Leverantör: Forsen Aktiebolag

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar där leverantören Forsen Aktiebolag nämns

2023-06-27   Ramavtal avseende byggadministrativa tjänster (Statens fastighetsverk)
Intresserade inbjuds här att lämna anbud i upphandling av byggadministrativa tjänster. Avtalsstart höst 2023. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bylero AB Forsen Aktiebolag Frank Projektpartner AB Plan Projektpartner Stockholm AB Sigma Civil AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB WSP Sverige AB
2023-05-16   Konsultstöd till fastighetsenheten (Kriminalvården)
Konsultstöd till fastighetsenheten. Det gäller konsulter inom områdena projektstöd, arkitektstöd och fastighets- och hyresgästrådgivning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: FOJAB arkitekter AB Forsen Aktiebolag Niras Sweden AB
2023-04-05   Bygg- och projektledare (Enköpings kommun)
Upphandlingen omfattar konsulttjänster inom området projekt- och byggledning för mark, gator, park och vatten och avlopp (VA). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Forsen Aktiebolag Infra Projektledning i Mälardalen AB
2023-03-23   Teknisk konsult: besiktning bygg och kontrollansvarig (Halmstads kommun)
Upphandlingen omfattar Teknisk konsult: besiktning bygg och kontrollansvarig. Ramavtal kommer att tecknas inom följande teknikområden. Teknikområden 1. Besiktning Bygg 2. Kontrollansvarig Ramavtal kommer att tecknas med max fem (5) leverantörer per teknikområde. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Arkitekterna Krook & Tjäder i Halmstad AB CA consultadministration AB Forsen Aktiebolag Sigma Civil AB Sweco Sverige AB WSP Sverige AB
2023-02-08   Byggledning och projekteringsstöd för belagd väg BD-län (Trafikverket Myndighet)
Uppdraget avser att tillhandahålla två (2) resurskonsulter inom projekteringsstöd beläggningsunderhåll åt enhet distrikt Nord VO Underhåll inom Norrbottens län. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Forsen Aktiebolag J2C Consulting AB
2022-12-13   2023 - Tre byggledare till delprojekten installation, system och dokumentation till projekt Reinvestering... (Trafikverket Myndighet)
Tre byggledare till delprojekten installation, system och dokumentation till projekt Reinvestering Trängselskatt Göteborg i västra Götalands län Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Comici Development AB Forsen Aktiebolag Vista Management AB
2022-12-08   Konsulter för projektledning, teknikstöd och installationssamordning (Karolinska Institutet)
KI har för avsikt att upphandla ett ramavtal för nämnda konsulter avseende projekt inom LF:s ansvarsområde. Projekten innebär t.ex. nybyggnad, tillbyggnad samt ombyggnad för att möta verksamhetens behov av funktionella lokaler. Projektens omfattning varierar stort.  Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ebab i Stockholm AB Forsen Aktiebolag Helenius Ingenjörsbyrå Aktiebolag
2022-09-30   K0021.222 MrLv-Nybyggnad Byggledning Halmstad (Fortifikationsverket)
Byggledning av: Ny Hallbyggnad för förvaring och utbildning av Lv-system 103 (Patriot). Byggnaden med en total area på ca: 20 800 m2 BTA, utgörs av utbildningshallar, specialsalar, en materielunderhållshall, lektionssalar, kontor för ca 200 personer med pentryn och sittytor, en aula för ca 100 personer och omklädnadsrum för 370 personer. Övriga areor är fördelade på fastighetens- och verksamhetens- teknikutrymmen samt korridorer, trappor, hissar, förråd mm. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Forsen Aktiebolag
2022-07-06   Bemanningstjänster Samhällsbyggnad (Upphandling Södertörn)
Upphandling avseende bemanningstjänster inom Samhällsbyggnad för Haninge kommun samt Nynäshamns kommun genom option. Upphandlingen omfattar följande kategorier (kompetenser) * Projektledare Exploatering * Projektledare Infrastruktur - samhällsbyggnadsprojekt * Projektledare/Biträdande projektledare Infrastruktur vid nyinvestering eller förnyelse * Ingenjörer - VA-ingenjör, Trafik-ingenjör/-planerare, Väg/Bro-ingenjör, Parkingenjör Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Agima Management AB Bjerking AB Forsen Aktiebolag Frank Projektpartner AB Licab AB Norem AB Projektledarhuset i Stockholm AB Svefa Aktiebolag WSP Sverige AB
2022-07-01   Tekniska konsulter inom Projektledning och Byggledning - ROT och Nybyggnation > 15 MSEK (Varbergs kommun)
Denna upphandling omfattar konsulttjänster inom Projekt, Projektering och Byggledning avseende ROT och Nybyggnationsprojekt. Ytterligare information om upphandlingen framgår av upphandlingsunderlaget. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Forsen Aktiebolag Jan Håkansson Byggplanering Aktiebolag Sigma Civil AB TOTIUS konsulter AB WSP Sverige AB
2022-06-23   Projektledningskonsulter (Stubo Aktiebolag)
Upphandlingen avser ramavtal avseende tekniska konsulttjänster för utförande av uppdrag av varierande storlek. Beställaren förbinder sig inte till särskild volym. Ramavtal avses att tecknas med en (1) leverantör Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Forsen Aktiebolag
2022-02-21   Ramavtal Byggledning grön miljö (Exploateringskontoret)
Ramavtalsuppdraget avser tekniska konsulttjänster vad gäller byggledningstjänst med särskild grön kompetens (planteringar och växter). Syftet är att säkerställa budget, kvalitet och tidplan för grönytor på allmän platsmark. Att säkerställa kvaliteten i den byggda gröna miljön ställer speciella krav på deltagande aktörer. Vid bristande kunskap eller engagemang riskeras att miljöer med tydligt bristande kvalitet lämnas över till driftansvariga förvaltningar. Kvaliteten i den gröna miljön blir ofta inte … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Forsen Aktiebolag Pontarius AB
2021-12-17   Ramavtal Projektledare (Region Skåne, Regionfastigheter)
Upphandling av projektledare till Region Skånes byggherreorganisationer inom kompetensområdena Bygg, El och VVS. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Byggadministration Harald Olsson Aktiebolag ERELKO AB Forsen Aktiebolag Ramboll Sweden AB Renerga AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB Vinnergi AB WSP Sverige AB
2021-10-25   Byggledning och Installationsledning - Masthugget Väst (Higab AB)
Projekt Masthugget Väst omfattar byggnation av ett hus med många olika verksamheter, bland annat parkering, gymnastiksal, kontor och kulturverksamheter. Husets fotavtryck är ca 3500 m2 och har 35 000 m2 BTA, med en parkeringsdel innehållande cirka 700 P-platser. Denna upphandling gäller byggledare anläggning, byggledare hus och Installationssamordnare, som sträcker sig från kontraktsskrivning fram tills avslut av projektet efter godkänd slutbesiktning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Forsen Aktiebolag Ramboll Sweden AB
2021-09-10   Upphandling av ramavtal avseende Kontrollansvarig Behörighet K enligt PBL (Locum Aktiebolag)
För att kunna erbjuda ändamålsenliga lokaler med rätt funktion genomförs årligen bygginvesteringar för cirka 1,9 miljarder SEK i de fastigheter Locum förvaltar åt Region Stockholm. Locum ansvarar även för inhyrning av externa lokaler på uppdrag av andra delar av regionen. Det motsvarar 700-800 byggprojekt per år i vårdmiljöerna. Detta ramavtal kommer att användas för konsulttjänster avseende Kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen (PBL). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: C&M Project i Stockholm Aktiebolag Ebab i Stockholm AB Forsen Aktiebolag Sweco Management AB WSP Sverige AB
2021-09-06   Projektledning Fastighet (Botkyrka kommun)
Upphandlingen omfattar tekniska konsulttjänster till fastighet -Projektledare Hus Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Erfator Projektledning AB Forsen Aktiebolag Maleon AB
2021-09-01   Tekniska konsulter - Projektledare anläggning (Piteå kommun)
Upphandlingen avser ramavtal för senare avrop av konsulttjänster för projektledning av anläggningsentreprenader. Upphandlingen omfattar Piteå kommun och Älvsbyns kommun och de medverkande kommunala bolagen som anges i upphandlingen. Älvsbyns kommun och deras medverkande kommunbolag tecknar egna avtal. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ebk Infra AB Forsen Aktiebolag Norconsult AB
2021-06-30   Tekniska konsulter - byggledare (Upphandling Södertörn)
Upphandling Södertörn inbjuder härmed Leverantörer att lämna anbud i ramavtalsupphandlingen av Tekniska konsulter - byggledare, inom kompetensområdena (KO) nedan: KO 1: Byggledare gata och mark KO 2: Byggledare VA KO 3: Byggledare VA-tekniska anläggningar KO 4: Byggledare offentlig belysning utomhus KO 5: Byggledare konstbyggnader KO 6: Byggledare växter och mark KO 7: Byggledare lekytor Att vara Leverantör åt Upphandling Södertörns uppdragsgivare innebär en viktig roll i att forma morgondagens samhälle. … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Forsen Aktiebolag Konsultgruppen Röda Tråden Aktiebolag Lektus Projekt- och byggledning i Stockholm AB
2021-05-27   Projektledningsorganisation för Cephalus (Riksdagsförvaltningen)
Det avser fortlöpande konsultuppdrag med en projektledningsorganisation från projekteringsskede och framåt. Denna organisation innehåller exempelvis, projektledare, projekteringsledare mm. Uppdraget avser systemhandlingsskede och framåt fram till inflyttning, överlämning och avslut och beräknas pågå från april 2022 till slutet av 2026. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Forsen Aktiebolag
2021-05-21   Tekniska konsulter inom mark och anläggning - projektledning, byggledning, besiktning (Varbergs kommun)
Varbergs kommun inbjuder er att inkomma med anbud avseende Tekniska konsulter inom mark och anläggning enligt Nedan 1. Projektledning 2. Byggledning 3. Besiktning Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Forsen Aktiebolag Infra Action Gbg AB Lektus Sweden AB Pontarius AB Sweco Sverige AB
2021-04-28   Konsultuppdrag, projekteringsledare till renoveringen av Kv Lejonet, Stockholms kommun (Statens fastighetsverk)
Uppdraget avser projekteringsleding av renoveringen av flera hus i Kv Lejoner i centrala Stockholm. Projektet är ett säkerhetsprojekt och allt arbetet ska utföras i Stockholm på ett av SFV tillhandahållet projektkontor. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Forsen Aktiebolag
2021-04-22   Beställarstöd konstbyggnader - Uppsala Spårväg (Uppsala kommun)
Uppsala kommun har för avsikt att upphandla ett ramavtal för beställarstöd och områdesansvarig för konstbyggnader för Uppsala spårväg. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Forsen Aktiebolag
2021-03-16   Ramavtal för byggadministrativa tjänster (Vellinge kommun)
Inom BR fastigheters pågår normalt flertal projekt parallellt. Projekten varierar i löptid från cirka fem (5) månader till cirka fem (5) år och i värde från cirka 500 000 SEK till 300 000 000 SEK. Beställaren har ett regelmässigt behov av att inom dessa projekt avropa byggadministrativa tjänster. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Byggadministration Harald Olsson Aktiebolag Forsen Aktiebolag Sigma Civil AB
2021-03-15   Tekniska konsulter Byggledning (Orust kommun)
Upphandlingen omfattar tekniska konsulter inom konsultstödsområdet byggledning. Se upphandlingsdokumentet för mer information. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Forsen Aktiebolag MEXL. AB Pontarius AB
2021-02-26   Tekniska konsulter bemanning projekt- och byggledning för anläggningsprojekt (Vallentuna kommun)
Denna upphandling avser ramavtal för: "tekniska konsulter avseende Projekt- och byggledning för anläggningsprojekt". Planerad RAM-avtalsperiod gäller från och med avtalets startdatum till och med avtalets slutdatum (2 år), med möjlighet för beställaren att vid antal förlängningar (upphandling) tillfällen förlänga med förlängning i antal månader (upphandling) år per gång, som längst till och med 16.5.2025. Beställaren avser att teckna ramavtal med fyra (4) leverantörer. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Forsen Aktiebolag Lektus Projekt- och byggledning i Stockholm AB Ohanian's Projektutveckling AB WSP Sverige AB
2021-02-25   Biträdande projektledare - Tullgarnsbron (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Biträdande Projektledare Tullgarnsbron Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Forsen Aktiebolag
2021-02-18   Beställarstöd miljötillstånd för Uppsala spårväg (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Beställarstöd för miljötillstånd för Uppsala spårväg. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Forsen Aktiebolag
2020-02-14   Tekniska konsulter - beställarstöd (Tierps kommun)
Upphandlingen avser ramavtal för tekniska konsulter. Avtalet avser beställarstöd för anläggningsprojekt, Projektledning, Projekteringsledning, Byggledning, besiktning, bas-u, bas-p och kvalitetsansvarig. I denna upphandling kommer beställaren att tilldela och upprätta ramavtal för successivt uttag under avtalstiden med totalt en (1) leverantör Vid uppdrag som beräknas överstiga 1 000 000 kr har beställaren rätt, men ingen skyldighet, att göra en separat upphandling utanför ramavtalet. Maxvolym för detta … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Forsen Aktiebolag
2020-02-04   Projekt- och byggledning för bygg- och anläggningsarbeten (Uppsala kommun)
Upphandling av projekt- och byggledning för bygg- och anläggningsarbeten. Objekten kan bestå av gator, parker, naturområden, VA- anläggningar, bostäder, kompletteringsbyggnader, garage, sport- och rekreationsanläggningar och lokaler. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bjerking AB Bylero AB Forsen Aktiebolag Infrakonsult Sverige AB Ramboll Sweden AB WSP Sverige AB
2018-10-05   Tekniska konsulter Gästrike Vatten AB med dotterbolag (Inköp Gävleborg)
Ramavtal omfattar leverans av tjänst, tekniska konsulter inom V/A området enligt fastställd kravspecifikation för succesivt uttag under avtalstiden. Om hänvisning till namn, produktspecifika tjänster etc. anges i kravspecifikationen sker detta enbart för att förenkla beskrivningsarbetet. Likvärdiga tjänster som kan styrkas och motsvarar efterfrågade produkter och/eller metoder kan komma att accepteras. I denna upphandling kommer alla anbudsgivare/leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven antas. KÖ … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Aö Markkonsult Handelsbolag Aquasvea AB Artesia Grundvattenkonsult Aktiebolag Bergab-Berggeologiska Undersökningar Aktiebolag Bjerking AB Calluna AB Ecenea Procurement AB Elva ProcessAutomation AB Embreco AB Forsen Aktiebolag FVB Sverige AB GEOSIGMA Aktiebolag Geoveta AB Grundvatten- och Avfallsteknik i Falun AB Gubbeck AB Infra Action Xw AB Kvartär AB Matla Bygg- och Projektledning AB Mavacon AB Midvatten AB Nitro Consult Aktiebolag Norconsult AB Pelagia Nature & Environment AB Pencon Sverige AB Pollex Aktiebolag Projektengagemang Sweden AB Projektledarbyrån i Sverige AB Ramböll Sverige AB Sigma Civil AB Structor Miljö Öst AB Structor Projektledning Dalarna AB Structor Projektledning Uppland AB Structor Vatten & Miljö Uppsala AB Svapipe AB Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut SWECO Environment AB Sweva AB Tyréns AB Veolia Water Technologies AB WRS Water Revival Systems Uppsala Aktiebolag WSP Sverige AB
2018-02-22   Beställarstöd landskapsarkitekt ramavtal (Stockholms stad, Exploateringskontoret)
Exploateringskontoret har behov av beställarstöd vid köp av landskapsarkitekturtjänster. Leverantörer som har ramavtal med beställaren är förhindrade att lämna anbud i denna upphandling. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atkins Sverige AB Forsen Aktiebolag Liljewall Arkitekter Aktiebolag Mandaworks AB
2017-11-30   Ramavtal för tekniska konsulttjänster av Projekt- och byggledning för anläggningsprojekt (Vallentuna kommun)
Denna upphandling avser ramavtal för tekniska konsulter avseende Projekt- och byggledning för anläggningsprojekt. Planerad avtalsperiod gäller från och med 16.3.2018 till och med 16.3.2020 (2 år), med möjlighet för Beställaren att vid två tillfällen förlänga med ett år per gång, som längst till och med 16.3.2022. Beställaren avser att teckna ramavtal med sex (6) leverantörer. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Bjerking AB Forsen Aktiebolag Projektengagemang Projektledning i Sverige AB Projektledarhuset i Stockholm AB WSP Sverige AB
2017-10-18   Tekniska konsulter – Projektledning lokaler (Göteborgs stad Inköp och upphandling)
I denna kategori ingår projektledning i byggprocessens alla skeden, till exempel förstudie, program, projektering, produktion, överlämning och garantiförvaltning. Upphandlingen består av 3 delområden; projektledning, projekteringsledning och byggledning. Projekten kan innefatta såväl nybyggnation som om- och tillbyggnad. Uppdragen är även tänkta att stödja Beställarna vid projektledning av underhåll och fastighetsförvaltning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB CA consultadministration AB CMC Byggadministration Aktiebolag Forsen Aktiebolag Hifab AB Inhouse Tech Göteborg AB Iterio AB Jan Håkansson Byggplanering Aktiebolag Jernbro Industrial Services AB Karlander Konsult Göteborg AB Liljewall Arkitekter Aktiebolag Mårtensson & Håkanson Byggrådgivare AB Niras Sweden AB Nordprojekt Sverige AB Pontarius AB Projektgaranti AB Protek Projektstyrning AB Ramböll Sverige AB Rotpartner Sigma Civil AB Sweco Management AB White Arkitekter Aktiebolag WSP Sverige AB
2017-05-17   Tekniska Konsulter – Projekt och byggledning (Halmstads kommun)
Upphandlingen omfattar konsulttjänster inom området Projekt och byggledning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: CA consultadministration AB Forsen Aktiebolag Pontarius AB
2017-01-24   Byggkalkylator (Varbergs kommun)
Upphandling av konsulter inom byggekonomi och byggkalkylering. AU Administrativa Föreskrifter: Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF Konsult 10. För uppdraget gäller ABK 09, Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009. All kommunikation i detta och kommande projekt ska ske på det svenska språket. AUA.3 Orientering om projektet och uppdraget: Upphandlingen omfattar konsultuppdrag med ramavtal avseende tjänster inom byggkalkylering. … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bk Beräkningskonsulter AB CA consultadministration AB Forsen Aktiebolag
2016-12-22   Ramavtal byggprojektledning och kalkyl (Aktiebolaget Familjebostäder)
Upphandlingen omfattar ramavtalsupphandling avseende byggprojektledning och kalkyl för utförande av uppdrag åt Beställaren. Målet med denna upphandling är att täcka Beställarens behov av konsulter inom följande 2 anbudsområden: A. Byggledning, projektledning och projekteringsledning; B. Kalkyl. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Bengt Dahlgren Stockholm Aktiebolag Bk Beräkningskonsulter AB C&M Project i Stockholm Aktiebolag Forsen Aktiebolag Promentgruppen AB Structor Projektpartner Hus Stockholm AB Toofab AB
2016-11-17   Ramavtal – Projektledning och Byggledning Hus och Anläggning (Danderyds kommun)
Danderyds kommun inbjuder genom denna förfrågan intresserade att komma in med anbud avseende ramavtal för successivt avrop av tekniska konsulttjänster gällande projektledning och byggledning för hus och anläggning. Danderyds kommun vill ha ett nära samarbete med sina ramavtalsleverantörer för att tillsammans utveckla och förbättra kommunens leveranser till invånarna. Samarbetet ska bygga på kompetens, förtroende och professionalism. Tillsammans ska vi på ett effektivt och strukturerat sätt skapa … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Forsen Aktiebolag
2016-09-29   Tekniska konsulter – Fastighetsområdet (Halmstads kommun)
De i upphandlingen ingående konsultområden är: — Akustik, — Besiktning brandlarm, — Besiktning bygg, — Besiktning el, — Besiktning lekplatser och lekplatsutrustning, — Besiktning luftbehandling, — Besiktning mark, — Besiktning OVK, — Besiktning sprinkler, — Besiktning värme och sanitet, — Brandprojektör, — CE-märkning, — Elprojektör, — Konstruktör, — Kontrollansvarig, — Kostnadsberäkningar, — Mark/landskap, — Miljöinventering, — Projektering storkök och varukyla inkl. besiktning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Brekke & Strand Akustik AB BTC, Brand Tekniskt Center AB C LEDEL AB CA consultadministration AB Cattegatt Consult AB Creacon Halmstads Konsult AB Dagsgårds VVS konsulter AB Effekt i Varberg AB Firetech Engineering Emron AB Forsen Aktiebolag IMI Energi & VVS Utveckling Aktiebolag Kodeda konsulter AB Liljewall Arkitekter Aktiebolag M. Maddison Konsult AB MPB Markprojekteringsbyrån Syd AB Norconsult AB Ottosson & Wolrath Byggkonsult Aktiebolag Precendo AB Ramböll Sverige AB Sigma Civil AB Sköld Forsberg Byggkonsult AB White Arkitekter Aktiebolag Wikström Installationskonsult AB WSP Sverige AB
2016-06-21   Ramavtal Bygg- och Projektledning större projekt (AB Helsingborgshem)
Ramavtalet omfattar konsultuppdrag vid bygg- och anläggningsentreprenader avseende större projekt med en beräknad kostnad överstigande 20 000 000 SEK. Konsultuppdragen är huvudsakligen kopplade till projekt i form av nybyggnation och ombyggnation där ombyggnation avser t.ex. utbyte av avloppsstammar med tillhörande renovering av badrum och kök, fönsterbyte, in- och utvändig målning etc. Projekten kan vara general-, total- eller delade entreprenader. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Forsen Aktiebolag Ramböll Sverige AB WSP Sverige AB
2015-09-14   Ramavtal byggledning mark- och anläggningsentreprenader (Stockholms stad, Exploateringskontoret)
Upphandlingen avser ramavtal för byggledning mark- och anläggningsentreprenader. Stockholms stad eftersträvar en långsiktig ramavtalsrelation med ett inte allt för stort antal leverantörer. Oavsett leverantörens rangordning är kontorens målsättning att ha en aktiv avtalsrelation med samtliga leverantörer. Under år 2014 beställde kontoren uppdrag för cirka 20 000 000 SEK. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB B & B Bro & Betong Projketledning AB Build Sweden Consulting AB CJ Samhällsbyggledning AB Forsen Aktiebolag Helm Project Management AB Hifab AB Infrakonsult Sverige AB Konsultgruppen Röda Tråden Aktiebolag Ramböll Sverige AB Rockstore Engineering Aktiebolag Sensum AB