2023-10-19   Service av elkraftutrustning (Kraftringen Energi AB (publ))
Upphandling av ramavtal gällande service, förebyggande underhåll och reparationer avseende elkraftutrustning. Upphandlande enhet Upphandlande enhet är Kraftringen Energi AB, organisationsnummer 556100-9852, nedan kallat Kraftringen och Beställaren. Upphandlingen omfattar även Kraftringens hel- och delägda dotterbolag. Upphandlingen administreras av Kraftringens inköpsavdelning. Beskrivning av KraftringenKraftringen är ett energibolag som ägs av de fyra skånska kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. … Visa upphandlingen »
2023-10-17   Energisystemmodell för långsiktiga scenarier 2024 (STATENS ENERGIMYNDIGHET)
Energimyndigheten är i behov av en energisystemsmodell (optimeringsmodell) som beskriver hela energisystemet från tillförsel till omvandling. Eftersom el och fjärrvärme är en stor del av Sveriges energisystem så är det viktigt att modellen kan beskriva dessa delar relativt detaljerat. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Upphandling Ramavtal tekniska konsulttjänster (Örebroporten Fastigheter AB)
Örebroporten fastigheter upphandlar tekniska konsulttjänster för projekteringsuppdrag. Visa upphandlingen »
2023-09-29   Ramavtal - Tekniktjänster avseende fjärrvärme, gas och fjärrkyla (Göteborg Energi Aktiebolag)
Göteborg Energi AB avser att upphandla ramavtal om tekniktjänster avseende Fjärrvärme, gas och fjärrkyla. Visa upphandlingen »
2023-09-26   Service av kraftanläggningar (Sjöfartsverket)
Uppdraget innebär i huvudsak felsökning, kabelskarvning, reparation, montage och installation i Sjöfartsverkets befintliga eldistributionsanläggning. Uppdraget kommer även innebära projektering och beredning för ny och ombyggnation av elkraftanläggningar. Upphandlingsföremål Uppdraget innebär i huvudsak felavhjälpning, felsökning, kabelskarvning, reparation, montage och installation i Sjöfartsverkets befintliga eldistributionsanläggning. Uppdraget kommer även innebära projektering och beredning för ny … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Vattenfall Services Nordic AB
2023-09-25   Ramavtal elarbeten (Aktiebolaget Sjöbohem)
Upphandlingen består av löpande och planerade el-arbeten samt fastighetsautomation, larm, passage, tele- och dataarbeten. Visa upphandlingen »
2023-09-22   Ramavtal - Tekniska konsulttjänster - Elkonstruktion (Göteborg Energi Aktiebolag)
Upphandling av Ramavtal - Tekniska konsulttjänster - Elkonstruktion. Visa upphandlingen »
2023-09-22   Ramavtal - Konsult EL (Aktiebolaget Bostäder i Borås)
Denna upphandling avser upprättande av ramavtal med konsulter inom EL för genomförande av olika mindre om- och nybyggnadsprojekt samt inom löpande drifts- och underhållsarbeten. Uppdragens antal, storlek och/eller karaktärer är inte kända vid upphandlingstillfället för ramavtalen varför någon volym inte garanteras. Den totala underhålls- och investeringsbudgeten uppgår till ca 500 Mkr per år. Visa upphandlingen »
2023-09-15   Tekniska konsulttjänster Mörbylånga och Borgholm (Kalmar kommun)
Beställaren avser att upphandla tekniska konsulttjänster för följande kompetensområden: Arkitekt – Bygg Arkitekt- Landskap Gatu,-Park-, Väg,- Mark-, Konstbyggnads- och Anläggningsprojektering Fastighet Byggnadskonstruktion VVS-teknik Energi El,- Tele-, och Datasystem Automation Projekt-/byggledning Geoteknik Miljö/Miljöbyggnad VA-teknik Brandskydd Akustik Fukt-mätningar/utredningar Natur/Naturvård/Vattenvård Visa upphandlingen »
2023-09-15   Ramavtal för elarbeten på VA-anläggningar (Härryda Vatten och Avfall AB)
Härryda Vatten och Avfall upphandlar ramavtal för elarbeten på VA-anläggningar. Uppdrag kan komma att omfatta drift och underhållsåtgärder för elinstallationer, inklusive styr- och reglerarbeten. Objekten avser bland annat pumpstationer, tryckstegringsstationer, reservoarer med mera. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Elektro-Emanuel AB
2023-09-04   Ramavtal för projektgenomförande ny-, om- och tillbyggnationer (Region Östergötland)
Upphandling av ramavtal för Bygg, El, Rör och Vent för utförande- och totalentreprenader. Visa upphandlingen »
2023-09-04   Ramavtal - Klimatkompensationstjänster (Akademiska Hus Aktiebolag)
Upphandling avseende klimatkompensationstjänster och handel med utsläppsrätter. Förutsättningar för uppdraget Syftet med upphandlingen är att tillgodose Beställarens behov av klimatkompensationstjänster och handel av utsläppsminskningsenheter. Allmän beskrivning Beställaren genomför i dagsläget klimatkompensationsåtgärder i form av köp av utsläppsminskningsenheter som en tillfällig åtgärd att minimera klimatpåverkan tills dess att reella minskningar i det egna arbetet kan uppnås. Beställaren har … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: 2050 Consulting AB
2023-09-01   Ramavtal konsulttjänster projektörer för yttre VA, markbyggnad, trafik, el och dagvatten (Kungälvs kommun)
Upphandlingen är ett ramavtal för konsulttjänster projektering utifrån rådande trafiksituation avseende fackområdena yttre VA, markbyggnad, trafik, el och dagvatten för Kungälvs kommun. Avtal kommer tecknas med maximalt fem (5) leverantörer. Avrop med ett uppskattat värde upp till 800 000 kr sker genom rangordning. Konsulterna är rangordnade och den nedan som är nummer ett får frågan om uppdrag först. Tackar denne nej inom tidsatt tid går uppdraget vidare till konsult nummer två och så vidare. Konsult … Visa upphandlingen »
2023-08-28   Ramavtal Årskonsult installationsprojekteringsbolag (Region Sörmland)
Fastighetsservice ansvarar för nybyggnation, ombyggnation, anpassningar och modernisering samt underhåll i huvudsak som utförandeentreprenad enligt AB 04 eller totalentreprenad enligt ABT 06. Till sin hjälp använder Fastighetsservice, kontrakterade konsulter, med specialistkunskap inom förekommande fackområden. Denna upphandling avser; • Två (2) installationsprojekteringsbolag med VVS inkl. sprinkler och styr och energideklaration samt El inkl. tele/data/brandlarm samt Hiss. Konsultuppdragen innebär … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Briab - Brand & Riskingenjörerna AB
2023-08-25   Revisionsbesiktning av elanläggningar (Region Gotland)
Upphandlingen omfattar lagstyrda besiktningsintervaller avseende revisionsbesiktningar av elanläggningar för respektive objekt som anges i underlag. Leverantörens besiktningsmän ska inneha rätt behörighet för respektive objekt utfärdat av ackrediterat besiktningsorgan. Avtal kommer att tecknas med en leverantör. Visa upphandlingen »
2023-07-24   El till Rakelsiter (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (msb))
Elkraft till samtliga Rakelsiter i Sverige. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Affärsverken Energi i Karlskrona AB
2023-07-17   El-mäklare, portföljförvaltning (Skövde kommun)
Skövde kommun med tillhörande bolag/förbund inbjuder till anbudsgivning avseende mäklartjänst för fysisk och finansiell handel i form av en diskretionär portföljförvaltning, med energi vid Nasdaq OMX, den Nordiska elbörsen (i fortsättningen kallad Nord Pool) samt hos Svenska Kraftnät. I uppdraget ingår fakturaadministration gällande elkraft- och nätfakturor. Visa upphandlingen »
2023-06-26   Ramavtal avseende Energikonsult (Statens fastighetsverk)
Ramavtalet avser konsulttjänster inom följande områden: Energisamordning, solceller, biovärme, fjärrvärme, värmepump och småskalig vattenkraft. SFV har för avsikt att teckna ramavtal med (1) Konsultföretag. Frågor besvaras ej mellan perioden 12:e juli - 15:e aug. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bengt Dahlgren Stockholm Aktiebolag
2023-06-21   Ramavtal Tekniska konsulter - Malung-Sälens kommun (Malung-Sälens kommun)
Ramavtal för att täcka Malung-Sälens kommuns behov av tekniska konsulter för följande teknikområden: - Byggkonsult - Mark-/Anläggningskonsult (VA, Väg mm) - Elkonsult, exklusive säkerhetsanläggningar - VVS-konsult - Brandkonsult - Styr & Övervakningskonsult - Energikonsult - Miljökonsult - Buller- och vibrationskonsult - Riskkonsult Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB agnasARK AB Bengt Dahlgren Brand & Risk AB Briab - Brand & Riskingenjörerna AB Bygg-Teknik i Malung AB EGK Elteknik Firetech Engineering Emron AB Hansa vibrations & omgivningskontroll AB Henrik Adolfssons Ingenjörsbyrå AB Ingenjörsgruppen Ståhlkloo Aktiebolag INTEC Dalarna AB Metron Miljökonsult AB PE Teknik & Arkitektur AB Red Fire Engineers Sweden AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB Westberg Vibrations- och Omgivningskontroll AB WSP Sverige AB
2023-06-16   Elhandel (Helsingborgshem AB)
Helsingborgshem AB inbjuder intresserade marknadsaktörer att lämna anbud på denna upphandling avseende leverans av fastighetsel till hela Helsingborgshems bestånd. Upphandlingen omfattar elkraft till ca 675 anläggningar (mätpunkter). Den samlade elförbrukningen bedöms uppgå till ca 16 GWh per år. Uppdraget avser fysisk leverans av el till spotpris samt en finansiell portfölj, i vilken antagen leverantör prissäkrar lägst på veckobasis. Uppdraget avser en totalleverans inklusive balansansvar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Entelios AB
2023-06-09   Upphandling Konsultuppdrag Ringsjöskolan i Höör (Höörs Fastighetsaktiebolag)
Upphandling av Konsultuppdrag för disciplinerna Arkitekt, Byggkonstruktion, VVS, EL, Akustik, Tillgänglighet, Brand och Miljö avseende Ombyggnad och mindre tillbyggnad av Ringsjöskolan i Höör. Visa upphandlingen »
2023-06-02   Termograferingstjänster (Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening)
Upphandlingen avser flyg- och markburen termografering och omfattar bl. a kontroll och övervakning av driftsatta anläggningar inom energi och vatten, kontroll av fjärrvärmeanläggningar, transformatorer, isolatorer mm, läckageindikering på energi- och vattenanläggningar, kontroll av bränsle- och avfallslager. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Arne Jensen Aktiebolag Sky Movies AB Termisk Systemteknik i Sverige AB
2023-06-01   Avtal Solceller (Ljungby kommun)
Ramavtal Solceller Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Laxviks El & Solpanel AB
2023-05-31   Datapresentation av körjournal & mobilitetsutveckling (Finspångs kommun)
Upphandlingen avser tillgången till ett webbaserat och färdigutvecklat verksamhetssystem med mjukvara för digitala körjournaler, fordonsförvaltning, mobilitetsutveckling och administration av kommunens fordonsflotta. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: DeviaQ AB
2023-05-24   El-konsulter (Region Västmanland)
El konsulter till NAV Etapp 2. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB
2023-05-24   Byggtjänster: EL tjänster/arbeten i Borgholms kommun (Borgholms kommun)
AFA.21 Översiktlig information om objektet Arbetet omfattar löpande EL- arbeten/tjänster inom hela Borgholms kommun. Uppdragen utförs oftast under pågående verksamhet. Verksamheterna består till största delen av skolor, förskolor och äldreboenden. Den beräknade kvantiteten för ramavtalet beräknas vara 1 000 000 kr/år. B förbinder sig inte att avropa en viss kvantitet, utan antagen E är skyldig att leverera beställarens verkliga behov. AFA.22 Objektets läge Arbeten förekommer inom hela Borgholms kommun. Visa upphandlingen »
2023-05-19   Stockholms stadsbibliotek, El- Telekonsult för projektering inför teknisk upprustning (Fastighetskontoret)
Projektering inför teknisk upprustning av Stockholms stadsbibliotek. Uppdraget omfattar elkonsult, tele- och datakonsult, säkerhet och passage, belysningskonsult samt hisskonsult. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Exengo Installationskonsult AB
2023-05-17   Tekniska beskrivningar och utredningar (Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV)
Upphandlingen omfattar konsultuppdrag och stöd till Sysavs verksamhet inom kraftvärmeområdet. Verksamheten runt avfallskraftvärmeverket omfattar områdena energiåtervinning, turbin- och processteknik, rökgasrening- och vattenreningsteknik, materialsortering och hantering av restprodukter från förbränning, avfallshantering och hantering och lagring av koldioxid (CCS/CCU). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Industry AB Cowi AB Energiprojekt E&S Aktiebolag Rambøll Danmark A/S Sweco Sverige AB
2023-05-10   Ramavtal Tekniska konsulter El Nät (Göteborg Energi Aktiebolag)
Beställaren avser att handla upp tekniska konsulttjänster avseende projektering, beredning och konstruktion av nätstationer, i ett 0,4-20kV distributionsnät (lokalnät), samt underhåll. Konsulttjänsterna är uppdelade på följande kategorier: 1. Projektör 2. Beredare 3. Konstruktör 4. Underhåll 5. Mark och anläggning 6. Konstruktion 7. Magnetfältsutredning 8. Ventilation 9. Projektledare 10. Byggledare 11. TA planer samt Trafikföringsplaner Visa upphandlingen »
2023-05-10   Isoleringsarbete (Tekniska Verken i Linköping AB (publ))
Upphandlingen avser isoleringsarbete på Tekniska verkens anläggningar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics AB Thermion AB
2023-05-09   Projektledare för utbyte av belysning i region Kalmars lokaler (Region Kalmar Län)
Uppdraget avser huvudprojektledare för att driva projekt med utbyte av befintlig belysning mot ny närvarostyrd LED-belysning, samt demontering av befintlig installation och tidigare styrfunktioner. Se upphandlingsdokumenten för mer information. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB
2023-05-04   Energideklarationstjänster (Varbergs kommun)
Varberg kommun inbjuder er härmed att inkomma med anbud som syftar till att teckna ramavtal om tekniska konsulttjänster inom nedan angivna delar för successiva avrop under avtalsperioden. Energikartläggning och Energideklarationer Energiutredningar och Konsultering vid energibesparingsåtgärder Med ramavtalen som grund kommer avrop att göras för varje uppdrag, där omfattning och övriga förutsättningar preciseras. Anbud ska lämnas på samtliga delar i upphandlingen och beställaren avser att anta 3 … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Energibyrån Q AB Energija konsulterande ingenjörsbyrå AB J&E Energikonsult AB
2023-05-04   Internationalisering av energiinnovationer inom hållbar sjukvård (STATENS ENERGIMYNDIGHET)
Energimyndigheten har behov av ett ramavtal med en aktör/plattform för utförandet av insatser och aktiviteter med syfte att skapa förutsättningar för ändamålsenliga innovationer med energirelevans inom område hållbar sjukvård, att nå en internationell marknad. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: STIFTELSEN TEM VID LUNDS UNIVERSITET
2023-05-02   Tekniska konsulttjänster - bygg och fastighet (Sjöfartsverket)
Upphandlingsföremål Denna upphandling avser tekniska konsulter inom bygg- och anläggningssektorn. Konsulterna ska stödja beställarorganisationen vid ny- och ombyggnation av Sjöfartsverkets anläggningar. Behov av konsultstöd kan finnas i alla skeden av en ny- eller ombyggnation. I Utförandestadiet kan uppdragen röra projektledning och byggledning vid infrastrukturprojekt och ny/ombyggnation av anläggningar såsom lotsstationer, fyrar och andra byggnader av vilka en del kan vara statliga byggnadsminnen. I … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Bjerking AB WSP Sverige AB
2023-05-02   El, tele, data- projektering för projektet renovering av Universitetshuset i Lund (Statens fastighetsverk)
El, tele, data- projektering för projektet renovering av Universitetshuset i Lund Visa upphandlingen »
2023-04-26   Ramavtal Energikonsulter (Region Skåne, Regionfastigheter)
Upphandling av ramavtal avseende Energikonsulter för uppdrag gällande energikartläggning, energideklarationer och energirådgivning inom Region Skåne. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Aktea Energy AB Energy Concept in Sweden AB Sweco Sverige AB
2023-04-25   Konsulttjänster för Bygg-, El-, VVS-konsult (Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag)
Förfrågan avser ramavtal för avrop av tekniska konsulttjänster för de angivna fackområdena i samband med om-, till och nybyggnationer . Ramavtalet omfattar följande anbudsområden: 1. Byggnadskonstruktör 2. El konsult 3. VVS konsult Beställaren har för avsikt att teckna ramavtal med två (2) konsulter per anbudsområde (förutsatt att tillräckligt med godtagbara anbud inkommit). Uppdraget som ramavtalskonsult omfattar att utföra uppdrag efter avrop, när behov uppstår. Visa upphandlingen »
2023-04-19   Projektentreprenader avseende elnätstjänster (Kraftringen Nät AB)
Kraftringen När AB avser att upphandla projektentreprenör avseende elnätstjänster. Upphandlande enhet Upphandlande enhet är Kraftringen Nät AB (publ) organisationsnummer 556228-1138, nedan kallat Kraftringen och Beställaren. Upphandlingen omfattar även Kraftringens hel- och delägda dotterbolag. Upphandlingen administreras av Kraftringens inköpsavdelning Beskrivning av Kraftringen Kraftringen är ett energibolag som ägs av de fyra skånska kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. Verksamheten omfattar … Visa upphandlingen »
2023-04-19   Upphandling av ramavtal konsulttjänster (Höganäs kommun)
Upphandlingen omfattar att för Höganäs kommuns med dotterbolagen AB Höganäshems och Höganäs Energi ABs räkning utföra konsulttjänster inom följande konsultkategorier: Besiktningsuppdrag, projektledning, projektering o utredningar, bygg, el/data, ventilation/styr, vs, utemiljö/VA-gata, markexploatering, VA-anläggning, konstruktion bygg samt miljöteknik. Visa upphandlingen »
2023-04-18   Tekniska konsulttjänster inom elnäts- och fibernätsverksamhet (Dala Energi AB (publ))
Upphandlingen avser tekniska konsulttjänster inom elnäts- och fibernätsverksamhet. Upphandlingen är uppdelad på två (2) konsultområden: 1. Ledningsprojekt el och fiber 2. Stationsprojekt Anbudsgivaren kan välja hur många konsultområden anbud ska lämnas på. Det är således tillåtet att, men inget krav, att lämna anbud på samtliga konsultområden. Uppdrag inom ramavtalet omfattar i huvudsak: • Beredning • Projektering • Mark- och tillståndsfrågor • Utredningar Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Industry AB Creative Networks Consulting X AB Dala Fiberprojektering AB Gridtec AB ICT Consulting AB NEKTAB Nordisk ElkraftTeknik AB Rejlers Sverige AB Sweco Sverige AB Vinnergi AB
2023-04-12   Konsultstöd till externt finansierat projekt, Boverket (Boverket)
Denna upphandling avser ramavtal för successiva leveranser av konsultstöd till Boverkets externt finansierade projekt "Myndighetsgemensam plattform för samverkan och erfarenhetsutbyte inom hållbar stads- och samhällsutveckling". Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB
2023-04-06   Ramavtal VVS-konsult (AB Familjebostäder)
Upphandlingen avser tecknande av ramavtal med tre Konsulter (leverantörer) för VVS-konsulttjänster i samband med ny- och ombyggnation, underhåll och förvaltning av beställarens fastighetsbestånd. Visa upphandlingen »
2023-04-06   Investeringsfrämjande tjänster svenska scale-up-bolag i tillväxtfas inom energisektorn (Energimyndigheten)
Energimyndigheten avser att genom denna upphandling kunna teckna ett ramavtal med en aktör som ska genomföra ett antal insatser i syfte att öka förutsättningarna för svenska tillväxtbolag att få in internationellt kapital och ägande. Öka tillväxttakten i sektorn, och på det viset påskynda energiomställningen och bidra till de energi och klimatpolitiska målen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Scandinavian Clean Technologies Group AB
2023-04-06   Konsultstöd inom Stödprojekt för Framtidens Elsystem (Energimyndigheten)
Energimyndigheten inbjuder er att inkomma med anbud gällande upphandling av konsultstöd inom stödprojekt för forskningsprogrammet Framtidens Elsystem för kunskapsspridning och syntesarbete kopplat till programmet Framtidens Elsystem. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Power Circle AB
2023-04-03   Ramavtal konsulttjänster (Region Örebro län)
Gäller följande fackområden: • Arkitekt • Brand • Byggnadskonstruktion • El- och telekonstruktion upp till och med lågspänning exkl. reservkraft • Elkonstruktion inom högspänning och reservkraft. • Markprojektering • Projektledning el • Projektledning VVS • Styr och övervakning • VVS-konstruktion inkl. sprinkler och medicinska gaser Visa upphandlingen »
2023-04-03   FF - OVK-besiktningar (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen omfattar ramavtal, konsult, avseende OVK-Besiktningar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ovkservice Syd AB
2023-03-29   Byggentreprenörer ramavtal - EL (Region Kalmar Län)
Upphandlingen omfattar ramavtal avseende fastighetsservice, reparationer, underhållsarbete samt ändrings- och ombyggnadsarbeten. Fackområde: El. Visa upphandlingen »
2023-03-24   Ledningsanvisning med tillhörande administration i Ledningskollen (Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag)
Inbjudan Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB avser att genomföra en upphandling enligt föreskrifter i detta upphandlingsdokument och inbjuder anbudsgivare att delta. Om upphandlingen upplevs som otydlig i något avseende är det viktigt att vi kontaktas så tidigt som möjligt så att missförstånd kan undvikas. Välkommen att lämna anbud. Upphandlande enhet Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB 631 86 ESKILSTUNAOrganisationsnummer: 556935–7501Telefonnummer: +46 (0) 16-10 60 00Hemsida: www.esem.se Visa upphandlingen »