Upphandlingar: Malmö stad, fastighets- och gatukontoret

En aktiv upphandling

Nyligen genomförda upphandlingar av Malmö stad, fastighets- och gatukontoret

2023-08-25   Deadline 2023-09-27   Gestaltning och förprojektering Amiralsgatan 6670 (Malmö stad, fastighets- och gatukontoret)
Uppdraget omfattar gestaltning och förprojektering av del av Amiralsgatan, en sträcka på cirka 1 350 meter, samt nya och befintliga intilliggande gator och områden som angränsar intill, i Rosengård i Malmö. Visa upphandlingen »
2023-06-22   3025 4.9.2 Regementsgatan MEX 4, delen Fersens väg - Mariedalsvägen (Malmö stad, fastighets- och gatukontoret)
Entreprenaden omfattar ombyggnad av hela gaturummet inom tättbebyggt område och innebär arbeten med vägkonstruktion, VA-ledningar, busshållplatser, planteringar, el och belysningsarbeten. Projektet är beläget i Malmö stad och omfattar Regementsgatan, mellan Fersens väg och Mariedalsvägen, inklusive båda korsningarna, samt en sträcka på Mariedalsvägen mellan Erikstorpsgatan och Fågelbacksgatan. Visa upphandlingen »
2023-05-02   Ramavtal 0297 Tekniska konsulttjänster; Förstudie, förprojektering och detaljprojektering av flera teknikområden (Malmö stad, fastighets- och gatukontoret)
Inom ramen för detta ramavtal kommer konsultuppdrag att genomföras som exempelvis avser utredningar, undersökningar, förstudier, förprojekteringar, detaljprojekteringar samt framtagande av teknisk beskrivning, klimatkalkyler, kostnadskalkyler, förenklade förfrågningsunderlag etc. Visa upphandlingen »
2023-04-20   Ramavtal Trädtjänster (Malmö stad, fastighets- och gatukontoret)
Ramavtalet omfattar fastighets- och gatukontorets behov vad gäller trädtjänster. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Trädkontoret Skåne AB Yggdrasil Trädservice AB
2023-03-13   Detaljprojektering Citadellsfogen 7035 (Malmö stad, fastighets- och gatukontoret)
Projektet avser detaljprojektering av allmän platsmark inom uppdragsområdet. Projektering ska även utföras för blivande kvartersmark. I uppdraget ingår också att utreda och arbeta in lämpliga entreprenadområden så att entreprenadarbetena kan utföras på ett effektivt sätt. Projekteringen ska resultera i fyra separata förfrågningsunderlag för upphandling av utförandeentreprenad. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: STRUCTOR BRO OCH ANLÄGGNING MALMÖ AB
2023-02-27   Detaljprojektering Öster om mässan 7363 (Malmö stad, fastighets- och gatukontoret)
Syftet är att framställa en detaljprojektering för allmän platsmark för detaljplan 5530. Konsulten ska ta fram ett komplett underlag för att kunna utföra färdigställandet av vad detaljplan 5530 medger gällande allmän platsmark samt alla övriga arbeten som denna uppdragsbeskrivning medger. Handlingen ska ligga till grund för två utförandeentreprenader (byggata samt färdigställande). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Tyréns Sverige AB
2023-01-11   3323-MEX 4.10 Erikslust (Malmö stad, fastighets- och gatukontoret)
Renovering av VA SYDs ledningar. Ombyggnad av gata för att möjliggöra för Malmö-Expressbussarna och enkelriktade cykelbanor samt för att trafiksäkra korsningspunkter och försköna gaturummet. Denna entreprenad innehåller sysselsättningsfrämjande åtgärder, se AFC.346 Anställda. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Serneke Sverige AB
2022-12-23   8762 Norra Ellstorp byggator (Malmö stad, fastighets- och gatukontoret)
Entreprenaden omfattar byggator och förläggning av VA-ledningar inom exploateringsområde Nya Ellstorp samt VA-arbeten i befintlig miljö. I entreprenaden ingår även en pumpanläggning för VA-ledningar där de passerar en stor fjärrvärmekulvert. Anläggningen ska bestå av dykarledningar, magasin och en sänkbrunn med tryckluftsdrivna pumpenheter. Visa upphandlingen »
2022-12-20   5341 Gottorps allé och 3378 Gottorpsvägen (Malmö stad, fastighets- och gatukontoret)
I Gottorp kommer det att byggas en ny del av Bunkeflostrand. Området kommer innehålla en blandad stadsbebyggelse med bostäder, centrumfunktioner och förskola. Uppdraget omfattar gestaltning, utformning och detaljprojektering av all allmän platsmark: • Närpark • Gröningar och grönstråk • Naturområden med naturstråk samt bullervall • Gottorps allé (utveckling av äldre naturstråk) • Torg Uppdraget omfattar att upprätta kompletta förfrågningsunderlag för utförandeentreprenader enligt AB04. Visa upphandlingen »
2022-11-29   Ramavtal Trädgårdskonsult 2022 (Malmö stad, fastighets- och gatukontoret)
Ramavtalet avser Fastighets- och gatukontorets behov vad gäller trädgårdskonsult. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nordic Fokus Grönt AB
2022-11-18   Ramavtal avseende Underhållsbeläggningar i Malmö stad 2023-2026 (Malmö stad, fastighets- och gatukontoret)
Entreprenaden omfattar beläggnings- och förstärkningsåtgärder på huvudgator, uppsamlingsgator, lokalgator, gc-banor och gångbanor som omfattar beläggningar av asfalt, natursten, betongmarksten med mera samt tillhörande arbeten. Arbetena är av underhållskaraktär. Arbetena är uppdelade på ett antal objekt. Ytorna är varierande stora och objekten befinner sig i olika delar av kommunen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Skanska Industrial Solutions AB
2022-10-18   Ramavtal: El- och belysningsmaterial (Malmö stad, fastighets- och gatukontoret)
Malmö stad, Tekniska nämnden, genom upphandlings- och entreprenadenheten, inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende ramavtal för: el - och belysningsmaterial. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Rexel Sverige AB
2022-06-22   Ramavtal avseende Underhållsbeläggningar i Malmö stad 2023-2026 (Malmö stad, fastighets- och gatukontoret)
Entreprenaden omfattar beläggnings- och förstärkningsåtgärder på huvudgator, uppsamlingsgator, lokalgator, gc-banor och gångbanor som omfattar beläggningar av asfalt, natursten, betongmarksten med mera samt tillhörande arbeten. Arbetena är av underhållskaraktär. Arbetena är uppdelade på ett antal objekt. Ytorna är varierande stora och objekten befinner sig i olika delar av kommunen. Visa upphandlingen »
2022-04-13   Tekniska konsulttjänster akustik och vibrationer (Malmö stad, fastighets- och gatukontoret)
Upphandling av tekniska konsulttjänster inom fackområde för akustik och vibration. Visa upphandlingen »