2023-10-24   Stadsarkitekt (Hammarö kommun)
Forshaga kommun behöver förstärkning av en stadsarkitekt en (1) dag i veckan. Visa upphandlingen »
2023-10-23   Arkitekttjänster och tillgänglighetskonsult inom lokalförsörjning (Polismyndigheten)
Polismyndigheten och Kriminalvården har behov av arkitekttjänster i olika omfattning och i enlighet med vad som beskrivs i detta underlag. Ramavtalet omfattar projekt i hela Sverige. Detta ramavtal omfattar tjänsterna: • Uppdragsansvarig arkitekt större projekt • Uppdragsansvarig arkitekt • Handläggande arkitekt • Medverkande arkitekt/byggnadsingenjör • Uppdragsansvarig arkitekt med laboratoriekunskap (option) • Handläggande arkitekt med laboratoriekunskap (option) • Uppdragsansvarig … Visa upphandlingen »
2023-10-17   Inredningsarkitekttjänster (Malmö kommun)
Uppdraget omfattar inredningsarkitekttjänster genom inredningsprojektering, uppdraget kan omfatta förändring och komplettering av befintlig inredning i enstaka lokaler eller i hela byggnader, det förekommer också såväl om- som nybyggnationer. Visa upphandlingen »
2023-10-05   Tekniska konsulter - Arkitekt (Laholmshem AB)
Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB avser att upphandla ramavtal för successiva avrop av tekniska konsulttjänster inom fackområde arkitekttjänster. Visa upphandlingen »
2023-09-18   Ramavtal - Konsult ARKITEKT (Aktiebolaget Bostäder i Borås)
Denna upphandling avser upprättande av ramavtal med konsulter inom Arkitektur för genomförande av olika mindre om- och nybyggnadsprojekt samt inom löpande drifts- och underhållsarbeten. Uppdragens antal, storlek och/eller karaktärer är inte kända vid upphandlingstillfället för ramavtalen varför någon volym inte garanteras. Den totala underhålls- och investeringsbudgeten uppgår till ca 500 Mkr per år. Visa upphandlingen »
2023-09-04   Ramavtal tekniska konsulter mark- och anläggning Kat. A 2024-2027 (Upplands Väsby kommun)
Upplands Väsby kommun avser att upphandla tekniska konsulttjänster inom mark- och anläggningsområdet. Ramavtalet innehåller sju (7) olika kategorier (A1 till A7): A1. Översiktsplaner, program och detaljplaner A2. Miljökonsekvensbeskrivningar och utredningar inom miljöområdet A3. Utredningar inom social hållbarhet, t.ex. social konsekvensanalys, barnkonsekvensanalys, dialogprocesser, platsanalyser och processledning. A4. Kulturmiljöanalyser och kulturkonsekvensbeskrivningar. A5. Utredningar inom … Visa upphandlingen »
2023-06-30   Upphandling av arkitekttjänster (Sveriges riksbank)
Upphandlingen avser uppdrag av varierande storlek och rör bl a ombyggnationer, nybyggnationer, inom kulturhistoriskt värdefull miljö samt övriga typer av fastigheter. Uppdraget innebär att inneha befattningar enligt nedan -Uppdragsansvarig - Arkitekt husbyggnad - Biträdande Arkitekt husbyggnad - Tillgänglighetssakkunnig - Byggnadsingenjör/AMA-redaktör - Antikvariskt sakkunnig Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: C.F. Moller Sverige AB
2023-06-26   Arkitekt för kommersiella fastigheter med planansvar för utvecklingsbolaget i stadsnoden vid det nya stationsläget i... (Uppsala kommun)
Upphandlingen avser ett kontrakt avseende en arkitekt för kommersiella fastigheter med planansvar för utvecklingsbolaget i stadsnoden vid det nya stationsläget i Södra staden, Uppsala. Kontrakt kommer att tecknas med en (1) leverantör. Frågor om upphandlingen besvaras inte under perioden 1/7 - 6/8 2023 på grund av semester hos beställaren. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: White Arkitekter Aktiebolag
2023-06-09   Arkitekttjänster Reservkraft SÖS (Locum AB)
Arkitekttjänster för utbyggnad av reservkraft, driftutrymmen, driftlokaler och personalutrymmen på Södersjukhuset. Uppdraget innebär att upprätta handlingar, i program och systemskede. Arbetet bedrivs självständigt tillsammans med en konsultgrupp bestående av CAD/BIM samordnare, tekniska konsulter, specialister och i mycket nära samarbete med projektledning. Arkitekten skall ansvara för samordning med Locums lokalplanerare för att ta fram rumsfunktionsprogram (RFP), ansvara för tillgänglighet, akustik … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: LINK arkitektur AB
2023-06-07   Upphandling av konsulter Arkitekter, hus (Tanums kommun)
Upphandling av ramavtal för konsulter inom Arkitekter, hus. AUA.12 Byggherrens och beställarens ombud Sten-Anders Olsson, Förvaltningschef Tekniska förvaltningen Epost: sten-anders.olsson@tanum.se tel: 0525-18 000 Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Semrén & Månsson Arkitekter AB
2023-06-02   Stockholms stadsbibliotek, Landskapsarkitekter för projektering inför teknisk upprustning (Fastighetskontoret)
Projektering inför teknisk upprustning av Stockholms stadsbibliotek. Uppdraget omfattar Landskapsarkitekter Visa upphandlingen »
2023-05-17   Tekniska konsulter Fastighetsjuridik och Avtalsjuridik (Huddinge kommun)
Mark- och exploateringssektionen på kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för kommunens mark- och exploateringsverksamhet och representerar kommunen som fastighetsägare. Verksamheten innefattar plan- och exploateringsprojekt för bostäder/arbetsplatser/infrastruktur från program till genomförande inklusive avtal kalkylering, förhandling, uppföljning utifrån kommunala planeringsprocesser och beslutsgångar. Mark- och exploateringssektionen behöver resursförstärkning inom området fastighetsjuridik med … Visa upphandlingen »
2023-05-02   Arkitekt för projektet renovering av Universitetshuset i Lund (Statens fastighetsverk)
Arkitekt för projektet renovering av Universitetshuset i Lund Visa upphandlingen »
2023-04-28   Stockholms stadsbibliotek, arkitekter för projektering inför teknisk upprustning (Fastighetskontoret)
Projektering inför teknisk upprustning av Stockholms stadsbibliotek. Uppdraget omfattar arkitekttjänster inklusive certifierad sakkunnig tillgänglighet (TIL) samt sakkunniga inom puts och glas. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Arkitema AB
2023-04-28   Upphandling - Ramavtal arkitekter (Finspångs kommun)
Finspång Kommun avser att skriva ramavtal inom tekniska konsulttjänster inom området arkitektur med upp till tre (3) entreprenörer som lämnat de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden. Visa upphandlingen »
2023-04-14   Hyresvärdsupphandling av två gruppbostäder (LSS) på leverantörsägd tomt (Uppsala kommun)
Hyresvärdsupphandling av två (2) Gruppbostäder (LSS 9:9) på fastigheter som leverantören tillhandahåller. Kommunen har som målsättning med upphandlingen att ha två (2) färdiga och inflyttningsklara gruppbostäder år 2024, men senast 22 månader efter att genomförandeavtal har tecknats mellan parterna. Visa upphandlingen »
2023-04-14   Hyresvärdsupphandling LSS-boende Bälinge Nyvla 2:20 (Uppsala kommun)
Upphandlingen avser en hyresvärdsupphandling av aktör som bygger och förvaltar ett LSS-boende, om 6 lägenheter, gemensamma utrymmen och personalytor på tomt som kommunen själv äger, Bälinge Nyvla 2:20. Aktören köper tomten och hyr sedan ut gruppbostaden till kommunen. Kommunens tidplan är att inflyttning sker under 2024. Visa upphandlingen »
2023-04-11   Upphandling av arkitekttjänster (Säkerhetspolisen, Säpo)
Upphandlingen omfattar arkitekttjänster med tillhörande tjänster för Säkerhetspolisen. Säkerhetspolisen har behov av lokalanpassningar och inredningsuppdrag i Säkerhetspolisens samtliga lokaler i Sverige men huvuddelen av arbetet kommer fokuseras kring Säkerhetspolisens huvudkontor i Solna. Vidare har Säkerhetspolisen behov av tjänster inom planeringsarbete av en ny fastighet för att komplettera huvudkontoret i Solna. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Tyréns Sverige AB
2023-03-29   Arkitekter - nybyggnad och ombyggnad (Bostads AB Mimer)
Uppdragen omfattar utförande av arkitekttjänster inom beställarens verksamhetsområde som sträcker sig över hela Västerås kommun. Upphandlingen består av två delområden: Delområde 1, Arkitekter nybyggnad Delområde 2, Arkitekter ombyggnad Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Arqly Sverige AB Ascape Arkitektur AB HMXW arkitekter AB In Praise of Shadows Kaminsky Arkitektur AB Tengbomgruppen AB
2023-03-29   Upphandling av uppdrag som husarkitekt/GK Carolina Redivida (Statens fastighetsverk)
För att säkerställa kvalitet och långsiktighet i vård och utveckling av de mest krävande objekten/kulturmiljöerna upphandlar SFV slotts- /husarkitekter (och projektörer) som generalkonsulter (GK). Visa upphandlingen »
2023-03-24   Konsulttjänst Arkitekt (Uddevalla kommun)
Ramavtal för fortlöpande uppdrag gällande arkitekttjänster. Uppdragen kan bestå av utredningar, förstudier (program), fullständiga handlingar (ritningar och beskrivningar) för exempelvis total- och utförandeentreprenad m.m. Uppdragen kan gälla ny-, om- eller tillbyggnad av olika slags fastigheter. Ramavtal kommer att tecknas med två (2) leverantörer i rangordning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Okidoki arkitekter AB PE Teknik & Arkitektur AB
2023-03-24   Teknisk konsulttjänst - Arkitekt (Svedala Exploaterings Aktiebolag Svedab)
Teknisk konsulttjänst - arkitekttjänster Visa upphandlingen »
2023-03-21   Arkitekttjänster för evenemangsanläggningar - ramavtal (Got Event AB)
Got Event AB svarar för driften av ett antal befintliga idrotts- och evenemangsanläggningar i Göteborg; Ullevi, Gamla Ullevi, Valhalla IP, Bravida Arena, Scandinavium, Frölundaborg, Valhalla Sporthallar, Valhallabadet, Valhallarinken För nämnda anläggningar behöver Got Event arkitektstöd vid olika tillfällen, avseende utredningar/förstudier och detaljprojektering m.m. Denna upphandling avser upprättande av ramavtal för avrop från konsulter/projektörer inom teknikområdet Arkitekt. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Abako Arkitektkontor Aktiebolag Liljewall Arkitekter Aktiebolag
2023-03-15   Tekniska konsulter - Arkitekter (Kungsbacka kommun)
Upphandlingen avser Kungsbacka kommuns behov av Arkitekttjänster AUA.3 Orientering om projektet och uppdraget Upphandlingen omfattar utformning av kommunal service såsom förskolor, skolor, idrottshallar, vård- och omsorgsboenden, gruppbostäder, servicebostäder och olika typer av administrativa lokaler för kommunal verksamhet. Kan även omfatta uppritningar av befintligt byggnader. De specifika krav på kompetens och erfarenhet som gäller för respektive konsult framgår under rubrik Leverantörens … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Abako Arkitektkontor Aktiebolag ÅWL Arkitekter Ettelva Arkitekter AB Semrén & Månsson Arkitekter AB White Arkitekter Aktiebolag
2023-03-06   Upphandling av husarkitekt Tommarp, Glimmingehus samt Hovdala slott (Statens fastighetsverk)
För att säkerställa kvalitet och långsiktighet i vård och utveckling av de mest krävande objekten/kulturmiljöerna upphandlar SFV slotts- /husarkitekter (och projektörer) som generalkonsulter (GK). Visa upphandlingen »
2023-03-06   Upphandling avseende husarkitekt Gotlands län med länsresidenset i Visby (Statens fastighetsverk)
För att säkerställa kvalitet och långsiktighet i vård och utveckling av de mest krävande objekten/kulturmiljöerna upphandlar SFV slotts- /husarkitekter (och projektörer) som generalkonsulter (GK). Visa upphandlingen »
2023-03-06   Upphandling avseende husarkitekt Dalarnas län med länsresidenset i Falun (Statens fastighetsverk)
För att säkerställa kvalitet och långsiktighet i vård och utveckling av de mest krävande objekten/kulturmiljöerna upphandlar SFV slotts- /husarkitekter (och projektörer) som generalkonsulter (GK). Visa upphandlingen »
2023-03-06   Upphandling av slottsarkitekt Uppsala slott (Statens fastighetsverk)
För att säkerställa kvalitet och långsiktighet i vård och utveckling av de mest krävande objekten/kulturmiljöerna upphandlar SFV slotts- /husarkitekter (och projektörer) som generalkonsulter (GK). Visa upphandlingen »
2023-02-23   Ramavtal för inredningsarkitekttjänster (Regeringskansliet)
Ramavtalsupphandling avser inredningsarkitekttjänster. Uppdraget omfattar allt från mindre anpassningar till större projekt som att projektera ett helt kvarter med olika etapprenoveringar, främst för Regeringskansliets lokaler i Stockholm. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: MER Solution AB White Arkitekter Aktiebolag
2023-02-17   Ramavtal konsulttjänster framtidens hamn (Luleå kommun)
• Delområde Lager och hantering • Delområde El och automation • Delområde System • Delområde Ekonomi Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nordkonsult i Luleå AB
2023-02-17   Landskapsarkitekter gata och park (Västerås kommun)
Arkitekttjänsten avser ramavtal inom landskapsarkitektur och därtill förekommande tjänster för befintliga och framtida planerade mark- och gatuområden i första hand för Västerås stad, Tekniska nämnden. Visa upphandlingen »
2023-02-06   Upphandling av husarkitekt för Skokloster slott (Statens fastighetsverk)
För att säkerställa kvalitet och långsiktighet i vård och utveckling av de mest krävande objekten/kulturmiljöerna upphandlar SFV slotts- /husarkitekter (och projektörer) som generalkonsulter (GK). Arkitekten är rådgivare åt SFV i förvaltningen av de byggnader och anläggningar som tillhör området. Arkitekten skall i rollen som GK leda och samordna en konsultgrupp (UK). Arkitekten skall medverka till att de arkitektoniska, funktionella, konstnärliga, antikvariska och tekniska synpunkterna tillgodoses och … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ahlgren Edblom Olsson Wiklander Arkitekter AB
2023-02-06   Upphandling av husarkitekt avseende Nyköpingshus (Statens fastighetsverk)
”Husarkitekten huvuduppdrag är att säkerställa vården och utvecklingen av fastigheten. Samt se till kulturvärdena bevaras enligt skyddsbestämmelserna och vara behjälplig vid tillståndsansökningar till RAÄ och Länsstyrelsen, när avsteg från skyddsbestämmelserna behövs. Nyköpingshus har höga kulturhistoriska värden samt mycket murverk, varför kunskap inom området är fördelaktigt. Förvaltningen behöver en husarkitekt som kan fungera som bollplank och stötta förvaltningen vid såväl stora som små frågor. … Visa upphandlingen »
2023-01-27   Arkitekttjänster för programhandling och underlag till detaljplan inklusive option för projektering, Södra... (Region Skåne, Regionfastigheter)
På södra delen av Malmö sjukhusområde planeras nya byggnader för verksamheterna; barn-, ungdom- och vuxenpsykiatri, habilitering, avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) och palliativ vård. Lokalbehovet bedöms i dagsläget till ca 65 000 kvm BTA. Upphandling avser konsulttjänster för framtagande av programhandling och underlag till detaljplan, med optioner för systemhandling och bygghandling. Uppdraget är ett generalkonsultuppdrag Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: LINK arkitektur AB
2023-01-19   Ramavtal avseende arkitekt- och teknikkonsulttjänster 2023 (Piteå kommun)
Upphandlingen avser ramavtal för arkitekt- och teknikkonsulttjänster. Upphandlingen är indelad i sex delområden enligt följande: Delområde 1: Brandskyddsdokumentation Delområde 2: Inredning Delområde 3: Landskap Delområde 4: Mark, gata och VA Delområde 5: Planer och program Delområde 6: Tillgänglighet AUB.51 Prövning av anbudsgivare Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Fire Safety Nordic AB
2023-01-13   Arkitekttjänster (Stockholms Hamn Aktiebolag)
Upphandling av Ramavtal avseende Arkitekttjänster för ut- och invändiga förändringar, hyresgästanpassningar, offentliga lokaler, lagerlokaler och inredning. Följande arkitekttjänster kan bli aktuella: Uppdragsansvarig arkitekt, Handläggande arkitekt, Medverkade arkitekt, Visualiserare med BIM-erfarenhet/kompetens, BIM-samordnare, Tillgänglighetssakkunnig, Byggnadsantikvarie och Inredningsarkitekt. Ramavtalet kan även omfatta ljusdesign. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: A&P Arkitektkontor AB Gravity Group AB HMXW arkitekter AB
2022-12-23   Tekniska konsulter - Bygg, arkitektur (Storfors kommun)
Avsikten med upphandlingen är att teckna ramavtal för konsultuppdrag avseende bygg - arkitektur. Tjänsterna för fackområdet, ska betraktas som avropstjänster med villkoren i ramavtalet som grund. Uppdragens storlek varierar från objekt till objekt men omfattar i huvudsak ny-, om-, eller tillbyggnad av verksamhetslokaler inom förskola, skola, äldreomsorg samt förvaltningsbyggnader. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lönnqvist & Vanamo Architects AB Pelago arkitekter AB
2022-12-22   Nytt Stadshus i Ängelholm (Ängelholms kommun)
Nytt stadshus i Ängelholm Visa upphandlingen »
2022-12-20   Tekniska konsulter - Arkitekttjänster inom fysisk planering 2022 (Härryda kommun)
Upphandlingen avser ramavtal med flera leverantörer för konsulttjänster kopplat till fysisk planering och stadsbyggnad, främst planarbete enligt plan- och bygglagen (PBL). Beställaren kan även ha behov av konsulttjänster för att täcka korta vakanser inom verksamheten vid t.ex. sjukfrånvaro, annan frånvaro av ordinarie personal.  Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AL Studio AB Metria AB Rådhuset Arkitekter AB WSP Sverige AB
2022-12-07   Arkitekt ny F6-skola Lövsta (Östersunds kommun)
Upphandling av arkitekt för uppdrag att projektera Programhandling, Systemhandling, Bygglov, FFU enl AB04, Bygghandling, Relationshandling. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Marge Arkitekter Aktiebolag
2022-12-02   Ramavtal tekniska konsulter och arkitekttjänster (Region Skåne, Regionfastigheter)
Upphandling av ramavtal Tekniska konsulttjänster och arkitekttjänster har till syfte att säkerställa Beställarens behov av byggrelaterade konsulttjänster inom efterfrågade kategorier och enligt givna förutsättningar i förfrågningsunderlaget. Löpande om- och tillbyggnationer planeras för många av de fastigheter som Region Skåne äger idag eller förvärvar under avtalstiden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Bengt Dahlgren Syd AB PE Teknik & Arkitektur AB Ramboll Sweden AB Rejlers Sverige AB Sweco Sverige AB WSP Sverige AB
2022-11-29   Tekniska konsulttjänster Byggnadsfysik (Västra Götalandsregionen)
Västfastigheter upphandlar ramavtal gällande tekniska konsulttjänster byggnadsfysik enligt upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Raksystems Dry-IT AB
2022-11-15   Ramavtal för Arkitekttjänster nybyggnation (Aktiebolaget Stockholmshem)
Det kommande ramavtalet avser avrop av arkitekttjänster för nybyggnadsprojekt av bostadsfastigheter. I uppdraget ingår att hitta innovativa lösningar för billigare byggande och tillfälliga bostäder, att bygga hyresbostäder som unga, studenter och andra grupper med svag ställning på bostadsmarknaden har råd att efterfråga, samt fler boenden för nyanlända, ensamkommande flyktingbarn med flera. Uppdragen kan avse: • Förstudie • Planarbete • Projektering • Upprättande av relationshandlingar Visa upphandlingen »
2022-11-11   Ramavtal för tekniska konsulter samt arkitekter (Habo Bostäder AB)
Denna upphandling omfattar anskaffning av ramavtal avseende tekniska konsulter samt arkitekter för att täcka Beställarens behov. Yrkeskategorier av konsulter som Anbudsgivaren ska förfoga över är: • Arkitekt • VVS-konsult • El-konsult • Byggkonsult • Projektledare Bygg • Konstruktör. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Norconsult AB Tyréns Sverige AB WSP Sverige AB
2022-11-07   Kart- och mättjänster (Ronneby kommun)
Ronneby kommun har ingen egen kart-och mätningsverksamhet och upphandlingens syfte är att tillgodose kommunens behov av löpande kartteknisk verksamhet med ajourföring av kommunens kartverk och stomnät. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Metria AB
2022-11-04   Tekniska konsulter - Arkitekt (Oskarshamns kommun)
Uppdrag består i att projektera och redovisa handlingar inom det fastighetsbestånd som Oskarshamns kommun äger och förvaltar. Byggnadstyperna är främst skolor, förskolor, bostäder för äldre och kontor samt ett antal övriga byggnader som t.ex. räddningsstation och fritidsanläggningar. Även projektering av nyproduktion kan förekomma. Visa upphandlingen »
2022-11-03   Tekniska konsulter - Krokom (Krokomsbostäder Aktiebolag)
Upphandlingen ska tillgodose Krokomsbostäder AB:s och Krokoms kommuns, nedan Beställaren, löpande behov av tekniska konsulter. Beställaren genomför upphandling av flera ramavtal inom olika anbudsområden. Ramavtal kommer att tecknas med flera Konsulter per anbudsområde. Denna upphandling avser tekniska konsulter inom följande fyra anbudsområdena: 1. Arkitektur 2. Planarkitektur 3. Bygg- och projektledning 4. Geoteknik Visa upphandlingen »
2022-11-01   Landskapsarkitekter Fastighet (Västerås stad)
Ramavtalet ska uppfylla Beställarens behov av följande konsulttjänster: · Landskapsarkitekt, uppdragsansvarig · Landskapsarkitekt, medverkande · Uppdragsansvarig projektör yttre VA Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: LAVA Studio AB Malacon Infrastructure AB PE Teknik & Arkitektur AB Systra AB WSP
2022-10-31   Arkitekt Husbyggnad (Ludvika kommun)
Avtalet avser arkitekttjänster husbyggnad. Konsulten ska kunna utföra samtliga normalt förekommande uppdrag inom fackområdet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: HMXW arkitekter AB Larsson Lindstrand Palme Arkitektkontor AB Lönnqvist & Vanamo Architects AB
2022-10-26   Hyresvärdsupphandling av 3 gruppbostäder (LSS) som inryms i flerbostadshus (Uppsala kommun)
Kommunen efterfrågar leverantör(er) som hyr ut gruppbostäder med särskild service (LSS 9:9). Upphandlingen omfattar tre (3) gruppbostäder (LSS/SoL) om sex (6) lägenheter i varje gruppbostad. Gruppbostäderna ska vara inrymda i nyproducerade flerbostadshus, alternativt inrymda i en nyproducerad byggnadskropp kopplad till ett befintligt flerbostadshus. Beräknad inflyttning kan ske från 2024 till 2026. Visa upphandlingen »