2023-10-19   Totalentreprenad Harbo skola och förskola, Heby (Hebyfastigheter AB)
Befintlig skola och fritids byggs om- och till med plats för 196 elever och 20 lärare. Tillbyggnation av lokaler för förskola med plats för 110 barn och 20 pedagoger. Befintligt mottagningskök byggs om till tillagningskök för tillagning och servering av både skol och förskoleverksamhet på plats. Till byggnationen hör även nya installationer samt utomhusmiljö. Byggnadernas bruttoara ca: 4 300 kvm Arbetsområde utomhusmiljö ca: 23 800 kvm Visa upphandlingen »
2023-10-17   Birkaskolan (Ekerö kommun)
Upphandlingen avser anläggning för skolverksamhet, inklusive skolbyggnad, separat miljöhus samt mark- och anläggningsarbeten av skolgård, gång- och cykelväg, parkering med körytor, logistikyta med körytor och förgårdsmark, m.m. Skolbyggnaden kommer inrymma förskola med 8 avdelningar i en del samt grundskola för årskurserna F–9 om 30 klasser (ca. 16 elever per klass) och med tillhörande funktioner såsom bl.a. tillagningskök och matsal, slöjdsalar, lektionssalar, personalutrymmen, teknikutrymmen, … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lindesbergs Bygg AB
2023-10-13   Storskogen förskola (Enköpings kommun)
Upphandlingen avser ny förskola i området Storskogen. Visa upphandlingen »
2023-10-12   Limabacka förskola (Varbergs fastighetsaktiebolag)
AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12. Föreskrifter under viss kod gäller som komplettering till text i AMA AF 12. Avviker föreskrift från föreskrift i AMA AF 12, gäller dessa administrativa föreskrifter. All kommunikation i denna entreprenad ska ske på det svenska språket, även om detta inte specificeras särskilt under respektive rubrik. Detta gäller för såväl muntlig som skriftlig kommunikation samt såväl under upphandling som under uppförande.Alla … Visa upphandlingen »
2023-10-06   Slättgårdsskolan Hus K, ny huvudbyggnad (Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB))
Objektet avser nybyggnad av grundskola för F-9 med totalt 600 elever. Skolans verksamhet, med dagens 550 elever, kommer att pågå parallellt med entreprenadtiden i intilliggande byggnader. Nybyggnad hus K: ca 6 100 m² BTA Visa upphandlingen »
2023-10-04   Hyresavtal Nanolab Science Village (Lunds universitet)
Lunds universitet söker en långsiktig hyresvärd som vill uppföra, äga och förvalta det nya Nanolab Science Village, en forskningsanläggning för tillverkning av mikro och nanokomponenter. Den nya satsningen ska ge unika möjligheter till forskning och samverkan med industrin med målet att förbättra förutsättningarna för människors liv och klimat genom nanoteknik. Det blir ett viktigt första steg i Lunds universitets etablering av en aktiv forskningsmiljö i Science Village i nära samarbete med de stora … Visa upphandlingen »
2023-10-03   Totalentreprenad med samverkansform strategisk partnering – Ny skola Västeräng (Skurup Kommunala AB)
Totalentreprenad med samverkansform strategisk partnering – Ny skola Västeräng Visa upphandlingen »
2023-10-02   Vällingbyskolan, Nybyggnad Hus L (Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB))
Vällingbyskolan, Nybyggnad Hus L Objektet avser nybyggnad av skolbyggnad om 3512 kvm BTA (två plan + vind), benämns Hus L, vid Vällingbyskolan. Byggnaden är fristående och inrymmer storkök, matsalar undervisningslokaler för anpassad grundskola, hemvister, administrativa ytor samt teknikutrymmen. Byggnaden kommer att utgöra Vällingbyskolans nya huvudbyggnad med expedition. I entreprenaden ingår tillhörande utemiljön med bl.a. nya trappor, ramper, planteringar och parkering. Visa upphandlingen »
2023-10-01   Ny F-6 Skola Mjölby inkl. idrottshall (Mjölby kommun)
Mjölby kommun planerar för en ny 3 parallellig F-6 skola med tillhörande fullstor delbar idrottshall, tillagningskök samt utemiljö. Skolan dimensioneras för 630 elever. Skolan och Idrottshallen ska byggas enligt IG Passivhus Classic. Projektet består av två huvudbyggnader – skola och idrottshall. Skolan uppförs i tre våningsplan och med huvudsakliga omfattningen basrum, studieyta, grupprum, specialsalar, matsal, tillagningskök och personalavdelning. Utvändiga miljön består av ny markplanering … Visa upphandlingen »
2023-09-12   Nya Ingaredsskolan (Alingsåshem AB)
Alingsåshem inbjuder till anbudsgivning gällande uppförandet av nya Ingaredsskolan genom totalentreprenad. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Floden Byggnads AB
2023-09-08   Kungsbacka arena (Kungsbacka kommun)
AFB.31 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag hämtas via www.tendsign.com AFB.45 Ersättningsform för anbudsgivning Anbudsgivare erhåller ingen ersättning för upprättande av anbud. AFB.61 Uteslutning av anbudsgivare Anbudsgivaren kommer att uteslutas från deltagande i upphandlingen om anbudsgivaren eller företrädare för anbudsgivaren (i det fall anbudsgivaren är en juridisk person) genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott som följer av 13 kap. 1 § LOU. Detta gäller även om det … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Skanska Sverige ab
2023-09-06   Ölmstadskolan - nybyggnation (Jönköpings kommun)
Objektet avser nybyggnation av en F-6 skola avsedd för 225 elever, en förskola med 6 avdelninga och en sporthall. Markanläggning för verksamheten samt GC-passager på förbipasserande Bunnvägen. Total bruttoarea ca 6000 m2 Arbetsområde totalt ca 26 000 m2 Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Wästbygg Entreprenad AB
2023-09-05   Ny- och tillbyggnad Näldens skola (Krokoms kommun)
Projektet går ut på att bygga en ny F-6 skola i två plan i Nälden med plats för 250 elever på ca 4000 kvm. I skolan kommer det, utöver skolsalar, att finns bl.a. produktionskök och slöjdsalar. För sporthallen kommer nya omklädningsrum att byggas. I projektet ingår även att göra en ny skolgård, hämta-lämnaplats och parkeringsutrymmen, i och med det måste befintliga byggnader rivas när den nya skolan står färdig. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Trångsvikens Bygg AB
2023-09-01   Ombyggnad av fastigheter för Barn- & utbildnings- och Socialförvaltningen genom partnering (Falköpings kommun)
Upphandlingen omfattar fyra projekt där var och ett är en enskild entreprenad. Entreprenaderna benämns enligt följande: o Om- och tillbyggnad av Gudhemsskolan. o Om- och tillbyggnad av Vartoftaskolan. o Underhåll Mössebergsskolan hus 3 och 4. o Ombyggnad Hjelmarsrörsgatan 20. Gemensamt för projekten är att dessa är ombyggnationer av befintliga byggnader som, undantaget ett projekt, kommer att ske invid pågående skolverksamhet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Peab Sverige AB
2023-08-30   Förskola inre Hansens Backe (Markaryds kommun)
Projektet avser nybyggnad av förskola i anslutning till Claras väg i Markaryds tätort. Visa upphandlingen »
2023-08-28   Totalenteprenad Smedsgärdsskolan (Upplands Väsby kommun)
Upplands Väsby kommun planerar uppförande av en ny modern och klimatsmart grundskola med namn Smedsgärdsskolan, en skolbyggnad på 6 684 kvm BTA, för 600 elever i årskurs F-9 med tillagningskök och tillhörande angöring och skolgård. Skolan ska vara klar till HT 2026. Visa upphandlingen »
2023-08-22   Nybyggnation av Västra Brotorps förskola (Sundbybergs kommun)
Beställaren avser att upphandla en nybyggnation en förskola i Västra Brotorp inom fastigheten Terriern 1 i Sundbybergs kommun. Fastigheten ägs av Sundbybergs stad. Upphandlingsformen är en generalentreprenad med entreprenadformen totalentreprenad. Entreprenaden omfattar komplett leverans av tjänster och material för en fullständig entreprenad (inklusive markarbeten) med funktionsansvar. Kontraktsarbetena ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast 2025-11-01. Visa upphandlingen »
2023-08-16   Birkaskolan (Ekerö kommun)
Upphandlingen avser anläggning för skolverksamhet, inklusive skolbyggnad, separat miljöhus samt mark- och anläggningsarbeten av skolgård, gång- och cykelväg, parkering med körytor, logistikyta med körytor och förgårdsmark, m.m. Skolbyggnaden kommer inrymma förskola med 8 avdelningar i en del samt grundskola för årskurserna F–9 om 30 klasser (ca. 16 elever per klass) och med tillhörande funktioner såsom bl.a. tillagningskök och matsal, slöjdsalar, lektionssalar, personalutrymmen, teknikutrymmen, … Visa upphandlingen »
2023-08-16   Ny grundskola (Mölndals stad)
Denna entreprenad avser nybyggnad av anpassad grundskola samt om-och tillbyggnad av befintligt storkök i befintlig skolbyggnad och om-och tillbyggnad omklädningsrum i idrottshall. Visa upphandlingen »
2023-08-14   Grimstaskolan, Renovering (Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB))
Utbyte tekniska system, renovering tillagningskök, planlösningsförändringar, ytskiktsrenovering, dörrbyte, renovering entrépartier och fönster. Ny hiss, radontätning, konstruktiva åtgärder i stomme och bjälklag. Dränering, markarbeten, markschakt och bergschakt delvis under grundvattennivå för nya fläktrum, nya ventilationstorn, fettavskiljare, fördröjningsmagasin. Nyby. lastkaj ca 25 m2 , Omb. ca 9280 m2, Beh. tomtarea ca 3000 m2, Skolan evakuerad VT 2023 - VT 2025 Visa upphandlingen »
2023-07-24   Ny- och ombyggnation av Barkarbyskolan (Järfälla kommun)
Upphandlingen avser flera olika typer av arbeten på Barkarbyskolan. Entreprenaden upphandlas i tre huvuddelar. Huvuddelarna är på en mycket övergripande nivå följande: Huvuddel 1 - Nybyggnation kök och matsal (byggnad 05) Huvuddel 2 - Diverse utvändiga arbeten (mark, yttre belysning etc) (byggnad 00). Består av etapper. Huvuddel 3 (option) - Ombyggnation av befintlig matsal (byggnad 01) De olika huvuddelarna kommer att hanteras på olika sätt men i vissa avseende i förhållande till varandra. Visa upphandlingen »
2023-07-10   Väröbackaskolan kapacitetshöjande åtgärd (Varbergs fastighetsaktiebolag)
Syftet är att öka Väröbackaskolans kapacitet från 450 till 650 elever, åk F-9, samt uppföra en konstgräsplan. AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12.Föreskrifter under viss kod gäller som komplettering till text i AMA AF 12. Avviker föreskrift från föreskrift i AMA AF 12, gäller dessa Administrativa Föreskrifter. Anbud ska lämnas på det svenska språket. All kommunikation ska ske på det svenska språket, om inget annat föreskrivs. Alla namn och … Visa upphandlingen »
2023-07-04   Nyvångs skola Om- och tillbyggnad (Björnekulla Fastighets AB)
Projektet avser om- och tillbyggnad av Nyvångs skola för årskurs F-6 i Åstorps kommun. Vid färdigställandet ska objektet vara anpassat enligt följande: Huvudbyggnaden ska vara dimensionerad för 240 elever och 30 personal. Utemiljön ska vara dimensionerad för 300 elever och 44 personal. Storköket ska vara dimensionerad för 340 portioner. Matsalen ska vara dimensionerad för 110 sittplatser. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Henrik Anderssons Byggnads AB
2023-06-30   Byggservice - totalentreprenad för utbildningsförvaltningen i Stockholm stad (Utbildningsförvaltningen)
Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad bjuder in till att lämna anbud i upphandling av byggservicearbeten på totalentreprenad. Upphandlingen omfattar ombyggnation, lokalanpassnings- och ytskiktsarbeten, förebyggande och felavhjälpande underhåll, reparation av inventarier och mindre försäkringsarbeten i beställarens skollokaler, men även i andra lokaler som beställaren disponerar. Visa upphandlingen »
2023-06-26   Boningshuset 1, Förskola (Malmö kommun)
Nybyggnad av förskola Visa upphandlingen »
2023-06-20   Förskolan Torpgläntan , nyproduktion av förskola (Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB))
Nybyggnation av Framtidens förskola, 8 avdelningar och tillagningskök, samt rivning av befintlig förskola. Visa upphandlingen »
2023-06-20   Strategisk Partnering - Om- och tillbyggnad av Bräckeskolan (Göteborgs Stad, Stadsfastighetsförvaltningen)
Projekt för om- och tillbyggnad av Bräckeskolan Stadsfastighetsförvaltningen avser att teckna avtal med en entreprenör för ett projekt för strategisk partnering avseende om- och tillbyggnad av Bräckeskolan samt för ytterligare ett motsvarande projekt genom option. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Skeppsviken Bygg i Göteborg AB
2023-06-19   Totalentreprenad i samverkan för ny-byggnad av Väsjöskolan m.m (Sollentuna Kommunfastigheter AB)
Väsjöskolan planeras som grundskola, men kommer initialt även att innehålla en förskoledel som senare planeras att flytta till Södra Väsjön. Skolan ska innefatta ändamålsenliga, kostnadseffektiva och hållbara lokaler som skapar förutsättning för hög kvalitet i verksamheten, god och säker arbetsmiljö samt ekonomi i balans. Som option har beställaren möjlighet att avropa byggandet av ett mobilitetshus som är tänkt att fungera som mobilitetshubb. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: SSEA Svensk Samverkansentreprenadaktiebolag
2023-06-16   Nybyggnation F-6/förskola samt ROT Velanda (Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB)
Nybyggnation av F-6 skola samt åtta avdelningar förskola med tillhörande utemiljö. Rivning två befintliga byggnader samt renovering av en befintlig byggnad. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Tommy Byggare AB
2023-06-14   Totalrenovering och anpassning av Ärentuna skola (Uppsala Kommun Skolfastigheter AB)
Skolan ska renoveras invändigt och skolgården ska rustas upp. Arbetet ska utföras samtidigt som skolverksamheten pågår. Projektet kommer att bedrivas i samverkan. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: In3prenör AB
2023-06-13   Vikingaskolan (Lunds kommun, Serviceförvaltningen)
Vikingaskolan är en F-9-skola belägen på Linero i östra delen av Lund. En ny byggnad på ca 8000 BTA kommer att uppföras, samtidigt som lokalerna och utemiljön anpassas. Detta inkluderar rivning av de befintliga enplansbyggnaderna, markarbeten, uppförande tvåplansbyggnad, renovera befintlig tvåplansbyggnad samt skapa en bättre utemiljö. Skolan att få ett nytt tillagningskök samt renoverade skyddsrum. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: MVB Syd AB
2023-06-02   Totalentreprenad Oppeby skola (Nyköpings kommun)
Nyköpings kommun har för avsikt att uppföra en ny skola på Oppeby skolområde som ska ersätta den befintliga skolbyggnaden från 1960-talet. Den gamla skolan kommer att vara i drift under byggnationen. Den nya skolan kommer att uppföras i områdets östra kant där gymnastikbyggnaden ligger idag. En ny idrottshall, som ersätter den befintliga gymnastikbyggnaden, är under uppförande i områdets södra kant mot Regeringsvägen. Den nya idrottshallen kommer att vara i drift under bygget av den nya skolan. Visa upphandlingen »
2023-06-02   Teknikhuset ÄBC Hagfors - Nybyggnation av skola (Hagfors kommun)
Upphandlingen avser nybyggnation av skola, s.k "Teknikhuset" vid Älvstrandens bildningscenter. Entreprenaden omfattar projektering, inklusive energiberäkning, konstruktionshandlingar för startbesked, och uppförande av bygg-, mark- och installationsanläggningar samt samordning av projektering och byggverksamhet. Förfrågningsunderlagets ingående ritningar är ej detaljprojekterade utan ska projekteras klart av entreprenören. Omfattning i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.32 samt eventuellt … Visa upphandlingen »
2023-06-01   Kristinedals Förskola, Om- och tillbyggnation (Stenungsunds kommun)
Entreprenaden avser om- och tillbyggnad av förskola. Entreprenaden omfattar fyra nya avdelningar, storkök med matsal samt ny skolgård. Befintliga delen av förskolan kommer vara i drift under entreprenadtiden vilket ställer stora krav på en god arbetsmiljö och nära kommunikation. Entreprenaden kommer delas upp i olika faser och besiktningar bestående av: 1) Flytt av skolgård 2) Tillbyggnation 3) Flytt av verksamheten in till nya delen 4) Ombyggnation Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Rune Adielsson Byggnads Aktiebolag
2023-05-31   Om- och tillbyggnad Skatelövsskolan Grimslöv (AllboHus Fastighets AB)
Upphandlingen omfattar om- och tillbyggnad av Skatelövsskolan i Grimslöv. Ytterligare information framgår ur handlingarna. Visa upphandlingen »
2023-05-26   Nybyggnad av gymnasieskola och kommunhus samt rivning, Lomma Kommun (Lomma kommun)
Entreprenaden omfattar nybyggnation av nytt kommunhus och gymnasieskola, innefattande detaljprojektering, rivning och byggnation. I rivning omfattas allt som finns inom kvarteret för byggnationen. Visa upphandlingen »
2023-05-17   Till och ombyggnad av Enebyskolan (Danderyds kommun)
Projektet avser rivning av en förskola från 70-talet, nybyggnad av en skolbyggnad samt renovering av en äldre skolbyggnad. I skolan sker idag undervisning i samtliga lokaler, men evakueringslokaler är under uppförande på annan plats. Halva fastighethetsytan kommer omfattas av projektet, medans den andra halvan kommer nyttas för en temporär idrottshall och utegymnastik. Visa upphandlingen »
2023-05-12   Upphandling av förhyrning av skola i Älghult (Uppvidinge kommun)
Uppvidinge kommun inbjuder intresserade leverantörer till att inkomma med anbudsansökan om att delta i Beställarens upphandling av förhyrning av en ny skola. Denna upphandling ska resultera i ett hyresavtal för förhyrning av skola i Älghult i Uppvidinge kommun. Visa upphandlingen »
2023-05-12   Ny Gymnasieskola Slakthusområdet (Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB))
Nybyggnad om totalt ca 7 600 m2 BTA. • 5 våningsplan ovan mark med indraget översta plan, samt källarplan med bl. a 2 st. skyddsrum och utrymmen för teknik. • Källarvåningen är platsgjuten stomme i betong. • Övriga plan är stommen prefabricerade betongelement • Typ av verksamhet: utbildningslokaler + tillagningskök + Café • Miljöbyggnad 3.2 nivå Guld. • Höga krav ställs på samordning av egna entreprenadarbeten med Stadens (Exploateringskontoret, Trafikkontoret) arbeten inom området, gäller även … Visa upphandlingen »
2023-05-10   Nya Hertsöskolan, Hertsön 11:748. Totalentreprenad (Luleå kommun)
Stadsbyggnadsförvaltningen bygger nya Hertsöskolan om 15260 m² BTA, med en BYA om 6890m² (byggnadsyta). I projektet ingår rivning och sanering av den befintliga skolan. Ett äldre skyddsrum inom befintlig skola för 200 personer kommer att rivas och ersättas med ett nytt. Detaljerade uppgifter enligt AFB.22. Visa upphandlingen »
2023-05-05   Svanesunds Förskola (Orust kommun)
Upphandlingen avser entreprenad av nybyggnad av en förskola med totalt 6 avdelningar, för totalt ca 120 barn. Förskolan har två sammanbyggda huskroppar i två resp. ett plan. Projektet omfattar totalt ca 1650 m2 BTA nybyggnad inkl. 3st. förråd, 1st. ÅV-hus med tillhörande markarbeten. Del av fastigheten Svanesund 2:2, Orust kommun är ca 8 500 m2 tomtmark och utgör arbetsområdet Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Peab Sverige AB
2023-05-04   Upphandling av ramavtal avseende byggservice (Gnestahem AB)
Upphandlingen avser ramavtal för byggservice. För fullständiga förutsättningar avseende upphandlingen och det efterföljande åtagandet, se förfrågningsunderlaget. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: HRB Södermanland AB Mats Lundkvist Byggservice AB MT:s Bygg & Snickeri Aktiebolag
2023-05-03   Reverberation chamber (Chalmers tekniska högskola Aktiebolag)
Request for a reverberation chamber (RC) for a sub-6 GHz and millimeter wave antenna measurement system. The RC is required by current projects: “Active Over-The-Air testing in reconfigurable AC-2-RC hybrid antenna measurement environments” and “Over-The-Air measurement methods and platforms for future wireless beyond 5G”. Both devoted to developing novel methods and platforms for OTA testing of antennas and wireless devices. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bluetest Aktiebolag
2023-05-02   Hyresavtal Nanolab Science Village (Lunds universitet)
Lunds universitet söker en hyresvärd som vill uppföra och hyra ut det nya Nanolab Science Village, en forskningsanläggning för tillverkning av mikro och nanokomponenter. Den nya satsningen ska ge unika möjligheter till forskning och samverkan med industrin med målet att förbättra förutsättningarna för människors liv och klimat genom nanoteknik. Det blir ett viktigt första steg i Lunds universitets etablering av en aktiv forskningsmiljö i Science Village i nära samarbete med de stora … Visa upphandlingen »
2023-04-28   Solbergaskolan hus E, renovering av tekniska installationer och nytt storkök (Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB))
Objektet avser ombyggnation av Solbergaskolan hus E och omfattar fullständig renovering av de tekniska systemen. Nytt ventilationssystem, inklusive aggregat, nya fläktrum, nytt ventilationstorn på gård, nya huvar och invändiga- samt utvändiga kanaler. Nya shuntgrupper med nya undersystem och rör. Nytt storkök med inredning och kökskyla. Ny kraft, belysning och spridningsnät i byggnaden. Nya värmesystem, ledningar och radiatorer/golvvärme. Ny elkraft, belysning och spridningsnät för data. I samband med … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bygg R1 AB
2023-04-27   Karlsbodavägen, Mariehäll 1:10, Kv. Utombordaren 2 (Aktiebolaget Stockholmshem)
Nybyggnation av ca 166 lägenheter samt 5 LSS-gruppbostäder längs Karlsbodavägen. Huset är i 8 våningar och har åtta stycken trapphus med entréer längs Karlsbodavägen. Visa upphandlingen »
2023-04-25   Nybyggnad förskola Klintbergsgården, Gavlefastigheter (Gavlefastigheter Gävle kommun AB)
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar en ny förskola om 6 avdelningar med plats för 120 barn samt ett ”Nattis” med sovsalar. Förskolan ska byggas i två plan och ha eget tillagningskök och två matsalar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Prenova Bygg och Projektutveckling AB
2023-04-24   Wallerska skolan, ny skolbyggnad med tillhörande ROT-åtgärder (partnering) (Futurum Fastigheter i Örebro AB)
Futurum fastigheter i Örebro AB inbjuder till anbudsgivning vid upphandling av en ny skolbyggnad på Wallerska skolan med tillhörande ROT-åtgärder, totalentreprenad med partnering. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: OBK Sverige AB
2023-04-24   Nybyggnation av Fenomenmagasinet (Lejonfastigheter AB)
Nybyggnation av Fenomenmagasinet ​Lejonfastigheter har fått i uppdrag att bygga nya lokaler till Fenomenmagasinets verksamhet. Fenomenmagasinet i Linköping är en "Science Center" verksamhet där varje år ca 40 000 besökare i alla åldrar får testa, upptäcka och förstå vardagliga fenomen. Byggnaden som är planerad att byggas är placerad på Valla gård i Linköping, med närhet till universitetet samt Gamla Linköping. Det är en nybyggnation i 2 plan samt ett entresol på ca 2500 kvm. Tanken är att byggnaden ska … Visa upphandlingen »