Upphandlingar: Marknadsundersökningar och ekonomiska undersökningar; opinionsundersökningar och statistik

>20 arkiverade upphandlingar

Marknadsundersökningar och ekonomiska undersökningar; opinionsundersökningar och statistik har anskaffats av organisationer som t.ex AB Svenska Spel, Trafikverket och Tillväxtverket.

Nyligen genomförda upphandlingar av marknadsundersökningar och ekonomiska undersökningar; opinionsundersökningar och statistik i Sverige

2023-11-10   Undersökningstjänster (Botkyrka kommun)
Botkyrka kommun önskar teckna kontrakt med en leverantör som kan utföra framförallt kvantitativa undersökningar men även kvalitativa undersökningar för kommunens behov. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Konsult för besiktning, mätning och riskanalys för spräng och grävarbete- ramavtal (Tanums kommun)
Ramavtal för konsulter för mätning och riskanalys för spräng och grävarbete. Om möjligt antal 2 leverantörer. AUA.12 Byggherrens och beställarens ombud Sten-Anders Olsson, Förvaltningschef Tekniska förvaltningen Epost: sten-anders.olsson@tanum.se tel: 0525-18 000 Visa upphandlingen »
2023-10-20   VA-debitering med tillhörande kundtjänst (Danderyds kommun)
Danderyds kommun behöver upphandla ett avtal för kundtjänst och debitering av VA-avgifter samt därtill närliggande arbetsuppgifter gällande VA-abonnenter i Danderyds kommun. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Mediebyråtjänster (AB Svenska Spel)
Svenska Spel avser att genom denna upphandling teckna avtal med en så kallad fullservice- mediebyrå. Uppdraget omfattar koncernvarumärket och affärsområde Tur vilket innefattar strategisk rådgivning, planering och köp per varumärke eller resultatområde. Uppdraget innebär även ett övergripande ansvar på koncernnivå för årlig avtalsförhandling av media gällande hela Svenska Spels medieinvestering. Budget varierar beroende på affärs- och kommunikationsmål från år till år. Se Förfrågningsunderlaget inkl. … Visa upphandlingen »
2023-10-19   Kommunikationsbyrå och kundtidning (Vafabmiljö kommunalförbund)
Uppdraget omfattar produktion och tryck av kundtidning med namnet Cirkulera samt Kommunikationsbyrå inklusive public relations, sociala medier, grafisk produktion samt kommunikation för utrikesfödda. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Internationell pressbearbetning för Visit Skåne (Visit Skåne AB)
Visit Skåne AB bjuder härmed in leverantörer att lämna anbud för uppdraget avseende Internationell pressbearbetning. Leverantörens åtagande omfattar att året om generera kvalitativa publiceringar om Skåne i relevanta och trovärdiga kanaler på våra prioriterade marknader (Tyskland, Danmark och Nederländerna). Med kanaler menas både tryckt och digital media. Visit Skåne har ett uttalat fokus på digitala publiceringar.  Visa upphandlingen »
2023-10-13   Medieproduktion (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor)
Upphandling av tjänst för genomförande av filminspelningar och livesändningar av konferenser. Visa upphandlingen »
2023-10-11   Kundsupport med telefonitjänst (Sankt Kors Fastighetsaktiebolag)
Dukaten Parkeringsservice AB, i egenskap av dotterbolag till Sankt Kors Fastighets AB, bjuder in till anbudsgivning avseende upphandling av kundsupport med telefonitjänst. Visa upphandlingen »
2023-10-09   Programutvärdering av programområde C – minska risken för ekonomisk utsatthet (Svenska ESF-rådet)
Svenska ESF-rådet upphandlar Programutvärdering av programområde C – minska risken för ekonomisk utsatthet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Strategirådet AB
2023-10-09   Webbaserad mediebevaknings- och analystjänst (Statens institutionsstyrelse)
Statens institutionsstyrelse (SiS) bjuder härmed in leverantörer att inkomma med ansökan om deltagande i upphandling av webbaserad mediebevakning och analystjänst för nyheter för Statens institutionsstyrelse. SiS är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård och behandling av barn och unga med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. Myndigheten har 21 ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet med cirka 4 000 medarbetare totalt. På kommunikationsavdelningen vid … Visa upphandlingen »
2023-10-06   Produktionsbyrå (Västerviks kommun)
Hultsfreds, Högsby, Oskarshamns, Vimmerby och Västerviks kommun upphandlar produktionsbyrå för grafisk formgivning och layout. Denna tjänst innebär att utföra grafisk form till alla slags kanaler. Takvolym för tjänsten: 6 miljoner kronor. Visa upphandlingen »
2023-10-06   Profilprodukter och gåvor (Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning)
Upphandlingen omfattar profilprodukter och gåvor till Region Skåne samt bolagen Folktandvården Skåne AB samt Visit Skåne AB. Visa upphandlingen »
2023-10-04   Kommunikationsbyrå (Migrationsverket)
Migrationsverkets kommunikationsavdelning består av drygt 40 medarbetare med olika spetskompetens uppdelade på två enheter. Det finns ett behov av att kunna förstärka leveransförmågan med hjälp av en extern kommunikations partner. Leverantören ska kunna leverera tjänster och kompetens både för helhetsåttaganden och delar i olika kommunikationsuppdrag. Visa upphandlingen »
2023-10-03   Framkomlighetsanalystjänst och tidtabellsoptimerare (Region Uppsala)
Ett webbaserad verktyg som bland annat på en karta visualiserar Region Uppsalas bussars medelhastighet för olika tidsintervaller baserat på kollektivtrafikdata från Trafiklab. Med hjälp av visualiseringen ska det vara möjligt att identifiera flaskhalsar i systemet, det vill säga platser där bussarna har kört långsamt. Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs via länken Behandling av personuppgifter (regionuppsala.se). Anbudstidens utgång Anbud ska … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Tyréns Solutions AB
2023-09-26   Kommunikationsbyrå (Roslagsvatten)
Kommunikationstjänster Visa upphandlingen »
2023-09-25   Formgivningstjänster (Folke Bernadotteakademin)
FBA saknar egna resurser för formgivning och behöver därför upphandla tjänsten. En visuell identitet finns för myndigheten, och konsulterna behöver därför vana av att arbeta enligt givna ramar och mallar, som FBA tillhandahåller. Det förekommer också fria formgivningsuppdrag, om än i mer begränsad omfattning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: aStory Kommunikationsbyrå AB Essen International Aktiebolag Knak Agency AB
2023-09-25   Bemanningstjänster (Sveriges Radio Aktiebolag)
Sveriges Radio avser att upphandla bemanningstjänster som omfattar generella administrativa tjänster inom bl.a. ekomoni, HR och kommunikation. Majoriteten av behovet är i Stockholm men även i vissa fall till övriga orter i Sverige. Sveriges Radio Förvaltning AB är avropsberättigade. Visa upphandlingen »
2023-09-22   Kommunikationstjänster 2023 (Örebro kommun)
Upphandling avseende områden: 1) Kommunikationsbyrå 2) Design för webb och digitala tjänster 3) Film och rörlig media 4) Podd, radio och ljudbearbetning. Inledning Intresserade anbudsgivare (nedan kallad leverantör) inbjuds att lämna anbud gällande Örebro kommuns (nedan kallad upphandlande myndighet ("UM"), behov av kommunikationstjänster i delområden: 1) Kommunikationsbyrå 2) Design för webb och digitala tjänster 3) Film och rörlig media 4) Podd, radio och ljudbearbetning.Upphandlingen baseras … Visa upphandlingen »
2023-09-18   Kvalitetsmätningar (Region Stockholm, Trafiknämnden)
Kvalitetsmätningar via observationer och kontroller relaterade till SL- och WÅAB-trafiken. Uppföljning av trafikavtal. Visa upphandlingen »
2023-09-14   Reklambyråtjänster - Enklare produktioner (Hässleholms kommun)
Reklambyråtjänster - Enklare/småskaliga produktioner Visa upphandlingen »
2023-09-13   Upphandling av ramavtal avseende marknadsundersökningstjänster (Pensionsmyndigheten)
Upphandlingen syftar till att teckna ett ramavtal som kan tillgodose Pensionsmyndighetens behov av undersökningar och analyser inom pensionsområdet. Undersökningarna och analyserna ska ligga till grund för utvärdering och vidareutveckling av myndighetens verksamhet på strategisk och operativ nivå. Undersökningarna och analyserna ska även kunna utgöra underlag i myndighetens utredningsarbete som ofta mynnar ut i informationsinsatser, kommunikationsinsatser och rapporter av olika slag. Dessa insatser och … Visa upphandlingen »
2023-09-12   Medarbetarenkät (Huddinge kommun)
Beställaren avser upphandla en komplett tjänst för medarbetarenkät med tillhörande webbaserat systemstöd (IT-tjänst). Medarbetarenkäten ska vara i form av en samlad kommungemensam anonym enkät som genomförs årligen vid samma tidpunkt för samtliga cirka 7 000 medarbetare. Medarbetarenkäten ska mäta: • Organisatoriska och sociala arbetsmiljön (AFS 2015:4) • Attraktiv arbetsgivare - transformativt ledarskap och medarbetarskap • Hållbart medarbetarengagemang (HME) • Jämställdhet, … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: B-engaged AB
2023-09-11   Gästnöjdhetsundersökning (Liseberg AB)
Liseberg AB avser att upphandla en ny plattform för att mäta och följa upp gästnöjdhet i koncernens olika erbjudanden mot gäst. Visa upphandlingen »
2023-09-11   Recipientkontrollprogram 2023 (Region Kalmar Län)
Kalmar läns kustvattenkommitté, som är en sammanslutning av kommuner, vattenvårdsförbund och företag, ansvarar för den samordnade kustvattenkontrollen som alla medlemmar är ålagda att göra enligt miljöbalken. Upphandlingen består bland annat av en obligatorisk generell del samt fem valbara delprogram. Välj den/de delar ni önskar att lämna anbud på. Visa upphandlingen »
2023-09-06   Konsulttjänster inom biostatistik (Karolinska Institutet)
Inbjudan Karolinska Institutet (KI) inbjuder er härmed att lämna anbud avseende konsulttjänster inom biostatisik. Omfattning Upphandlingen omfattar stöd inom biostatistik till forskare vid KI. Detta inkluderar en bred mängd olika metoder och kompetenser inom till exempel: - Kliniska prövningar (exempelvis statistiska analysplaner, powerberäkningar, studiedesign, randomisering, programmering, representation i safety monitoring boards) - Försöksplanering och analys av pre-kliniska studier - Design, … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Red Door Analytics AB SDS Life Science AB Statisticon AB Statistikakademin AB Statistiska Konsultgruppen Sweden AB
2023-09-05   Medarbetarundersökning (Migrationsverket)
Migrationsverket är i behov av en leverantör som levererar medarbetarundersökningar. Visa upphandlingen »
2023-09-01   Strategisk kommunikationsrådgivning och produktion 2023 (Länsstyrelsen i Blekinge Län)
Upphandlingen avser strategisk kommunikationsrådgivning och produktion. Tjänsten innebär strategisk kommunikationsrådgivning samt produktion från idé till färdig produkt. Upphandlingen är ett komplement till de resurser som finns inom Länsstyrelsen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Milou Communication AB
2023-09-01   Stöd för innovationsmätning (Uppsala kommun)
Uppsala kommun vill göra en innovationsmätning. Mätningen ska bygga på forskning, vara självförklarande, innehålla coachning efter mätningen till chefer och tydliga förslag på hur cheferna kan arbeta med sina medarbetare för att öka innovationsmognaden i organisationen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Daily Innovation 364 AB
2023-09-01   Upphandling av webb- och kommunikationstjänster (Statens konstråd)
Uppdraget utgår från Statens konstråds kommunikationsavdelning och omfattar utveckling, drift, förvaltning och support av Statens konstråds Wordpress-plattform och kommunikationstjänster som produktion av annonser, affischer, layoutmallar, uppdatering av grafisk manual, framtagande av kampanjer och andra närliggande kommunikationstjänster. Visa upphandlingen »
2023-08-31   Profilprodukter (Försäkringskassan)
Profilprodukter, giveaways och profilkläder för internt och externt bruk. Visa upphandlingen »
2023-08-28   Kommunikationsbyrå (Region Gotland)
Denna upphandling avser en kommunikationsbyrå som tillsammans med Region Gotland vill arbeta för att stärka bilden av Region Gotland och som genom kommunikationstjänster och rådgivning kan bidra till både interna och externa kommunikationsmål. Det vi söker är en fullservicebyrå med tjänster som omfattar hela det utbud som krävs för att kunna vara en fullserviceleverantör av kommunikationstjänster på strategisk, taktisk, konceptuell och operativ nivå. Beskrivning Denna upphandling avser en … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Milou Communication AB
2023-08-22   OJ/2023/DPR/25823 – Building a Community of Practice in the Social and Behavioural Sciences for the Prevention of... (European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Disease Programmes (DPR))
The scope of this call is to provide ECDC with technical and scientific support for increasing capacity in EU/EEA countries to conduct social and behavioural research on the prevention of communicable diseases, and for developing and initiating a Community of Practice of colleagues working in the prevention of communicable diseases and with public health social and behavioural sciences. Lot 1 will focus on developing a compendium of actors working in the prevention of communicable disease; lot 2 will … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Kantar Belgium Universidade Nova de Lisboa
2023-08-22   KONSULTTJÄNSTER - DIGITAL MARKNADSKOMMUNIKATION (Turistrådet Västsverige AB)
Turistrådet Västsverige AB inbjuder er att lämna anbud på konsulttjänster inom digital marknadskommunikation, i huvudsak riktade mot den svenska, norska och danska marknaden, men även andra europeiska marknader kan komma i fråga. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: OMD Sweden AB
2023-08-22   Digitala marknadsföringstjänster (AB Stångåstaden)
Uppdraget är ett ramavtal avseende digitala marknadsföringstjänster. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Consid AB
2023-08-22   Ramavtal för undersökningar (Socialstyrelsen)
Upphandlingen avser konsulttjänster för genomförande av kvalitativa och kvantitativa undersökningar samt utvärderingar och analyser baserade på undersökningarna. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Enkätfabriken AB Institutet för kvalitetsindikatorer Fenix AB Origo Group Sverige AB
2023-08-18   Ramavtal avseende undersökningstjänst för nationella brukarundersökningar i socialtjänsten (Sveriges Kommuner och Regioner)
Denna upphandling avser ramavtal för genomförande av nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten. I ramavtalet ingår att leverantören ska tillhandahålla en digital undersökningstjänst där Beställare anmäler sitt deltagande och förbereder undersökningar, bl.a. genom att registrera uppgifter om deltagande verksamheter. Leverantören ska även tillhandahålla en tjänst för spridning av enkäter till brukare. Undersökningstjänsten ska vidare innehålla ett webbenkätverktyg för datainsamling samt en … Visa upphandlingen »
2023-08-16   Konsulttjänster inom landskapsanalyser och landskapstolkning 2023 (Länsstyrelsen i Gotlands län)
Konsulttjänster inom tolkning av naturmiljöer och analys av samband i landskapet i Gotlands län. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Calluna AB Greensway AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB
2023-08-02   Mediebyråpartner (Försäkringskassan)
Upphandlingen avser stöd för hantering av Försäkringskassans arbete avseende mediestrategi, planering och köp av annonser samt kampanjer. Visa upphandlingen »
2023-07-12   Kreativ PR- och konceptbyrå för internationell marknadsföring av Skåne som besöksdestination (Visit Skåne AB)
Visit Skåne AB inbjuder till anbudslämning i upphandlingen av kreativ PR- och konceptbyrå för internationell marknadsföring av Skåne som besöksdestination. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: BBDO Nordics AB Differ Agency AB Prime International AB
2023-07-06   Kortservice 2023 (Västtrafik AB)
Västtrafik AB inbjuder er härmed att lämna anbud avseende Kortservice. Med Kortservice avses en verksamhet som på Västtrafiks uppdrag producerar, hanterar, lagerhåller och distribuerar Västtrafiks kontaktlösa kort (Mifare) avsedda som färdbiljett, kvittorullar, olika typer av värdecheckar samt där tillhörande produkter och tjänster. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AREFF Systems AB
2023-07-06   Affärsstrateg inom kommunikation (Mälardalens Universitet)
MDU avser att upphandla en konsult som ska leda och samordna nod i Göteborg för industriell utveckling och automation inom Automation Region med fokus på kommunikation och spridning av resultat. Uppdraget innnebär bland annat att utveckla utveckla strategier och nätverk inom automationsområdet inom följande områden: 1. Omvärldsspaning 2. Nätverk inom tripple helix 3. Digital plattform 4. Kommunikation genom goda exempel Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Hollertz & Co AB
2023-07-06   Undersökningstjänster (VA SYD)
Upphandling avser undersökningstjänster för VA SYD, innehållande NKI-mätningar samt kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Enkätfabriken AB
2023-06-30   Varumärkesstrategisk rådgivning, konceptualiseringar samt design (RISE Research Institutes of Sweden AB)
RISE söker en samarbetspartner för framtagning av koncept och kampanj upplägg för internt och externa målgrupper samt varumärkesutveckling och varumärkesstöd. Det innebär att leverantören ska bistå RISE med: stöd inom framtagning och genomförande av strategiska koncept för interna och externa kommunikationsinsatser. I det kan även workshops och framtagande av underlag ingå. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Futurniture Aktiebolag
2023-06-30   Digital annonsbyrå (Karolinska Institutet)
Upphandlingen omfattar stöd för annonsering i sociala medier, planering, köp, optimering och anlays för SEM (sökordsannnonsering) för rekrytering av internationella studenter på en global marknad. Upphandlingen riktar sig till professionella reklam- och mediebyråer (företag vars huvudverksamhet handlar om att skapa reklam och hjälpa andra företag med deras marknadsföring) med fokus på digital marknadsföring. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: VIVA Media AB
2023-06-27   Medarbetarundersökning i form av pulsmätningar (Jönköpings kommun)
Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder ansökande (Leverantör) att ansöka om att delta i upphandling avseende medarbetarundersökning i form av pulsmätningar. Visa upphandlingen »
2023-06-26   Kvantitativa undersökningar (Försvarsmakten)
Syftet med upphandlingen är att teckna ett ramavtal med en (1) leverantör som kan tillgodose hela Försvarsmaktens behov avseende kvantitativa undersökningstjänster. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Mantle Sweden AB
2023-06-21   Huvudbyrå kommunikationstjänster (AB Bostaden i Umeå)
AB Bostadens (Bostaden) marknadsavdelning ansvarar för företagets samlade kommunikation, såväl internt som externt. Nu söker vi en partner som, tillsammans med marknadsavdelningen, ska ta Bostadens kommunikation till nästa nivå. Vi vill betona att denna upphandling syftar till att hitta en partner som kan bidra till vår fortsatta utveckling och hjälpa oss att nå våra mål genom ett gemensamt samarbete. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Oh My Interactive AB
2023-06-21   Ekokartläggning (Statens Jordbruksverk)
Inbjudan att lämna anbud Jordbruksverket bjuder in till att lämna anbud på en kartläggning av utbudet av inhemska ekologiska livsmedelsprodukter. Syftet är att underlätta för svenska ekologiska livsmedelsföretag att hitta ett segment att producera mot. Satsningen ligger i linje med den nationella livsmedelsstrategin och mål för ekologisk produktion. Upphandling vänder sig främst till fristående konsulter, organisationer, regionala aktörer och sakkunniga inom småskalig livsmedelsförädling, ekologisk … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweco Sverige AB
2023-06-16   Kvalitetsmätning ombord på pågatåg, regiobuss, stadsbuss, och spårvagn samt mysteryryders (Region Skåne, Skånetrafiken)
Skånetrafiken har kvalitetsavdrag och kvalitetsincitament som upprättats i avtalen med Trafikföretagen. Skånetrafiken utför i detta hänseende kvalitetsmätningar och mystery riders ombord på tåg, spårväg och buss, där vi kontinuerligt mäter och följer upp våra kunders behov, förväntningar, önskemål och trafikföretagens leverans. Skånetrafiken inbjuder härmed till anbudsgivning gällande upphandling Kvalitetsmätning ombord på Pågatåg, Regionbuss, Stadsbuss och spårväg samt Mystery riders Visa upphandlingen »