Upphandlingar: Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad i Sverige

2023-11-17   För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad inklusive BPU för väg 225 Slättmalm inom Botkyrka kommun (Trafikverket Myndighet)
För upprättande av förfrågningsunderlag inklusive BPU för utförandeentreprenad väg 225 Slättmalm inom Botkyrka kommun Visa upphandlingen »
2023-11-15   E22 Bälö-Gladhammar, BPU (Trafikverket Myndighet)
Projektet avser BPU för en sträcka på ca 16 km som ska mötessepareras i befintlig sträckning. Visa upphandlingen »
2023-11-13   Konsultstöd för Underhålls verksamhet för övervakning och styrning av vägtrafik – område Trafik (Trafikverket Myndighet)
Konsultstöd för Underhålls verksamhet för övervakning och styrning av vägtrafik – område Trafik Option 2 + 2 år Visa upphandlingen »
2023-11-10   PLno E4 viltpassage Håknäskälen, Planläggningsprocess, Bygghandling (Trafikverket Myndighet)
Projektering omfattar framtagande av bygghandling inkl vägplan (planläggningsprocess) för ny Faunabro på E4:an vid Håknäskälen. Skede samrådsunderlag har genomfört internt av Trafkverket, uppdraget startar med samrådshandling. Projekteringen sker paralellt med vägplanen. Väg: E4 Kommun: Nordmaling Kommun Län: Västerbottens län. Annonsering : V46 eller V47 Visa upphandlingen »
2023-11-01   Byggledning Vägmarkering inom Västerbottens län (Trafikverket Myndighet)
Byggledning vägmarkering Västerbottens län. Avser en (1) byggledare ca 600 h/år och en (1) biträdande byggledare ca 400 h/år. Kontraktstid 1+1+1+1 år. Visa upphandlingen »
2023-10-31   Delprojektledare för projekt E10 delen Morjärv-Svarbyn i Norrbottens län (Trafikverket Myndighet)
Uppdraget som delprojektledare innebär att bistå projektledaren i genomförandet av projektet E10 Morjärv-Svartbyn. Det ingår i delprojektledarens uppgift att se till att projektet genomförs, följs upp och avslutas utifrån beslutad omfattning och inom beslutad tids- och kostnadsram. Visa upphandlingen »
2023-10-24   Projektering av mätplatser för trafiksäkerhetskameror ATK (Trafikverket Myndighet)
Projektering av mätplatser för trafiksäkerhetskameror ATK Visa upphandlingen »
2023-10-24   Projektering av mätplatser för trafiksäkerhetskameror ATK (Trafikverket Myndighet)
Projektering av mätplatser för trafiksäkerhetskameror ATK Visa upphandlingen »
2023-10-20   v583 Iggesund-Hudiksvall GCM-väg, Bygghandling (Trafikverket Myndighet)
Åtgärden omfattar framtagande av bygghandling för en belyst gång-, cykel- och mopedväg längs väg 583 mellan Iggesund och Hudiksvall. GCM-vägen ska ansluta till den kommunala GCM-vägen vid korsningen Simbadsvägen/Stora vägen i Iggesund och avslutas vid Idenorsvägen i Hudiksvall. Visa upphandlingen »
2023-10-20   VA och vägkonsult- ramavtal (Tanums kommun)
AUA.12 Byggherrens och beställarens ombud Sten-Anders Olsson, Förvaltningschef Tekniska förvaltningen Epost: sten-anders.olsson@tanum.se tel: 0525-18 000 Visa upphandlingen »
2023-10-20   Produktionsplanering (Trafikverket Myndighet)
Produktionsplanering inom två projekt: Mötesplats Nacka respektive E4/E20 Hallunda- Fittja. Visa upphandlingen »
2023-10-16   Konsulttjänst och beställarstöd för beläggningsarbeten (Botkyrka kommun)
Denna upphandling avser konsulttjänster med specialistkompetens avseende beställarstöd vid upphandling och förvaltning av ramavtal för asfaltsbeläggningar och anläggningsarbeten. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Resurskonsult Specialist slussteknik och dammsäkring projekt Slussar Trollhätte kanal (Trafikverket Myndighet)
Specialist slussteknik och dammsäkring till projekt Slussar i Trollhätte kanal. Visa upphandlingen »
2023-10-12   Ramavtal-Trafikkonsulter inom trafikplanering (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen omfattar stadsbyggnadsförvaltningens behov av trafikkonsulttjänster inom 7 olika inriktningsområden, genom ramavtal för löpande avrop. Beräknad avtalsstart är den 15 januari 2024 och 2 år, med möjlighet till förlängning om 1+1 år. Visa upphandlingen »
2023-10-11   Resurskonsulter inom bergteknik Stockholm eller Göteborg inom vägsystem (Trafikverket Myndighet)
Resurskonsluter inom bergteknik Stockholm eller Göteborg inom vägsystem Visa upphandlingen »
2023-10-10   Miljöutredningar inomhus- och utomhusmiljö (Botkyrka kommun)
Upphandlingen omfattar ramavtal inom tekniska konsulter avseende miljöutredningar i inomhus- och utomhusmiljö. Upphandlingen är indelade i sju delområden, för mer information se förfrågningsunderlaget. Visa upphandlingen »
2023-10-05   Resurskonsult Projekteringsledare projekt Slussar Trollhätte kanal (Trafikverket Myndighet)
Projekteringsledare till projekt Slussar i Trollhätte Kanal Visa upphandlingen »
2023-10-04   Projekt Malmporten i Luleå - konsulter för byggplatsuppföljning (Sjöfartsverket)
Sjöfartsverket och Luleå hamn AB upphandlar ramavtal med leverantörer som ska tillhandahålla konsulter för byggplatsuppföljning för genomförandet av Projekt Malmporten. Konsultorganisationen för byggplatsuppföljning ska bestå av byggledare, projektingenjörer, sakkunnig sprängningsarbeten, KMA-samordnare samt besiktningsman, Sjöfartsverket och Luleå hamn AB genomför projekt Malmporten gemensamt. Upphandlingsföremål Sjöfartsverket och Luleå hamn AB gör en gemensam upphandling av ramavtal med rangordnade … Visa upphandlingen »
2023-09-29   Ramavtal avseende projektering VA, Gata och park samt Skredsäkring (Stenungsunds kommun)
Ramavtalet är uppdelat i två avtalsområden: - Avtalsområde 1 – Projektering VA, Gata och Park - Avtalsområde 2 – Projektering Skredsäkringsåtgärder Anbudsgivaren kan välja att lämna anbud för ett av avtalsområdena alternativt för båda avtalsområdena. Visa upphandlingen »
2023-09-28   Objektspecifik - bärighetsberäkning av Nya Svinesundsbron (Trafikverket Myndighet)
Uppdraget avser bärighetsberäkning och kontrollberäkning av Nya Svinesundsbron, konstruktionsnummer 14-1319-1, över Idefjorden på väg E6. Visa upphandlingen »
2023-09-25   Generalkonsult projektering överföringsledning Vävra-Marstrand (Kungälvs kommun)
Eftersom Marstrands ARV ska avvecklas på sikt behövs nya överföringsledningar för att koppla samman Marstrand med Kungälvs mer centrala ledningsnät se handling 7.2 Bilaga 1 - Projektområde, Översikt. Uppdraget är en detaljprojektering av nya vatten och avloppsledningar för projektet ÖFL Vävra - Marstrand Etapp 1, 2 och 3 se handling 7.3 Bilaga 2 Etappindelning. Överföringsledningarnas anslutningspunkt i Vävra framgår enligt handling 7.6 WSP bilaga 1 inkl. kommentarer. Överföreningsledningarna ska … Visa upphandlingen »
2023-09-22   LV 519 Räng Sand och Kämpinge by, Konsult, Vellinge kommun i Skåne län (Trafikverket Myndighet)
Tätorts- och dagvatten åtgärder på LV 519. FFU för utförandeentreprenad samt BPU på option. Visa upphandlingen »
2023-09-15   Tekniska konsulttjänster Mörbylånga och Borgholm (Kalmar kommun)
Beställaren avser att upphandla tekniska konsulttjänster för följande kompetensområden: Arkitekt – Bygg Arkitekt- Landskap Gatu,-Park-, Väg,- Mark-, Konstbyggnads- och Anläggningsprojektering Fastighet Byggnadskonstruktion VVS-teknik Energi El,- Tele-, och Datasystem Automation Projekt-/byggledning Geoteknik Miljö/Miljöbyggnad VA-teknik Brandskydd Akustik Fukt-mätningar/utredningar Natur/Naturvård/Vattenvård Visa upphandlingen »
2023-09-15   E4 delen förbi Skellefteå, vägplan (Trafikverket Myndighet)
Vägplan E4 delen förbi Skellefteå Visa upphandlingen »
2023-09-12   Konsulttjänster samhällsplanering (Töreboda kommun)
Upphandlingen avser tecknande av ramavtal med tre leverantörer, om så många kvalificeras, för tillhandahållande av konsulttjänster avseende samhällsplanering till Töreboda kommun. Visa upphandlingen »
2023-09-11   Ramavtal bro- och tunnelunderhåll (Uppsala kommun)
Ramavtal för successiva avrop av bro- och tunnelunderhåll. Uppsala kommun har ca 130 st broar som kräver underhåll. Detta ramavtal innebär att vara ett stöd till kommunens arbete med att underhålla stadens broar, samt utföra en del praktiska underhåll och mindre reparationer. Exempel på arbeten är: Spolning/Rengöring Reparationer av brofogar Lagning av betong samt framtagande av underlag och förslag på åtgärder. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Upplands Bro & Betong AB
2023-09-07   Skönadalsdammen (Trafikverket Myndighet)
Uppdämning av Skönadalsdammen Visa upphandlingen »
2023-09-06   Överföringsledning Kallinge (Ronneby Miljö och Teknik AB)
Ronneby Miljö och Teknik AB upphandlar Utbyggnad av överföringsledning från Brantafors i Kallinge genom generalentreprenad. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Asfaltbolaget Sverige AB
2023-09-04   Tekniska konsulter mark- och anläggning kat. B-D 2024-2027 (Upplands Väsby kommun)
Upplands Väsby kommun avser att upphandla tekniska konsulttjänster inom mark- och anläggningsområdet. Ramavtalet innehåller tre (3) olika kategorier (B till D): B. Trafikutredningar C. Huvudprojektledare inom planering och genomförande D. Exploateringsutredningar Upplands Väsby kommun avser att tilldela ramavtal till de tre (3) anbudsgivare med lägst anbudspris per kategori under förutsättning att villkoren i AUB. 5 är uppfyllda. Takvolym: Takvolymen för kategori B är 19 miljoner kronor under hela … Visa upphandlingen »
2023-09-01   Ramavtal konsulttjänster projektörer för yttre VA, markbyggnad, trafik, el och dagvatten (Kungälvs kommun)
Upphandlingen är ett ramavtal för konsulttjänster projektering utifrån rådande trafiksituation avseende fackområdena yttre VA, markbyggnad, trafik, el och dagvatten för Kungälvs kommun. Avtal kommer tecknas med maximalt fem (5) leverantörer. Avrop med ett uppskattat värde upp till 800 000 kr sker genom rangordning. Konsulterna är rangordnade och den nedan som är nummer ett får frågan om uppdrag först. Tackar denne nej inom tidsatt tid går uppdraget vidare till konsult nummer två och så vidare. Konsult … Visa upphandlingen »
2023-09-01   Trafiklinjemålning (Region Gotland)
Region Gotland bjuder in till ramavtalsupphandling för trafiklinjemålning av de vägar och gator som Region Gotland ansvarar för. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Svevia AB (publ)
2023-08-30   Teknisk specialist signalteknik. Två (2) konsulter (Trafikverket Myndighet)
Trafikverket är i behov av två (2) konsulter inom signalteknik som ska verka som beställarstöd och medverka i funktionsutredningar, järnvägsutredning, järnvägsplan, system- och bygghandling samt byggnation fram till för-valtningshandling. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Elektrosignal Infra Sthlm AB
2023-08-28   Teknisk specialist signalteknik. Två (2) konsulter (Trafikverket Myndighet)
Trafikverket är i behov av två (2) konsulter inom signalteknik som ska verka som beställarstöd och medverka i funktionsutredningar, järnvägsutredning, järnvägsplan, system- och bygghandling samt byggnation fram till för-valtningshandling. Visa upphandlingen »
2023-08-25   Vidareutveckling av brokontrollen (Trafikverket Myndighet)
Konsultuppdrag gällande utveckling av de brotekniska specifikationerna för programmet Brokontroll. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweco Sverige AB
2023-08-21   Ramavtal Trafikreglering (Göteborgs stad, Stadsmiljöförvaltningen)
Uppdraget innebär att man i stadsmiljöförvaltningens namn ska utreda trafiksäkerhets- och trafikregleringsfrågor samt i vissa fall presentera dessa i kommunens samrådsforum, Trafiksamrådet. Det ingår även att projektera och upprätta ett beställningsunderlag för de förslag som prioriteras för utförande. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bjerking AB Sigma Civil AB Tyréns Sverige AB
2023-08-21   Tekniska konsulter - Väg- och trafikkonsulter (Kungsbacka kommun)
Upphandlingen avser tekniska konsulter inom Väg- och trafikkonsulter med olika uppdragskategorier för successiva leveranser under avtalsperioden inom nedan avtalsområden: Avtalsområde A: Bullerutredningar Avtalsområde B: Trafikplanering Avtalsområde C: Projekteringar Avtalsområde D: Vibrationsutredningar AUA.3 Orientering om projektet och uppdraget Upphandlingen avser att tillhandahålla konsulttjänster inom ovan angivna områden. De specifika krav på kompetens och erfarenhet som gäller inom … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Bjerking AB Bouvier Sverige AB Metron Miljökonsult AB MEXL. AB Noll Tre Konsult AB Norconsult Sverige AB Ramboll Sweden AB Sigma Civil AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB WSP Sverige AB
2023-08-18   GC-väg Bösarp-Abbekås (Trafikverket Myndighet)
Konsultupphandling av vägplan avseende gång- och cykel-väg med två stycken åtgärder: 18472 Lv 734 Skivarp-Abbekås GC-väg 18471 Lv 755 Torsjö-Skivarp GC-väg Visa upphandlingen »
2023-08-17   Konsulttjänster inom övningsverksamhet (administration och logistik) (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (msb))
Konsulttjänster inom övningsverksamhet (administration och logistik). upphandlingen är uppdelad i två ramavtalsområden. Ramavtalsområde 1, Övningsadministration och Ramavtalsområde 2, Övningslogistik. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Combitech Aktiebolag
2023-08-11   Ramavtal - Uppdragsansvarig konsult inom detaljplanering (Malung-Sälens kommun)
Denna upphandling avser ramavtal av uppdragsansvarig konsult inom detaljplanering Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Radar Arkitektur & Planering AB Ramboll Sweden AB
2023-07-10   Projektering Vallbybron 19-24-1 & -2, (Västerås), Västmanlands Län (Trafikverket Myndighet)
Upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för Vallbybroarna 19-24-1 & 19-24-2, (Västerås), Västmanlands Län. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: WSP Sverige AB
2023-07-07   Brokonsult (Gislaveds kommun)
Uppdraget avser att ge en helhetsbild av kommunens förvaltade broar. Det inkluderar att gå igenom tillgängligt underlag, inspektera samtliga broar och framställa underlag för de broar som saknar underlag. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Stráský, Hustý a partneri s.r.o.
2023-07-06   Ringsjöledning 3 (Sydvatten Aktiebolag)
Sydvatten behöver bygga en tredje dricksvattenledning ut från Ringsjöverket för att tackla nya utmaningar och framtidens behov i delägarkommunerna. Ledningen kommer behöva korsa trafikverksvägar, vattendrag och en järnväg. Sydvatten önskar nu handla upp konsult som projekterar och tar fram ett förfrågningsunderlag denna ledning. Ersättning för lämnande av anbud utgår ej. Visa upphandlingen »
2023-07-04   E6/E4 Helsingborg, konsult, Skåne län (Trafikverket Myndighet)
Vägplan för miljö- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom 4 åtgärdsområden belägna på E4/E6 Helsingborg. Visa upphandlingen »
2023-07-03   Samhällsbyggnadskonsulter (Region Halland)
Upphandling omfattar konsultuppdrag inom Region Hallands verksamhetsområde "Samhällsplanering" där bland annat samhällsbyggnad, kollektivtrafik, infrastruktur, externt miljö- och klimatarbete, energi och bredband ingår. Konsulter kommer att anlitas för både kortare och längre uppdrag. De flesta uppdrag, oavsett område, kommer att ligga på ca 50 till 200 timmar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Bouvier Sverige AB Radar Arkitektur & Planering AB Rådhuset Arkitekter AB Ramboll Sweden AB Trivector Traffic AB WSP Sverige AB
2023-06-29   Ramavtal Projektering järnväg (Eskilstuna kommun)
Beskrivning av upphandlingen Upphandlingen avser ett ramavtal gällande tillhandahållande av konsulter för projektering av järnväg inom område BEST (Bana, El, Signal, Tele) Avropsuppdragen kommer att innebära projektering av nybyggnation av industrispår, innefattande teknikslagen:- Mark/kanalisation/geo/miljö,- Bana,- Lågspänning,- Högspänning/kontaktledning- Tele,- Signal (inkl ATC) Benämningen industrispår omfattar bland annat anslutningsspår, fabriksspår, industristamspår och terminalspår. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweco Sverige AB
2023-06-28   Generalkonsult projektering överföringsledning Tega-Harestad (Kungälvs kommun)
Uppdraget är projektering av nya vatten och avloppsledningar till områden där länsstyrelsen har ålagt kommunen med ett föreläggande. Avgränsning av området visas i handling 7.3 Bilaga 1 översikt med föreläggandeområden. Kungälvs kommun har tidigare gjort en förstudiehandling 7.7 Rapport _SYSTRA_Harestad som ska ligga till grund för konsultens fortsatta detaljprojektering. Det åligger dock konsulten att se över föreslagen ledningsdragning och komma med förbättringsförslag. Anslutningspunkt för VA norr om … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Structor Mark Mitt AB
2023-06-28   Tekniska konsulter (Hylte kommun)
Hylte kommun och Bostadsstiftelsen Hyltebostäder upphandlar tekniska konsulter. Upphandlingen består av 13 teknikområden och anbud kan lämnas på ett eller flera teknikområden. Visa upphandlingen »
2023-06-27   Byggledare Bygg- och Anläggningsteknik - Underjordiska ledningar till Boden Industrial Park (Bodens kommun)
Samhällsbyggnadsförvaltningen avdelning Projekt och Investering inbjuder er här med att lämna anbud på "Byggledare Bygg- och Anläggningsteknik - Underjordiska ledningar till Boden Industrial Park" Konsultuppdraget avser en resurskonsult som byggledare inom projektet Underjordiska ledningar till Boden Industrial Park. Omfattningen avser om ca 75 % av en heltidstjänst. Uppdraget ska utföras på plats hos beställaren, dvs placeringsorten är Boden med utgångspunkt Kungsgatan 49. Resurskonsulten kommer att bli … Visa upphandlingen »
2023-06-21   Ramavtal Tekniska konsulter - Malung-Sälens kommun (Malung-Sälens kommun)
Ramavtal för att täcka Malung-Sälens kommuns behov av tekniska konsulter för följande teknikområden: - Byggkonsult - Mark-/Anläggningskonsult (VA, Väg mm) - Elkonsult, exklusive säkerhetsanläggningar - VVS-konsult - Brandkonsult - Styr & Övervakningskonsult - Energikonsult - Miljökonsult - Buller- och vibrationskonsult - Riskkonsult Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB agnasARK AB Bengt Dahlgren Brand & Risk AB Briab - Brand & Riskingenjörerna AB Bygg-Teknik i Malung AB EGK Elteknik Firetech Engineering Emron AB Hansa vibrations & omgivningskontroll AB Henrik Adolfssons Ingenjörsbyrå AB Ingenjörsgruppen Ståhlkloo Aktiebolag INTEC Dalarna AB Metron Miljökonsult AB PE Teknik & Arkitektur AB Red Fire Engineers Sweden AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB Westberg Vibrations- och Omgivningskontroll AB WSP Sverige AB