Leverantör: Iterio AB

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar där leverantören Iterio AB nämns

2023-06-21   Konsultstöd till utvecklingsprojekt och förvaltning, en (1) konsult (Trafikverket Myndighet)
Trafikverket är i behov av en (1) konsult för tillfällig resursförstärkning till verksamhetsutveckling och förvaltning inom verksamhetsområde Investering, utvecklingsenheten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Iterio AB
2023-05-16   Ramavtal för konsulttjänster, miljöbedömningar inklusive MKB för planer, program och projekt (Lerums kommun)
Upphandlingsdokumentet avser ramavtal för konsulttjänster, för strategiska miljöbedömningar och specifika miljöbedömningar inklusive miljökonsekvensbeskrivningar för planer, program och projekt. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Cowi AB Iterio AB Norconsult AB
2023-05-02   Ramavtal 0297 Tekniska konsulttjänster; Förstudie, förprojektering och detaljprojektering av flera teknikområden (Malmö stad, fastighets- och gatukontoret)
Inom ramen för detta ramavtal kommer konsultuppdrag att genomföras som exempelvis avser utredningar, undersökningar, förstudier, förprojekteringar, detaljprojekteringar samt framtagande av teknisk beskrivning, klimatkalkyler, kostnadskalkyler, förenklade förfrågningsunderlag etc. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Berg&Dahl arkitektur och projektering AB Edge Of Civil Design AB Iterio AB Kreera samhällsbyggnad Norconsult Sverige AB Ramboll Sweden AB Rejlers Sverige AB Sigma Civil AB STRUCTOR BRO OCH ANLÄGGNING MALMÖ AB Sweco Sverige AB TerrVia Mark Malmö AB Tyréns Sverige AB WSP Sverige AB
2023-03-24   Överlämnandecontroller för avdelningen Västlänken (Trafikverket Myndighet)
Resurskonsult avseende Överlämnandecontroller för avdelningen Västlänken. Uppdrag om 2 år med möjlighet till option på 1+1 år. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Iterio AB
2023-02-07   Processtöd till avdelning Västlänken (Trafikverket Myndighet)
Trafikverket ska upphandla en resurs som processtöd. Som processtöd ansvarar du främst för att samordna arbetssätt kring underrättelsehantering i systemet Lime UR/ÄTA, förbereda för överlämning till förvaltaren av BIM-modeller (Byggnadsinformations-modeller) samt generellt stöd inom digital projekthantering med fokus på BIM. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Iterio AB
2022-10-24   Ramavtal Trafikanalyser 2023 (Göteborgs Stad Trafikkontoret)
Upphandlingen avser att teckna ramavtal om konsulttjänster för trafikanalyser och är indelad i följande tre avtalsområden: Trafikprognoser och trafikanalyser på övergripande nivå med Visum Trafikanalyser på detaljerad nivå med Vissim samt signalexpertis med koppling till Vissim/VisVAP Prognoser och analyser med Sampers/Samkalk Anbud får lämnas på ett eller flera avtalsområden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Iterio AB Ramboll Sweden AB Sweco Sverige AB Trivector Traffic AB WSP Sverige AB
2022-10-20   Ramavtal Konsulttjänster Trafikutredning Tyresö (Tyresö kommun)
Upphandling av ramavtal för Tyresö kommun och Tyresö bostäder AB. Två avtalsområden som tilldelas separat: A. Trafikplanering B. Trafikanalys Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Cowi AB Iterio AB Ramboll Sweden AB Sweco Sverige AB Trivector Traffic AB WSP Sverige AB
2022-10-18   Resurskonsult, kalkylsamordnare/projektcontroller, avdelning Västlänken (Trafikverket Myndighet)
Resurskonsult, kalkylsamordnare/projektcontroller, avdelning Västlänken. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Iterio AB
2022-09-09   Ramavtal för miljö- och hållbarhetstjänster (Uppsala kommun)
Ramavtal för miljö- och hållbarhetstjänster. Detta ramavtal ersätter tidigare ramavtal "ekologiska utredningar". Avtalet omfattar nu fler kategorier än tidigare. Karaktären på det enskilda uppdraget kan vara studier, utredningar, beräkningar, framtagande av rapporter. I flera av uppdragen ingår fältarbeten. Uppdragen kommer utföras på olika platser inom Uppsala kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag EnSuCon AB GEOSIGMA Aktiebolag Iterio AB Medins Havs och Vattenkonsulter AB Norconsult AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB Väg & Miljö i Karlstad AB
2022-03-29   Byggledarorganisation till huvudentreprenad, Masthuggskajen (Göteborgs Stad Trafikkontoret)
Upphandlingen syftar till att teckna avtal om konsulttjänster avseende byggledarorganisation för delprogrammet Gata & Kaj Masthuggskajen, dvs allmän plats. Uppdraget avser en byggledarorganisation för det som benämns huvudentreprenaden som beräknas starta höst/vinter 2022. Uppdraget beräknas löpa till och med 2030-06-30 och förutsätts omfatta 25 - 100 % av normal arbetstid per resurs beroende på fas i projektet samt olika resurser inom offererad organisation. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Iterio AB
2022-01-12   Resurskonsult Byggledare Ledning och Trafik Korsvägen för projekt Västlänken och Olskroken planskildhet (Trafikverket)
Byggledare Ledning och Trafik Korsvägen för projekt Västlänken och Olskroken planskildhet. Avtalstid på 2 år med möjlighet till option på 1+1 år. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Iterio AB
2021-10-19   K-4109 Projektledare Östra Hagastaden (Exploateringskontoret)
Exploateringskontoret har behov av en Projektledare vars uppdrag är handläggning och rådgivning i frågor vad gäller planering och styrning av projektet, uppföljning av byggherrars åtagande i projekt Hagastaden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Iterio AB
2021-08-24   K-4108 MKB-samordnare projekt västra Hagastaden (Exploateringskontoret)
MKB-samordnare till västra Hagastaden Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Iterio AB
2021-06-04   Resurskonsult Projekteringsstöd för projekt Västlänken och Olskroken planskildhet, Göteborgs kommun (Trafikverket)
Uppdraget avser en (1) konsulttjänst som Projekteringsstöd för projekt Västlänken och Olskroken planskildhet i Göteborg, Västra Götalands Län. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Iterio AB
2021-04-29   Två konsultuppdrag avseende Miljösamordnare, projekt Slussen K664-21 (Exploateringskontoret)
Två konsultuppdrag avseende Miljösamordnare, projekt Slussen K664-21 Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Iterio AB
2021-03-16   Digital projekthantering (datasamordnare/BIM) Järnväg, distrikt syd och väst (Trafikverket)
Upphandlingen avser två heltidstjänster, en på 4 månader och en på 1 år med option på ytterligare 2 år, inom Digital projekthantering Järnväg (datasamordning, BIM). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Infra Action Gbg AB Iterio AB
2021-01-15   BIM/modellsamordnare i Stora Projekt - teknik, miljö och fastighet (Trafikverket, Huvudkontoret)
Uppdraget avser konsulttjänst. Konsulten kommer att placeras primärt inom program E4 Förbifart Stockholm i projektet Tunnel Lovö men kan vid behov även placeras inom andra projekt i Trafikverket. Uppdraget innefattar att konsulten ska stödja projektledning och teknikspecialister i hantering av objektorienterad information i modeller. Konsulten följer upp informationshantering utifrån givna ramar, upprättar och implementerar styrande och vägledande dokument, samt bistår och stödjer projektledningen vid … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Iterio AB
2020-10-13   Avseende Datasamordnare i Stora Projekt – Teknik, miljö och fastighet (Trafikverket)
Uppdraget är ett konsultuppdrag som Datasamordnare i Stora projekt teknik, miljö och fastighet. Detta innebär att konsulten kommer att arbeta som resursförstärkning i beställarens projektorganisation på E4 Förbifart Stockholms huvudprojektkontor i Sundbyberg. Arbetet kan även förekomma på andra av Trafikverkets kontor eller projektkontor inom Stockholms län. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Iterio AB
2020-09-15   Ramavtal Utredning och projektstöd för trafiksignaler 2021 (Stockholms kommun)
Ramavtal gällande trafiktekniska utredningar och projektstöd i samband med nya och befintliga trafiksignalanläggningar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Iterio AB Ramböll Sverige AB
2020-09-15   Ramavtal Tekniska konsulter, Generalkonsult (Haninge kommun)
Haninge kommun inbjuder härmed Leverantörer att lämna anbud i ramavtalsupphandlingen av Generalkonsulter för tekniska konsulttjänster inom Utredning, Fysisk planering & gestaltning och Projektering, SUN 2020-97. Kommunen avser att teckna ramavtal enligt ett generalkonsultupplägg inom angivna kategorier och kompetensområden (KO), med upp till sex (6) L under förutsättning att minst sex (6) anbud kvalificerar sig i denna upphandling. Att vara generalkonsult i Haninge innebär en viktig roll i att forma … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Bjerking AB Iterio AB Structor Mark Stockholm AB Sweco Management AB WSP Sverige AB
2020-07-03   Digital projekthanterare, Västlänken och Olskroken planskildhet (Trafikverket)
Digital projekthanterare för projekt Västlänken och Olskroken planskildhet Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Iterio AB
2020-06-23   Konsulttjänster inom intelligenta transportsystem (ITS) (Göteborgs Stad Trafikkontoret)
Upphandlingen syftar till att teckna ramavtal om konsulttjänster inom intelligenta transportsystem (ITS) som används för att informera, stödja, styra och leda både fordon och trafikanter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Forsando AB Iterio AB Sweco Society AB
2020-03-03   Styr och övervakning för järnväg och väg (Trafikverket)
Uppdraget avser nationell ramavtalsupphandling av konsulter inom styr och övervakning av järnväg och väg åt Trafikverket Sverige. Upphandlingen omfattar uppdrag inom dessa teknikområdena/kategorier: • Styr och övervakning för VVS inklusive byggnadsventilation • Styr och övervakning, Generellt • Styr och övervakning, Komplexa infrastruktursystem (Tunnlar) • Styr och övervakning, Komplexa infrastruktursystem (Tunnlar) seniorrådgivare • Styr och övervakning, Öppningsbara Broar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF Industry AB Back'n Log Sweden AB Dewiq Eklund Strategi Konsult AB Exengo Installationskonsult AB Future Balanz in ITS AB Infracontrol AB Iterio AB Matik AB Midroc Automation AB Moresco Projektledning AB Mörtsell kommunikation AB OFV Konsult AB Rejlers Sverige AB - Industry Svenska Teknikingenjörer Sting AB Technology for Infrastructure projects Sweden AB TeknikIntegratörerna Sverige AB Trafsys AB Viati Konsult AB Vinnergi AB WSP Sverige AB (Huvudkonto) Xmentor Management AB
2019-11-04   2 stycken erfarna projektingenjörer väg och anläggning, Stockholm Ivös 3 & 5 (Trafikverket)
Uppdraget innebär för respektive erfaren Projektingenjör ett nära samarbete i huvudsak med en projektledare och dennes projektorganisationer. Upphandlingen kommer generera 2 st. kontrakt. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Grow Quality AB Iterio AB
2019-09-03   Trafikprognoser, samhällsekonomiska analyser och modeller för dessa (Trafikverket)
Trafikverket innehar flera olika verktyg och modeller som används för trafikanalyser i form av trafikprognoser, samhällsekonomiska kalkyler, effektberäkningar och liknande. Uppdraget består i stöd till Trafikverket i arbetet med tillämpning och utveckling av dessa verktyg och modeller samt framtagande av omvärldsförutsättningar. Syftet med ramavtalet är att verksamheten på ett enkelt sätt ska kunna avropa konsulter med rätt kompetens för de olika uppdrag som kan förekomma. Det kan förekomma uppdrag där … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB ALTEN Sverige AB Anthesis Enveco AB Iterio AB Kreera samhällsbyggnad Sverige AB M4Traffic AB Movea Trafikkonsult AB Norconsult AB Ramboll Sweden AB Sweco Society AB Trivector Traffic AB Tyréns AB VTI,Statens väg- och transportforskningsinstitut WSP Sverige AB (Huvudkonto)
2019-09-02   Ramavtal Projektingenjör (Stockholms Stad, Trafikkontoret)
Upphandling avseende projektingenjörer för löpande avrop under avtalstiden. Avtalstid: 2 + 2 år Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Iterio AB Licab AB WSP Sverige AB
2019-08-15   Trafikutredning och gatuprojektering (Stockholms Stad, Trafikkontoret)
Trafikkontoret avser att genomföra en ramavtalsupphandling som inkluderar hela eller delar av följande områden: — Trafikutredning — Gatuprojektering Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Iterio AB Norconsult AB Ramboll Sweden AB Structor Mark Stockholm AB Sweco Society AB Tyréns AB
2019-06-20   Resurskonsult - Digital projekthanterare delprojekt Olskroken, VO Stora Projekt, Teknik, miljö & fastighet, Göteborg (Trafikverket)
Uppdraget innebär att på uppdrag av projekteringssamordnaren utföra digital projekthantering, för de projekt där verksamhetsområde Stora projekt, Teknik, miljö och fastighet - Väst verkar. I första hand kommer uppdraget gälla delprojekt Olskroken i Västlänken, Göteborg. En resurs efterfrågas. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Iterio AB
2019-05-29   Ramavtal Geoteknisk och miljöteknisk bedömning (Tyresö kommun)
Upphandlingen omfattar konsult uppdrag inom kompetens område Geoteknisk och miljötekniks bedömning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Golder Associates AB Iterio AB PE Teknik & Arkitektur AB SWECO Civil AB Tyréns AB
2019-05-14   Resurskonsult avseende Digital Projekthantering Järnväg (Datasamordnare/BIM) (Trafikverket)
Uppdraget innebär att konsulten utgör specialist- teknikstöd för ett flertal investeringsprojekt. För fördelning av projekt som konsulten ska medverka i, svarar resurssättningsansvarig i aktuell enhet inom Teknik, Miljö & Markförhandling (IVtdpö). Upphandlingen avser tre resurser med inriktning mot järnväg i region Stockholm/Öst. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Högfeldt Datakonsult AB Iterio AB Sweco Position AB
2019-05-13   BIM-specialist (Trafikverket)
Huvudsaklig arbetsuppgift är att BIM-specialisten stödjer BIM-samordnare, projektledning och teknikspecialister i hantering och utbildning av arbetssätt och granskning av objektsorienterad information i modeller och följer upp att beställare och leverantör hanterar informationen enligt givna ramar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Iterio AB
2019-03-13   Digital Projekthanterare (Trafikverket)
Konsulten kommer främst att specifikt arbeta uppdrag av projekteringssamordnaren inom delprojekt Korsvägen (stort infrastrukturprojekt) i Göteborg Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Iterio AB
2019-01-30   Ramavtal AMA-samordnare inom mark-, väg- och ledningssamordning (Tyresö kommun)
Upphandlingen omfattar att utföra arbeten inom området AMA-samordning i samband med projektering av kommunal infrastruktur såsom gata, väg, landskap, VA, belysning. Samordningen omfattar även externa ledningsägares projektering. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Iterio AB Rockstore Engineering Aktiebolag Snowtrade Sverige AB
2019-01-18   Datasamordnare projekt Tvärförbindelse Södertörn (Trafikverket)
Datasamordnare projekt Tvärförbindelse Södertörn Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Iterio AB
2018-11-06   Konsultuppdrag - Delprojektledare Ekonomi, Projekt Lundbyleden, Göteborgs stad, Västra götalands län (Trafikverket)
Uppdraget omfattar tjänst som delprojektledare ekonomi i projekt E6.21 Lundbyleden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Iterio AB
2018-10-26   E4 Förbifart Stockholm - Datasamordnare/Modellsamordnare (Trafikverket)
E4 Förbifart Stockholm - Datasamordnare/Modellsamordnare Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Iterio AB
2018-10-04   Ramavtal Mark- och vägprojektering (Tyresö kommun)
Arbetet omfattar mark- och vägprojektering, exempelvis i samband med detaljplanearbeten, samt även detaljprojektering i samband med specifika projekt. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Cowi AB Iterio AB Norconsult AB Strid & Lundberg AB Structor Mark Stockholm AB
2018-08-23   Konsulttjänster inom Trafikledning (Trafikverket)
Konsulten ska genomföra uppdrag som stöd vid organisations- och verksamhetsutveckling vid VO Trafikledning. Vidare se Uppdragsbeskrivning och Kompetensbeskrivning Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF infrastructure AB Agio System & Kompetens AB Dewiq Iterio AB MHF Test Lab AB MTO Säkerhet AB PA Consulting Group Aktiebolag Prospero Group AB Solvina Sweco Society AB Viapm AB WSP Sverige AB (Huvudkonto) Xmentor Management AB
2018-08-20   Byggledare VA- och VVS-anläggningar i Västra Götalands län, Värmlands län samt Komplexa anläggningar (Trafikverket)
Byggledare VA- och VVS-anläggningar i Västra Götalands län, Värmlands län samt Komplexa anläggningar Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Iterio AB
2018-06-21   Miljöplanerartjänster (Huddinge kommun)
Denna upphandling avser miljöplaneringsstöd med miljökunskap inom detaljplane- och samhällsbyggnadsprojekt. Uppdraget omfattar att i projekten bevaka och driva miljöfrågor såsom buller, risker kopplade till transport och verksamheter, luftföroreningar, dagvatten, vattenkvalitet, risker för översvämning, naturvärden, förorenad mark, ekosystemtjänster. Uppdraget kan även omfatta expertstöd i vissa miljöfrågor. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Iterio AB WSP Sverige AB