel men där samordningseffekter ska tillvaratas mellan delarna. Entreprenaden/entreprenaderna är indelade i en faser. Se ytterligare information i upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: NCC Sverige AB
2023-06-27   Ramavtal avseende byggadministrativa tjänster (Statens fastighetsverk)
Intresserade inbjuds här att lämna anbud i upphandling av byggadministrativa tjänster. Avtalsstart höst 2023. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bylero AB Forsen Aktiebolag Frank Projektpartner AB Plan Projektpartner Stockholm AB Sigma Civil AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB WSP Sverige AB
2023-06-15   Förhyrning av BmSS-boende (Trelleborgs kommun)
Trelleborgs kommun bjuder in till anbudsgivning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Eirhem AB
2023-06-15   Upphandling Konsultuppdrag Ringsjöskolan i Höör (Höörs Fastighetsaktiebolag)
OBS: Föregående referensnummer 20221103. Inga underlag har reviderats mellan denna upphandlingen och upphandlingen med föregående referensnummer: 20221103. Upphandling av Konsultuppdrag för disciplinerna Arkitekt, Byggkonstruktion, VVS, EL, Akustik, Tillgänglighet, Brand och Miljö avseende Ombyggnad och mindre tillbyggnad av Ringsjöskolan i Höör. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Briab - Brand & Riskingenjörerna AB INTEC Väst AB LINK arkitektur AB Origo arkitekter Aktiebolag Sitowise Sverige AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB
2023-06-12   Banunderbyggnad: Inspektion och expertstöd (Region Stockholm, Trafiknämnden)
Trafikförvaltningen avser att genom denna förfrågan upphandla ett Ramavtal för tekniska konsulter inom banunderbyggnad (”Ramavtal”) med två verksamhetsområden, konstbyggnad respektive berg. Verksamheten avseende trafikförvaltningens underhåll av anläggningar och byggnadsverk är mångfacetterad, komplex och resurskrävande. Ni inbjuds härmed att lämna intresse för att delta i upphandlingen. Visa upphandlingen »
2023-06-02   Tekniska konsulttjänster - Antikvariska konsulter (Göteborgs stad Inköp och upphandling)
Ramavtalet omfattar Tekniska konsulttjänster - Antikvariska konsulter. Uppdragen kräver gedigen utbildning och erfarenhet inom b.la byggnadsvård/kulturmiljövård samt att man är sakkunnig avseende kulturvärden och miljöer med särskilda bevarandeintressen som kräver byggnadsantikvariska insatser. Obs! Denna upphandling är en följd av att tidigare upphandling på samma område har avbrutits. Avtalstecknande i denna upphandling är villkorat av att avbrytandebeslutet får laga kraft. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Acanthus arkitektur och kulturvård AB AIX Arkitekter AB Antiquum AB AU Kulturmiljö AB Lindholm Restaurering AB Norconsult AB Restaurera Sverige AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB Varsamt AB WSP Sverige AB
2023-06-02   Konsultjänster och beställarstöd vid asfaltsbeläggningar och anläggningsarbeten (Kungsbacka kommun)
Upphandlingen omfattar konsulttjänster och beställarstöd vid upphandling och genomförande av ramavtal för asfaltsbeläggningar och anläggningsarbeten enligt upphandlingsdokument med bilagor. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Svensk Beläggningstjänst AB
2023-05-30   Projektorganisation inför uppförandet av ny skola samt ny sim,- och bowlinghall i Örkelljunga kommun (Örkelljunga kommun)
Denna upphandling avser avtal avseende 3 stycken konsulttjänster knutna till följande uppdrag inom Örkelljunga kommun: Konsultuppdrag 1: Beställarstöd inför uppförandet av en ny skola. Konsultuppdrag 2: Beställarstöd inför uppförandet av en ny sim,- och bowlinghall. Konsulttjänsterna är:1. Byggprojektledare2. Byggkalkylator3. Miljökonsult Beställaren kommer att teckna avtal med en (1) leverantör som kan erbjuda resurskapacitet för samtliga 3 konsultroller för genomförande av båda projekten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: CA consultadministration AB
2023-05-19   Ramavtal - Tekniska konsulter inom Mark/Gata, Trafik och Landskap (Örkelljunga kommun)
Uppdraget innebär att utföra projektering och utredning samt upprätta kompletta bygghandlingar för anläggningsarbeten av byggnadsverk och miljöer i Örkelljuna kommuns gatumiljöer, i trafiknätet, inom parkområden samt till uppdrag inom kommande exploateringsområden. Uppdrag kan omfatta utredningsskede, bygghandlingsskede och/eller förvaltningsskede. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Projkon Sverige AB Sweco Sverige AB SWECSA AB
2023-05-19   Partneringkonsulter (Ulricehamns kommun)
Upphandlingen omfattar ramavtal för successivt avrop av konsulttjänster för stöd inom partnering- & samverkansprojekt, s.k. partneringkonsult i Ulricehamns kommun. AUA.12 Beställare Ulricehamns kommun org.nr 212000-1579, byggprojektledare. AUA. 21 Översiktlig information om objektet Upphandlingen omfattar ramavtal för successivt avrop av konsulttjänster för stöd inom partnering- & samverkansprojekt, s.k. partneringkonsult. Leverantören väntas utföra tjänster åt kommunen vid kommande entreprenader inom … Visa upphandlingen »
2023-05-16   Ramavtal Tekniska Konsulter Anläggning 2024-2027 (Upplands Väsby kommun)
Tekniska konsulttjänster för anläggningsarbeten. Visa upphandlingen »
2023-05-12   Produktionsledare Bygg, Beställarstöd- Hässleholms sjukhus- Forth (Region Skåne, Regionfastigheter)
Arbetets huvudsyfte/huvuduppdrag: Vara Regionfastigheters projektledare behjälplig som byggproduktionsledare. Som byggproduktionsledare för byggprojektets produktion säkerställa att alla förekommande byggaktiviteter, installationer och sidoentreprenader tex medicinsk utrustning följer gemensam projektplan. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweco Sverige AB
2023-05-08   Projektorganisation till om- och nybyggnation av Dalheimers hus (Göteborgs Stad, Stadsfastighetsförvaltningen)
Dalheimers Hus som togs i bruk 1974 är i stort behov av renovering. I samband med det gör förvaltningen en översyn och vissa förändringar av husets innehåll. Huset ska renoveras från grunden. Detta innebär att befintliga väggar, ytskikt och installationer ska göras om i sin helhet, dock ska ej konstruktionsbetong eller stomdelar bytas ut (betongrent). Huset är KA märkt. Beställaren söker tre roller. 1. En projekteringsledare 2. En projekt- och byggledare 3. En biträdande projekt- och byggledare Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Karlander Konsult AB
2023-04-03   Rot Strategisk Partnering (Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag)
Strategisk partnering gällande rotrenoveringar. Visa upphandlingen »
2023-03-31   Ramavtal konsulttjänster bygglov (Stadsbyggnadskontoret)
Upphandlingen avser konsulter inom bygglov Visa upphandlingen »
2023-03-22   Skadeutredare inom fukt och radon 2023 (Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB))
Denna ramavtalsupphandling avser konsulttjänster i form av Skadeutredare inom fukt och radon. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bengt Dahlgren Stockholm Aktiebolag Polygon Sverige AB Recover Skadeservice AB
2023-02-17   Ombyggnation av Bråstaborg (Sala kommun)
Entreprenaden avser om- och tillbyggnad av förskola om 6 avdelningar. Entreprenören ska på totalentreprenad utreda, projektera och utföra kompletta och fullt färdiga arbeten. Sala kommun, org.nr 212000–2098 är beställare och byggherre under upphandlingsskedet. Efter avslutad upphandling och kontraktstecknande kommer uppdraget i sin helhet att överlåtas till Hemsö Bråstaborg 1 i Sala AB med org.nr: 559351-4416. Visa upphandlingen »
2023-02-14   Västfastigheter/ Vitartes- Inbjudan till Entreprenörsdialog Sahlgrenska Life Hus 2-3 (Västra Götalandsregionen)
Inbjudan till entreprenörsdialog för att informera om objektet, planerat upplägg och erbjuda pot. entreprenörer möjlighet att inkomma med synpunkter på det tänkta upplägget, inför kommande upphandling av Sahlgrenska Life Hus 2-3, Sahlgrenska sjukhuset/Medicinareberget i Göteborg. Dialogen vänder sig i huvudsak till pot. TE, eller konsortier, med erfarenhet, kapacitet och årlig omsättning överstigande 2 500 mnkr. Entreprenaden avses upphandlas som en totalentreprenad med fast pris med indexreglering. Visa upphandlingen »
2023-02-06   Generalkonsult (Stiftelsen Blekinge Läns Museum)
Ramavtal för generalkonsult med tillhörande discipliner. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Norconsult AB Projektbyggaren Teknik Syd AB
2023-02-03   Konsulter till bygg- och markentreprenader - Byggledare, Projektledare, Kvalitetsansvarig, Besiktningsman (Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB)
Ramavtal för successiva avrop av konsulttjänster avseende bygg- och markentreprenader. Byggledare, Projektledare, Kvalitetsansvarig och Besiktningsman. Visa upphandlingen »
2023-02-02   Resurskonsult Beställarstöd i markledningsfrågor för Projekt Varbergstunneln (Trafikverket Myndighet)
Resurskonsult Beställarstöd i markledningsfrågor för Projekt Varbergstunneln Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: MAY Project support AB
2023-01-30   Skadeutredare inom fukt och radon 2023 (Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB))
Denna ramavtalsupphandling avser konsulttjänster i form av Skadeutredare inom fukt och radon. Visa upphandlingen »
2023-01-20   Hus 20, lokaloptimering plan 4, 5 och 6. Västerviks sjukhus (Region Kalmar Län)
Projektet omfattar Ombyggnation av tre vårdavdelningar inom medicinkliniken i hus 20 på Västerviks sjukhus plan 4,5 och 6. Totalt ca 3900 m2 För uppdraget avses en entreprenadform Partneringsamverkan utifrån framtagen bygghandling, på juridisk grund för utförandeentreprenad i enlighet med AB 04. Med tillägg att PE har ett ökat ansvar och ska medverka aktivt i planering, genomlysning av handlingar och materialval för projektets bästa. Se upphandlingsdokumenten för mer information. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Skanska Sverige ab
2022-12-23   Tekniska konsulter - Mark, projektering (Storfors kommun)
Avsikten med upphandlingen är att teckna ramavtal för konsultuppdrag avseende mark - projektering. Tjänsterna för fackområdet, ska betraktas som avropstjänster med villkoren i ramavtalet som grund. Uppdragens storlek varierar från objekt till objekt men omfattar i huvudsak ny-, om-, eller tillbyggnad av verksamhetslokaler inom förskola, skola, äldreomsorg samt förvaltningsbyggnader. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: MEXL. AB Pontarius AB
2022-12-02   Ramavtal tekniska konsulter och arkitekttjänster (Region Skåne, Regionfastigheter)
Upphandling av ramavtal Tekniska konsulttjänster och arkitekttjänster har till syfte att säkerställa Beställarens behov av byggrelaterade konsulttjänster inom efterfrågade kategorier och enligt givna förutsättningar i förfrågningsunderlaget. Löpande om- och tillbyggnationer planeras för många av de fastigheter som Region Skåne äger idag eller förvärvar under avtalstiden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Bengt Dahlgren Syd AB PE Teknik & Arkitektur AB Ramboll Sweden AB Rejlers Sverige AB Sweco Sverige AB WSP Sverige AB
2022-11-29   Tekniska konsulttjänster Byggnadsfysik (Västra Götalandsregionen)
Västfastigheter upphandlar ramavtal gällande tekniska konsulttjänster byggnadsfysik enligt upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Raksystems Dry-IT AB
2022-11-29   Tekniska konsulttjänster - Antikvariska konsulter, Bebyggelse och Byggnad (Göteborgs stad Inköp och upphandling)
Ramavtalet omfattar Tekniska konsulttjänster för Antikvariska konsulter och är uppdelat på två delområden - Bebyggelse och Byggnad. Visa upphandlingen »
2022-11-11   Ramavtal Konstruktör (Fastighetskontoret)
Ramavtal för tekniska konsulttjänster: konstruktörer Visa upphandlingen »
2022-09-29   Skadeutredare inom fukt och radon 2023 (Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB))
Denna ramavtalsupphandling avser konsulttjänster i form av Skadeutredare inom fukt och radon. Visa upphandlingen »
2022-09-27   Omgivningspåverkan och besiktningar (Västvatten AB)
Besiktning av fastigheter och byggnader i samband med sprängningsarbeten Visa upphandlingen »
2022-09-27   Tekniska Konsulter- Byggledning, byggkonsult, konstruktör etc (Karlshamns kommun)
Karlshamn Kommun har för avsikt att upphandla ett ramavtal avseende byggkonsulttjänster. Syftet är att säkerställa tillgång till resurser och kompetens från externa konsulter vid behov. Tjänsterna kommer huvudsakligen att nyttjas för projektering, utredning och planering vid om-, ny- och tillbyggnationer. I samband med avrop specificeras i vilket skede respektive moment ska utföras. Uppdragen kommer att bestå av olika typer av arbeten inom det aktuella området som rör Beställarens projekt. Upphandlingen … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Projektbyggaren Teknik Syd AB
2022-09-19   Projektering för ombyggnad av Eriksdalsbadet - Byggnadskonstruktör (Fastighetskontoret)
Uppdraget avser framtagande av systemhandling, bygghandling inklusive fortlöpande PM-hantering under produktionsskedet, samt därefter upprättande av relationshandlingar. Fastighetskontorets inriktning är att genomföra projektet som en utförandeentreprenad med utökad samverkan. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: WSP Sverige AB
2022-09-16   Tekniska konsulter - Översiktsplanering och strategi (Laholms kommun)
Upphandlingen avser ramavtal för avrop av tekniska konsulttjänster inom fackområde översiktsplanering och strategi. Visa upphandlingen »
2022-09-14   Flytt av byggnader, gamla Brandstationen och Sjukstugan, Strategisk partnering, 2022-017 (Kiruna kommun)
Som en del i den pågående stadsomvandlingen planerar Kiruna kommun att flytta hela, eller efter projektering i Fas 1, delar av gamla Brandstationen och Sjukstugan till det nya centrumområdet. Uppdraget ska bedrivas som samarbetsprojekt av typen partnering/utökad samverkan. Anbudsgivaren bör inneha erfarenhet/kompetens av likvärdiga entreprenader samt bör ha erfarenhet av samarbetsprojekt för planering av arbetet och framtagande av budget (rikt kostnad) för totalentreprenaden. Visa upphandlingen »
2022-06-20   Upphandling partneringstöd till den tekniska verksamheten (Marks kommun)
Ramavtalet omfattar konsulttjänster för stöd i partneringprojekt, sk. partneringkonsult, samt verka som partneringledare i entreprenader inom Marks kommuns geografiska område. Gäller de entreprenader som avses utföras enligt samverkansformen partnering/utökad samverkan i ABT06 eller AB04. Konsulten ska stödja upphandlingar i samarbete med beställarens upphandlingsorganisation och stötta utsedda projektledare genom avtalets olika stadier. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Klara Arkitekter Urkraft
2022-06-03   Projektledning för ombyggnaden av Stora Östergatan, Ystad kommun (Ystads kommun)
Ystads kommun planerar att under de kommande åren bygga om Stora Östergatan som är ett av Ystads viktigaste stråk för medborgare, näringsidkare och turister. Gatans ombyggnad är i första hand driven av behovet av att byta ut befintlig Va-anläggning som är i dålig kondition och måste åtgärdas. Samtidigt kommer gatans gestaltning, tillgänglighet och logistik att ses över. Ombyggnationen kommer att innefatta arbeten så som utbyte av VA, ytskikt, belysning, möblering och plantering. Visa upphandlingen »
2022-05-18   Teknisk konsult - Byggprojektledare (Aneby kommun)
Uppdraget omfattar projektledning av byggentreprenader och installationer. I uppdraget ingår rådgivning, planering, ledning och samordning av kommunens olika entreprenadprojekt. Omfattning Aneby kommun upphandlar ett ramavtal avseende erfaren byggprojektledare för utförande av bland annat projektledning och rådgivning vid genomförande av entreprenader hos Aneby kommun. Avtalets uppskattade värde under hela avtalstiden inkl. ev. förlängningsklausuler uppgår till 600.000kr. Värdet innebär en uppskattad … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: PLP Projektkonsult Lars Postrup AB Videntes ledning och kommunikation AB
2022-05-02   Ramavtal Byggkonstruktör (Västerviks Bostads AB)
Ramavtal för byggkonstruktörstjänster. ABK 09. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Byggnadstekniska Byrån Sverige AB GHAB Arkitekter & Ingenjörer AB
2022-04-07   Tekniska konsulter - Storkök (Tranemo kommun)
Upphandling av tekniska konsulter inom kompetensområdet storkök. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB RoKK Svenska AB
2022-04-07   Strategisk partnering, förskola i kumla kommun (Kumla kommun)
Aktuellt projekt kommer upphandlas som en strategisk partnering. Kumla Kommun ser ett behov av en ny förskola med option på ytterligare en förskola för att kunna tillgodose skolans behov av lokaler. Ritningar m.m. som tas fram i fas 1 ska vara modell för kommande byggnationer. Dvs den ska utgöra kumlas Koncept för kommande skolor och förskolor. Detta ställer stora krav på flexibilitet och utbyggnads möjligheter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: NA Bygg AB
2022-04-06   Resurskonsult - Specialist husbyggnadsingenjör till projekt Västlänken (Trafikverket)
Upphandling av en resurskonsult i form av specialist husbyggnadsingenjör till projekt Västlänken. Omfattningen av behovet uppskattas till 25 - 35 procent av heltid, behovet kommer att variera över tid. Uppdrag om 2 år med option på förlängning om 1+1 år. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Taito Glas & Bygg AB
2022-03-31   Bemanning av Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör 2022 (Botkyrka kommun)
Ramavtal för Bemanning av bygglovshandläggare/ byggnadsinspektör Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Public People AB
2022-03-21   Ramavtal Tekniska konsulter 2022 - Hus VVS (Bodens kommun)
Konsultuppdraget avser tjänster för tekniska konsulter inom Hus VVS. Innehåll av kompetensområdet och tjänsten, se uppdragsbeskrivning, handling 07.3. Beställaren har för avsikt att teckna ramavtal med två (2) leverantörer med rangordning med annan fördelningsnyckel av innebörd att 1:an tilldelas ca 70 % och 2:an ca 30 % av avropen. Den procentuella fördelningen sker utifrån det totala värdet i kronor under hela avtalstiden per förvaltning och per bolag. Mindre avvikelser kan förekomma och ska inte … Visa upphandlingen »