2023-11-13   HUS 140 (Polismyndigheten)
Entreprenaden avser en nybyggnation av lokaler för myndigheten i Linköping. Byggnaden som ska uppföras består av fem (5) våningar samt källare på cirka 5 800 m2. Byggnaden som upphandlingen avser kommer att inrymma laboratorier miljöer, kontorsytor samt tillhörande biytor. Projektet kommer att vara installationsintensivt. Visa upphandlingen »
2023-10-23   LSS-Boende för Eslövs kommun (Eslövs kommun)
Upphandlingen omfattar hyra av LSS-Boende för Eslövs kommun. Samtliga krav och förutsättningar framgår av upphandlingsdokumentet. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Ny- och ombyggnation av Ångermanlands tingsrätt (Sveriges Domstolar)
Ny och ombyggnation av Ångermanlands tingsrätt Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: NCC Sverige AB
2023-10-19   Totalentreprenad Harbo skola och förskola, Heby (Hebyfastigheter AB)
Befintlig skola och fritids byggs om- och till med plats för 196 elever och 20 lärare. Tillbyggnation av lokaler för förskola med plats för 110 barn och 20 pedagoger. Befintligt mottagningskök byggs om till tillagningskök för tillagning och servering av både skol och förskoleverksamhet på plats. Till byggnationen hör även nya installationer samt utomhusmiljö. Byggnadernas bruttoara ca: 4 300 kvm Arbetsområde utomhusmiljö ca: 23 800 kvm Visa upphandlingen »
2023-10-19   ROT-projekt Brogården SÄBO (Sunne Fastighets AB)
ROT-projekt Brogården SÄBO Sunne kommun Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sunne Byggnads AB
2023-10-18   Renovering av flerbostadshus Dotegården 15 – 18, 37 – 38 i Lindome (Förbo Aktiebolag)
Projekt avseende yttre underhåll av tak och fasader på bostadshus samt invändig renovering av bl.a. badrum och kök. Projektet omfattar två huskroppar med totalt 42 lägenheter i Lindome, Mölndal. Förbo AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som äger och förvaltar cirka 6000 bostäder inom våra fyra ägarkommuner Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv. För mer information se förfrågningshandlingar. Välkomna att lämna anbud! Visa upphandlingen »
2023-10-17   Byggtjänster HFAB (Höörs Fastighetsaktiebolag)
Upphandlingen avser Ramavtal Byggtjänster inom flertal områden för succesiva avrop under kontraktstiden för Höörs Fastighet lokal AB och Höörs Fastighet Bostads AB. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Birkaskolan (Ekerö kommun)
Upphandlingen avser anläggning för skolverksamhet, inklusive skolbyggnad, separat miljöhus samt mark- och anläggningsarbeten av skolgård, gång- och cykelväg, parkering med körytor, logistikyta med körytor och förgårdsmark, m.m. Skolbyggnaden kommer inrymma förskola med 8 avdelningar i en del samt grundskola för årskurserna F–9 om 30 klasser (ca. 16 elever per klass) och med tillhörande funktioner såsom bl.a. tillagningskök och matsal, slöjdsalar, lektionssalar, personalutrymmen, teknikutrymmen, … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lindesbergs Bygg AB
2023-10-17   CCS Slite - Carbon Capture Unit (Heidelberg Materials Cement Sverige AB)
Heidelberg Materials plans to establish a full-scale carbon capture, liquefaction and intermediate storage (CCS) facility at its cement plant on Gotland, Sweden. The purpose of this procurement is to enter into FEED contracts with two suppliers. One of the two contractors will later be selected for an EPC contract to deliver and install all CCS equipment. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Storskogen förskola (Enköpings kommun)
Upphandlingen avser ny förskola i området Storskogen. Visa upphandlingen »
2023-10-12   Limabacka förskola (Varbergs fastighetsaktiebolag)
AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12. Föreskrifter under viss kod gäller som komplettering till text i AMA AF 12. Avviker föreskrift från föreskrift i AMA AF 12, gäller dessa administrativa föreskrifter. All kommunikation i denna entreprenad ska ske på det svenska språket, även om detta inte specificeras särskilt under respektive rubrik. Detta gäller för såväl muntlig som skriftlig kommunikation samt såväl under upphandling som under uppförande.Alla … Visa upphandlingen »
2023-10-10   Nybyggnad regionarkiv och serverhall, Hus 47 (Region Kalmar Län)
Nybyggnad av regionövergripande serverhall och länsgemensamt regionarkiv på totalyta på ca 4700 m2. Visa upphandlingen »
2023-10-06   Tillagningskök Grimstaskolan (Upplands Väsby kommun)
Gäller tillagningskök i Grimstaskolan Visa upphandlingen »
2023-10-06   Slättgårdsskolan Hus K, ny huvudbyggnad (Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB))
Objektet avser nybyggnad av grundskola för F-9 med totalt 600 elever. Skolans verksamhet, med dagens 550 elever, kommer att pågå parallellt med entreprenadtiden i intilliggande byggnader. Nybyggnad hus K: ca 6 100 m² BTA Visa upphandlingen »
2023-10-05   Upphandling Nyproduktion flerfamiljhus Simfenan 1 (MKB Fastighets Aktiebolag)
Objektet avser nybyggnation av 41st lägenheter. Fastigheten är uppdelad i 3 huskroppar varav två stycken är sammankopplade, A1 och A2. Hus A1 med 4 våningar, Hus A2 med 3 våningar och Hus B med 4 våningar. Hus B består av lägenheter på bottenplan och radhus på plan 2-4. Bruttoarea (BTA) ca 3 557 m². Total boarea (BOA) ca 2 841 m². Visa upphandlingen »
2023-10-04   Hyresavtal Nanolab Science Village (Lunds universitet)
Lunds universitet söker en långsiktig hyresvärd som vill uppföra, äga och förvalta det nya Nanolab Science Village, en forskningsanläggning för tillverkning av mikro och nanokomponenter. Den nya satsningen ska ge unika möjligheter till forskning och samverkan med industrin med målet att förbättra förutsättningarna för människors liv och klimat genom nanoteknik. Det blir ett viktigt första steg i Lunds universitets etablering av en aktiv forskningsmiljö i Science Village i nära samarbete med de stora … Visa upphandlingen »
2023-10-04   Ramavtal VA- entreprenader upp 25 miljoner per avrop (Danderyds kommun)
Ramavtalet omfattar entreprenadarbeten avseende VA-anläggning inom Danderyds kommun enligt separata avropsförfrågningar Visa upphandlingen »
2023-10-03   Södra Sörse, nybyggnation bostäder (Varbergs Bostadsaktiebolag)
Välkomna att lämna anbud på upphandling av projekt Södra Sörse, nybyggnation bostäder. Målet med upphandlingen är att kontraktera en totalentreprenad med samverkansavtal för att gemensamt hitta bästa, möjliga väg framåt i projektet. För mer information, se administrativa föreskrifter och tillhörande bilagor. Varmt välkomna att lämna anbud! Visa upphandlingen »
2023-10-03   Ramavtal för byggservice-, VS- samt ventilationsarbeten (Stiftelsen Östhammarshem)
Östhammarshem inbjuder Ditt företag att inkomma med anbud avseende Ramavtal Byggservicearbeten och skadereparationer, VS-reparationer samt ventilationsreparationer. Visa upphandlingen »
2023-10-03   Farsta brandstation – ombyggnad, tillbyggnad och teknisk upprustning (Fastighetskontoret)
Upphandlingen omfattar ombyggnad av Farsta Brandstationen. Entreprenadformen är utförandeentreprenad upphandlad som en generalentreprenad. För vissa delar kommer dock entreprenören att ha ett projekterings- och funktionsansvar. Byggnaden har uppnått sin tekniska livslängd och är i stort behov av en större byggnadsteknisk upprustning samt utbyte av samtliga tekniska installationer. I entreprenaden ingår även en mindre tillbyggnad av ett trapphus. För att verksamheten ska kunna fungera under … Visa upphandlingen »
2023-10-03   Totalentreprenad med samverkansform strategisk partnering – Ny skola Västeräng (Skurup Kommunala AB)
Totalentreprenad med samverkansform strategisk partnering – Ny skola Västeräng Visa upphandlingen »
2023-10-02   Lagerhall (Affärsverken Karlskrona Aktiebolag)
Affärsverken upphandlar lagerhall/lagertält med montering i enlighet med förfrågningsunderlaget. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Hallbyggarna-Jonsereds AB
2023-10-02   Ramavtal Storkök (AB Kristianstadsbyggen)
Beställaren avser att upphandla ett ramavtal för avrop gällande reparation, installation och förebyggande underhåll av storköksutrustning inom Beställarens fastighetsbestånd. Reparation, installation och förebyggande underhåll av kylutrustning ingår i storkök. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Hilmersson Elservice AB Stig
2023-10-02   Vällingbyskolan, Nybyggnad Hus L (Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB))
Vällingbyskolan, Nybyggnad Hus L Objektet avser nybyggnad av skolbyggnad om 3512 kvm BTA (två plan + vind), benämns Hus L, vid Vällingbyskolan. Byggnaden är fristående och inrymmer storkök, matsalar undervisningslokaler för anpassad grundskola, hemvister, administrativa ytor samt teknikutrymmen. Byggnaden kommer att utgöra Vällingbyskolans nya huvudbyggnad med expedition. I entreprenaden ingår tillhörande utemiljön med bl.a. nya trappor, ramper, planteringar och parkering. Visa upphandlingen »
2023-10-01   Ny F-6 Skola Mjölby inkl. idrottshall (Mjölby kommun)
Mjölby kommun planerar för en ny 3 parallellig F-6 skola med tillhörande fullstor delbar idrottshall, tillagningskök samt utemiljö. Skolan dimensioneras för 630 elever. Skolan och Idrottshallen ska byggas enligt IG Passivhus Classic. Projektet består av två huvudbyggnader – skola och idrottshall. Skolan uppförs i tre våningsplan och med huvudsakliga omfattningen basrum, studieyta, grupprum, specialsalar, matsal, tillagningskök och personalavdelning. Utvändiga miljön består av ny markplanering … Visa upphandlingen »
2023-09-29   Portabla toaletter till Haninge och Nynäshamn (Upphandling Södertörn)
Ramavtal för tjänsten portabla toaletter med tillhörande service till kommunernas verksamheter. Ramavtalet omfattar två år med möjlighet till förlängning 1+1 år. I uppdraget ska följande tjänster ingå: • Hyra för perioden • Utkörning till respektive fotbollsmatch, badplats eller evenemang inför hyresperioden • Uppställning/montering på respektive plats • Service under avtalstiden Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sanifix Aktiebolag
2023-09-29   Upphandling av förhyrning av särskilt boende för äldre (Bollnäs kommun)
Denna upphandling ska resultera i ett hyresavtal av ett särskilt boende för äldre. Leverantörens åtagande omfattar i huvudsak: (i) förvärv av fastighet, (ii) nybyggnation, projektering, uppförande och iordningställande av anläggningar, ytor och byggnader för särskilt boende för äldre, och (iii) uthyrning av särskilt boende för äldre till Beställaren I uppdraget kommer städning, vaktmästeri- och fastighetsservice att inkluderas. För mer information se Ansökningsinbjudan. Visa upphandlingen »
2023-09-27   Kv Specialisten 1,(Trumslagargården) Eskilstuna (Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag)
Projektet består totalt av en yta på 13 487 kvm. Hela fastigheten ska rot renoveras och byggas om till administrativa kontor för olika verksamheter. Rotrenoveringen kommer omfatta fasadbyte ,byta av el,vent samt vvs i hela fastigheten. Sidobyggnaden som ligger inne på gården omfattas inte helt av rotrenoveringen eftersom den är byggd på senare tid och är inte i samma stora behov av renovering. I ombyggnaden omfattas även viss justering på yttre miljön fast i mindre omfattning. Visa upphandlingen »
2023-09-26   Danaplatsen - Nyproduktion av bostäder (Framtiden Byggutveckling AB)
Vid Säterigatan i stadsdelen Lundby på Hisingen har den nya detaljplanen vunnit laga kraft. Danaplatsen är belägen strax norr om området och omfattar en byggnad i om 175 lägenheter i 7 plan samt ca 25 parkeringsplatser i ett underliggande garage. Efter färdigställande kommer projektet att överlämnas till Bostads AB Poseidon för vidare förvaltning. Entreprenaden kommer att genomföras som en totalentreprenad till fast pris med indexreglering. Visa upphandlingen »
2023-09-26   Renovering och ombyggnation Humlevägarna (AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag)
ROT-renovering av Humlevägarna i kv Humlan i strategisk Partnering. Inledningsvis startar arbetet med att renovera och bygga till vård- och omsorgboendet på Humlevägen 72-82 samt 104-120. Därefter eller parallellt kommer vi starta utredningar och inventeringar för att landa i hur resterande Humlevägar kan komma att behöva renoveras. Visa upphandlingen »
2023-09-25   Entreprenad - Tofta 382 - Militärrestaurang (Fortifikationsverket)
Upphandling av nybyggnationsprojekt, sker genom förhandlat förfarande i två steg. Militärrestaurang på Tofta Garnison på Gotland. Visa upphandlingen »
2023-09-22   Nya magasin för Kulturnämndens samlingar (Higab AB)
Förfrågan avser nybyggnation av magasin. Bedömd total bruttoarea (BTA) uppgår till ca 19 000 m2. Byggnaden ska vara hållbar och energieffektiv. Egen elenergi produceras genom solpaneler på tak. Byggnaden ska ha en hög brandsäkerhet och skyddsklass. Den största delen av byggnaden kommer bestå av magasin. För att utnyttja rumsvolymer effektivt kommer inredning med mobil förvaring. Utöver magasinen ska det finns konservatorsateljéer, fotoateljé, inlastning och rum för skadedjurssanering, m.m. Visa upphandlingen »
2023-09-21   Bygg- och anläggningsentreprenad för ventilationstorn, del av E4 Förbifart Stockholm, inom Ekerö kommun, Stockholm Län (Trafikverket Myndighet)
Bygg- och Anläggningsentreprenad inom E4 Förbifart Stockholm för 8 stycken till- och frånluftstorn på Lovön, utförandeentreprenad. I entreprenaden ingår även grundläggning där entreprenören innehar konstruktionsansvar samt anläggning av servicevägar. Tornen ska beklädas med tegel, och ett arbetsprov på murning som delvis ersätts ingår i denna prekvalificering. Detta är en ansökningsinbjudan till att få lämna anbud. Välkommen att ansöka! Visa upphandlingen »
2023-09-19   Arkivlokal Göteborgsområdet (Riksarkivet)
Riksarkivet genomför en ny hyresvärdsupphandling av arkivlokal i Göteborgsområdet. I denna hyresvärdsupphandling ingår följande delar: - ev detaljplanearbete - projektledning - projektering - upphandling och genomförande av byggentreprenad - förvaltning och hyresvärdskap under minst 25 år. Visa upphandlingen »
2023-09-15   Om- och tillbyggnad av Eklidens storkök, Karlskrona (AB Karlskronahem)
Objektet avser till- och ombyggnad av befintligt centralkök, rivning av miljöhus m.m. Storköket dimensioneras för en tillagning av ca 1100 portioner/dag. I entreprenaden ingår även ombyggnad för att installera vattentankar samt nytt dieselaggregat. Visa upphandlingen »
2023-09-14   Ramavtal bygg (Västerviks Bostads Aktiebolag)
ABT 06 gäller. Avtalet gäller byggtjänster som avropas. Anbud kan lämnas inom olika delar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Byggservice i Tjust AB Dynacon Construction Kalmar AB Fredrik K Snickeri & Bygg AB Ljungheden Construction AB Pgjbygg ab
2023-09-14   Uppsala Spårvagnsdepå, Samverkansentreprenad (Region Uppsala)
Uppsala Spårvagnsdepå, Samverkansentreprenad Visa upphandlingen »
2023-09-12   Nybyggnad av Västerhöjdens äldreboende. Hofors kommun Totalentreprenad (Hofors kommun)
Nybyggnad av Västerhöjdens äldreboende. Hofors kommun Totalentreprenad. Objektet avser Nybyggnad av Västerhöjden äldreboende omfattar 11 611 m² BTA inklusive komplementbyggnader och rymmer 80 lägenheter för äldre med kringfunktioner. Visa upphandlingen »
2023-09-12   Nya Ingaredsskolan (Alingsåshem AB)
Alingsåshem inbjuder till anbudsgivning gällande uppförandet av nya Ingaredsskolan genom totalentreprenad. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Floden Byggnads AB
2023-09-11   17213, Liggande stammar Handelsministern 1 (Aktiebolaget Stockholmshem)
Entreprenaden omfattar byte av liggande stammar, samlingsledningar för dag- och spillvatten inkl. betongarbeten i fastighet Handelsministern 1, i stadsdelen Bagarmossen. Beställaren har för avsikt att utföra Handelsministern 1 som ett pilotprojekt med möjlighet till avrop av option Försvarsministern 1, som till storlek och omfattning är likvärdig Handelsministern 1. Visa upphandlingen »
2023-09-11   Totalentreprenad Virahallen (Upplands Väsby kommun)
Uppförande av en fullstor idrottshall med inriktning badminton, 1759 kvm BTA. Idrottshallen ska etableras inom fastigheten Vik 1:67 i nordöstra Upplands Väsby och inom skoltomten där en ny grundskola för elever i åk F-6 som kallas Viraskolan kommer att etableras innan HT 2024. Byggnaden ska utföras enligt kraven för Miljöbyggnad Silver samt enligt kriterier för Passivhus Classic med certifiering enligt PHI –PASSIVE HOUSE Institute. Byggentreprenaden genomförs i form av en … Visa upphandlingen »
2023-09-08   Kungsbacka arena (Kungsbacka kommun)
AFB.31 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag hämtas via www.tendsign.com AFB.45 Ersättningsform för anbudsgivning Anbudsgivare erhåller ingen ersättning för upprättande av anbud. AFB.61 Uteslutning av anbudsgivare Anbudsgivaren kommer att uteslutas från deltagande i upphandlingen om anbudsgivaren eller företrädare för anbudsgivaren (i det fall anbudsgivaren är en juridisk person) genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott som följer av 13 kap. 1 § LOU. Detta gäller även om det … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Skanska Sverige ab
2023-09-08   Masthuggskajen G1b - Överbyggnad (Framtiden Byggutveckling AB)
Projektet omfattar nybyggnad av ca 130 hyreslägenheter vid Masthuggskajen, mellan Oscarsleden och Masthuggstorget. Projektet genomförs genom flera entreprenader där schakt, sanering och pålning är färdigställd och entreprenaden vilken omfattar källare beräknas vara färdigställd under våren 2024. Denna upphandling omfattar entreprenaden avseende överbyggnad. Entreprenaden kommer att genomföras som en totalentreprenad i samverkan. Visa upphandlingen »
2023-09-07   Ramavtal byggservicearbeten (Hebyfastigheter AB)
Upphandlingen omfattar ramavtal för byggservicearbeten inom Beställarens fastighetsbestånd. Arbeten för detta avtal omfattas av service, underhållsarbeten och reparationer, ombyggnadsprojekt samt mindre nybyggnadsprojekt. Ramavtal i rangordning kommer att tecknas med två (2) Anbudsgivare per geografiskt område. Ramavtalstiden är från 2024-01-01 till och med 2025-12-31 med möjlighet till förlängning med ett (1) år vid två (2) tillfällen. Visa upphandlingen »
2023-09-06   Ölmstadskolan - nybyggnation (Jönköpings kommun)
Objektet avser nybyggnation av en F-6 skola avsedd för 225 elever, en förskola med 6 avdelninga och en sporthall. Markanläggning för verksamheten samt GC-passager på förbipasserande Bunnvägen. Total bruttoarea ca 6000 m2 Arbetsområde totalt ca 26 000 m2 Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Wästbygg Entreprenad AB
2023-09-06   RESERVKRAFT TILL SOT-PUNKTER I HELSINGBORG (Helsingborgs Stad)
Fastighetsförvaltningen i Helsingborg Stad har ett uppdrag att bygga reservkraft till två service- och trygghetspunkter, SOT- punkter. Fastigheterna ska förses med reservkraftanläggningar som placeras i fristående byggnad respektive i befintligt pannrum/undercentral. Hyresgästen bedriver verksamhet på fastigheten och ska kunna bedriva sin verksamhet under byggtiden. Projekten omfattar uppförande av byggnader, markarbeten och installation av reservkraft och bullerdämpande åtgärder. Visa upphandlingen »
2023-09-06   Larslunda Sporthall (Strängnäs kommun)
Strängnäs kommun bjuder in att lämna anbud avseende nybyggnation av sporthall på Larslunda idrottsplats, i form av en totalentreprenad. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Byggnadsfirma G Insulander AB
2023-09-05   Ny- och tillbyggnad Näldens skola (Krokoms kommun)
Projektet går ut på att bygga en ny F-6 skola i två plan i Nälden med plats för 250 elever på ca 4000 kvm. I skolan kommer det, utöver skolsalar, att finns bl.a. produktionskök och slöjdsalar. För sporthallen kommer nya omklädningsrum att byggas. I projektet ingår även att göra en ny skolgård, hämta-lämnaplats och parkeringsutrymmen, i och med det måste befintliga byggnader rivas när den nya skolan står färdig. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Trångsvikens Bygg AB
2023-09-01   Ombyggnad av fastigheter för Barn- & utbildnings- och Socialförvaltningen genom partnering (Falköpings kommun)
Upphandlingen omfattar fyra projekt där var och ett är en enskild entreprenad. Entreprenaderna benämns enligt följande: o Om- och tillbyggnad av Gudhemsskolan. o Om- och tillbyggnad av Vartoftaskolan. o Underhåll Mössebergsskolan hus 3 och 4. o Ombyggnad Hjelmarsrörsgatan 20. Gemensamt för projekten är att dessa är ombyggnationer av befintliga byggnader som, undantaget ett projekt, kommer att ske invid pågående skolverksamhet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Peab Sverige AB
2023-09-01   Ombyggnad av Brännkyrkahallen i samverkan (Fastighetskontoret)
Brännkyrkahallen är en idrottshall med stort behov av upprustning då de tekniska installationerna har uppnått sin tekniska livslängd. Anläggningen behöver byggas om för att möta dagens lagkrav gällande brand, till- och frångänglighet samt för att bättre anpassa byggnaden till verksamhetens behov. Entreprenaden upphandlas som en totalentreprenad enligt ABT 06 i samverkan. Visa upphandlingen »