Upphandlingar: Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster

>20 arkiverade upphandlingar

Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster har anskaffats av organisationer som t.ex Trafikverket, Statens Jordbruksverk och Sida.

Nyligen genomförda upphandlingar av företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster i Sverige

2023-11-10   PLno E4 viltpassage Håknäskälen, Planläggningsprocess, Bygghandling (Trafikverket Myndighet)
Projektering omfattar framtagande av bygghandling inkl vägplan (planläggningsprocess) för ny Faunabro på E4:an vid Håknäskälen. Skede samrådsunderlag har genomfört internt av Trafkverket, uppdraget startar med samrådshandling. Projekteringen sker paralellt med vägplanen. Väg: E4 Kommun: Nordmaling Kommun Län: Västerbottens län. Annonsering : V46 eller V47 Visa upphandlingen »
2023-11-03   Upphandlingskonsulter för Polismyndighetens Inköpsenheten (Polismyndigheten)
Polismyndigheten avser att upphandla ett ramavtal gällande upphandlingskonsulter inom 2 anbudsområden, i syfte att täcka behov vid de tillfällen möjlighet inte finns att genomföra upphandlingsinsatser i egen regi, exempelvis vid produktionstoppar och tillfälliga vakanser. Visa upphandlingen »
2023-10-25   Säkerhetsprojekt väg (Trafikverket Myndighet)
Säkerhetsprojekt väg (i fortsättningen kallat projektet) är ett Trafikverksgemensamt projekt som drivs av verksamhetsområde Underhåll i syfte att stärka den anläggningsnära säkerheten i väganläggningen. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Mediebyråtjänster (AB Svenska Spel)
Svenska Spel avser att genom denna upphandling teckna avtal med en så kallad fullservice- mediebyrå. Uppdraget omfattar koncernvarumärket och affärsområde Tur vilket innefattar strategisk rådgivning, planering och köp per varumärke eller resultatområde. Uppdraget innebär även ett övergripande ansvar på koncernnivå för årlig avtalsförhandling av media gällande hela Svenska Spels medieinvestering. Budget varierar beroende på affärs- och kommunikationsmål från år till år. Se Förfrågningsunderlaget inkl. … Visa upphandlingen »
2023-10-20   Upphandlingskonsulter (Stiftelsen Svenska Filminstitutet)
Stiftelsen Svenska Filminstitutet bjuder in er att lämna anbud på denna upphandling av upphandlingskonsulter. Filminstitutet har för avsikt att teckna ramavtal med en leverantör som tar ett helhetsåtagande och huvudansvar för uppdraget. Filminstitutet behöver stöd genom delar av eller hela upphandlingsprocesser. Upphandlingsstödet kan omfatta såväl längre som kortare tidsperioder. Detta stöd kan till exempel bestå av rådgivning i processen kring upphandlingar och avrop, rådgivning och kvalitetssäkring av … Visa upphandlingen »
2023-10-16   Expertstöd inom hållbarhet (Upphandlingsmyndigheten)
Upphandlingen är indelad i två anbudsområden. Som leverantör är det möjligt att lämna anbud på endast ett eller samtliga områden. Utvärdering och tilldelning samt avtalstecknande kommer att ske separat för varje område. 1. Generell hållbarhetsspecialist 2. Hållbarhetsspecialist med inriktning mot offentlig upphandling Visa upphandlingen »
2023-10-16   Tillgång till system med nätverk av potentiella medarbetare (Trafikverket Myndighet)
Ramavtal avseende Tillgång till system med nätverk av potentiella medarbetare. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Tjänsteleverantör Hexagon EAM (Göteborg Energi Aktiebolag)
Upphandlingen omfattar Ramavtal avseende leverans av Tjänsteleverantör EAM till GE-koncernen. Göteborg Energi avser att upphandla konsulttjänster för utförande av ett antal tjänster kopplade till EAM. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Ramavtal - Ekonomitjänster (Vreta Kluster AB)
Beskrivning av upphandlingen Vreta Kluster AB inbjuder härmed till anbudsinlämning gällande Ekonomitjänster. I uppdraget ingår att ha ett övergripande ansvar för hanteringen av Vreta Kluster ABs ekonomi. Det innebär ekonomistyrning och controllerfunktion samt projektekonomi, projektredovisning och övrig ekonomisk redovisning. Uppdraget är brett och innebär såväl hantering av ekonomiska frågor på strategisk nivå som utförande av faktiska arbetsmoment så som fakturahantering, sammanställning av underlag … Visa upphandlingen »
2023-10-13   Projektledare/curatorer för offentlig konst (Statens konstråd)
Statens konstråd söker (upphandlar) 4–6 projektledare/curatorer för offentlig konst för åren 2024–2028 med mångårig erfarenhet av projektledning av permanent konstnärlig gestaltning i planering och byggande av offentliga miljöer. Som projektledare/curator för Statens konstråd ansvarar du för att projektleda permanenta konstnärliga gestaltningar i offentliga rum. Ansökan (anbudet) ska lämnas via upphandlingssystemet Mercell TendSign. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AM Public Björn Norberg Johan Tirén Jun-Hi Wennergren Nordlings firma Peter Hagdahl Studio Studio Marianne Jonsson AB
2023-10-13   Pilotprojekt kunskapsnav digitalisering (Statens Jordbruksverk)
Inbjudan att lämna anbud Jordbruksverket bjuder in till att lämna anbud på att genomföra ett pilotprojekt av ett kunskapsnav inom digitalisering.Syftet med uppdraget är att testa upplägget av ett kunskapsnav inom digitalisering, som beskrivits i förstudien. Visa upphandlingen »
2023-10-11   Projektledare Innovationsprojekt med offentlig finansiering Cleantech (Science City Skellefteå AB)
Ramavtalet omfattar Projektledare Innovationsprojekt med offentlig finansiering kopplat till cleantech och elektrifiering. För ytterligare information, se bifogade dokument. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Regionakademien AB
2023-10-11   Metodutveckling Validering fokus bransch (Västra Götalandsregionen)
Metodutveckling Validering fokus bransch Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Adanko Consulting AB
2023-10-11   Upphandlingskonsulter inom entreprenad och fastigheter (Serviceförvaltningen)
Upphandlingens mål och syfte är att tillgodose Stockholm Globe Arena Fastighet AB:s behov av upphandlingskonsulter främst inom entreprenad och fastighet. Syftet är att Stockholm Globe Arena Fastighet AB ska ha tillgång till kompetenta upphandlare som kan stötta verksamheten med effektiva, affärsmässiga, hållbara, rättssäkra och värdeskapande inköp. Visa upphandlingen »
2023-10-09   Metodutveckling Validering fokus utbildning (Västra Götalandsregionen)
Metodutveckling Validering fokus utbildning Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Traineeutvecklarna i Sverige AB
2023-10-06   Produktionsbyrå (Västerviks kommun)
Hultsfreds, Högsby, Oskarshamns, Vimmerby och Västerviks kommun upphandlar produktionsbyrå för grafisk formgivning och layout. Denna tjänst innebär att utföra grafisk form till alla slags kanaler. Takvolym för tjänsten: 6 miljoner kronor. Visa upphandlingen »
2023-10-06   Kommunikationsstrategiska tjänster 2023 (Västtrafik AB)
Uppdraget är att etablera och utföra Kommunikationsstrategiska tjänster åt Västtrafik, inom följande områden: • Intern och extern strategisk kommunikation • Förändringskommunikation • Medie- och budskapsträning • Kriskommunikation • Produktion av hållbarhetsredovisning För att kunna genomföra uppdraget behöver leverantören ha god inblick i infrastruktur, näringsliv, media, politik och regionutveckling i Västra Götalandsregionen. Leverantören ska också ha erfarenhet av att arbeta med samhällsnyttig … Visa upphandlingen »
2023-10-04   Upphandlingskonsulter (Umeå Energi AB)
Upphandlingen avser konsulter som ska genomföra upphandlingar inom Umeå Energi. Avrop sker vid behov. Visa upphandlingen »
2023-10-04   Kommunikationsbyrå (Migrationsverket)
Migrationsverkets kommunikationsavdelning består av drygt 40 medarbetare med olika spetskompetens uppdelade på två enheter. Det finns ett behov av att kunna förstärka leveransförmågan med hjälp av en extern kommunikations partner. Leverantören ska kunna leverera tjänster och kompetens både för helhetsåttaganden och delar i olika kommunikationsuppdrag. Visa upphandlingen »
2023-10-02   Konsultstöd - Länsstyrelsen Västra Götalands lokalprogram och lokalstrategi (Länsstyrelsen i Västra Götalands län)
Inbjudan att lämna anbud i upphandling av lokalkonsult. Allmänna uppgifter Visa upphandlingen »
2023-10-02   Chefs- och ledarskapsutveckling (Region Gävleborg)
Chefs-och ledarskapsutveckling inom Region Gävleborg. Visa upphandlingen »
2023-09-29   Ökad kännedom och kunskap om skyddade EU-beteckningar (Statens Jordbruksverk)
Inbjudan att lämna anbud Jordbruksverket bjuder in till att lämna anbud på ökad kännedom och kunskap om skyddade EU-beteckningar. Jordbruksverket avser att upphandla en tjänst med fokus på insatser som är stödjande för producenter och lokala intressenter att ta tillvara på möjligheterna med skyddade EU-beteckningar. Insatsen riktar sig till följande målgrupper:• Producentföreningar• Främjare så som Länsstyrelser, myndigheter, destinationsbolag• Svenska småskaliga mathantverks-, livsmedels- och … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Aktiebolag Anna Hegethorn Saporibus AB
2023-09-29   Upphandlingskonsulter (Myndigheten för digital förvaltning - DIGG)
Digg har behov av ett ramavtal för upphandlingskonsulter för att hantera tillfälliga arbetstoppar eller vid en ordinarie upphandlares frånvaro. I huvudsak kommer upphandlingskonsulterna att nyttjas för avrop/upphandling av konsulttjänster och generella tjänster som behövs för Diggs verksamhet. Det kan innebära upphandlingar, direktupphandling eller avrop från Diggs egna ramavtal samt Kammarkollegiets statliga ramavtal utifrån verksamhetens behov. Beställningar kan omfatta hela eller delar av … Visa upphandlingen »
2023-09-28   Ramavtal Upphandlingskonsulter (SGU)
Syftet med upphandlingen är att teckna ett ramavtal med leverantörer som kan täcka det behov som SGU har av upphandlingskonsulter, framförallt vid produktionstoppar och tillfälliga vakanser. I dagsläget har vi ingen koll på den totala volymen som SGU handlar för varje år. Inköpsbehovet finns dels i den "producerande" verksamheten dels inom de avdelningar som har en stödjande funktion till verksamheten. SGU har fem avdelningar enligt nedan och hanterar nedan i korthet beskrivna frågor: Mineralresurser … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Upphandlingsbolaget i Göteborg AB
2023-09-27   Konsultstöd för övning avseende krisberedskap och totalförsvar (Post- och Telestyrelsen)
Målet med upphandlingen är att PTS ska få tillgång till kvalificerat konsultstöd för att genomföra olika övning avseende krisberedskap och totalförsvar. Visa upphandlingen »
2023-09-27   Finanslotsar inom finansiering och ekonomiskt hållbart företagande (Statens Jordbruksverk)
Inbjudan att lämna anbud Jordbruksverket bjuder in till att lämna anbud avseende finanslotsar inom finansiering och ekonomiskt hållbart företagande för följande målgrupper: • Mathantverksproducenter• Småskaliga livsmedelsproducenter• Måltidsturismföretag Upphandlingen ska vända sig till aktörer med erfarenhet av företagsutveckling med fokus på finansiering och hållbart företagande. Uppgiften om volym i upphandlingsdokumentet är bara en vägledning och kan därför komma att variera under avtalstiden. Visa upphandlingen »
2023-09-27   Kostnadsanalys, behovsbedömning och resursfördelning (Kungsbacka kommun)
Syftet med upphandlingen är att tillgodose kommunens behov av följande Kostnads- och insatsanalys omfattande verksamheterna inom Vård- & omsorg och Individ & familjeomsorg, som utgår från metoden KPB, Kostnad Per Brukare. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ensolution AB
2023-09-26   Kommunikationsbyrå (Roslagsvatten)
Kommunikationstjänster Visa upphandlingen »
2023-09-26   Projektledare/projektmedarbetare till Landsbygdsenheten (Länsstyrelsen i Norrbottens län)
Länsstyrelsen i Norrbottens län har för avsikt att utöka sina möjligheter till projektgenomförande genom att upphandla projektledare/projektmedarbetare som ska verka inom ramen för tre av Landsbygdsenhetens projekt. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ove och Christina Karlsson enskild firma
2023-09-26   Ramavtal Säkerhetskonsulter projektstöd (Specialfastigheter Sverige Aktiebolag)
Upphandling avseende ramavtal för säkerhetskonsulter till Specialfastigheter. Visa upphandlingen »
2023-09-26   Upphandlingskonsulter (Västerbottens läns landsting)
Denna upphandling avser upphandlingskonsulter. Konsultens uppdrag avser att genomföra avropade upphandlingsuppdrag och att i samarbete med utsedd upphandlingsgrupp driva upphandlingen framåt. Även viss rådgivning kopplat till specifika kompetensområden efterfrågas. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ecenea Procurement AB
2023-09-25   Formgivningstjänster (Folke Bernadotteakademin)
FBA saknar egna resurser för formgivning och behöver därför upphandla tjänsten. En visuell identitet finns för myndigheten, och konsulterna behöver därför vana av att arbeta enligt givna ramar och mallar, som FBA tillhandahåller. Det förekommer också fria formgivningsuppdrag, om än i mer begränsad omfattning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: aStory Kommunikationsbyrå AB Essen International Aktiebolag Knak Agency AB
2023-09-25   Bemanningstjänster (Sveriges Radio Aktiebolag)
Sveriges Radio avser att upphandla bemanningstjänster som omfattar generella administrativa tjänster inom bl.a. ekomoni, HR och kommunikation. Majoriteten av behovet är i Stockholm men även i vissa fall till övriga orter i Sverige. Sveriges Radio Förvaltning AB är avropsberättigade. Visa upphandlingen »
2023-09-22   Digital Verksamhetsutveckling (Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag)
Upphandling av ramavtal för konsulter avseende digital verksamhetsutveckling. Visa upphandlingen »
2023-09-22   LV 519 Räng Sand och Kämpinge by, Konsult, Vellinge kommun i Skåne län (Trafikverket Myndighet)
Tätorts- och dagvatten åtgärder på LV 519. FFU för utförandeentreprenad samt BPU på option. Visa upphandlingen »
2023-09-20   Verksamhetscontroller till Stockholmsmässan (Stockholmsmässan Aktiebolag)
Upphandlingen avser konsultuppdrag som verksamhetscontroller till Stockholmsmässans ekonomiavdelning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Perido AB
2023-09-20   Evaluation services (Folke Bernadotteakademin)
The FBA is inviting candidates for procurement of a framework agreement for consultancy services for external independent evaluations of FBA operations such as contributions, projects and programmes within the scope of FBA:s instruction and assignments to contribute to the implementation of Swedish development cooperation. For additional information on the assignment and requirements, please create an account via E-avrop. Instructions for submitting a bid and creating an account in Eavrop: Submitting a … Visa upphandlingen »
2023-09-20   Internationell programverksamhet för näringslivet inom entreprenörskap och hållbart företagande (Svenska institutet)
Denna upphandling omfattar konsultstöd för SI:s planerade internationella programverksamhet för näringslivet inom entreprenörskap och hållbart företagande. I upphandlingen kommer program för 2024 ingå för vardera anbudsområde. Upphandlingen är uppdelad i två delområden. 1. Programverksamhet inom entreprenörskap 2. Programverksamhet inom hållbart företagande Svenska institutet avser att teckna ramavtal med tre leverantörer per delområde. Visa upphandlingen »
2023-09-19   Administrativa Tjänster utrikes (Statens fastighetsverk)
I Ramavtals uppdragen kan följande ingå: Utredning kring diplomatisk yta med lokala myndigheter Utredning och genomförande av evakueringsprojekt inkl flyttar Utredningar och löpande frågor kring kommersiell verksamhet vid uthyrning av kontorslokaler Projektleda processer kring ekonomisk redovisning och deklarationer för kommersiell verksamhet Utredningar och löpande frågor kring lokala skatter och andra avgifter Projektleda processer kring lokala myndighetstillstånd som bygglov Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: SC Linder Konsult AB
2023-09-18   Kvalitetsmätningar (Region Stockholm, Trafiknämnden)
Kvalitetsmätningar via observationer och kontroller relaterade till SL- och WÅAB-trafiken. Uppföljning av trafikavtal. Visa upphandlingen »
2023-09-18   Konsulttimmen 2024 (Region Kronoberg)
Upphandling av konsultstöd inom Konsulttimmen 2024 - rådgivning och affärsutveckling till nya och etablerade företag i Kronoberg. Vilket berör sex (6) olika kompetensområden. Kompetensområde 1 - Ekonomi, avtal och juridik (8 st) Kompetensområde 2 - Marknad, sälj, socialmedia och varumärkesarbete (10 st) Kompetensområde 3 - Ledning, organisationsutveckling och HR (8 st) Kompetensområde 4 - Digitalisering och IT (6 st) Kompetensområde 5 - Produkt/tjänsteutveckling och import/export: (5 … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Affärsrådgivarna Sverige AB Akatingo International AB Björn Lundsten Brandstedt Marketing AB Bygga samarbete Byondh AB Codebyte AB Devolut AB Ekonomiexperten i Sverige AB GS Alfred Appelros AB Human Solutions AB Ingmar Nordström Nya Musik AB Magnusson & Kennberg Varumärkesutveckling AB Mod att våga AB Oriolus AB Östling Creative AB Progress4business Sweden AB Redovisningsbyrån Rydén & Co AB Strategispecialisten Karin Darlington AB TeneliusHolm AB
2023-09-15   Consultancy services for western balkan project (Folke Bernadotteakademin)
FBA is currently looking for a number of external experts, facilitators and administrators who can support FBA's Western balkan projects in delivering support and interventions, managing relations with partners and other key actors, planning and holding workshops and conferences, and providing expertise in key thematic areas. This procurement is divided into three different subareas: - Subarea A. Design, Facilitation and Follow-up of the Peace Leadership Programme. . - Subarea B. Support for conflict … Visa upphandlingen »
2023-09-15   Upphandling av hållbarhetskonsulter (Kommuninvest i Sverige Aktiebolag)
Kommuninvest bjuder härmed in till anbudsinlämning avseende upphandling av hållbarhetskonsulter som kan bistå med följande: 1) Implementera ett systematiskt arbetssätt/metod för att beräkna finansierade växthusgasutsläpp 2) Stöd gällande tolkningar och hantering av rapporteringskrav i enlighet med den lagstiftning för hållbarhetsrapportering som träffar beställaren när denna klassas som ett stort bolag enligt CSRD med tillhörande standarder, förordningar och delegerade akter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ernst & Young Aktiebolag
2023-09-15   Utveckling internationella innovations- och affärssamarbeten (Mälardalens Universitet)
Upphandling av Ramavtal för "Utveckling internationella innovations- och affärssamarbeten". Visa upphandlingen »
2023-09-14   Facility Managementtjänster (Tullverket)
Denna upphandling avses leda till ett ramavtal med en leverantör för konsulttjänster inom Facility Management. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Set up ab
2023-09-14   Ledningsstöd till Svalövs Energi AB (Svalövs kommun)
Ledningsstöd Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs enligt lag om offentlig upphandling (2016:1145), LOU, som en öppen upphandling med påskyndat förfarande enligt kapitel 11 § 10. Den upphandlande myndigheten ersätter inte anbudsgivare för upprättande av anbud. Allmän beskrivning och omfattning Syftet med upphandlingen är att teckna avtal avseende ledningsstöd för Svalövs Energi AB, organisationsnummer 559324-6563. Upphandlande myndigheter Upphandlande myndighet är Svalövs Energi AB - 559324-6563 Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Möllers Energibyrå AB
2023-09-11   Konsulttjänster för organisationsutveckling (Gävle kommun)
Upphandlingens syfte är att säkerställa tillgången till professionell kompetens och resurser som stöd i samband med alla former av organisationsutveckling och förändringsarbete. Visa upphandlingen »
2023-09-08   Chefs- och medarbetarutveckling, SLL1669 (Region Stockholm - Serviceförvaltningen)
Denna upphandling avser konsulttjänster för chefs- och medarbetarutveckling. Upphandlingen består av fyra (4) avtalsområden: Avtalsområde 1, Utvecklande ledarskap och indirekt ledarskap Avtalsområde 2, Coachning och Mentorprogram Avtalsområde 3, Ledarskap samt Organisation- och ledningsgruppsutveckling Avtalsområde 4, Grupputveckling och Medarbetarutveckling Visa upphandlingen »
2023-09-08   Säkerhetskonsulter (Arbetsmiljöverket (AV))
Ramavtal för säkerhetskonsulter för: område 1 Säkerhetsskydd: fortsatt utveckling och stärkt skydd. Krisberedskap: fortsatt utveckla samt stötta vid genomförande av övningar. Kontinuitetsarbetet: planering/ uppföljning samt risk- och sårbarhetsanalys, RSA. Totalförsvar: utveckla och stärka förmågan. Risk- och sårbarhetsanalyser: fortsätta utveckla samt stötta vid genomförande. område 2 Informationssäkerhet, Cybersäkerhet och IT-säkerhet: fortsatt utveckla och stärka förmågan. Dataskyddsförordningens … Visa upphandlingen »
2023-09-07   Ramavtal värderingskonsulter fastighetsvärdering, Sverige (Akademiska Hus Aktiebolag)
Akademiska Hus upphandlar ramavtal för att möta bolagets behov av fastighetsrådgivning och kvalificerad fastighetsvärdering för löpande verksamhet. Upphandlingen vänder sig till leverantörer med auktoriserade fastighetsvärderare som har erfarenhet av värdering av specialfastigheter, i synnerhet fastigheter för utbildning på universitet- och högskolenivå. Syfte och omfattning Akademiska Hus har behov av konsulttjänster avseende fastighetsvärdering i den löpande verksamheten. Tjänster som omfattas av denna … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Savills Sweden AB Svefa Aktiebolag