Upphandlingar: Telekommunikationstjänster

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av telekommunikationstjänster i Sverige

2023-11-10   Expertstöd till uppdrag REMM – resfria/digitala möten i myndigheter (Trafikverket Myndighet)
Uppdraget avser en resurs motsvarande en halvtidstjänst till uppdrag REMM – resfria/digitala möten i myndigheter. Visa upphandlingen »
2023-10-23   KST och Operatörstjänster (Kraftringen Energi AB (publ))
Inom ramen för Kommunikation som tjänst söker Kraftringen Energi AB funktioner och tjänster såsom avancerat kontaktcenter, en modern molnbaserad växellösning samt operatörstjänster som möter våra högt ställda krav på kvalitet och mobiltäckning. Upphandlande enhet Upphandlande enhet är Kraftringen Energi AB (publ) organisationsnummer 556100-9852, nedan kallat Kraftringen och Beställaren. Kraftringens hel- och delägda dotterbolag ska ha rätt att nyttja detta avtal. Upphandlingen administreras av … Visa upphandlingen »
2023-10-19   Bredbandsstöd (Lunds kommun)
Upphandlingen omfattar tillhandahållande av svartfiberinfrastruktur (passivt nät) i enlighet med Region Skånes riktlinjer för bredbandsstöd. Visa upphandlingen »
2023-10-09   Utskrift- och meddelandetjänst (Lantmäteriet)
Lantmäteriet har stort behov att kommunicera med sina kunder. Kommunikationen kan exempelvis vara fakturor, underrättelser och lantmäteriförrättningar. En stor del av denna kommunikation går ut genom försändelser via brevutskick eller digitalt via Mina Meddelanden. Visa upphandlingen »
2023-10-06   Kommunikationsoperatör för Mitthem AB (Sundsvalls kommun)
Upphandlingen och denna inbjudan till anbudsansökan avser etablering av en kommunikationsoperatörstjänst med en tillhörande kommunikationsinfrastruktur avsett för Mitthems Fastighetsbestånd. Visa upphandlingen »
2023-10-02   Utomlänsbiljetter Färdtjänst (Stockholms läns landsting, Färdtjänstnämnden)
Färdtjänstsektionen avser upphandla bokning, tryckning och förmedling av färdtjänstbiljetter för färdtjänstresenärer som avser nyttja färdtjänst i annat län. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Riksfärdtjänsten Sverige AB
2023-09-22   Mobilspårningstjänst (Sjöfartsverket)
Mobilspårningstjänst med funktionalitet för mobilpositionering för JRCC, Sjö- och flygräddningscentralen att använda vid lokalisering av nödställd vid sjö- och flygräddningstjänst Upphandlingsföremål Mobilspårningstjänst med funktionalitet för mobilpositionering för JRCC, Sjö- och flygräddningscentralen att använda vid lokalisering av nödställd vid sjö- och flygräddningstjänst Visa upphandlingen »
2023-09-14   Datanätsförbindelse (Region Uppsala)
Upphandlingen innefattar ca 100 förbindelser inom Uppsala län men även några sträcker sig utanför länet. Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs via länken Behandling av personuppgifter (regionuppsala.se). Anbudstidens utgång Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast 2023-10-16 23:59. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bahnhof AB Globalconnect AB Lidén Data Internetwork AB Primlight AB
2023-09-14   Broadband Transmitter- system for DGPS, MF and NavTex (Sjöfartsverket)
SMA's different radio systems contribute to SMA's responsibility for safety and availability by providing different communication channels (voice and DSC) and providing maritime safety information (MSI/Navtex) as well as correction data for GPS (DGPS). This procurement concerns amplifier technology for these three different services: DGPS, Navtex and MF (voice and DSC). Object of the procurement SMA's different radio systems contribute to SMA's responsibility for safety and availability by providing … Visa upphandlingen »
2023-09-13   Upphandling av den samtalsförmedlande tjänsten Texttelefoni.se (Post- och Telestyrelsen)
PTS upphandlar härmed förmedlingstjänsten Texttelefoni. Tjänsten erbjuder förmedling av samtal mellan vuxendöva, barndomsdöva, dövblinda, hörselskadade eller talskadade personer och personer som använder taltelefoner. I Tjänsten ingår förmedling av samtal av obegränsad längd, dygnet runt årets alla dagar. Det är kostnadsfritt för användaren att använda tjänsten och merkostnaden svarar PTS för. Visa upphandlingen »
2023-09-08   Etablering och tillhandahållande av Bredbandsnät 2023 (Eslövs kommun)
Eslövs kommun avser att låta bygga ut infrastrukturen för bredband i områden som inte bedöms kunna erhålla statligt bredbandsstöd från Post- och Telestyrelsen alternativt kunna byggas ut med kommersiella krafter. Genom denna upphandling inbjuder Eslövs kommun leverantör att få del av finansiering genom att inkomma med anbud på etablering och tillhandahållande av infrastruktur för bredbandskommunikation enligt villkoren i detta Förfrågningsunderlag. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Globalconnect AB Teleservice Fiberproduktion Skåne AB
2023-09-07   Telefoni- och kommunikationstjänster (Skatteverket)
Skatteverket avser att upphandla ett ramavtal för telefoni- och kommunikationstjänster som tillgodoser upphandlande myndigheters behov i takt med verksamheternas utveckling under avtalstiden. Upphandlingen omfattar telefoni- och kommunikationstjänster för att hantera hela myndigheters behov inom området samt service och support på Skatteverkets befintliga telefoniplattform med tillhörande stödsystem. Upphandlingens totala omfattning framgår av upphandlingsdokumenten i sin helhet. Visa upphandlingen »
2023-09-06   Delgivningstjänster (Boverket)
Boverket inbjuder till anbudsgivning avseende Delgivningstjänster.  Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Delgivningsbyrån DeltraKravek AB
2023-09-04   Dalagemensam telefoni (Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen)
Avtalet omfattar leverans av funktioner och tjänster enligt upphandlingsdokument samt införande av en dalagemensam telefonilösning. Upphandlingen avser även bland annat service, support, underhåll samt utveckling under avtalsperioden. Erbjudna funktioner och tjänster skall levereras för att kunna nyttjas dygnet runt årets alla dagar. Visa upphandlingen »
2023-09-01   Telefoni (Karlstads kommun)
Upphandling avser Telefoni med mobil växellösning med tillhörande stödsystem (röstbrevlåda, hänvisningssystem, telefonistarbetsplats, kontaktcenter m.m.), fasta och mobila operatörstjänster, terminal som tjänst (mobiltelefoner och smartphones) samt integration mot Microsoft 365/Teams. Visa upphandlingen »
2023-07-07   Mobiltelefoner (Eskilstuna kommun)
Beskrivning av upphandlingen Uppdraget avser att tillgodose Eskilstuna kommuns behov av mobiltelefoner och tillbehör till mobiltelefoner. Visa upphandlingen »
2023-07-06   Telefoni/växeltjänst - kontaktcenter - Gävle Kommun (Gävle kommun)
Gävle kommun upphandlar Telefoni/växeltjänst, samt kontaktcenter. Visa upphandlingen »
2023-07-06   OPERATÖRSTJÄNSTER FÖR FAST OCH MOBIL TELEFONI (Skånes kommuner)
Upphandling av fasta och mobila operatörstjänster och därtill hörande kringtjänster. Visa upphandlingen »
2023-07-03   Telefoner, surfplattor och tillbehör (Sveriges Domstolar)
Telefoner, surfplattor och tillbehör Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Advania Sverige AB
2023-06-29   Beställningscentral Färdtjänst 2024 (Region Stockholm, Trafiknämnden)
Upphandling av ny Beställningscentral för Färdtjänstens verksamhet inom Region Stockholm. Visa upphandlingen »
2023-06-27   Upphandling avseende SMS-tjänst (Inera AB)
Denna upphandling omfattar SMS-tjänst med successiva leveranser (efter avrop) för Inera och till Ineras Tjänster. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Generic Mobile Systems Sweden AB
2023-06-15   Mediebevakning (Arbetsförmedlingen)
Upphandling av myndighetens behov av mediebevakning. Visa upphandlingen »
2023-06-14   Kommunikation som tjänst (Växjö kommun)
Växjö kommun avser att upphandla kommunikation som tjänst dvs föra samman operatörstjänster med växel tjänster och där tillhörande system. Växjö kommun avser att förhålla sig till telefoni som tjänst. Kostnader ska linjärt spegla behovet och vara anpassat till en flexibel skalbarhet. Hög säkerhet och maximal tillgänglighet är viktiga faktorer hela vägen ner på användarnivå. Kommunikation som tjänst ska utvecklas och följa den tekniska utvecklingen, allmän effektivisering, nya versioner, omkategorisering … Visa upphandlingen »
2023-05-24   TI 2022-1132 Telekommunikationstjänst Salems kommun (Telge Inköp AB)
Upphandling av telekommunikationstjänst för Salems kommun. Visa upphandlingen »
2023-05-23   Kommunikation som tjänst (Finspångs kommun)
Finspångs kommun tillsammans med Finspångs Tekniska Verk AB, Vallonbygden AB och Finet AB bjuder härmed in till anbudsgivning i offentlig upphandling avseende kommunikation som tjänst. Målsättningen med upphandlingen är att tillfredsställa kommunens behov av kostnadseffektiva kommunikationslösningar och teckna avtal med en (1) leverantör. Med kommunikationslösningar avses fasta telefonitjänster, mobila telefonitjänster, växeltjänster, telefonisttjänster samt kontaktcentertjänster. Anbud ska lämnas i … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Tele2 Sverige Aktiebolag
2023-05-19   Satellite service for audio contribution (Sveriges Radio Aktiebolag)
Satellite service for robust and reliable real time audio contribution Visa upphandlingen »
2023-05-17   Upphandling - ”Internetförbindelser Göteborgs Stad 2023/27” Dnr: 0100/23 (Göteborgs stad, Intraservice)
Göteborgs Stad har behov av Internet-kapacitet på mellan 20 Gbit/s och 100 Gbit/s. Det ska finnas möjlighet till uppgradering till 100 Gbit/s per anslutningspunkt i en stegvis uppgradering med 10 Gbit/s per steg. I dagens lösning använder sig Göteborg Stad av två olika Internetleverantörer. Göteborgs Stad har höga krav på tillgängligheten i tjänsten och för att säkerställa detta kommer vi att avropa från två olika leverantörer, två leverantör per leveransadress och väg. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Tele2 Sverige Aktiebolag Telia Sverige AB
2023-05-16   Telefoni & Kontaktcenter (SRV återvinning AB)
Upphandlingen omfattar ett avtal som täcker SRV:s hela behov gällande telefoni innehållande kontaktcenterfunktion, växel med mobila anknytningar och mobilabonnemang, Visa upphandlingen »
2023-05-10   Operatörs- och telefonitjänster samt telefoniplattform (Skövde kommun)
Sex (6) kommuner i östra Skaraborg med tillhörande bolag och kommunalförbund inbjuder intresserade leverantörer till anbudsansökan gällande anbudsgivning för operatörs- och telefonitjänster samt telefoniplattform. Visa upphandlingen »
2023-05-09   Mobil datakommunikation för prehospital vård (Region Östergötland)
Region Östergötland har behov av säker och robust kommunikation för kritiska verksamheter. Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen. Upphandlande myndighet kommer att anta ett (1) anbud. Anledningen till att upphandlingen inte har delats upp i separata anbudsområden är att upphandlande myndighet ser Mobil datakommunikation för prehospital vård som ett strategiskt anbudsområde som behöver hållas ihop. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AddSecure AB
2023-05-08   Meddelandeväxelfunktioner och utskickstjänster (Region Halland)
Upphandlingen omfattar meddelandeväxelfunktioner samt digitala och fysiska utskick inklusive de åtgärder som krävs för att sätta upp fungerande och i så hög grad som möjligt digitala och automatiserade flöden. Visa upphandlingen »
2023-04-21   Mobiltelefoner, tillbehör och tjänster 2023 (Karlskrona kommun)
Upphandlande myndighet Karlskrona kommun organisationsnummer: 212000-0829Räddningstjänsten Östra Blekinge organisationsnummer: 222000-1255Blekinge Museum organisationsnummer: 835000-6113 Produkter och tjänster Upphandling av mobiltelefoner, tjänster och tillbehör. Målet är en effektiv leverans som ger medarbetarna tillgång till bästa möjliga arbetsredskap inom området mobiltelefoner. Medarbetarna har ett mobilt arbetssätt, och behöver därmed arbetsredskap som stödjer detta. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Advania Sverige AB
2023-04-21   Datanätsförbindelser (Höörs kommun)
Upphandlingen avser svartfiber (obelyst Optofiber) i Höörs kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Kraftringen Fiber AB
2023-04-21   Ramavtal Mobiltelefoner, tillbehör samt tillhörande tjänster (Soltak AB)
Soltak AB bjuder in intresserade leverantörer till anbudsgivning. Anbudsinbjudan Upphandlande organisation (nedan kallade "beställaren" eller "Soltak AB") genomför en upphandling avseende mobiltelefoner med tillbehör och tillhörande tjänster. Beställaren inbjuder anbudsgivare, nedan kallad leverantör, att lämna anbud i enlighet med detta upphandlingsdokument. Visa upphandlingen »
2023-04-20   Fastighetnätstjänster installationer - Ramavtal (Örebro kommun)
Fastighetnätstjänster - installationer Inledning Intresserade anbudsgivare (nedan kallad leverantör/anbudsgivare) inbjuds att lämna anbud gällande Örebro kommuns, org nr: 212000-1967 (nedan kallad upphandlande myndighet "UM"), behov av fastighetsnätstjänster förleverans till Örebro kommun. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar, som anges i upphandlingsdokumenten. Mer information om UM återfinns på https://www.orebro.se/ Vi ser fram emot ert anbud! Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Eltel Networks Infranet AB quality it solutions AB
2023-04-19   Svarstjänster (Aktiebolaget PiteEnergi)
Upphandlingen avser Svarsservice och tillhörande tjänster för bolagen: PiteEnergi Piteå Renhållning och Vatten Piteå Näringsfastigheter Piteå Hamn Piteå Kommun Upphandlingen är indelad i anbudsområden, där varje bolag avser ett anbudsområde. Anbud lämnas för samtliga delområden. I kravspecifikationen finns det gemensamma krav som gäller för samtliga anbudsområden samt specifika krav för varje anbudsområde. Omfattningen för hela upphandlingen uppskattas till 1 300 000 exkl. moms per år. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Youcall
2023-03-31   Konsultstöd, Teleteknik 6K - 2023 (Klippans kommun)
Leverantören skall bistå de upphandlande kommunerna, 6K, med expertkompetens inom telefoni samt åta sig att tillhandahålla det stöd som erfordras för att kommunerna skall kunna fortsätta utvecklandet och vara drivande i kommunernas gemensamma teleteknik. Leverantören ska vara en gemensam resurs åt kommunerna inom 6K: Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga kommuner. Inbjudan Kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga har givit upphandlingsenheten för Bjuv, Klippan, … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: RMY Consulting AB
2023-03-20   Kommunikationstjänster (Brandkåren Attunda)
Brandkåren Attunda upphandlar kommunikationstjänster inom telefoni, WAN och licenshantering Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Telia Sverige AB
2023-03-16   Operatörsneutrala mobila inomhusnät - ramavtal (Region Gotland)
Upphandling av ett ramavtal för avrop genom förnyad konkurrensutsättning gällande operantörsneutrala mobila inomhusnät enligt vidare beskrivet i upphandlingsdokumentet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Awiwo AB Data & Tele Kommunikation Gotland AB Installationsgruppen i Stockholm AB RF Coverage AB
2023-03-13   Nummerupplysningstjänster 2023 (Skatteverket)
Upphandling gällande nummerupplysningstjänster och SMS tjänster. Visa upphandlingen »
2023-03-10   Mobiltelefoner, abonnemang och växel (Universitetskanslersämbetet)
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) efterfrågar en lösning med växel, mobilabonnemang och mobiltelefoner som sköts av extern leverantör. Behöriga beställare inom UKÄ ska kunna beställa och avbeställa redan beställda och använda mobiltelefoner. Beställda mobiltelefoner ska levereras färdiga att användas. Leverantören ska ansvara att leverans och tillbaka tagande av mobiltelefoner sker på ett smidigt sätt. UKÄ har idag cirka 120 användare av mobiltelefoner. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Tele2 Sverige Aktiebolag
2023-03-08   Hyr kortterminaler och inlösen (Region Dalarna)
Region Dalarna upphandlar ramavtal avseende inlösen av korttransaktioner och hyra av betalterminaler. Visa upphandlingen »
2023-02-24   Kommunikation som tjänst - Framtidens telefoni 2023 (Region Värmland)
Upphandlingen omfattar ”Kommunikation/Telefoni som tjänst Framtidens telefoni 2023” bland annat: · Fasta och mobila operatörstjänster. · Fasta och mobila anknytningstjänster. · Integrationer inom röst och data. · Mobila datatjänster. · Service- och supporttjänster. · Anslutning mot mobila företagsnät (MFN) · Patientingång (Contactcenter/Callback). Beräknad avtalsstart: 2023-05-01 Beräknad Avtalstid för drift och förvaltning 2024-04-01 – 2029-03-31 (60 månader) med option för regionen om förlängning … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Telia Sverige AB
2023-02-10   Telefoniplattform (Swedavia AB)
Denna upphandling omfattar Leveransåtagande av Telefoniplattform innehållande Telefonväxel och Contact Center samt de tjänster som ingår i uppdraget. Leveransåtagande ska betraktas som en Tjänst vilket innebär att Leverantören har fullt ansvar för att leverera samtliga delar och slutligt resultat av tjänster. Swedavias interna Telefoniplattform används av Swedaviapersonal på 10 flygplatser samt ett lokalt kontor och innehåller ca 3000 aktiva anknytningar för MEX, IP-telefoni, Contact Center och ett … Visa upphandlingen »
2023-01-31   Teknikertjänster inom fastighetsnätverk (Kommunalförbundet Itsam)
Kommunalförbundet Itsam, inbjuder ert företag att lämna anbud i upphandling för Teknikertjänster inom fastighetsnätverk så som installation av fastighetsnät inkl. fiber och TP, Wifi, elinstallationer samt telefoniarbeten. Denna upphandling avser ett ramavtal och Kommunalförbundet Itsam avser att teckna avtal med en (1) leverantör.  Objekt och omfattning Upphandlingen avser ett ramavtal och Kommunalförbundet Itsam avser att teckna avtal med en (1) leverantör. Upphandlingen avser teknikertjänster inom … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: UCS IT Solutions Linköping AB
2023-01-26   Mobila kommunikationstjänster mellan station och system (Nordion Energi AB)
Syftet med denna upphandling är att köpa in en säker och stabil mobil kommunikation mellan Nordions stationer (131 st) och övervakningssystemet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AddSecure Smart Grids AB
2023-01-24   Upphandling av telefoni (K) (Alingsås kommun)
Upphandlingen omfattar telefonitjänster, mobiltelefoner, tillbehör och relaterade tjänster Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Telia Sverige AB
2023-01-20   Betalkortterminaler, kortinlösentjänster, betalväxeltjänst och betalväxeltjänst online SLL1607 (Region Stockholm - Serviceförvaltningen)
Upphandlingen utgör en ramavtalsupphandling och omfattar betalkortterminaler, kortinlösentjänster och betalväxeltjänster (inklusive betalväxeltjänster online). Visa upphandlingen »
2023-01-13   Avancerad talsvarslösning (Region Gotland)
Upphandling av ett kontrakt med en antagen leverantör gällande avancerad talsvarslösning, enligt vidare beskrivet i upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Tele2 Sverige Aktiebolag