2023-10-23   LSS-Boende för Eslövs kommun (Eslövs kommun)
Upphandlingen omfattar hyra av LSS-Boende för Eslövs kommun. Samtliga krav och förutsättningar framgår av upphandlingsdokumentet. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Renovering av flerbostadshus Dotegården 15 – 18, 37 – 38 i Lindome (Förbo Aktiebolag)
Projekt avseende yttre underhåll av tak och fasader på bostadshus samt invändig renovering av bl.a. badrum och kök. Projektet omfattar två huskroppar med totalt 42 lägenheter i Lindome, Mölndal. Förbo AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som äger och förvaltar cirka 6000 bostäder inom våra fyra ägarkommuner Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv. För mer information se förfrågningshandlingar. Välkomna att lämna anbud! Visa upphandlingen »
2023-10-05   Upphandling Nyproduktion flerfamiljhus Simfenan 1 (MKB Fastighets Aktiebolag)
Objektet avser nybyggnation av 41st lägenheter. Fastigheten är uppdelad i 3 huskroppar varav två stycken är sammankopplade, A1 och A2. Hus A1 med 4 våningar, Hus A2 med 3 våningar och Hus B med 4 våningar. Hus B består av lägenheter på bottenplan och radhus på plan 2-4. Bruttoarea (BTA) ca 3 557 m². Total boarea (BOA) ca 2 841 m². Visa upphandlingen »
2023-10-03   Södra Sörse, nybyggnation bostäder (Varbergs Bostadsaktiebolag)
Välkomna att lämna anbud på upphandling av projekt Södra Sörse, nybyggnation bostäder. Målet med upphandlingen är att kontraktera en totalentreprenad med samverkansavtal för att gemensamt hitta bästa, möjliga väg framåt i projektet. För mer information, se administrativa föreskrifter och tillhörande bilagor. Varmt välkomna att lämna anbud! Visa upphandlingen »
2023-09-26   Danaplatsen - Nyproduktion av bostäder (Framtiden Byggutveckling AB)
Vid Säterigatan i stadsdelen Lundby på Hisingen har den nya detaljplanen vunnit laga kraft. Danaplatsen är belägen strax norr om området och omfattar en byggnad i om 175 lägenheter i 7 plan samt ca 25 parkeringsplatser i ett underliggande garage. Efter färdigställande kommer projektet att överlämnas till Bostads AB Poseidon för vidare förvaltning. Entreprenaden kommer att genomföras som en totalentreprenad till fast pris med indexreglering. Visa upphandlingen »
2023-09-11   17213, Liggande stammar Handelsministern 1 (Aktiebolaget Stockholmshem)
Entreprenaden omfattar byte av liggande stammar, samlingsledningar för dag- och spillvatten inkl. betongarbeten i fastighet Handelsministern 1, i stadsdelen Bagarmossen. Beställaren har för avsikt att utföra Handelsministern 1 som ett pilotprojekt med möjlighet till avrop av option Försvarsministern 1, som till storlek och omfattning är likvärdig Handelsministern 1. Visa upphandlingen »
2023-09-08   Masthuggskajen G1b - Överbyggnad (Framtiden Byggutveckling AB)
Projektet omfattar nybyggnad av ca 130 hyreslägenheter vid Masthuggskajen, mellan Oscarsleden och Masthuggstorget. Projektet genomförs genom flera entreprenader där schakt, sanering och pålning är färdigställd och entreprenaden vilken omfattar källare beräknas vara färdigställd under våren 2024. Denna upphandling omfattar entreprenaden avseende överbyggnad. Entreprenaden kommer att genomföras som en totalentreprenad i samverkan. Visa upphandlingen »
2023-08-31   Hyresvärdsupphandling Gruppbostäder LSS (Sala kommun)
Sala kommun har behov av två nya gruppbostäder LSS i Sala tätort och detta behov ska tillgodoses genom hyresvärdsupphandling. En informationsträff planeras till den 11 september 2023 i Sala stad. Mer information om detta kommer publiceras i upphandlingssystemet Mercell TendSign. Visa upphandlingen »
2023-08-28   Kv. Ånn 7, totalentreprenad med samverkan (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)
Kort information om objektet & projektet Objektet är Kv. Ånn 7 som består av fyra sammanhängande huskroppar som byggdes 1961. Fastigheten fungerar idag som ett vård- och omsorgsboende samt boende för personer med demens. Beställaren planerar nu att riva befintliga byggnader och sedan bygga ett nytt vård- och omsorgsboende med 72 lägenheter och ca 60 stycken nya seniorbostäder med aktivitetscentra. Nybyggnationen avseende vård- och omsorgsboende omfattar ca 6400 m² BTA. Nybyggnationen avseende … Visa upphandlingen »
2023-08-18   Östra Kålltorp - Nyproduktion av hyresrättslägenheter (Framtiden Byggutveckling AB)
Framtiden Byggutveckling (FBU) planerar att bygga tre hus i 7 till 11 våningar med totalt 160 hyresrättslägenheter vid Övre Sanatoriegatan i Östra Kålltorp, Göteborg. FBU valde i mitten av maj 2023 att avsluta tidigare tecknat entreprenadkontrakt vilket innebär att det finns en påbörjad bygghandlingsprojektering och produktion att förhålla sig till och bygga vidare på. Projektet planeras att utföras i nära samarbete mellan beställare och entreprenör i en totalentreprenad i samverkan. Visa upphandlingen »
2023-08-17   ROT SLOALYCKAN 1 & 2, STÖVELN 1 & 2 (Falkenbergs Bostadsaktiebolag)
Projektet ämnar renovering på fastigheterna Sloalyckan 1 (Utmarksvägen 7A, 7B, 7C, 9D, 9E, 9F), Sloalyckan 2 (Utmarksvägen 1A-E, 3 A-C, 5A-H), Stöveln 1 (Utmarksvägen 11 A -11 B, 13A-13B) och Stöveln 2 (Utmarksvägen 15A- 15B, Västgötavägen 13 A-13D) med totalt 227 lägenheter belägna i Falkenbergs kommun. Syftet med projektet är att höja standarden för befintliga lägenheter för att bibehålla god förvaltning och sunda boenden. Visa upphandlingen »
2023-08-16   Ramavtal entreprenadarbeten inom 13 olika discipliner, för SFV Djurgården, Teatrarna & Ulriksdal (Statens fastighetsverk)
Ramavtal för entreprenadarbeten inom 13 olika discipliner: Byggnadsarbeten, Plåtarbeten inkl snöskottning, Målningsarbeten, Ventilationsarbeten, VS-arbeten, El-arbeten, Sten-, mur- & putsarbeten, Mark- och anläggningsarbeten inkl arboristarbeten, Lås, Glasmästeri, Kyla (värmepump/styr), Brand och Fönsterrenovering. Ramavtalen avser tre fastighetsområden inom SFV; Djurgården, Teatrarna och Ulriksdal. Visa upphandlingen »
2023-08-14   Kv. Jungfru Lona 2, Hus C - Ombyggnad seniorbostäder (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)
Entreprenaden omfattar total byggteknisk upprustning av Hus C vilket bl.a. innefattar rivning, ytskiktsrenovering, byte av fönster, tillbyggnad av balkonger samt installationer. Omfattning i detalj framgår av handlingar under AFB.32 i AF-del 1:2. Visa upphandlingen »
2023-07-13   Tobisviksbadet Om- och Tillbyggnad (Simrishamns kommun)
Upphandling av om- och tillbyggnad av tobisviksbadet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Skanska Direkt AB
2023-07-07   Nyproduktion särskilt boende för äldre (Nordanstigs kommun)
Entreprenaden omfattar nyproduktion av särskilt boende för äldre på preliminärt ca 9800 kvm BTA fördelat på sex plan. Byggnaden planeras innehålla en suterrängvåning/källare, fyra fulla vårdplan med totalt 96 lägenheter (24 per plan) och en vindsvåning med samlingslokal med tillhörande funktioner samt fläktrum. Tomten där byggnaden ska uppföras är belägen väster om nuvarande Sörgårdens särskilda boende i Bergsjö. Visa upphandlingen »
2023-07-06   Ramavtal Externa Byggåtgärder (Aktiebolaget Svenska Bostäder)
Denna upphandling syftar till att ingå ramavtal med entreprenörer som utför byggarbeten på ett fackmannamässigt sätt med hänsyn till bebyggelsens värde. De övergripande målen är att upphandla rätt kvalitet utifrån verksamhetens behov och att få till ett kostnadseffektivt samarbete. Upphandlingen är uppdelad i 3 anbudsområden. Anbud kan lämnas på ett eller flera anbudsområden i upphandlingen. Anbudsområden: • Takarbeten • Fasadarbeten • Fönsterrenovering Se AF-del för detaljer Visa upphandlingen »
2023-07-04   Västfastigheter - Axevalla elevboende (Västra Götalandsregionen)
Uppförande av elevboende med 107 boenderum fördelat på fyra byggnader. I entreprenaden ingår även att tillskapa en utemiljö i direkt anslutning till elevboenden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Projektlaget Bygg i Lidköping AB
2023-07-04   Hyreslägenheter Lundvivan, Munka Ljungby (Ängelholms kommun)
Lundvivan Avser uppförande av ca 80 hyreslgh kv Lundvivan, Munka Ljungby Visa upphandlingen »
2023-06-30   TI 2023-1068 Nybyggnation Lina Vård- och omsorgsboende, Södertälje (Telge Inköp AB)
Denna upphandling avser totalentreprenad gällande nybyggnation av vård- och omsorgsbyggnad samt tillhörande markarbeten i Lina, Södertälje kommun. Byggnaden omfattar bl.a. 72 st lägenheter, gemensamhetsutrymmen och storkök. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad 4.0 betyg Silver. Visa upphandlingen »
2023-06-16   Nyproduktion lägenheter Kv Takryttaren (Uppsalahem Aktiebolag)
Nyproduktion av lägenheter Kv Takryttaren. Preliminärt ska 174 lägenheter uppföras i tre huskroppar med källare och fem respektive sex våningsplan. Projektet har höga mål avseende klimatavtryck och energiprestanda. Projektet är en totalentreprenad med utökad samverkan/partnering och med takpris för fas 2. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: NCC Sverige AB
2023-06-12   Klinte Odvalds: Nybyggnad av SÄBO (Region Gotland)
Region Gotland har ett stort behov av särskilda boenden för äldre. Ett steg i att fylla detta behov är att bygga 60 nya lägenheter i Klintehamn. AFA.21 Översiktlig information om objektet Region Gotland har ett stort behov av särskilda boenden för äldre. Ett steg i att fylla detta behov är att bygga 60 nya lägenheter i Klintehamn. AFA.22 Objektets läge Inom fastigheten Klinte Odvalds 1:47 med adress Odvaldsvägen, 623 77 KLINTEHAMN. AFD.1 Omfattning Entreprenaden omfattar nybyggnad av ett särskilt boende … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Wisab Bygg AB
2023-06-09   Tengvallsgatan 2-28, 32-52 standardrenovering (Steg 1) (Örebrobostäder Aktiebolag)
Entreprenaden består av invändig renovering av hus innefattande lägenheter och gemensamhetsytor samt energieffektiviserande åtgärder i byggnader med adresser Tengvallsgatan 2-32, exkl. 30. Etapp benämns "Huvuddel 1". Åtgärdsnivå i stora drag: Ytskiktsrenovering alla rum, renovering kök och badrum. Byte av tekniska installationer inom husen, VS, EL/tele, Vent. Option: Renovering av byggnader med adresser Tengvallsgatan 32-52 med åtgärdsnivå lika Huvuddel 1. Etapp benämns "Huvuddel 2". Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lindesbergs Bygg AB
2023-05-28   Nyproduktion Tumba Port (Aktiebolaget Botkyrkabyggen)
Entreprenaden omfattar utredning, projektering och utförande av nya bostäder enligt handlingar. Projektet skall uppfylla Miljöbyggnad Silver i enlighet med förfrågningsunderlaget. Visa upphandlingen »
2023-05-26   Nybyggnation av vård- och omsorgsboende, södra Brickebacken (Örebrobostäder Aktiebolag)
Entreprenaden består av nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende med tillhörande kompletterande byggnader och markarbeten. Vård- och omsorgsboendet består utav flera avdelningar och vårdfunktioner. Visa upphandlingen »
2023-05-26   Renovering av miljonprogramsområde Ryd (AB Stångåstaden)
Stångåstaden ska genomföra ROT av området Ryd i Linköping och kommer påbörja arbetet i området som benämns Område 26 med fastigheterna Ostformen 1, 2, 3 och 4. Projektet omfattar totalt 240 lägenheter inklusive markarbeten. Projektet upphandlas som en totalentreprenad med strategisk partnering som arbetsform. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sefab Bygg AB
2023-05-22   Äldreboende Husby Vreta 1:123 (Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag)
Objektet avser nybyggnad av Äldreboende med 63 lägenheter BTA Nybyggnad 6.220 m2 Behandlad tomtarea 3.200 m2 AFA.21 Översiktlig information om objektet Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar endast som orientering. Objektet avser nybyggnad av äldreboende med 63 lägenheter. BTA nybyggnad: ca 6220 m² Behandlad tomtarea: 3200 m² AFA.22 Objektets läge Objektet är beläget i kvarteret Husby Vreta 1:123, Eskilstuna. Adress: Rosenforsvägen/Carl Lewanders väg Visa upphandlingen »
2023-05-19   Upphandling av totalentreprenad Ängegärde Äldreboende omg 2 (Kungälvs kommun)
Kungälvs kommun upphandlar entreprenör för nybyggnation av ett nytt äldreboende innehållande 90 lägenheter samt central för hemtjänst. Visa upphandlingen »
2023-05-19   Kv Esplanaden 1 (Sollentunahem AB)
Projektet avser renovering och ombyggnation av bostadslägenheter i fastigheten Esplanaden 1. För mer information se ansökningsinbjudan. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Husab AB
2023-05-17   Kv. Persikan 6 - DE11 Stommentreprenden (Aktiebolaget Stockholmshem)
Stockholmshem uppför inom kvarteret Persikan 6 (tidigare 5) på Södermalm i Stockholm flerbostadshus med 151 lägenheter och förskola, livsmedelsaffär, mindre lokaler samt ga-rage. Total BTA är ca 24 000 m2 fördelat på ca 11 200 m2 BOA respektive ca 5400 m2 LOA. Denna entreprenad omfattar stomme av prefabricerad betong. Entreprenadens omfattning i detalj framgår av förfrågningsunderlaget i övrigt Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AB Smidmek
2023-05-15   Ramavtal Byggnadsarbeten – planerat underhåll (AB Familjebostäder)
Ramavtalet avser in- och utvändiga ombyggnadsarbeten i beställarens fastighetsbestånd. Visa upphandlingen »
2023-05-12   Nybo Äldreboende brandåtgärder (Hässlehem AB)
Brandskyddstekniska åtgärder för att uppfylla krav från Räddningstjäntsen. Visa upphandlingen »
2023-05-11   Rådhuskvarteret 5 (Lindesbergsbostäder Aktiebolag)
Nybyggnation av 36 lägenheter Visa upphandlingen »
2023-05-05   Hyra av LSS-boende 2023 (Östersunds kommun)
Östersunds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen, bjuder in fastighetsägare att lämna anbud i upphandling gällande tecknade av hyresavtal för bostad med särskild service för vuxna enligt lagen om LSS. Visa upphandlingen »
2023-05-04   Upphandling av ramavtal avseende byggservice (Gnestahem AB)
Upphandlingen avser ramavtal för byggservice. För fullständiga förutsättningar avseende upphandlingen och det efterföljande åtagandet, se förfrågningsunderlaget. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: HRB Södermanland AB Mats Lundkvist Byggservice AB MT:s Bygg & Snickeri Aktiebolag
2023-04-27   Karlsbodavägen, Mariehäll 1:10, Kv. Utombordaren 2 (Aktiebolaget Stockholmshem)
Nybyggnation av ca 166 lägenheter samt 5 LSS-gruppbostäder längs Karlsbodavägen. Huset är i 8 våningar och har åtta stycken trapphus med entréer längs Karlsbodavägen. Visa upphandlingen »
2023-04-05   Renovering av flerbostadshus Kortedala (Göteborgs stads bostads AB)
Renovering av två flerbostadshus, Kalendervägen 12 samt option på Kalendervägen 10. Renoveringen omfattar bland annat tak, fasad, balkonger, fönster, trapphus, ventilation, invändiga ytskikt, stammar, badrum och kök. Visa upphandlingen »
2023-03-24   KALLKÄLLAN 10 NYBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS (Lulebo AB)
Uppföranden av två st. flerfamiljshus med 69+83=152 lägenheter. Mellan husen är det källare med undercentral/förråd och cykelparkering. Lulebo har som mål att bygga Silver, (ej certifiera). För sophantering är det moloker ”nedgrävda” framför husen. Några av parkeringsplatserna utförs i detta projekt men de flesta parkeringarna är redan gjorda i tidigare projekt. Option avser parkeringsplatser Byggnadsyta (BYA) totalt: ca 10 900 m2 Boarea (BOA) totalt: ca 7000 m2 Antal lägenheter totalt: 69+83=152 st. tot Visa upphandlingen »
2023-03-24   Selma 2, Kv 3 - Nybyggnad av bostäder (Framtiden Byggutveckling AB)
Upphandlingen avser kvarter 3 i projekt Selma 2, vilket omfattar ca 67 lägenheter samt markparkeringar. För att nå målet med en halverad klimatbelastning i FBU:s nybyggnadsprojekt behöver andelen återbrukat material öka och kvarter 3 har identifierats som ett utvecklingsprojekt avseende detta. Entreprenaden planeras att genomföras som en totalentreprenad i samverkan, Visa upphandlingen »
2023-03-23   Nybyggnation av lägenheter vid Broby Station (Östra Göinge kommun)
Upphandlingen avser nybyggnation av 2 st huskroppar med 33 st lägenheter samt parkeringsplats vid Broby Station. Byggnationen ska uppföras enligt anvisningar om Sunda Hus. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Rickardsson Bygg AB
2023-03-21   Upphandling av uppförande och överlåtelse av nyproducerade bostäder (Aktiebolaget Landskronahem)
Uppförande och överlåtelse av fastighet med nyproducerade lägenheter och marklägenheter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Emrahus Projektutveckling AB
2023-03-21   Upphandling särskilt boende (Åmåls kommun)
Åmåls kommun planerar att uppföra ett nytt särskilt boende. Planläggning av mark på Tjuke 1:3 pågår och kommer att pågå parallellt med projekteringen och beräknas vinna laga kraft under september 2023. Visa upphandlingen »
2023-03-21   Totalentreprenad avseende nybyggnation av bostäder (Aktiebolaget Landskronahem)
Kontraktsarbetena avser planering, projektering och uppförande av 44 lägenheter om 3 859 BTA och 3 121 BOA. Visa upphandlingen »
2023-03-17   Smörslottsgatan, område A - Nybyggnad av bostäder (Framtiden Byggutveckling AB)
Upphandlingen omfattar nybyggnation av två flerbostadshus om totalt 109 lägenheter och en gemensamhetslokal samt miljöhus och cykelgarage i närheten av Härlanda Tjärn i Göteborg. Entreprenaden kommer att genomföras som en totalentreprenad till fast pris med indexreglering. Visa upphandlingen »
2023-03-09   Kv. Dalbon 1, Hus A och Hus B, totalentreprenad med samverkan (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)
Kort information om objektet & projektet Objektet Kv. Dalbon 1, uppfördes som 130 små pensionärslägenheter av Stockholmshem år 1959. Den ursprungliga delen av fastigheten, hus A utgörs av en arkitektonisk stram elvavåningsbyggnad. Fastigheten Dalbon 1 är idag bebyggd med flera sammanhängande byggnader med olika höjd på våningsplanen, hus A-D. Hus A och Hus B är nu aktuell för en total byggteknisk upprustning med målsättningen att utveckla ca 70 nya tillgängliga seniorbostäder med beställarens utökade … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Skanska Direkt AB
2023-03-09   Nybyggnad av särskilt boende - Holjegården (Olofströms kommun)
Olofströms kommun, skall utföra nybyggnad av särskilt boende med 60 lgh. BTA ca 7925 m2. Projektets ambition är att den enskilde boende trots somatiska bekymmer och demensproblematik i hög grad ska kunna äga sitt eget liv. I den fysiska utformningen av boendet och dess utemiljö manifesterar sig detta i att de boende ska ha en lättillgänglig utemiljö och möjlighet att uppleva saker i boendets gemensamma rum. Visa upphandlingen »
2023-03-08   Nyproduktion av flerbostadshus Kåge-Sörbyn (Skelleftebostäder Aktiebolag)
Projektet avser att såsom generalentreprenör på totalentreprenad uppföra ca. 140 lägenheter i Kåge, Skellefteå kommun Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Contractor Bygg i Skellefteå AB
2023-03-07   Upphandling av hållbar renovering i strategisk partnering för Järfällahus (Järfällahus AB)
Upphandling av hållbar renovering i strategisk partnering för Järfällahus. Upphandlingen omfattar projektering och renovering av uppskattningsvis ca 3 200 lägenheter med tillhörande arbeten enligt följande beskrivning och entreprenadkontraktet. Visa upphandlingen »
2023-03-06   Ängegärde Äldreboende - Byggentreprenad (Kungälvs kommun)
Kungälvs kommun upphandlar entreprenör för nybyggnation av ett nytt äldreboende innehållande 90 lägenheter samt central för hemtjänst. Visa upphandlingen »