2023-11-15   E22 Bälö-Gladhammar, BPU (Trafikverket Myndighet)
Projektet avser BPU för en sträcka på ca 16 km som ska mötessepareras i befintlig sträckning. Visa upphandlingen »
2023-11-13   Konsultstöd för Underhålls verksamhet för övervakning och styrning av vägtrafik – område Trafik (Trafikverket Myndighet)
Konsultstöd för Underhålls verksamhet för övervakning och styrning av vägtrafik – område Trafik Option 2 + 2 år Visa upphandlingen »
2023-11-10   PLno E4 viltpassage Håknäskälen, Planläggningsprocess, Bygghandling (Trafikverket Myndighet)
Projektering omfattar framtagande av bygghandling inkl vägplan (planläggningsprocess) för ny Faunabro på E4:an vid Håknäskälen. Skede samrådsunderlag har genomfört internt av Trafkverket, uppdraget startar med samrådshandling. Projekteringen sker paralellt med vägplanen. Väg: E4 Kommun: Nordmaling Kommun Län: Västerbottens län. Annonsering : V46 eller V47 Visa upphandlingen »
2023-11-01   Byggledning Vägmarkering inom Västerbottens län (Trafikverket Myndighet)
Byggledning vägmarkering Västerbottens län. Avser en (1) byggledare ca 600 h/år och en (1) biträdande byggledare ca 400 h/år. Kontraktstid 1+1+1+1 år. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Produktionsplanering (Trafikverket Myndighet)
Produktionsplanering inom två projekt: Mötesplats Nacka respektive E4/E20 Hallunda- Fittja. Visa upphandlingen »
2023-10-16   Konsulttjänst och beställarstöd för beläggningsarbeten (Botkyrka kommun)
Denna upphandling avser konsulttjänster med specialistkompetens avseende beställarstöd vid upphandling och förvaltning av ramavtal för asfaltsbeläggningar och anläggningsarbeten. Visa upphandlingen »
2023-10-12   Ramavtal-Trafikkonsulter inom trafikplanering (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen omfattar stadsbyggnadsförvaltningens behov av trafikkonsulttjänster inom 7 olika inriktningsområden, genom ramavtal för löpande avrop. Beräknad avtalsstart är den 15 januari 2024 och 2 år, med möjlighet till förlängning om 1+1 år. Visa upphandlingen »
2023-10-10   Miljöutredningar inomhus- och utomhusmiljö (Botkyrka kommun)
Upphandlingen omfattar ramavtal inom tekniska konsulter avseende miljöutredningar i inomhus- och utomhusmiljö. Upphandlingen är indelade i sju delområden, för mer information se förfrågningsunderlaget. Visa upphandlingen »
2023-10-04   Projekt Malmporten i Luleå - konsulter för byggplatsuppföljning (Sjöfartsverket)
Sjöfartsverket och Luleå hamn AB upphandlar ramavtal med leverantörer som ska tillhandahålla konsulter för byggplatsuppföljning för genomförandet av Projekt Malmporten. Konsultorganisationen för byggplatsuppföljning ska bestå av byggledare, projektingenjörer, sakkunnig sprängningsarbeten, KMA-samordnare samt besiktningsman, Sjöfartsverket och Luleå hamn AB genomför projekt Malmporten gemensamt. Upphandlingsföremål Sjöfartsverket och Luleå hamn AB gör en gemensam upphandling av ramavtal med rangordnade … Visa upphandlingen »
2023-09-29   Ramavtal avseende projektering VA, Gata och park samt Skredsäkring (Stenungsunds kommun)
Ramavtalet är uppdelat i två avtalsområden: - Avtalsområde 1 – Projektering VA, Gata och Park - Avtalsområde 2 – Projektering Skredsäkringsåtgärder Anbudsgivaren kan välja att lämna anbud för ett av avtalsområdena alternativt för båda avtalsområdena. Visa upphandlingen »
2023-09-28   Objektspecifik - bärighetsberäkning av Nya Svinesundsbron (Trafikverket Myndighet)
Uppdraget avser bärighetsberäkning och kontrollberäkning av Nya Svinesundsbron, konstruktionsnummer 14-1319-1, över Idefjorden på väg E6. Visa upphandlingen »
2023-09-22   LV 519 Räng Sand och Kämpinge by, Konsult, Vellinge kommun i Skåne län (Trafikverket Myndighet)
Tätorts- och dagvatten åtgärder på LV 519. FFU för utförandeentreprenad samt BPU på option. Visa upphandlingen »
2023-09-04   Tekniska konsulter mark- och anläggning kat. B-D 2024-2027 (Upplands Väsby kommun)
Upplands Väsby kommun avser att upphandla tekniska konsulttjänster inom mark- och anläggningsområdet. Ramavtalet innehåller tre (3) olika kategorier (B till D): B. Trafikutredningar C. Huvudprojektledare inom planering och genomförande D. Exploateringsutredningar Upplands Väsby kommun avser att tilldela ramavtal till de tre (3) anbudsgivare med lägst anbudspris per kategori under förutsättning att villkoren i AUB. 5 är uppfyllda. Takvolym: Takvolymen för kategori B är 19 miljoner kronor under hela … Visa upphandlingen »
2023-09-01   Ramavtal konsulttjänster projektörer för yttre VA, markbyggnad, trafik, el och dagvatten (Kungälvs kommun)
Upphandlingen är ett ramavtal för konsulttjänster projektering utifrån rådande trafiksituation avseende fackområdena yttre VA, markbyggnad, trafik, el och dagvatten för Kungälvs kommun. Avtal kommer tecknas med maximalt fem (5) leverantörer. Avrop med ett uppskattat värde upp till 800 000 kr sker genom rangordning. Konsulterna är rangordnade och den nedan som är nummer ett får frågan om uppdrag först. Tackar denne nej inom tidsatt tid går uppdraget vidare till konsult nummer två och så vidare. Konsult … Visa upphandlingen »
2023-09-01   Trafiklinjemålning (Region Gotland)
Region Gotland bjuder in till ramavtalsupphandling för trafiklinjemålning av de vägar och gator som Region Gotland ansvarar för. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Svevia AB (publ)
2023-08-30   Teknisk specialist signalteknik. Två (2) konsulter (Trafikverket Myndighet)
Trafikverket är i behov av två (2) konsulter inom signalteknik som ska verka som beställarstöd och medverka i funktionsutredningar, järnvägsutredning, järnvägsplan, system- och bygghandling samt byggnation fram till för-valtningshandling. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Elektrosignal Infra Sthlm AB
2023-08-28   Teknisk specialist signalteknik. Två (2) konsulter (Trafikverket Myndighet)
Trafikverket är i behov av två (2) konsulter inom signalteknik som ska verka som beställarstöd och medverka i funktionsutredningar, järnvägsutredning, järnvägsplan, system- och bygghandling samt byggnation fram till för-valtningshandling. Visa upphandlingen »
2023-08-25   Vidareutveckling av brokontrollen (Trafikverket Myndighet)
Konsultuppdrag gällande utveckling av de brotekniska specifikationerna för programmet Brokontroll. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweco Sverige AB
2023-08-17   Konsulttjänster inom övningsverksamhet (administration och logistik) (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (msb))
Konsulttjänster inom övningsverksamhet (administration och logistik). upphandlingen är uppdelad i två ramavtalsområden. Ramavtalsområde 1, Övningsadministration och Ramavtalsområde 2, Övningslogistik. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Combitech Aktiebolag
2023-08-11   Ramavtal - Uppdragsansvarig konsult inom detaljplanering (Malung-Sälens kommun)
Denna upphandling avser ramavtal av uppdragsansvarig konsult inom detaljplanering Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Radar Arkitektur & Planering AB Ramboll Sweden AB
2023-07-10   Projektering Vallbybron 19-24-1 & -2, (Västerås), Västmanlands Län (Trafikverket Myndighet)
Upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för Vallbybroarna 19-24-1 & 19-24-2, (Västerås), Västmanlands Län. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: WSP Sverige AB
2023-07-04   E6/E4 Helsingborg, konsult, Skåne län (Trafikverket Myndighet)
Vägplan för miljö- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom 4 åtgärdsområden belägna på E4/E6 Helsingborg. Visa upphandlingen »
2023-06-29   Ramavtal Projektering järnväg (Eskilstuna kommun)
Beskrivning av upphandlingen Upphandlingen avser ett ramavtal gällande tillhandahållande av konsulter för projektering av järnväg inom område BEST (Bana, El, Signal, Tele) Avropsuppdragen kommer att innebära projektering av nybyggnation av industrispår, innefattande teknikslagen:- Mark/kanalisation/geo/miljö,- Bana,- Lågspänning,- Högspänning/kontaktledning- Tele,- Signal (inkl ATC) Benämningen industrispår omfattar bland annat anslutningsspår, fabriksspår, industristamspår och terminalspår. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweco Sverige AB
2023-06-21   Ramavtal Tekniska konsulter - Malung-Sälens kommun (Malung-Sälens kommun)
Ramavtal för att täcka Malung-Sälens kommuns behov av tekniska konsulter för följande teknikområden: - Byggkonsult - Mark-/Anläggningskonsult (VA, Väg mm) - Elkonsult, exklusive säkerhetsanläggningar - VVS-konsult - Brandkonsult - Styr & Övervakningskonsult - Energikonsult - Miljökonsult - Buller- och vibrationskonsult - Riskkonsult Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB agnasARK AB Bengt Dahlgren Brand & Risk AB Briab - Brand & Riskingenjörerna AB Bygg-Teknik i Malung AB EGK Elteknik Firetech Engineering Emron AB Hansa vibrations & omgivningskontroll AB Henrik Adolfssons Ingenjörsbyrå AB Ingenjörsgruppen Ståhlkloo Aktiebolag INTEC Dalarna AB Metron Miljökonsult AB PE Teknik & Arkitektur AB Red Fire Engineers Sweden AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB Westberg Vibrations- och Omgivningskontroll AB WSP Sverige AB
2023-06-20   Väg 21 Klippan-Hyllstofta, mittseparering (Trafikverket Myndighet)
Uppdraget innehåller Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, vägplan och byggplatsuppföljning. Visa upphandlingen »
2023-06-16   För upprättande förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och BPU samt upprättande av underlag för... (Trafikverket Myndighet)
För upprättande förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och BPU samt upprättande av underlag för tillståndsansökan vattenverksamhet för utförandeentreprenad gällande 24-502-1 Bro över Öre Älv inom Nordmaling kommun, Västerbottens län genomförande period: 2023-10 - -2026-12 Bronummer: 24-502-1 Kommun: Nordmaling Län: AC-län Väg nr: 512 Väg AC512 är del i en viktig transportlänk mellan vägarna E4 och väg 92. Befintlig bro är en spännarmerdad betongbro som är 6 m bred och spännvidd 36,3+36,3 … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: WSP Sverige AB
2023-06-14   Ramavtal Trafikutredningar (Lunds kommun)
Ramavtal gällande Lunds kommuns behov av teknsiska konsulter gällande Trafikutredning i stads- och tätortsmiljö. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Trivector Traffic AB WSP Sverige AB
2023-06-14   Beställarstöd för beläggningsarbeten 2023 (Lidingö kommun)
Lidingö stad handlar upp Beställarstöd för beläggningsarbeten Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Svensk Beläggningstjänst AB
2023-06-05   Förstärknings- och förseglingsarbeten (Laholms kommun)
Upphandling av ramavtal för förstärknings- och förseglingsarbete på enskilda vägar inom Laholms kommun. Visa upphandlingen »
2023-06-05   Beläggningstjänster (Sala kommun)
Upphandlingen avser asfalteringsarbeten åt Sala kommun, i första hand enheterna Gata/Park och fastighetsenheten samt det kommunala bolaget Salabostäder AB. I de fall asfalteringsarbeten ingår i annan byggentreprenadupphandling kommer sådan att ha företräde. Visa upphandlingen »
2023-05-24   RV 11 Vasaholm, tillgänglighet hlp, konsult (Trafikverket Myndighet)
Upprättande av förfrågningsunderlag gällande tillgänglighet hpl RV Vasaholm med tillhörande BPU. Visa upphandlingen »
2023-05-22   Kulla/Svinninge GC-port och GC-väg (Trafikverket Myndighet)
Framtagande av bygghandling för GC-port och GC-väg i i enlighet med vägplan. Produktionen omfattar anläggande av gång- och cykelport, flytt av busshållplatser samt 2,5 km ny gång- och cykelväg mellan Kulla vägskäl och Svinninge, Österåkers kommun. Visa upphandlingen »
2023-05-22   Produktionsplanering (Trafikverket Myndighet)
Produktionsplanering inom två projekt: Mötesplats Nacka respektive E4/E20 Hallunda- Fittja. Visa upphandlingen »
2023-05-19   TA Ledningssamordning (Trafikverket Myndighet)
TA Ledningssamordnare inom två projekt: Mötesplats Nacka respektive E4/E20 Hallunda- Fittja. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ciscon AB
2023-05-11   Konsulttjänst och beställarstöd för beläggningsarbeten (Sollentuna kommun)
Sollentuna kommun upphandlar konsulttjänster avseende beställarstöd vid upphandling och förvaltning av ramavtal för asfaltsbeläggningar och anläggningsarbeten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Svensk Beläggningstjänst AB
2023-05-05   Riskanalys region Nord (Trafikverket Myndighet)
Riskanalys vald väg och järnvägssträcka. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB
2023-05-05   För byggledare vägmarkeringar inom Stockholm län (AB) och Gotland län (I) uppdrag underhåll (Trafikverket Myndighet)
Upphandlingen avser att inom området vägmarkeringar för beställaren och som stöd till denna utföra uppdrag som byggledare för produktionsanpassad projektering och verkställande projektledning, för entreprenader och andra arbeten eller projekt på och i anslutning till väganläggningar. Uppdraget omfattar att såväl självständigt som en integrerad del i beställarens organisation ansvara för att utföra de arbetsuppgifter som krävs för att uppnå efterfrågat resultat och funktion. Uppdraget omfattar resurser i … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Svevia AB (publ)
2023-05-05   Riskanalys region Stockholm (Trafikverket Myndighet)
Riskanalys vald väg och järnvägssträcka. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweco Sverige AB
2023-05-05   Riskanalys region Öst (Trafikverket Myndighet)
Riskanalys vald väg och järnvägssträcka. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweco Sverige AB
2023-05-05   För byggledare vägmarkeringar inom Dalarnas län (W) uppdrag underhåll (Trafikverket Myndighet)
Upphandlingen avser att inom området vägmarkeringar för beställaren och som stöd till denna utföra uppdrag som byggledare för produktionsanpassad projektering och verkställande projektledning, för entreprenader och andra arbeten eller projekt på och i anslutning till väganläggningar. Uppdraget omfattar att såväl självständigt som en integrerad del i beställarens organisation ansvara för att utföra de arbetsuppgifter som krävs för att uppnå efterfrågat resultat och funktion. Uppdraget omfattar resurser i … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Prickman AB
2023-05-05   Riskanalys region Syd (Trafikverket Myndighet)
Riskanalys vald väg och järnvägssträcka. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweco Sverige AB
2023-05-05   Riskanalys region Väst (Trafikverket Myndighet)
Riskanalys vald väg och järnvägssträcka. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweco Sverige AB
2023-05-05   För byggledare vägmarkeringar inom Örebro län (T) och Västmanland län (U) område väst uppdrag underhåll (Trafikverket Myndighet)
Upphandlingen avser att inom området vägmarkeringar för beställaren och som stöd till denna utföra uppdrag som byggledare för produktionsanpassad projektering och verkställande projektledning, för entreprenader och andra arbeten eller projekt på och i anslutning till väganläggningar. Uppdraget omfattar att såväl självständigt som en integrerad del i beställarens organisation ansvara för att utföra de arbetsuppgifter som krävs för att uppnå efterfrågat resultat och funktion. Uppdraget omfattar resurser i … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Prickman AB
2023-04-27   Vidareutveckling av brokontrollen (Trafikverket Myndighet)
Konsultuppdrag gällande utveckling av de brotekniska specifikationerna för programmet Brokontroll. Visa upphandlingen »
2023-04-24   Ny annonsering Inlandsstråket E45 framtagande av bygghandling (Trafikverket Myndighet)
Framtagande av bygghanling inkl BPU. Viltåtgärder mellan Brunflo-Svenstavik längs E45. Stängsling, förbättring av passager samt passager med viltvaarningssystem. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Tyréns Sverige AB
2023-04-21   För upprättande av studie samt förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, Vattenskydd Vättern inkom Jönköpings kommun (Trafikverket Myndighet)
Objektet är beläget längst med den östra sidan av Vättern i Jönköping kommun. Utredningsområdet omfattar befintlig vägsträckning E4 mellan trafikplats Huskvarna norr fram till och med trafikplats Vättersmålen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: PUREINFRA Sweden AB
2023-04-17   Tekniska konsulttjänster inom mark-, gatu-, och VA (Habo kommun)
Upphandlingen omfattar tekniska konsulttjänster inom mark-, gatu-, och VA området. Upphandlingen är uppdelad i fem teknikområden enligt följande: T1. Mark-, gatu-, och VA-projektering T2. Hydraulisk modellering T3. Projekt-/Byggledning inom Mark- gatu- och VA T4. Besiktningsman T5. Projektering och utredning VA-verk AUA. 21 Översiktlig information om objektet Habo kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud i enlighet med detta förfrågningsunderlag avseende Tekniska … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Norconsult AB Pontarius AB WSP Sverige AB
2023-04-04   Väg 363 Forslundagymnasiet-Håkmark-Hissjö, GC-väg, Bygghandling (Trafikverket Myndighet)
Upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad avseende väg 363 GC-väg Forslunda-Hissjö i Umeå kommun, Västerbottens län. Åtärderna som ingår avser i huvudsak en ca 8 km lång belyst gång- och cykelväg mellan Forslundagymnasiet och Hissjö längs med väg 363, samt anläggande av ny väg på delar av Håkmark. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Rejlers Sverige AB
2023-03-31   Bärighetsberäkning Bro 4-451-1 Strängnäs, Sörmland (Trafikverket Myndighet)
Icke-linjär bäringhetsberäkning av brolådan på bron över Strängnäsfjärden (västra bron) 4-451-1. Detta för att bedöma om bron klarar av att bära lasten i tvärled i kombination med skjuvning mellan liv och fläns, Sörmlands län Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lektus Bygg- och Anläggningskonstruktion...