Upphandlingar: Rivning och förberedande anläggningsarbeten

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av rivning och förberedande anläggningsarbeten i Sverige

2023-11-10   Mottagning av Jordschakt Fall B innehållande invasiva arter från projekt Vändspår Lerum (Trafikverket Myndighet)
Mottagning av Jordschakt Fall B innehållande invasiva arter från projekt Vändspår Lerum. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Birkaskolan (Ekerö kommun)
Upphandlingen avser anläggning för skolverksamhet, inklusive skolbyggnad, separat miljöhus samt mark- och anläggningsarbeten av skolgård, gång- och cykelväg, parkering med körytor, logistikyta med körytor och förgårdsmark, m.m. Skolbyggnaden kommer inrymma förskola med 8 avdelningar i en del samt grundskola för årskurserna F–9 om 30 klasser (ca. 16 elever per klass) och med tillhörande funktioner såsom bl.a. tillagningskök och matsal, slöjdsalar, lektionssalar, personalutrymmen, teknikutrymmen, … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lindesbergs Bygg AB
2023-10-13   Byggnation av kaj 2, Norviks Hamn (Stockholms Hamn Aktiebolag)
Entreprenaden omfattar uppförande av två stycken 12 meter breda pålbryggor med tillhörande pollarfundament, för angöring av fartyg. Planerade arbeten omfattar muddring för avsett djup, pålning för pålbryggor samt för pollarfundament, betongarbeten ovan vattenyta, utläggning av erosionsskydd i slänt, VA-arbeten, förläggning av kanalisation för kraft samt masshantering av muddringsmassor på land samt sprängningsarbeten. Entreprenaden ska utföras i Norviks hamn, belägen i Nynäshamns kommun Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: SVEAB Anläggning AB
2023-10-04   G6507 (Fortifikationsverket)
Berg- och jordschakt som förberedelse för husbyggnation skall utföras totalt på en yta av ca 20 ha. Förberedda ytor skall förses med säkerhetsstängsel. Vägbyggnation av ca 3 km grusväg. Rivning av befintliga betongkonstruktioner under jord och utökning av bergschakt med tunnelsprängning om ca 30 000 kbm under jord. Gjutning av betongkonstruktion under jord. Borrning av energibrunnar. Arbetet kommer att utföras vid skilda arbetsställen och inom ett begränsat område. Visa upphandlingen »
2023-09-15   Underhåll av bergskärningar (Uddevalla kommun)
Upphandlingen avser ett ramavtal med en entreprenör. Arbeten som ingår i avtalet är bergrensning (skrotning), bergsäkring med bult, nät och fjällband samt liknande arbeten som syftar till att säkra bergsslänter och bergskärningar från att stenar och block lossnar och faller ner. I avtalet ingår även att utföra periodiskt underhåll av bergskärningar och bergslänter och akut underhåll av riskberg. Visa upphandlingen »
2023-09-13   Bergschakt Hagalund 4:10 (Solna stad)
Solna stad ska förbereda en exploatering inom fastigheten Hagalund 4:10 m fl. De förberedande arbetena omfattar i huvudsak bergschakt enligt aktuell förfrågan. Visa upphandlingen »
2023-09-12   Nya Ingaredsskolan (Alingsåshem AB)
Alingsåshem inbjuder till anbudsgivning gällande uppförandet av nya Ingaredsskolan genom totalentreprenad. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Floden Byggnads AB
2023-09-04   Bergsprängning (Vänersborgs kommun)
Vänersborgs kommun inbjuder till anbudslämning på upphandling av bergsprängning. Avtalet ska täcka hela behovet och anbud kommer antagas från tre rangordnade leverantör givet att så många kan tilldelas. Upphandlingsförfarande Öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg. Visa upphandlingen »
2023-08-16   Birkaskolan (Ekerö kommun)
Upphandlingen avser anläggning för skolverksamhet, inklusive skolbyggnad, separat miljöhus samt mark- och anläggningsarbeten av skolgård, gång- och cykelväg, parkering med körytor, logistikyta med körytor och förgårdsmark, m.m. Skolbyggnaden kommer inrymma förskola med 8 avdelningar i en del samt grundskola för årskurserna F–9 om 30 klasser (ca. 16 elever per klass) och med tillhörande funktioner såsom bl.a. tillagningskök och matsal, slöjdsalar, lektionssalar, personalutrymmen, teknikutrymmen, … Visa upphandlingen »
2023-08-07   Hantverkstjänster Bygg (Ängelholms kommun)
Upphandlingen avser Hantverkstjänster inom bygg. Visa upphandlingen »
2023-07-11   Strandparken dagvattenledning (Jönköpings kommun)
Objektet avser utbyggnad av nytt dagvattensystem i Rosenlund och ombyggnation av gång- och cykelbanor Visa upphandlingen »
2023-07-07   Nybyggnad markmålbana RFN Vidsel (Fortifikationsverket)
I stora drag omfattar entreprenaden avtäckning av jordmassor I täckt, sprängning och krossning. Scaktning för nybrytning av väg och byggande av väg med tillhörande slänter och diken samt ett antal trummor. Objektet är beläget i Jokkmokk kommun inom RFN Vidsel. Entreprenaden planeras att utföras under vintern 2024. Visa upphandlingen »
2023-06-28   TI 2023-1058 Almnäs etapp 3 (Telge Inköp AB)
Denna upphandling avser objektet gällande Markentreprenad Almnäs Etapp 3, Södertälje. Södertälje kommun utvecklar, tillsammans med Nykvarns kommun, verksamhetsområdet Stockholm Syd som ett logistik- och verksamhetsområde i sydvästra Stockholm. Totalt beräknas området uppgå till ca 1 000 ha verksamhetsmark. Södertäljes del av området, Almnäs, består av det nedlagda kasern- och verkstadsområdet från regementstiden. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. Visa upphandlingen »
2023-06-28   TI 2022-1177 Utförandeentreprenad Marenplan i Södertälje (Telge Inköp AB)
Denna upphandling avser upprustning av Marenplan i Södertälje med ny kaj, anläggning av ny fontän samt ledningsarbete. Visa upphandlingen »
2023-06-22   Markskötselarbeten i Östervåla och Harbo (Hebyfastigheter AB)
Upphandlingen avseende markskötsel vinter och sommar för Beställarens fastigheter i Östervåla och Harbo. Entreprenaden omfattar: - Tillsyn och skötsel av mark och utrustning - I tillsyn och skötsel ingår snö och halkbekämpning på föreskrivna objekt - Städning av miljöhus (soprum, o dyl) - Akut underhåll - Avhjälpande underhåll på mark och utrustning - Jour och beredskap på icke ordinarie arbetstid avseende snö- och halkbekämpning. Visa upphandlingen »
2023-06-20   Förskolan Torpgläntan , nyproduktion av förskola (Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB))
Nybyggnation av Framtidens förskola, 8 avdelningar och tillagningskök, samt rivning av befintlig förskola. Visa upphandlingen »
2023-06-16   Nybyggnation F-6/förskola samt ROT Velanda (Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB)
Nybyggnation av F-6 skola samt åtta avdelningar förskola med tillhörande utemiljö. Rivning två befintliga byggnader samt renovering av en befintlig byggnad. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Tommy Byggare AB
2023-06-16   Ramavtal Byggservicearbeten åt KKB Fastigheter AB (KKB Fastigheter AB)
Ramavtal Byggservicearbeten åt KKB Fastigheter AB. För vidare information finner ni under AFD/C. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bab Bygg AB Byggnadsfirman Otto Magnusson Service AB Otto Nilssons Byggnads AB
2023-06-13   Vikingaskolan (Lunds kommun, Serviceförvaltningen)
Vikingaskolan är en F-9-skola belägen på Linero i östra delen av Lund. En ny byggnad på ca 8000 BTA kommer att uppföras, samtidigt som lokalerna och utemiljön anpassas. Detta inkluderar rivning av de befintliga enplansbyggnaderna, markarbeten, uppförande tvåplansbyggnad, renovera befintlig tvåplansbyggnad samt skapa en bättre utemiljö. Skolan att få ett nytt tillagningskök samt renoverade skyddsrum. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: MVB Syd AB
2023-06-02   Totalentreprenad Oppeby skola (Nyköpings kommun)
Nyköpings kommun har för avsikt att uppföra en ny skola på Oppeby skolområde som ska ersätta den befintliga skolbyggnaden från 1960-talet. Den gamla skolan kommer att vara i drift under byggnationen. Den nya skolan kommer att uppföras i områdets östra kant där gymnastikbyggnaden ligger idag. En ny idrottshall, som ersätter den befintliga gymnastikbyggnaden, är under uppförande i områdets södra kant mot Regeringsvägen. Den nya idrottshallen kommer att vara i drift under bygget av den nya skolan. Visa upphandlingen »
2023-05-31   Byggnation av kaj 2, Norviks Hamn (Stockholms Hamn Aktiebolag)
Entreprenaden omfattar uppförande av två stycken 12 meter breda pålbrygor med tillhörande pollarfundament., för angöring av fartyg Planerade arbeten omfattar muddring för avsett djup, pålning för pålbryggor samt för pollarfundament, betongarbeten ovan vattenyta, utläggning av erosionsskydd i slänt, VA-arbeten, förläggning av kanalisation för kraft samt masshantering av muddringsmassor på land samt sprängningsarbeten. Arbetet kommer att utföras i Norviks hamn, belägen i Nynäshamn kommun Visa upphandlingen »
2023-05-26   Nybyggnad av gymnasieskola och kommunhus samt rivning, Lomma Kommun (Lomma kommun)
Entreprenaden omfattar nybyggnation av nytt kommunhus och gymnasieskola, innefattande detaljprojektering, rivning och byggnation. I rivning omfattas allt som finns inom kvarteret för byggnationen. Visa upphandlingen »
2023-05-17   Till och ombyggnad av Enebyskolan (Danderyds kommun)
Projektet avser rivning av en förskola från 70-talet, nybyggnad av en skolbyggnad samt renovering av en äldre skolbyggnad. I skolan sker idag undervisning i samtliga lokaler, men evakueringslokaler är under uppförande på annan plats. Halva fastighethetsytan kommer omfattas av projektet, medans den andra halvan kommer nyttas för en temporär idrottshall och utegymnastik. Visa upphandlingen »
2023-05-11   Bergschakt Hagalund 4:10 (Solna stad)
Solna stad ska förbereda en exploatering inom fastigheten Hagalund 4:10 m fl. De förberedande arbetena omfattar i huvudsak bergschakt enligt aktuell förfrågan. Visa upphandlingen »
2023-05-10   Nya Hertsöskolan, Hertsön 11:748. Totalentreprenad (Luleå kommun)
Stadsbyggnadsförvaltningen bygger nya Hertsöskolan om 15260 m² BTA, med en BYA om 6890m² (byggnadsyta). I projektet ingår rivning och sanering av den befintliga skolan. Ett äldre skyddsrum inom befintlig skola för 200 personer kommer att rivas och ersättas med ett nytt. Detaljerade uppgifter enligt AFB.22. Visa upphandlingen »
2023-04-26   Ramavtal mark- och anläggningsarbeten (Stiftelsen Tyrestaskogen)
Denna upphandling avser ramavtal för mark- och anläggningsarbeten. Stiftelsen Tyrestaskogen avser ingå ramavtal med tre (3) leverantörer för mark- och anläggningsarbeten inom Tyresta Naturreservat och Nationalpark. Beställaren garanterar inga volymer under avtalstiden. Förnyad konkurrensutsättning för uppdrag överstigande 50 tusen SEK. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Abtot Mark och Anläggning AB EZ Gruppen AB Tälje Mark AB
2023-04-26   Muddring Södertälje Sluss och Kanal (Trafikverket Myndighet)
Muddring Södertälje Sluss och Kanal under hösten 2024 och 2025 Visa upphandlingen »
2023-03-31   Ramavtal - Bergsprängning (Sala kommun)
Upphandling av ramavtal för Sala kommun och Sala-Heby Energi AB avseende bergssprängning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Palms Sprängtjänst Aktiebolag
2023-03-30   Byggentreprenörer ramavtal - Rivning (Region Kalmar Län)
Upphandlingen omfattar ramavtal avseende fastighetsservice, reparationer, underhållsarbete samt ändrings- och ombyggnadsarbeten. Fackområde: Rivning. Visa upphandlingen »
2023-03-30   Lerums vattenverk, om- och tillbyggnad (Lerums kommun)
Upphandlingen omfattar om-, till- och utbyggnad av ett vattenverk i Lerums kommun i partnering. I projektet ingår bl.a. rivning av befintliga byggnader, tillbyggnad och nybyggnad, samt etablering av tillfälliga processlösningar. Entreprenaden ska utföras under pågående drift. Visa upphandlingen »
2023-03-28   Stationsåtgärder, etapp 1 (Sundsvall Elnät Aktiebolag)
Sundsvall Elnät AB är i behov av att delvis förnya och bygga om tre stycken befintliga 130/10 kV stationer: M3, M4 och M6. Krafttransformatorer till dessa mottagningsstationer är redan upphandlade och kommer att bytas under entreprenadtiden av annan entreprenör. Upphandlingen omfattar därav ombyggnation av tre befintliga mottagningsstationer M3, M4 och M6. Ombyggnationen av stationerna består bland annat av en ny tillkommande 10kV fack med tillhörande ny kontrollanläggning, teleanläggning, lokalkraft- … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Eitech Engineering AB
2023-03-27   K0070.822 ROT Kanslibyggnad Muskö (Fortifikationsverket)
Kanslibyggnaden från 1969 utgörs idag av administrativa lokaler och ska efter erforderligt rivnings- och saneringsarbete genomgå en total in- och utvändig renovering. Utvändigt ska installationer anslutas, källaren dräneras och mark finplaneras. Fönster och dörrar bytas. Nytt yttertak konstrueras ovan fläktrum mm. Visa upphandlingen »
2023-03-23   Förvaltning av fornvårdsmiljöer i Norrbottens län (Länsstyrelsen i Norrbottens län)
Länsstyrelsen i Norrbottens län ansvarar för förvaltningen av ca 80 fornvårdsmiljöer i länet där ett antal entreprenörer nu upphandlas för att genomföra praktiska vårdinsatser. Välkommen med ditt anbud! Visa upphandlingen »
2023-03-09   Nybyggnation Bottnarydsskolan (Jönköpings kommun)
Objektet avser nybyggnation av skola F-6 och sporthall, rivning av befintliga byggnader samt markanläggning inom Bottnaryds Prästgård 1:40. Bruttoarea (BTA) nybyggnad ca 5 200 m2 Byggnadsarea (BYA) byggnader som rivs är ca 990 m2 Arbetsområdet är totalt ca 13 180 m2. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: JSB CONSTRUCTION AB
2023-03-02   ÅTGÄRDER RYA VP INFÖR ENERGIHUBBSANSLUTNING (Göteborg Energi Aktiebolag)
Göteborg Energi planerar att förse den tänkta batterifabriken med tekniskt vatten för att nyttjas som köldmedia. Anläggningen på Rya Åsar behöver därför kompletteras med bl.a. cirkulationspumpar ca 2MW pumpeffekt (4350kbm/timme), ventiler, framledningstank (ca 100kbm) samt tillhörande styrning för att kunna leverera tekniskt vatten. Visa upphandlingen »
2023-02-28   Anläggningstjänster 2023 (Trollhättans kommun)
Trollhättans Stads behov olika anläggningstjänster såsom: - anläggningsarbetare - rörläggare - stensättare - verkstadsmekaniker Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Hakab Mark & Entreprenad AB Lilla Edets Schakt & Entreprenad SMJ Ent AB ST Mark & Trädgård Aktiebolag Sten & Anläggning i Fyrstad AB Svevia AB (publ)
2023-02-27   Nobelhallen och Simhall/Badhus (Karlskoga kommun)
Denna upphandling avser en totalentreprenad med samarbetsform partnering. I upphandlingen ingår fyra olika objekt "Nobelhallen", "Nytt badhus", "Iordningställande av parkeringslösning - Nobelområdet", "Rivning av gamla badhuset". Entreprenaden/entreprenaderna genomförs per objekt men där samordningseffekter ska tillvaratas mellan objekten. Entreprenaden/entreprenaderna är indelade i en fas 1:a och en fas 2:a. Se ytterligare information i upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: NCC Sverige AB
2023-02-17   Röjning av ledningsgator (Luleå Energi Elnät AB)
Upphandlingen omfattar utförande av röjning- och avverkningarbeten i kraftledningsgator inom vårt distributionsområde enligt bifogade förfrågningsunderlag. Röjning på högspänning avser endast maskinröjning Visa upphandlingen »
2023-02-16   Drift och underhåll av utemiljö (Lidingö kommun)
Entreprenaden gäller drift och underhåll av utemiljö och omfattar tillsyn, skötsel och underhåll av markytor kring förskolor, skolor och övriga fastighetsobjekt på Lidingö. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: GRÖN STAD Mark och Anläggning AB
2023-02-14   Götaverksgatan Etapp Torg, Brygga m.fl (Göteborgs Stad, Exploateringsförvaltningen)
Göteborgs kommun avser att bygga ut ett torg och bryggdäck enligt detaljplanen. Torget ligger delvis över vattenyta och erfordrar därför ett pålat betongdäck som underlag. Vidare ska utföras förberedande arbete för en restaurang som består av en pålad betongplatta. Entreprenaden omfattar utförande av mark- och byggnadsverk i enlighet med förfrågningsunderlaget. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Mark & Energibyggarna i Göteborg Aktiebolag
2023-02-09   Skogs- och naturvårdstjänster (Uppsala kommun)
Tjänster som gäller röjning, gallring i skogar, naturmarker med höga naturvärden och som kräver hög naturvårdskompetens. Arbeten i beteshagar och naturområden. Upphandlingen är uppdelad i två anbudsområden: Anbudsområde A - Skogsskötsel och skogsbruk Anbudsområde B - Naturvårdstjänster inom naturmarker med höga naturvärden Visa upphandlingen »
2023-02-07   Slaghackning och slåtter (Halmstads kommun)
Upphandlingen omfattar dikesslåtter och slaghackning såsom gräs- och buskröjning vid gång och cykelvägar, vägområden och parkytor inom Halmstads kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: OL Maskintjänst AB
2023-02-06   Nytt bibliotek och kommunhus (Huddinge Samhällsfastigheter AB)
Upphandlingen omfattar projektering och produktion av nytt bibliotek, samt om- och påbyggnad av befintlig byggnad till nytt kommunhus enligt kontraktsmodellen partnering. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Cobab Sverige AB
2023-02-03   Nytt kontor Fossum (Uddevalla Energi Elnät AB)
Entreprenaden omfattar projektering och uppförande av kontorshus, markarbeten, flyttning av befintlig väg med medföljande sprängarbeten samt förberedelse för installationsanläggningar samt samordning av projektering och byggverksamhet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Brixly
2023-02-03   Västhaga garage, Vindmätaren 2 (Örebrobostäder Aktiebolag)
Västhaga garage, Vindmätaren 2, rivningnybyggnation av garagecarport. Spannlandsgatan 2-48 Objektet tillika totalentreprenaden består av garagebyggnader och carportar samt öppna parkeringsplatser. Byggnaderna har uppnått sin tekniska livslängd och ska rivas och ersättas med nya garage, carportar och parkeringsplatser samt miljöstationer. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Consto AB
2023-01-26   Rivning av Hallenborgsskolan (Skurup Kommunala AB)
Skurups kommunala AB upphandlar rivning av Hallenborsskolan i Rydsgård Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Håltagarna i skåne AB
2023-01-24   Avtal ombyggnation av plattformshissar (AB Kristianstadsbyggen)
Beställaren avser att teckna avtal för totalentreprenad för att utföra ombyggnation av plattformshissar inom Beställarens fastighetsbestånd. Ombyggnationen avser fyra hissar. Fredrik Bööks Väg 1–4 291 45 Kristianstad Visa upphandlingen »
2023-01-20   Framtidens Ortopedi i Hässleholm (FORTH) - Vård- och Servicebyggnad Byggnad 50 och 51 (Region Skåne, Regionfastigheter)
En ny sjukhusbyggnad för framför allt ortopedisk verksamhet planeras på totalt ca 24 200m², varav 2 våningsplan ovan mark samt 1 våning i suterräng. Till detta kommer källarplan, kulvert, skyddsrum samt ombyggnation av befintliga ytor. Byggnaden innehåller bland annat 6st operationssalar, 28st undersöknings/mottagningsrum, 8st vårdplatser och 30st postoperativa vårdplatser. Det ska även byggas en servicecentral (godsmottagning) för att kraven på vårdhygien och arbetsmiljö ska kunna uppnås. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Skanska Sverige ab
2023-01-19   Ombyggnation H7 Hovgård (Halmstads Energi och Miljö AB)
Station H7 Hovgård belägen strax utanför centrala Halmstad ska byggas om. Entreprenaden omfattar i grova drag följande: - Ny byggnad ska uppföras - Nytt 12kV fördelningsställverk - Nya 145kV apparater i två transformatorfack - Ny kontrollutrustning för 12kV och 145kV - Markarbete och justering av områdesstaket - Rivning av befintlig byggnad med innehåll Visa upphandlingen »
2023-01-17   Blästadskolan ny- och ombyggnad ver.3 (Lejonfastigheter AB)
Entreprenaden omfattar nybyggnad av ett hus i två plan på ca 2750m2, kallad hus B. Rivning av paviljong A och B, markarbeten samt ombyggnation av matsal och slöjdsalar i huvudbyggnad A. Paviljong A rivs för att den nya byggnaden ska få plats medan paviljong B behöver användas av verksamheten under tiden som den nya byggnaden färdigställs. När den nya byggnaden är klar kan paviljong B rivas och kvarvarande markarbeten färdigställas. Idag är slöjdsalar i huvudbyggnaden, dessa flyttas över till den nya … Visa upphandlingen »