2023-10-20   Konsult för besiktning, mätning och riskanalys för spräng och grävarbete- ramavtal (Tanums kommun)
Ramavtal för konsulter för mätning och riskanalys för spräng och grävarbete. Om möjligt antal 2 leverantörer. AUA.12 Byggherrens och beställarens ombud Sten-Anders Olsson, Förvaltningschef Tekniska förvaltningen Epost: sten-anders.olsson@tanum.se tel: 0525-18 000 Visa upphandlingen »
2023-09-18   Kvalitetsmätningar (Region Stockholm, Trafiknämnden)
Kvalitetsmätningar via observationer och kontroller relaterade till SL- och WÅAB-trafiken. Uppföljning av trafikavtal. Visa upphandlingen »
2023-09-12   Medarbetarenkät (Huddinge kommun)
Beställaren avser upphandla en komplett tjänst för medarbetarenkät med tillhörande webbaserat systemstöd (IT-tjänst). Medarbetarenkäten ska vara i form av en samlad kommungemensam anonym enkät som genomförs årligen vid samma tidpunkt för samtliga cirka 7 000 medarbetare. Medarbetarenkäten ska mäta: • Organisatoriska och sociala arbetsmiljön (AFS 2015:4) • Attraktiv arbetsgivare - transformativt ledarskap och medarbetarskap • Hållbart medarbetarengagemang (HME) • Jämställdhet, … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: B-engaged AB
2023-09-11   Recipientkontrollprogram 2023 (Region Kalmar Län)
Kalmar läns kustvattenkommitté, som är en sammanslutning av kommuner, vattenvårdsförbund och företag, ansvarar för den samordnade kustvattenkontrollen som alla medlemmar är ålagda att göra enligt miljöbalken. Upphandlingen består bland annat av en obligatorisk generell del samt fem valbara delprogram. Välj den/de delar ni önskar att lämna anbud på. Visa upphandlingen »
2023-09-05   Medarbetarundersökning (Migrationsverket)
Migrationsverket är i behov av en leverantör som levererar medarbetarundersökningar. Visa upphandlingen »
2023-08-22   Ramavtal för undersökningar (Socialstyrelsen)
Upphandlingen avser konsulttjänster för genomförande av kvalitativa och kvantitativa undersökningar samt utvärderingar och analyser baserade på undersökningarna. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Enkätfabriken AB Institutet för kvalitetsindikatorer Fenix AB Origo Group Sverige AB
2023-08-16   Konsulttjänster inom landskapsanalyser och landskapstolkning 2023 (Länsstyrelsen i Gotlands län)
Konsulttjänster inom tolkning av naturmiljöer och analys av samband i landskapet i Gotlands län. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Calluna AB Greensway AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB
2023-07-06   Affärsstrateg inom kommunikation (Mälardalens Universitet)
MDU avser att upphandla en konsult som ska leda och samordna nod i Göteborg för industriell utveckling och automation inom Automation Region med fokus på kommunikation och spridning av resultat. Uppdraget innnebär bland annat att utveckla utveckla strategier och nätverk inom automationsområdet inom följande områden: 1. Omvärldsspaning 2. Nätverk inom tripple helix 3. Digital plattform 4. Kommunikation genom goda exempel Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Hollertz & Co AB
2023-07-06   Undersökningstjänster (VA SYD)
Upphandling avser undersökningstjänster för VA SYD, innehållande NKI-mätningar samt kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Enkätfabriken AB
2023-06-27   Medarbetarundersökning i form av pulsmätningar (Jönköpings kommun)
Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder ansökande (Leverantör) att ansöka om att delta i upphandling avseende medarbetarundersökning i form av pulsmätningar. Visa upphandlingen »
2023-06-21   Ekokartläggning (Statens Jordbruksverk)
Inbjudan att lämna anbud Jordbruksverket bjuder in till att lämna anbud på en kartläggning av utbudet av inhemska ekologiska livsmedelsprodukter. Syftet är att underlätta för svenska ekologiska livsmedelsföretag att hitta ett segment att producera mot. Satsningen ligger i linje med den nationella livsmedelsstrategin och mål för ekologisk produktion. Upphandling vänder sig främst till fristående konsulter, organisationer, regionala aktörer och sakkunniga inom småskalig livsmedelsförädling, ekologisk … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweco Sverige AB
2023-06-16   Kvalitetsmätning ombord på pågatåg, regiobuss, stadsbuss, och spårvagn samt mysteryryders (Region Skåne, Skånetrafiken)
Skånetrafiken har kvalitetsavdrag och kvalitetsincitament som upprättats i avtalen med Trafikföretagen. Skånetrafiken utför i detta hänseende kvalitetsmätningar och mystery riders ombord på tåg, spårväg och buss, där vi kontinuerligt mäter och följer upp våra kunders behov, förväntningar, önskemål och trafikföretagens leverans. Skånetrafiken inbjuder härmed till anbudsgivning gällande upphandling Kvalitetsmätning ombord på Pågatåg, Regionbuss, Stadsbuss och spårväg samt Mystery riders Visa upphandlingen »
2023-06-08   Upphandling av ramavtal för kvantitativa och kvalitativa konsulter och projektledare (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor)
MUCF upphandlar nytt ramavtal för kvantitativa och kvalitativa konsulter och projektledare. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Flera kontrakt har tilldelats på varje område
2023-06-08   Klusterutvärdering - Kompetensutveckling (Svenska ESF-rådet)
Svenska ESF-rådet bjuder härmed in att lämna anbud på denna upphandling avseende Klusterutvärdering - Kompetensutveckling. Syftet med utvärderingen är att kontrafaktiskt belägga kvantifierbara effekter, eller avsaknaden därav, av kompetensutvecklingsinsatserna för projektens deltagare. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramböll Management Consulting AB
2023-04-06   Samhällsekonomiska analyser (Sjöfartsverket)
Upphandlingens omfattning Upphandlingen omfattar fem anbudsområden avseende genomförande av kvalificerade samhällsekonomiska analyser: Godstransportanalyser med ex. Samgods/Sjökalk Analyser med exempelvis Excelbaserade modeller Samlad effektbedömning Statistisk analys inklusive insamling och bearbetning Utveckling och forskning gällande metoder, modeller och verktyg Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Atrax Energi och Miljö Aktiebolag M4Traffic Sweco Sverige AB WSP Sverige AB
2023-02-08   Kollektivtrafikbarometern (Svensk Kollektivtrafik Service AB)
Upphandlingen avser leverans av undersöknings- och analystjänster för genomförande av undersökningen Kollektivtrafikbarometern med driftstart 2024-01-01. Kollektivtrafikbarometern, vidare benämnd Barometern, är en branschgemensam kvalitets-, attityd- och resvaneundersökning som drivs och utvecklas av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Barometern används främst av Branschorganisationen samt dess medlemsorganisationer. Resultaten används också av myndigheter, forskning och trafikföretag samt av … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Enkätfabriken AB
2022-12-21   Undersökningstjänster (Livsmedelsverket)
Livsmedelsverket bjuder in till anbudsgivning avseende ramavtal för kvalitativa och kvantitativa undersökningstjänster. Undersökningstjänsterna omfattar Livsmedelsverkets verksamhetsområden som – säker mat, säkert dricksvatten, redlighet inom livsmedelsområdet samt hållbar livsmedelskonsumtion. Syftet är att få fram kvalitetsmässigt bra undersökningar, analyser och beslutsunderlag som i förlängningen leder till bättre kvalitet och resultat i olika verksamheter och projekt. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Augur Stockholm AB Institutet för kvalitetsindikatorer Fenix AB Ipsos AB Origo Group Sverige AB
2022-11-22   Medarbetar- och studentenkät (Chalmers tekniska högskola Aktiebolag)
Årligen genomför Chalmers en medarbetarenkät och en studentenkät för att kunna mäta olika nyckeltal i organisationen och genomföra förbättringsarbeten i arbets- och studentmiljöer vid behov. Chalmers har även ett behov av fler typer av enkäter/undersökningar till exempel vid onboarding och offboarding. Under avtalsperioden kan även behov uppstå av pulsmätningar, temaundersökningar m.m. Chalmers har därför behov av en flexibel tjänst som kan tillhandahålla olika typer av undersökningar.  Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: B-engaged AB
2022-11-09   Medie- och anseendeanalyser (Lunds universitet)
Denna upphandling avser medie- och anseendeanalyser inklusive rapporter, slutsatser och rekommendationer kring medie- och anseendestrategier och publicitetseffekter. Med medie- och anseendeanalyser avses breda analyser gentemot allmänheten. Anseendeanalyserna ska kunna kopplas till medieanalysen. Anseendeanalyser riktade mot specifika målgrupper, exempelvis ungdomar, alumner eller forskare kan komma att direktupphandlas i de fall då undersökningens art motiverar detta. Denna upphandling omfattar inte … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Mantle Sweden AB
2022-10-28   Undersökning av FI:s attraktivitet som arbetsgivare och arbetsgivarprofilering, Employer Branding (Finansinspektionen)
Upphandlingen består av två delar, en del gällande undersökningstjänster för att undersöka attraktivitet hos rekryteringsmålgrupper och den andra delen för tjänster gällande arbetsgivarprofilering, så kallad Employer branding. Ett anbud ska lämnas som avser de båda delarna. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Universum Communications Sweden Aktiebolag
2022-10-25   Ramavtal avseende tjänster inom statistik och utredning (Universitets-Och Högskolerådet)
Universitets- och högskolerådet (UHR) genomför en upphandling av ramavtal avseende tjänster inom statistik och utredning. Upphandlingen omfattar två anbudsområden, UHR inbjuder er att inkomma med anbud i upphandlingen inom ett eller båda av följande anbudsområden: Anbudsområde 1 - Statistiktjänster Anbudsområde 2 - Utredningstjänster Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramböll Management Consulting AB
2022-10-24   Ramavtal Trafikanalyser 2023 (Göteborgs Stad Trafikkontoret)
Upphandlingen avser att teckna ramavtal om konsulttjänster för trafikanalyser och är indelad i följande tre avtalsområden: Trafikprognoser och trafikanalyser på övergripande nivå med Visum Trafikanalyser på detaljerad nivå med Vissim samt signalexpertis med koppling till Vissim/VisVAP Prognoser och analyser med Sampers/Samkalk Anbud får lämnas på ett eller flera avtalsområden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Iterio AB Ramboll Sweden AB Sweco Sverige AB Trivector Traffic AB WSP Sverige AB
2022-10-21   Ekokartläggning (Statens Jordbruksverk)
Jordbruksverket bjuder in till att lämna anbud på en kartläggning av utbudet av inhemska ekologiska livsmedelsprodukter. Syftet är att underlätta för svenska ekologiska livsmedelsföretag att hitta ett segment att producera mot. Satsningen ligger i linje med den nationella livsmedelsstrategin och mål för ekologisk produktion. Upphandling vänder sig främst till fristående konsulter, organisationer, regionala aktörer och sakkunniga inom småskalig livsmedelsförädling, ekologisk produktion … Visa upphandlingen »
2022-09-02   Ramavtal för utredningstjänster (Regeringskansliet)
Upphandlingen avser ramavtal som ska tillgodose Regeringskansliets behov av utredningstjänster. Ramavtalet är uppdelat i två avtalsområden: (i) Naturvetenskapliga och tekniska utredningstjänster och (ii) Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utredningstjänster. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Governo AB Ramböll Management Consulting AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB Veta Advisor AB
2022-08-31   Marknads- opinions- och attitydundersökningar (Göteborgs stad Inköp och upphandling)
Olika typer av marknads- opinions- och attitydundersökningar, kan exempelvis vara kvantitativa mätningar, undersökningar och analyser samt kvalitativa undersökningar och analyser. Ramavtalet är uppdelat i följande delområden: •Delområde A- Generalister •Delområde B- Specialister, tjänsten är uppdelad i 6 stycken specialistkunskaper •Delområde C- Medarbetarundersökning inkl. digitala temperaturmätningar Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: B-engaged AB Enkätfabriken AB Evimetrix AB HKL Research AB Institutet för kvalitetsindikatorer Fenix AB Ipsos AB Origo Group Sverige AB Parlametric AB Point AB Populum AB Ramböll Management Consulting AB SKOP analys AB Sweco Sverige AB Trivector Traffic AB winningtemp AB
2022-06-28   Upphandling avseende konsulttjänster för omvärldsanalys kopplat till hållbarhetsomställning (Fjärde Ap-fonden)
Upphandlingen omfattar sammanfattande av nuvarande kunskapsläge samt egen analys gällande omställningen till ett hållbart samhälle med syfte att identifiera och genomföra en fördjupad analys av identifierade strukturella trender. Analysen ska, via analys av värdekedjor som påverkas av de identifierade trenderna, utmynna i ett antal investeringsteman och idéer kopplade till hållbarhetsomställningen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: The Boston Consulting Group Nordic AB
2022-06-07   Engagemangsundersökningar (AB Svenska Spel)
Svenska Spelkoncernen med ca 2 000 medarbetare behöver en leverantör av ett verktyg för att kunna genomföra olika typer av undersökningar. Dessa undersökningar kan vara årliga arbetsmiljöundersökningar, pulsade mätningar kring Engagemang eller andra undersökningar inom medarbetarskap/ledarskap. Undersökningarna kan ha olika frekvens, olika omfattning och genomföras inom hela koncernen eller inom en eller flera enheter i organisationen. Både HR och chefer ska kunna skapa och skicka ut undersökningar. Visa upphandlingen »
2022-05-31   Marknadsundersökningar (Sveriges Television Aktiebolag)
Upphandlingen omfattar kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Public Service-bolagen följer kontinuerligt utvecklingen på mediemarknaden med hjälp av olika marknadsundersökningar och mätmetoder. Det handlar bland annat om publikanalys för att förstå hur svenska folkets medievanor ser ut och förändras över tid. Det kan också vara frågan om att mäta hur väl företagen når ut med sitt utbud och vilken attityd befolkningen har till public service. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Augur Stockholm AB Beyond Research Demoskop Aktiebolag Enkätfabriken AB Norstat Sverige AB Origo Group Sverige AB
2022-05-20   Intervjuartjänster (Statistiska centralbyrån)
Leverantören ska med egen anställd personal, eller med underleverantör, i leverantörens egna lokaler, på samma adress, utföra bearbetning av (kontaktförsök till) urvalet samt genomförande av standardiserade telefonintervjuer utifrån SCB:s beställning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Origo Group Sverige AB
2022-04-25   Ramavtal konsulttjänster för utredning av olyckor och tillbud spårväg/järnväg (Göteborgs Stad Trafikkontoret)
Upphandlingen syftar till att teckna ramavtal om konsulttjänster för olycksutredning spårväg/järnväg. Konsulten skall genomföra alternativ kontrollera redan gjorda olycksutredningar och agera som stöd, det kan också bli aktuellt med ett längre fast uppdrag samt beredskap. I rollen som utredningsledare ingår att ta fram, sammanställa, utvärdera och dra slutsatser från olika typer av händelser och olyckor. Utredare bidrar till att arbeta med att öka säkerheten. Utredningsledaren tar fram … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: MTO Säkerhet AB Safetec Sweden AB
2022-04-14   Kundundersökning upplevd kvalitet (Stockholms läns landsting, Trafiknämnden)
Härmed inbjuds anbudsintressenter att ansöka om att få lämna anbud i upphandlingen ramavtal kundundersökning upplevd kvalitét.  Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Origo Group Sverige AB
2022-04-14   Analysis and method development Article 6 Paris agreement (Energimyndigheten)
Sweden seeks to contribute to the development of international collaboration under Article 6 of the Paris agreement, with focus on analysis and development of methods. The knowledge and experience from the work will be fed into the international climate negotiations of Article 6, as well as the development of bilateral agreements and projects under Article 6. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Carbon Limits Ivl Svenska Miljöinstitutet AB Perspectives Climate Group GmbH
2022-04-07   Upphandling - Marknadsundersökningar (Transportstyrelsen)
Vad vi vill köpa Transportstyrelsen har med denna upphandling för avsikt att köpa tjänster för utförandet av kvalitativa och kvantitativa undersökningar genom ett ramavtal enligt nedanstående instruktioner. Vi söker en leverantör som kan tillgodose Transportstyrelsens behov av konsulttjänster inom marknadsundersökningar, kundundersökningar och utvärderingar med tillhörande analyser m.m. Syftet med upphandlingen är att få fram kvalitetsmässigt bra undersökningar, analyser och beslutsunderlag som leder … Visa upphandlingen »
2022-03-23   Ramavtal kvantitativa och kvalitativa undersökningstjänster (Finansinspektionen)
Ramavtalet avser undersökningstjänster för kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Undersökningarna innefattar insamling av data, analys, redovisning av resultat och ska kunna utföras via telefon, webb, digitalt, via pappersenkäter och intervjuer, enskilt och i grupp. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Enkätfabriken AB Institutet för kvalitetsindikatorer Fenix AB Origo Group Sverige AB
2022-03-18   Ramavtal Konsult för Process, Skrivstöd, Analys mm (Region Sörmland)
Ramavtal konsulttjänster för - Stöd för ansökningar (externa medel) - Processtöd och projektledning för sakområden inom regional utveckling - Utredningar, analyser, utvärderingar inom regional utveckling Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Enkätfabriken AB Pernilla Knutsson AB Priscia Kompetensutveckling AB Ramböll Management Consulting AB Sweco Sverige AB Veta Advisor AB WSP Sverige AB
2022-03-16   Medarbetarundersökningar (Stockholms universitet)
Denna upphandling avser Medarbetarundersökningar. Stockholms universitet har beslutat om att samtliga institutioner/motsvarande regelbundet ska följa upp den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. För att denna uppföljning ska kunna vara systematisk, jämförbar och möjliggöra uppföljning på en myndighetsövergripande nivå krävs en gemensam metod/tillvägagångssätt. Stockholms universitet har därför beslutat om att genomföra en myndighetsgemensam medarbetarenkät. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Quick Search Sweden AB
2022-03-08   Arbetsrelaterat stöd (Kungliga Tekniska Högskolan)
Upphandlingen omfattar livs- och karriärplanering, utredning av diskriminering och kränkande särbehandling samt omställningsstöd vid komplicerade personalärenden. Syftet är att KTH ska få tillgång till kvalificerade tjänster och stöd inom detta som skiljer sig från det stöd som ges från HR funktionen vid KTH samt det stöd som företagshälsovården enligt gällande avtal idag ger. Visa upphandlingen »
2022-02-25   Systemstöd med tillhörande undersökningstjänster för NKI och andra operativa mätningar (Akademiska Hus Aktiebolag)
Denna upphandling omfattar ett systemstöd med tillhörande undersökningstjänster för NKI och andra operativa mätningar av Akademiska Hus olika leveranser, som sedan kan användas som grund för utveckling inom bolaget för att öka kundnöjdheten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AktivBo
2022-01-28   Kvantitativa undersökningstjänster (Statens Skolinspektion)
Kvantitativa undersökningstjänster Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ipsos AB
2022-01-25   Utredning av kränkande särbehandling, och trakasserier (RISE Research Institutes of Sweden AB)
Upphandlingen omfattar utredningar inom området: - kränkande särbehandling - trakasserier Uppdraget omfattar både: - förutredningar - fullskaliga utredningar - utbildningar Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Human&heart HR AB
2022-01-18   Ramavtal för bemanning Livsmedelsinspektör, Miljöinspektör, Alkoholhandläggare och Biolog (Härnösands kommun)
Upphandlingen avser ramavtal för bemanning för följande yrkesroller: Livsmedelsinspektör, Miljöinspektör, Alkoholhandläggare och Biolog. Upphandlingen är indelad i fyra delområden utefter angivna yrkesroller. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Kretsa AB Public People AB Tyréns AB Väg & Miljö i Karlstad AB
2021-12-22   Medarbetarundersökning (Transportstyrelsen)
Översiktlig omfattning och målsättning Upphandlingen avser genomförande av medarbetarundersökning för myndighetens ca 2000 medarbetare och tillhörande analysstöd till myndighetens ca 140 chefer. Transportstyrelsen svarar för leverans av register med kontaktuppgifter och bakgrundsvariabler till leverantören. Transportstyrelsens målsättning med upphandlingen och de framtida tjänsterna är att Transportstyrelsen får ett underlag för att följa upp effekter av det personalstrategiska arbetet och arbeta med … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Zonderacom AB
2021-12-22   Medarbetarundersökning (Linköpings universitet)
LiU behöver ett systemstöd (som ska levereras som Software as a service (SaaS), "molntjänst") för undersökning av medarbetarupplevelsen med inriktning av ett dialogverktyg som ska bidrar till organisationsutveckling. Uppdraget är ett helhetsåtagande där leverantören ska tillhandahålla ett webbaserat systemstöd för genomförande av medarbetarundersökning och ska ansvara för att leverera en flexibel lösning av undersökningar innehållande olika frågeområden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: B-engaged AB
2021-12-21   Ramavtal medarbetarundersökning, Köping (Köpings kommun)
Uppdraget omfattar ca 5 medarbetarundersökningar per år. Köpings kommunkoncern har som ambition att genomföra ca 2 undersökningar för hela kommunkoncernen om ca 15-25 frågor per år samt ca 3 kompletterande undersökningar i verksamheter med behov av uppföljning, där cirka ca 10 frågor ingår i undersökningen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Springlife AB
2021-12-08   Undersökningstjänster 2022 (Stadsledningskontoret)
Syftet med upphandlingen är att ge deltagande nämnder och bolag inom staden möjlighet att anlita utomstående kompetens för genomförande av olika enkätundersökningar till exempel brukar-, kund- och medborgarundersökningar. Deltagande nämnder och bolag har även behov av kvalitativa undersökningar i form av till exempel fokusgrupper, panelundersökningar och intervjuer. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Enkätfabriken AB Institutet för kvalitetsindikatorer Fenix AB Novus Group International AB Origo Group Sverige AB (dubblett)
2021-12-08   Medarbetarundersökningar 2022 (Stadsledningskontoret)
Staden genomför årligen en medarbetarundersökning till stadens ungefär 40 000 medarbetare vid ungefär 4 000 olika enheter. Syftet med upphandlingen är att anlita utomstående kompetens för genomförande av dessa undersökningar. Tjänsten omfattar att för beställarens räkning tillhandahålla hela processen med förberedelsearbete, genomförande, analys, rapportering och utvärdering av medarbetarundersökning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramböll Management Consulting AB