2023-10-25   Projekteringsledare, CAD-samordnare, miljösamordnare, installationssamordnare, kontrollansvarig, kalkylator och akustiker (Polismyndigheten)
Upphandlingen omfattar tjänsterna projekteringsledare, CAD-samordnare, miljösamordnare, installationssamordnare, kontrollansvarig, kalkylator och akustiker. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Tekniska konsulter område miljö, geoteknik och hydrogeologi (Arvika kommun)
Upphandlingen avser ramavtal för tekniska konsulter inom miljö, geoteknik och hydrogeologi för Arvika, Eda och Årjängs kommuner. Volymen beräknas uppgå till ca 2 500 000 SEK per år. Ingen volym garanteras. Max tio leverantörer antas per område. Avrop sker genom särskild fördelningsnyckel alt förnyad konkurrensutsättning. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Ramavtal Tekniska konsulter - geoteknik (Sala kommun)
Upphandlingen avser konsulttjänster inom geoteknik. Området omfattar konsulttjänster inom utredning, provtagning, analys, åtgärdsförslag och inom området tillhörande tjänster. Visa upphandlingen »
2023-10-17   CCS Slite - Carbon Capture Unit (Heidelberg Materials Cement Sverige AB)
Heidelberg Materials plans to establish a full-scale carbon capture, liquefaction and intermediate storage (CCS) facility at its cement plant on Gotland, Sweden. The purpose of this procurement is to enter into FEED contracts with two suppliers. One of the two contractors will later be selected for an EPC contract to deliver and install all CCS equipment. Visa upphandlingen »
2023-10-16   Expertstöd inom hållbarhet (Upphandlingsmyndigheten)
Upphandlingen är indelad i två anbudsområden. Som leverantör är det möjligt att lämna anbud på endast ett eller samtliga områden. Utvärdering och tilldelning samt avtalstecknande kommer att ske separat för varje område. 1. Generell hållbarhetsspecialist 2. Hållbarhetsspecialist med inriktning mot offentlig upphandling Visa upphandlingen »
2023-10-13   Ramavtal Tekniska konsulttjänster för Miljötekniska markundersökningar vid nedlagda deponier (Västerviks kommun)
Denna upphandling gäller ramavtal för konsultuppdrag avseende översiktliga miljötekniska markundersökningar till 6 kommuner inom Kalmar län. Visa upphandlingen »
2023-10-10   Ramavtal Miljökonsulter inom byggprojekt (Locum AB)
Ramavtal avseende miljökonsulter inom byggprojekt. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bjerking AB Ebab i Stockholm AB Raksystems Dry-IT AB Ramböll
2023-10-10   Miljöutredningar inomhus- och utomhusmiljö (Botkyrka kommun)
Upphandlingen omfattar ramavtal inom tekniska konsulter avseende miljöutredningar i inomhus- och utomhusmiljö. Upphandlingen är indelade i sju delområden, för mer information se förfrågningsunderlaget. Visa upphandlingen »
2023-09-29   Ramavtal för VA-, gata- och markkonsulter (Staffanstorps kommun)
Staffanstorps kommun har erfarenhetsmässigt ett behov av att få utfört vissa konsulttjänster för projektering av VA, mark och gata, framtagande av förfrågningsunderlag, kostnadskalkyler, arbetsmiljöansvar BAS-P samt utredningar, modelleringar, undersökningar och rådgivning inom VA. För att underlätta upphandlingar av ovan beskrivna tjänster, som ofta till sitt belopp är av mindre värde, avser beställaren att teckna separata ramavtal med tre (3) anbudsgivare inom två kategorier. Visa upphandlingen »
2023-09-29   Ramavtal avseende projektering VA, Gata och park samt Skredsäkring (Stenungsunds kommun)
Ramavtalet är uppdelat i två avtalsområden: - Avtalsområde 1 – Projektering VA, Gata och Park - Avtalsområde 2 – Projektering Skredsäkringsåtgärder Anbudsgivaren kan välja att lämna anbud för ett av avtalsområdena alternativt för båda avtalsområdena. Visa upphandlingen »
2023-09-29   Bentiska habitat enligt Deskriptor 6 (Havs- och vattenmyndigheten)
Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för genomförande av havsmiljöförordningen (SFS 2010:1341). Förordningen grundar sig på havsmiljödirektivet (direktiv 2008/56/EG) och har som mål att uppnå god miljöstatus i svenska havsområden. Målsättningar och tillhörande bedömningar samt åtgärder definieras för elva olika temaområden enligt havsmiljödirektivet, så kallade deskriptorer. Bentiska livsmiljötyper ingår som deskriptor 6 i bilaga 1 till havsmiljödirektivet. I nuläget saknas en robust och regionalt … Visa upphandlingen »
2023-09-20   Funktionsansvarig Arbetsmiljö till MAXIMA (VA SYD)
Uppdraget är ett ramavtal som gäller Funktionsansvarig Arbetsmiljö till programmet. Funktionsansvariges huvudsakliga arbetsuppgift är att säkerställa att programmet uppfyller arbetsmiljölagen samt Arbetsmiljöverkets tillämpliga föreskrifter och förordningar Visa upphandlingen »
2023-09-15   Tekniska konsulttjänster Mörbylånga och Borgholm (Kalmar kommun)
Beställaren avser att upphandla tekniska konsulttjänster för följande kompetensområden: Arkitekt – Bygg Arkitekt- Landskap Gatu,-Park-, Väg,- Mark-, Konstbyggnads- och Anläggningsprojektering Fastighet Byggnadskonstruktion VVS-teknik Energi El,- Tele-, och Datasystem Automation Projekt-/byggledning Geoteknik Miljö/Miljöbyggnad VA-teknik Brandskydd Akustik Fukt-mätningar/utredningar Natur/Naturvård/Vattenvård Visa upphandlingen »
2023-09-15   Konsulttjänster för projektering, byggarbetsmiljösamordning och byggplatsuppföljning inom muddringsprojekt (Sjöfartsverket)
Sjöfartsverket upphandlar ramavtal för projektering, byggarbetsmiljösamordning och byggplatsuppföljning inom muddringsprojekt. Behovet av konsultstöd i dessa projekt är främst i projekterings- och utredningsfasen, men Sjöfartsverket har även behov av stöd under upphandling och genomförandefasen. Sjöfartsverket upphandlar konsultstöd i dessa projekt med fokus på projekterings- och utredningsfasen, men har även behov av stöd under upphandling och genomförandefasen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KFS Anläggningskonstruktörer Aktiebolag Port Engineering Göteborg AB
2023-09-15   Upphandling av hållbarhetskonsulter (Kommuninvest i Sverige Aktiebolag)
Kommuninvest bjuder härmed in till anbudsinlämning avseende upphandling av hållbarhetskonsulter som kan bistå med följande: 1) Implementera ett systematiskt arbetssätt/metod för att beräkna finansierade växthusgasutsläpp 2) Stöd gällande tolkningar och hantering av rapporteringskrav i enlighet med den lagstiftning för hållbarhetsrapportering som träffar beställaren när denna klassas som ett stort bolag enligt CSRD med tillhörande standarder, förordningar och delegerade akter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ernst & Young Aktiebolag
2023-09-12   Tekniska konsulter, projektering, utredning, tillstånd, risk- och sårbarhetsutredningar och periodiska besiktningar... (Laholmsbuktens VA AB)
Upphandlingen ska resultera i avtal som omfattar successiva avrop av konsulttjänster under avtalsperioden inom följande konsultområden: DEL 1 - Process/Anläggning (Projektering, Utredning,LCC, LCA) DEL 2 - Miljötekniska undersökningar inkl miljötillståndsansökningar. Risk- och sårbarhetsutredningar och periodiska besiktningar, VA (Utredning, Upprätta miljötillståndsansökningar, Utföra besiktningar och riskanalyser) Visa upphandlingen »
2023-09-07   Skönadalsdammen (Trafikverket Myndighet)
Uppdämning av Skönadalsdammen Visa upphandlingen »
2023-09-04   Ramavtal tekniska konsulter mark- och anläggning Kat. A 2024-2027 (Upplands Väsby kommun)
Upplands Väsby kommun avser att upphandla tekniska konsulttjänster inom mark- och anläggningsområdet. Ramavtalet innehåller sju (7) olika kategorier (A1 till A7): A1. Översiktsplaner, program och detaljplaner A2. Miljökonsekvensbeskrivningar och utredningar inom miljöområdet A3. Utredningar inom social hållbarhet, t.ex. social konsekvensanalys, barnkonsekvensanalys, dialogprocesser, platsanalyser och processledning. A4. Kulturmiljöanalyser och kulturkonsekvensbeskrivningar. A5. Utredningar inom … Visa upphandlingen »
2023-09-04   Ramavtal - Klimatkompensationstjänster (Akademiska Hus Aktiebolag)
Upphandling avseende klimatkompensationstjänster och handel med utsläppsrätter. Förutsättningar för uppdraget Syftet med upphandlingen är att tillgodose Beställarens behov av klimatkompensationstjänster och handel av utsläppsminskningsenheter. Allmän beskrivning Beställaren genomför i dagsläget klimatkompensationsåtgärder i form av köp av utsläppsminskningsenheter som en tillfällig åtgärd att minimera klimatpåverkan tills dess att reella minskningar i det egna arbetet kan uppnås. Beställaren har … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: 2050 Consulting AB
2023-09-01   Teknisk konsult för utredning och projektering av nytt reningssteg (Nodra AB)
Teknisk konsult för utredning och projektering av nytt kvävereningssteg och efterpolering. Visa upphandlingen »
2023-08-16   Ramavtal Fuktsakkunnig (Lejonfastigheter AB)
Denna upphandling avser Ramavtal Fuktsakkunnig. Beställaren avser att teckna ramavtal med två (2) Konsulter. Avrop sker enligt procentuell fördelning. Visa upphandlingen »
2023-07-25   Riskutredning i samband med ny detaljplan för Västervång (Trelleborgs kommun)
Trelleborgs kommun önskar upphandla utredning för att undersöka risken med farligt gods i samband med planläggning, detaljplan för Västervång 2:25 m.fl. (DP 290). Visa upphandlingen »
2023-07-11   Tekniska konsulter - Naturvärdesinventeringar mm (Härryda kommun)
Syfte med upphandlingen är att teckna ramavtal med fler leverantörer som kan tillhandhålla konsulter med god kvalitet under hela avtalsperioden, för att tillgodose löpande behov av konsultuppdrag gällande naturvärdesinventeringar, fördjupade artinventeringar och artskyddsutredningar med mera för beställarens projekt inom samhällsplanering och byggnation. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Cowi AB Naturcentrum AB Norconsult Sverige AB Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB
2023-07-10   AV-teknik ramavtal (Karolinska Institutet)
KI önskar en god samarbetspartner, med effektiva arbetsrutiner för upphandlingens omfattning, vilket genererar tid- och kostnadsbesparingar. Ramavtalen kommer huvudsakligen användas av KI:s Fastighetsavdelning (FA) i samband med avrop gällande s.k. verksamhetsanpassningar, uppdatering av daterad utrustning, service eller inhyrning av personal enligt ovan. Det kommer förekomma att ett flertal projekt kommer att pågå samtidigt. Ramavtalet ska tillgodose verksamheternas behov enligt beskrivning i uppdragens … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AVS i Sverige AB Informationsteknik Scandinavia AB STV Svenska Tele & Video Konsult Aktiebolag
2023-07-07   Åtgärdsförberedande utredningar i kaolin vid Nisses f.d. kemtvätt i Sibbarp (Sveriges geologiska undersökningar)
SGU efterfrågar åtgärdsförberedande utredningar vid den tidigare kemtvätten. Utredningarna syftar till att klargöra åtgärdsbehovet och förutsättningarna på platsen inför projektering. Uppdraget framgår i detalj av AUC.1. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Wescon Miljökonsult AB
2023-07-07   Miljökonsult LCA-analys och EEIO-analys (Upphandlingsmyndigheten)
Miljökonsult för LCA-analys och EEIO-analys Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Miljögiraff AB
2023-07-07   Konsultuppdrag för genomförandet av Kävlingeåns vattenvårdsprogram 2024-2027 (Lunds kommun)
Endast för orientering: Kommuner och organisationer i Kävlingeåns avrinningsområde samarbetar om vattenvårdande åtgärder genom ett vattenvårdsprogram som konsulten genomför. Målen med programmet är att öka landskapets vattenhållande förmåga, minska övergödning samt öka möjligheterna till rekreation och biologisk mångfald. Åtgärderna i åtgärdsprogrammet består av vattenvårdsåtgärder såsom anläggning av t.ex våtmarker, bevattningsdammar och vattendragsrestaurering. Visa upphandlingen »
2023-07-06   Ringsjöledning 3 (Sydvatten Aktiebolag)
Sydvatten behöver bygga en tredje dricksvattenledning ut från Ringsjöverket för att tackla nya utmaningar och framtidens behov i delägarkommunerna. Ledningen kommer behöva korsa trafikverksvägar, vattendrag och en järnväg. Sydvatten önskar nu handla upp konsult som projekterar och tar fram ett förfrågningsunderlag denna ledning. Ersättning för lämnande av anbud utgår ej. Visa upphandlingen »
2023-07-03   Samhällsbyggnadskonsulter (Region Halland)
Upphandling omfattar konsultuppdrag inom Region Hallands verksamhetsområde "Samhällsplanering" där bland annat samhällsbyggnad, kollektivtrafik, infrastruktur, externt miljö- och klimatarbete, energi och bredband ingår. Konsulter kommer att anlitas för både kortare och längre uppdrag. De flesta uppdrag, oavsett område, kommer att ligga på ca 50 till 200 timmar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Bouvier Sverige AB Radar Arkitektur & Planering AB Rådhuset Arkitekter AB Ramboll Sweden AB Trivector Traffic AB WSP Sverige AB
2023-06-29   Tekniska konsulter inom miljökonsekvensbeskrivningar (Karlstads kommun)
Dnr KS-UH/2023:41 Anbud ska vara beställaren tillhanda senast 2023-08-31 Kort beskrivning Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster inom samhällsbyggnadssektorn för utförande av uppdrag av varierande storlek. Konsulttjänsterna avses att avropas i olika skeden från förstudier och förprojektering till utbyggnadsskedet. Upphandlingen innefattar konsultkategorin MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGAR och ANMÄLNINGAR enligt MB. AUB.24 Sista dag för A att ställa frågor är den 2023-08-18 AUB.24 B kommer inte … Visa upphandlingen »
2023-06-28   Tekniska konsulter (Hylte kommun)
Hylte kommun och Bostadsstiftelsen Hyltebostäder upphandlar tekniska konsulter. Upphandlingen består av 13 teknikområden och anbud kan lämnas på ett eller flera teknikområden. Visa upphandlingen »
2023-06-21   Ramavtal Tekniska konsulter - Malung-Sälens kommun (Malung-Sälens kommun)
Ramavtal för att täcka Malung-Sälens kommuns behov av tekniska konsulter för följande teknikområden: - Byggkonsult - Mark-/Anläggningskonsult (VA, Väg mm) - Elkonsult, exklusive säkerhetsanläggningar - VVS-konsult - Brandkonsult - Styr & Övervakningskonsult - Energikonsult - Miljökonsult - Buller- och vibrationskonsult - Riskkonsult Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB agnasARK AB Bengt Dahlgren Brand & Risk AB Briab - Brand & Riskingenjörerna AB Bygg-Teknik i Malung AB EGK Elteknik Firetech Engineering Emron AB Hansa vibrations & omgivningskontroll AB Henrik Adolfssons Ingenjörsbyrå AB Ingenjörsgruppen Ståhlkloo Aktiebolag INTEC Dalarna AB Metron Miljökonsult AB PE Teknik & Arkitektur AB Red Fire Engineers Sweden AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB Westberg Vibrations- och Omgivningskontroll AB WSP Sverige AB
2023-06-20   Buller och vibrationsutredningar (Lunds kommun)
Upphandlingen avser ett ramavtal för tekniska konsulttjänster för buller- och vibrationsmätningar Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB EnSuCon AB Tyréns Sverige AB
2023-06-16   Funktionsansvarig Miljö till Hållbar avloppsrening (VA SYD)
Funktionsansvarig Miljö planerar och leder funktionen samt ansvarar för att ta fram funktionens funktionsbeskrivning och funktionsplan samt att hålla dessa uppdaterade. Visa upphandlingen »
2023-06-09   Upphandling Konsultuppdrag Ringsjöskolan i Höör (Höörs Fastighetsaktiebolag)
Upphandling av Konsultuppdrag för disciplinerna Arkitekt, Byggkonstruktion, VVS, EL, Akustik, Tillgänglighet, Brand och Miljö avseende Ombyggnad och mindre tillbyggnad av Ringsjöskolan i Höör. Visa upphandlingen »
2023-05-30   Projektorganisation inför uppförandet av ny skola samt ny sim,- och bowlinghall i Örkelljunga kommun (Örkelljunga kommun)
Denna upphandling avser avtal avseende 3 stycken konsulttjänster knutna till följande uppdrag inom Örkelljunga kommun: Konsultuppdrag 1: Beställarstöd inför uppförandet av en ny skola. Konsultuppdrag 2: Beställarstöd inför uppförandet av en ny sim,- och bowlinghall. Konsulttjänsterna är:1. Byggprojektledare2. Byggkalkylator3. Miljökonsult Beställaren kommer att teckna avtal med en (1) leverantör som kan erbjuda resurskapacitet för samtliga 3 konsultroller för genomförande av båda projekten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: CA consultadministration AB
2023-05-25   Tekniska konsulter, Geoteknik och miljötekniska markundersökningar (Båstads kommun)
Välkommen att lämna anbud på Tekniska konsulter inom området geoteknik och miljötekniska markundersökningar. Mer information finns i upphandlingsdokumentet nedan. Visa upphandlingen »
2023-05-23   Miljö-/livsmedelsinspektör Ramavtal (Melleruds kommun)
Upphandlingen avser att leda till ramavtal med leverantörer som omfattar bemanningstjänster för tillfällig inhyrning; avseende nedanstående yrkeskategorier -Livsmedelsinspektör -Miljöinspektör område tillsyn miljöbalken -Miljöinspektör tillsyn miljöbalken, specialområde förorenad mark Beställarna ska kunna avropa personal för längre och kortare tid. Behovet finns i första hand vid arbetstoppar, sjukfrånvaro eller annan frånvaro av ordinarie personal. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Public People
2023-05-23   Miljötekniska konsulter, mark och byggnad (Futurum Fastigheter i Örebro AB)
Futurum fastigheter i Örebro AB inbjuder till anbudsgivning vid upphandling ar ramavtal miljötekniska konsulter inom följande delområden: A. Markmiljö B. Miljöinventering Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Relement Miljö Väst AB Structor Miljöteknik AB Tyréns Sverige AB Västsvenska Miljökonsult AB
2023-05-19   Ramavtal - Tekniska konsulter inom Mark/Gata, Trafik och Landskap (Örkelljunga kommun)
Uppdraget innebär att utföra projektering och utredning samt upprätta kompletta bygghandlingar för anläggningsarbeten av byggnadsverk och miljöer i Örkelljuna kommuns gatumiljöer, i trafiknätet, inom parkområden samt till uppdrag inom kommande exploateringsområden. Uppdrag kan omfatta utredningsskede, bygghandlingsskede och/eller förvaltningsskede. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Projkon Sverige AB Sweco Sverige AB SWECSA AB
2023-05-16   Tekniska Konsluter - Miljöbedömningar samt andra miljö- och klimatutredningar (Karlshamns kommun)
Karlshamn Kommun avser att genom upphandlingen täcka behovet av kompetens inom strategiska miljöbedömningar för planer och program i enlighet med 6 kap miljöbalken och tillhörande förordningar. Upphandlingen omfattar även andra miljöutredningar som kan behöva tas fram kopplat till planer och program, t ex rörande klimatpåverkan/klimatanpassningsåtgärder samt grönplanåtgärder och ekosystemtjänster. Upphandlade myndighet avser vidare att genom upphandlingen täcka behovet av ett brett miljötekniskt … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF infrastructure AB Sweco Sverige AB
2023-05-16   Ramavtal för konsulttjänster, miljöbedömningar inklusive MKB för planer, program och projekt (Lerums kommun)
Upphandlingsdokumentet avser ramavtal för konsulttjänster, för strategiska miljöbedömningar och specifika miljöbedömningar inklusive miljökonsekvensbeskrivningar för planer, program och projekt. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Cowi AB Iterio AB Norconsult AB
2023-05-12   TK Buller och vibrationer (Örnsköldsviks kommun)
Örnsköldsviks kommun tillsammans med Övik Energi och Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB upphandlar ramavtal avseende Tekniska konsulter Buller och Vibration för successiva avrop under ramavtalsperioden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nitro Consult Aktiebolag
2023-05-11   Ramavtalsupphandling miljökonsulttjänster (Norrköpings Hamn AB)
Norrköpings Hamn AB upphandlar ramavtal vilket omfattar miljökonsulttjänster. Beställaren avser att ingå ramavtal med maximalt två (2) konsulter inom anbudsområdet för avropsformen förnyad konkurrensutsättning, förutsatt att samtliga obligatoriska krav uppfylls. Avtal berättigar inte automatiskt till uppdrag, utan reglerar endast villkoren för uppdragen. Visa upphandlingen »
2023-05-04   Stocka fd sågverk Åtgärdsförberedelser och projektering (Sveriges Geologiska Undersökning)
Upphandlingen omfattar konsulttjänst för åtgärdsförberedelser och projektering inför genomförandet av saneringsåtgärder vid Stocka fd sågverk. Ytterligare information om upphandlingsföremålet finns att tillgå i upphandlingsdokumentet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Structor Norr AB
2023-04-24   Miljöbyggnadskonsult (Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB)
AB Eidar och Kraftstaden Fastigheter ABs samlade behov utav konsulttjänster gällande miljöbyggnad. Visa upphandlingen »
2023-04-21   Ramavtal konsulter för Naturmiljö (Umeå kommun)
Umeå kommun agerar inköpscentral och upphandlar ramavtal avseende konsulter inom området Naturmiljö för Umeå kommun och de som är anslutna till inköpscentralen i enlighet med förfrågningsunderlag. Upphandlingen avser successiva avrop. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB
2023-04-19   Upphandling av ramavtal konsulttjänster (Höganäs kommun)
Upphandlingen omfattar att för Höganäs kommuns med dotterbolagen AB Höganäshems och Höganäs Energi ABs räkning utföra konsulttjänster inom följande konsultkategorier: Besiktningsuppdrag, projektledning, projektering o utredningar, bygg, el/data, ventilation/styr, vs, utemiljö/VA-gata, markexploatering, VA-anläggning, konstruktion bygg samt miljöteknik. Visa upphandlingen »
2023-04-19   Carbon Capture and Conditioning Plant (Öresundskraft AB)
Öresundskraft is procuring a CCC Plant for its waste inciniration plant. The work includes FEED and EPC for an complete installation under a partnering agreement. Visa upphandlingen »