Upphandlingar: Rivning av byggnader och schaktning

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av rivning av byggnader och schaktning i Sverige

2023-11-10   Mottagning av Jordschakt Fall B innehållande invasiva arter från projekt Vändspår Lerum (Trafikverket Myndighet)
Mottagning av Jordschakt Fall B innehållande invasiva arter från projekt Vändspår Lerum. Visa upphandlingen »
2023-10-27   Årstafältet E022 Rivning av Postgården 2 & 4 (Exploateringskontoret)
Entreprenaden omfattar rivning av byggnader inklusive installationer, omgivande murar i sin helhet, sanering och återfyllnadsarbeten. Utöver rivning, skall inmätning av pålar under byggnaderna (markförstärkningen) ske. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Byggtjänster HFAB (Höörs Fastighetsaktiebolag)
Upphandlingen avser Ramavtal Byggtjänster inom flertal områden för succesiva avrop under kontraktstiden för Höörs Fastighet lokal AB och Höörs Fastighet Bostads AB. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Birkaskolan (Ekerö kommun)
Upphandlingen avser anläggning för skolverksamhet, inklusive skolbyggnad, separat miljöhus samt mark- och anläggningsarbeten av skolgård, gång- och cykelväg, parkering med körytor, logistikyta med körytor och förgårdsmark, m.m. Skolbyggnaden kommer inrymma förskola med 8 avdelningar i en del samt grundskola för årskurserna F–9 om 30 klasser (ca. 16 elever per klass) och med tillhörande funktioner såsom bl.a. tillagningskök och matsal, slöjdsalar, lektionssalar, personalutrymmen, teknikutrymmen, … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lindesbergs Bygg AB
2023-10-13   3325 MEX 4.12 Linnégatan (Malmö kommun)
Entreprenaden omfattar omläggning och renovering av befintligt VA-system (VA SYD) och ombyggnad av gaturummet som en del av storstadspaketet. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Mark- och anläggningsarbeten (Bostads AB Mimer)
Upphandlingen avser ramavtal Mark- och anläggningsarbeten i Bostads AB Mimers fastighetsbestånd. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Byggnation av kaj 2, Norviks Hamn (Stockholms Hamn Aktiebolag)
Entreprenaden omfattar uppförande av två stycken 12 meter breda pålbryggor med tillhörande pollarfundament, för angöring av fartyg. Planerade arbeten omfattar muddring för avsett djup, pålning för pålbryggor samt för pollarfundament, betongarbeten ovan vattenyta, utläggning av erosionsskydd i slänt, VA-arbeten, förläggning av kanalisation för kraft samt masshantering av muddringsmassor på land samt sprängningsarbeten. Entreprenaden ska utföras i Norviks hamn, belägen i Nynäshamns kommun Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: SVEAB Anläggning AB
2023-10-12   Planerat underhåll och lokalanpassningsprojekt (Higab AB)
Avsikten med denna upphandling är att teckna ramavtal för att möta beställarens behov av byggnadsarbeten avseende lokalanpassningar, planerat underhåll och mindre projekt. Visa upphandlingen »
2023-10-06   Markentreprenader (Region Östergötland)
Upphandlingen omfattar ett anbudsområde, Region Östergötland. För markentreprenader med entreprenadkostnad om maximalt 30 MSEK kommer avrop göras enligt rangordning med volymfördelning. Ramavtal kommer att tecknas med två entreprenörer om möjligt. I ramavtalet kommer det att anges vilken rangordning ramavtalet innehar. Beställaren garanterar inte några volymer under avtalstiden. Uppdrag som kräver projektering och bygghandlingar för sitt genomförande och handläggs som ett projekt hos Regionfastigheters … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nordisk Mark & Anläggning AB SM Entreprenad AB
2023-10-05   Nybyggnation Västra Hamnen Väg och VA (Uddevalla kommun)
Objektet är beläget på Fröland och är på gamla Frölandskrossens område. Området ska bli ett industriområde. Entreprenaden ska förse industriområdet med gator, va, belysning, el samt dagvattenhantering i form av skyfallsleder. Visa upphandlingen »
2023-10-04   G6507 (Fortifikationsverket)
Berg- och jordschakt som förberedelse för husbyggnation skall utföras totalt på en yta av ca 20 ha. Förberedda ytor skall förses med säkerhetsstängsel. Vägbyggnation av ca 3 km grusväg. Rivning av befintliga betongkonstruktioner under jord och utökning av bergschakt med tunnelsprängning om ca 30 000 kbm under jord. Gjutning av betongkonstruktion under jord. Borrning av energibrunnar. Arbetet kommer att utföras vid skilda arbetsställen och inom ett begränsat område. Visa upphandlingen »
2023-09-29   Ramavtal för ny-, till- och ombyggnader inom mark och VA (Staffanstorps kommun)
Staffanstorps kommun har behov av att få utfört vissa mark-, anläggnings- och VA-arbeten avseende kommunens gator, gång- och cykelvägar, torg, parker, andra grönytor, VA-ledningsnät och därtill hörande anläggningar. Upphandlingen avser behov av mindre entreprenader inom såväl markarbeten som VA-arbeten. Visa upphandlingen »
2023-09-27   Ramavtal Mark- och anläggningsarbeten (0 - 2 000 000) (Uppsala kommun)
Ramavtal för successiva avrop av mindre mark- och anläggningsarbeten (0-2 000 000 SEK) inom beställarens verksamhetsområden. Mark- och anläggningsarbeten innefattar ny, om och tillbyggnadsarbeten av bland annat gator, stensättning, allmänna VA-anläggningar, parker, torg, lekplatser, busshållplatser, gång- och ridstigar, gång- och cykelvägar. Visa upphandlingen »
2023-09-27   Ramavtal Mark- och anläggningsarbeten (2 - 10 000 000) (Uppsala kommun)
Ramavtal för successiva avrop av större mark- och anläggningsarbeten (2-10 miljoner) inom beställarens verksamhetsområden. Mark- och anläggningsarbeten innefattar ny, om och tillbyggnadsarbeten av bland annat gator, stensättning, allmänna VA-anläggningar, parker, torg, lekplatser, busshållplatser, etc. Etableringsskötsel och garantiskötsel kan ingå vid behov. Visa upphandlingen »
2023-09-18   Fastighetsservice fastighetsområde Mitt (Specialfastigheter Sverige Aktiebolag)
Ramavtalet omfattar mindre planerade underhållsåtgärder, driftåtgärder, och avhjälpande underhåll för Specialfastigheters fastighetsbestånd inom fastighetsområde Mitt. Arbeten som omfattas av detta ramavtal är byggserviceuppdrag inom följande fackområden: • Bygg • El • VS • Ventilation • Mark. Visa upphandlingen »
2023-09-15   Upphandling av ramavtal Saneringsarbeten (Örebrobostäder Aktiebolag)
Upphandlingen avser ramavtal för avrop av saneringsarbeten vid brand- och vattenskador, asbest, klotter samt t ex sanering av kroppsvätskor, fågelträck mm. och där tillhörande tjänster inom Beställarens fastighetsbestånd, såsom lägenheter, lokaler, allmänna utrymmen och övriga fastighetsområden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Polygon Sverige AB Probaco i Närke AB Recover Skadeservice AB Skadeteknik Sverige AB
2023-09-15   Underhåll av bergskärningar (Uddevalla kommun)
Upphandlingen avser ett ramavtal med en entreprenör. Arbeten som ingår i avtalet är bergrensning (skrotning), bergsäkring med bult, nät och fjällband samt liknande arbeten som syftar till att säkra bergsslänter och bergskärningar från att stenar och block lossnar och faller ner. I avtalet ingår även att utföra periodiskt underhåll av bergskärningar och bergslänter och akut underhåll av riskberg. Visa upphandlingen »
2023-09-13   Mark och anläggningsarbeten i Naturreservatsområden (Huddinge kommun)
Uppdraget omfattar ramavtal för mark- och anläggningsarbeten inom Huddinge kommuns naturreservat och övriga skogs- och lantegendom. Uppdrag kommer i huvudsak avse anläggande av våtmarker, meandring (slingrande) av vattendrag och anläggning av gång- och ridvägar samt grusade parkeringar i anslutning till naturreservaten, inklusive tillgänglighetsanpassningar. Därav är det av stor vikt att entreprenören har goda kunskaper avseende ovan nämnda uppdrag, samt förståelse för arbete inom naturreservatsområden. Visa upphandlingen »
2023-09-13   Bergschakt Hagalund 4:10 (Solna stad)
Solna stad ska förbereda en exploatering inom fastigheten Hagalund 4:10 m fl. De förberedande arbetena omfattar i huvudsak bergschakt enligt aktuell förfrågan. Visa upphandlingen »
2023-09-12   Nya Ingaredsskolan (Alingsåshem AB)
Alingsåshem inbjuder till anbudsgivning gällande uppförandet av nya Ingaredsskolan genom totalentreprenad. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Floden Byggnads AB
2023-09-11   Markentreprenadarbeten 2023, Habo kommun (Habo kommun)
Upphandlingen omfattar markentreprenadarbeten inom Habo kommun. Upphandlingen är uppdelad i följande två upphandlingsområden: Del 1 - Akuta- och mindre markentreprenadarbeten  I denna del ingår beredskap för akuta VA-reparationer. Del 2 - Planerade markentreprenadarbeten Visa upphandlingen »
2023-09-08   Etablering och tillhandahållande av Bredbandsnät 2023 (Eslövs kommun)
Eslövs kommun avser att låta bygga ut infrastrukturen för bredband i områden som inte bedöms kunna erhålla statligt bredbandsstöd från Post- och Telestyrelsen alternativt kunna byggas ut med kommersiella krafter. Genom denna upphandling inbjuder Eslövs kommun leverantör att få del av finansiering genom att inkomma med anbud på etablering och tillhandahållande av infrastruktur för bredbandskommunikation enligt villkoren i detta Förfrågningsunderlag. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Globalconnect AB Teleservice Fiberproduktion Skåne AB
2023-09-08   Ramavtal anläggningsentreprenader kvartersmark åt Solna stad (Solna stad)
Ramavtal anläggningsentreprenader kvartersmark åt Solna stad. För vidare information finner ni under AFD/C. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lefa-Mark Aktiebolag Spectra Sverige AB StorStockholms Farmartjänst Aktiebolag
2023-09-08   Ramavtal anläggningsentreprenader Allmän plats åt Solna Stad (Solna stad)
Ramavtal anläggningsentreprenader Allmän plats åt Solna Stad, för vidare information om upphandlingen finner ni under AFC/D. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bite Mark & Anläggning Sverige AB Bygg & Miljö Stockholm AB Lestra Entreprenad Sverige AB
2023-09-06   Överföringsledning Kallinge (Ronneby Miljö och Teknik AB)
Ronneby Miljö och Teknik AB upphandlar Utbyggnad av överföringsledning från Brantafors i Kallinge genom generalentreprenad. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Asfaltbolaget Sverige AB
2023-09-04   Bergsprängning (Vänersborgs kommun)
Vänersborgs kommun inbjuder till anbudslämning på upphandling av bergsprängning. Avtalet ska täcka hela behovet och anbud kommer antagas från tre rangordnade leverantör givet att så många kan tilldelas. Upphandlingsförfarande Öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg. Visa upphandlingen »
2023-08-31   Rivningar stenbrovägen 30 (Ramlösa 7:1) (Helsingborgs Stad)
Rivningsarbeten av fastigheter belägna på tomten Ramlösa 7:1 Visa upphandlingen »
2023-08-25   Hasselhöjden Särskilt boende för äldre (Stenungsunds kommun)
Entreprenaden avser att uppföra en nybyggnation av ett nytt Särskilt boende för äldre. Byggnaden är 5 våningar hög och är på ca 9500m2 BTA. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Peab Sverige AB
2023-08-18   Östra Kålltorp - Nyproduktion av hyresrättslägenheter (Framtiden Byggutveckling AB)
Framtiden Byggutveckling (FBU) planerar att bygga tre hus i 7 till 11 våningar med totalt 160 hyresrättslägenheter vid Övre Sanatoriegatan i Östra Kålltorp, Göteborg. FBU valde i mitten av maj 2023 att avsluta tidigare tecknat entreprenadkontrakt vilket innebär att det finns en påbörjad bygghandlingsprojektering och produktion att förhålla sig till och bygga vidare på. Projektet planeras att utföras i nära samarbete mellan beställare och entreprenör i en totalentreprenad i samverkan. Visa upphandlingen »
2023-08-16   Ramavtal entreprenadarbeten inom 13 olika discipliner, för SFV Djurgården, Teatrarna & Ulriksdal (Statens fastighetsverk)
Ramavtal för entreprenadarbeten inom 13 olika discipliner: Byggnadsarbeten, Plåtarbeten inkl snöskottning, Målningsarbeten, Ventilationsarbeten, VS-arbeten, El-arbeten, Sten-, mur- & putsarbeten, Mark- och anläggningsarbeten inkl arboristarbeten, Lås, Glasmästeri, Kyla (värmepump/styr), Brand och Fönsterrenovering. Ramavtalen avser tre fastighetsområden inom SFV; Djurgården, Teatrarna och Ulriksdal. Visa upphandlingen »
2023-08-16   Birkaskolan (Ekerö kommun)
Upphandlingen avser anläggning för skolverksamhet, inklusive skolbyggnad, separat miljöhus samt mark- och anläggningsarbeten av skolgård, gång- och cykelväg, parkering med körytor, logistikyta med körytor och förgårdsmark, m.m. Skolbyggnaden kommer inrymma förskola med 8 avdelningar i en del samt grundskola för årskurserna F–9 om 30 klasser (ca. 16 elever per klass) och med tillhörande funktioner såsom bl.a. tillagningskök och matsal, slöjdsalar, lektionssalar, personalutrymmen, teknikutrymmen, … Visa upphandlingen »
2023-08-08   Entreprenader inom Hastighetsplanen Trafiksäkerhetshöjande åtgärder (Trafikkontoret)
Beställaren avser att genomföra en ramavtalsupphandling avseende entreprenadarbeten inom hastighetsdämpande åtgärder omfattande markarbeten för om- och tillbyggnad av gator, gång- och cykelbanor med angränsande ytor samt tillhörande anläggningar, uppdelat på ett flertal åtgärdsplatser. Visa upphandlingen »
2023-08-07   Hantverkstjänster Bygg (Ängelholms kommun)
Upphandlingen avser Hantverkstjänster inom bygg. Visa upphandlingen »
2023-08-07   Nybyggnation Balingsnäs lekplats (Huddinge kommun)
Nyanläggning av parkanläggning innefattande bl a: - nyanläggning av lekplats - nyanläggning samt kompletteringar av ytskikt - belysningsåtgärder - planteringar Balingsnäs lekplats ska byggas i västra Balingsnäs i Huddinge kommun. Lekplatsen ska byggas på en yta norr om Dalgångsslingan och söder om Champinjonvägen. Ett gång- och cykelstråk löper genom ytan och förbinder Dalgångsslingan med Champinjonvägen. Visa upphandlingen »
2023-08-01   Östermalmstorg (Trafikkontoret)
Upprustning av torg och finplanering med möblering samt justering av intilliggande gator Visa upphandlingen »
2023-08-01   Om- och tillbyggnad av skola, Vuxenutbildning - Champinjonen 1 (Umeå kommun)
Umeå kommun upphandlar en utförandeentreprenad avseende om- och tillbyggnad av skola, vuxenutbildningen - Champinjonen 1 i enlighet med förfrågningsunderlag. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nåiden Bygg Aktiebolag
2023-07-18   Ramavtal, Återställande av gatubeläggningar m.m (Kretslopp och vatten, Göteborgs stad)
Upphandlingen avser ramavtal för löpande avrop avseende återställande av gatu-beläggningar efter beställarens vattens anläggnings- och reparationsarbeten på olika platser inom Beställarens verksamhetsområde. Visa upphandlingen »
2023-07-18   Markentreprenadarbeten i Ulricehamn (Ulricehamns kommun)
Ulricehamns kommun och Ulricehamns Energi Aktiebolag har behov av ramavtal på markentreprenadarbeten för löpande beställningar. AFA.12 Beställare Ulricehamns kommun Org.nr 212000-1579 Upphandlingen omfattar även de av kommunen hel- eller delägda bolag;Ulricehamns Energi Aktiebolag (UEAB) Org.nr 556456-5389,Ulricehamns Energi Elnät AB Org.nr 559425-3659,exklusive de verksamheter där teleundantaget är tillämpbart enligt 3 kap 6 § LOU. AFA.22 Objektets läge Uppdraget ska utföras inom Ulricehamns kommuns … Visa upphandlingen »
2023-07-14   Schaktarbeten (Varberg Energi Aktiebolag)
Varberg Energi AB upphandlar ramavtal avseende schaktarbeten i entreprenadform. Schaktarbeten avser arbeten inom el, fiber oh fjärrvärme. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Markteknik Sverige AB Miljöschakt Väst AB MTA bygg o Anläggning i Halland AB NCC Sverige AB Peab Anläggning AB
2023-07-11   Strandparken dagvattenledning (Jönköpings kommun)
Objektet avser utbyggnad av nytt dagvattensystem i Rosenlund och ombyggnation av gång- och cykelbanor Visa upphandlingen »
2023-07-07   Ramavtal Tryckstegrings och spillvattenpumpstationer (Borås Energi och Miljö AB)
Borås Energi och Miljö Ab bygger kontinuerligt ut sitt VA-nät och är i behov av samarbetspartners för ny om ombyggnation av tryckstegringsstationer och spillvattenpumpstationer om bjuder in till anbudslämning. Förfrågan är en totalentreprenad enligt ABT06. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nordiska VA Teknik AB Xylem Water Solutions Sweden AB
2023-07-07   Nybyggnad markmålbana RFN Vidsel (Fortifikationsverket)
I stora drag omfattar entreprenaden avtäckning av jordmassor I täckt, sprängning och krossning. Scaktning för nybrytning av väg och byggande av väg med tillhörande slänter och diken samt ett antal trummor. Objektet är beläget i Jokkmokk kommun inom RFN Vidsel. Entreprenaden planeras att utföras under vintern 2024. Visa upphandlingen »
2023-07-06   Entreprenadmaskintjänster samt mark- och anläggningsarbeten 2023 (Sundsvalls kommun)
Denna upphandling har som syfte att täcka huvuddelen av Sundsvalls Kommunkoncerns behov av entreprenadmaskintjänster och mark- och anläggningsarbeten. Visa upphandlingen »
2023-07-04   Nyvångs skola Om- och tillbyggnad (Björnekulla Fastighets AB)
Projektet avser om- och tillbyggnad av Nyvångs skola för årskurs F-6 i Åstorps kommun. Vid färdigställandet ska objektet vara anpassat enligt följande: Huvudbyggnaden ska vara dimensionerad för 240 elever och 30 personal. Utemiljön ska vara dimensionerad för 300 elever och 44 personal. Storköket ska vara dimensionerad för 340 portioner. Matsalen ska vara dimensionerad för 110 sittplatser. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Henrik Anderssons Byggnads AB
2023-07-04   Västfastigheter - Axevalla elevboende (Västra Götalandsregionen)
Uppförande av elevboende med 107 boenderum fördelat på fyra byggnader. I entreprenaden ingår även att tillskapa en utemiljö i direkt anslutning till elevboenden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Projektlaget Bygg i Lidköping AB
2023-06-28   TI 2023-1058 Almnäs etapp 3 (Telge Inköp AB)
Denna upphandling avser objektet gällande Markentreprenad Almnäs Etapp 3, Södertälje. Södertälje kommun utvecklar, tillsammans med Nykvarns kommun, verksamhetsområdet Stockholm Syd som ett logistik- och verksamhetsområde i sydvästra Stockholm. Totalt beräknas området uppgå till ca 1 000 ha verksamhetsmark. Södertäljes del av området, Almnäs, består av det nedlagda kasern- och verkstadsområdet från regementstiden. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. Visa upphandlingen »
2023-06-28   TI 2022-1177 Utförandeentreprenad Marenplan i Södertälje (Telge Inköp AB)
Denna upphandling avser upprustning av Marenplan i Södertälje med ny kaj, anläggning av ny fontän samt ledningsarbete. Visa upphandlingen »
2023-06-22   Markskötselarbeten i Östervåla och Harbo (Hebyfastigheter AB)
Upphandlingen avseende markskötsel vinter och sommar för Beställarens fastigheter i Östervåla och Harbo. Entreprenaden omfattar: - Tillsyn och skötsel av mark och utrustning - I tillsyn och skötsel ingår snö och halkbekämpning på föreskrivna objekt - Städning av miljöhus (soprum, o dyl) - Akut underhåll - Avhjälpande underhåll på mark och utrustning - Jour och beredskap på icke ordinarie arbetstid avseende snö- och halkbekämpning. Visa upphandlingen »