Upphandlingar: Installation av elektrisk och maskinteknisk utrustning

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av installation av elektrisk och maskinteknisk utrustning i Sverige

2023-11-09   FSE705 Gestaltning av tunnelrum, E4 Förbifart Stockholm (Trafikverket Myndighet)
Gestaltningen ska förenkla för trafikanter att känna igen sig i tunnelsystemen, förstärka känslan av trygghet samt förhindra monotoni och trötthet. Utförande av entreprenad FSE705 omfattar bland annat tillverkning och montage av stål- och betongkonstruktioner samt belysningsinstallationer för konstnärlig gestaltning avseende fem konstverk samt belysningsinstallationer vid fem luftutbytesstationer. Projektet E4 Förbifart Stockholm har den 6 maj 2022 arrangerat en marknadsdag i Stockholm avseende … Visa upphandlingen »
2023-10-19   Ny kondensatrening RGK P8, Kvarnsveden, Borlänge (AB Borlänge Energi)
Ny rökgaskondensatrening innehållande material, montage och driftsättning med ett funktionsansvar. Kondensatmängden är ca 3-20l/s och har en temperatur av ca 37C, gränsvärden i princip enligt gällande BAT-villkor. Visa upphandlingen »
2023-10-06   Kapacitet Gotland Stationer 2023 (Gotlands Elnät Aktiebolag)
Gotlands Elnät AB genomför projekt Kapacitet Gotland där det centrala elnätet uppgraderas till 145 och 36kV. Det övergripande projektet innefattar både linjer och stationer. Denna upphandling gäller flera delprojekt med stationer där nya ställverkshus, 145, 36 och 12kV ställverk skall uppföras. Projekten är på Gotland i Martebo, Visby, Eskelhem och Klintehamns området. Visa upphandlingen »
2023-09-26   Service av kraftanläggningar (Sjöfartsverket)
Uppdraget innebär i huvudsak felsökning, kabelskarvning, reparation, montage och installation i Sjöfartsverkets befintliga eldistributionsanläggning. Uppdraget kommer även innebära projektering och beredning för ny och ombyggnation av elkraftanläggningar. Upphandlingsföremål Uppdraget innebär i huvudsak felavhjälpning, felsökning, kabelskarvning, reparation, montage och installation i Sjöfartsverkets befintliga eldistributionsanläggning. Uppdraget kommer även innebära projektering och beredning för ny … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Vattenfall Services Nordic AB
2023-09-26   Ramavtal för Laddinfrastruktur (Tyresö kommun)
Denna upphandling avser Tyresö kommuns behov av laddinfrastruktur. Inbjudan Tyresö Kommun inbjuder intresserade leverantörer att lämna anbud på Laddinfrastruktur. Syftet med denna upphandling är att på bästa sätt kunna bygga ut laddinfrastruktur på kommunens mark och vid kommunens fastigheter. Tyresö kommun har för avsikt att teckna ett ramavtal med en leverantörer och beställning sker genom avrop från detta ramavtal. Visa upphandlingen »
2023-09-26   Ny konv 4c samt ECO PVG100 (Söderenergi AB)
Söderenergi avser att byta delar av tryckkärlet i panna P1 på Igelstaverket. Konvektion 4c är sliten och avsikten är att byta denna del utan förändringar i design. Ekonomisern är också sliten men har en design som Söderenergi vill ändra på för att förhindra störningar i driften. Visa upphandlingen »
2023-08-25   Service och installation av vitvaror - ramavtal (Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag)
Förfrågan avser ramavtal för service och installationsarbeten av vitvaror som beställs löpande av beställaren. Arbetet omfattar oplanerat och planerat underhåll, service med felsökning och installationsarbete mm. Beställaren avser att teckna ramavtal med 3 entreprenörer i områdesindelningen Lokaler och Bostäder:1 entreprenör på område Lokaler och 1 entreprenör på Bostad, samt 1 reserv. Visa upphandlingen »
2023-08-24   Service av Reservkraftsaggregat (Region Halland)
Upphandlingen avser Service av Reservkraftsaggregat till Region Halland. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Coromatic AB
2023-08-24   Laddstationer för elbilar (Östersunds kommun)
Östersunds kommun upphandlar laddstationer för elbilar för den interna kommunorganisationen. Visa upphandlingen »
2023-08-22   Service, installationer/mindre till- och ombyggnadsarbeten gällande elarbeten (Umeå kommun)
Upphandlingen omfattar ramavtal med successiva avrop efter behov av service- och underhållsarbeten, installationer samt mindre till- och ombyggnadsarbeten avseende elanläggningar inom beställarens fastighetsbestånd samt hyrda objekt. Avtal kommer att tecknas för ett så kallat delat anbud och omfattar Holmsund/Obbola med omnejd, Hörnefors med omnejd, Sävar och Tavelsjö med omnejd och centralorten Umeå med omnejd. Umeå kommun kommer att teckna ett rangordnat avtal på ett anbudsområde, Centralorten Umeå med … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Umia AB
2023-08-07   Helhetstjänst laddinfrastruktur (Uppsala Parkering AB)
Den aktuella upphandlingen omfattar helhetsleverantör av laddinfrastruktur innefattande projektering, installation & driftsättning av laddstationer, molntjänst, betaltjänst, löpande drift och underhåll samt support och service. Helhetstjänsten innehåller därmed entreprenad, tjänster och produkter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Charge Node Europé AB
2023-07-07   Upphandling av insamling av förpackningsavfall från återvinningsstationer (Ekerö kommun)
Ekerö kommun har för avsikt att upphandla entreprenaden återvinningstation/omlastningsstation avseende kommunens avfall. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Active Recycling Scandinavia AB
2023-06-30   Utbyggnad av mottagningsstation Kjula (Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag)
AFA ALLMÄN ORIENTERING Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 21 Denna upphandling avser utbyggnad av mottagningsstation i Kjula området och omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.32. AFA.12 Beställare Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö ABOrg nr: 556935-7501. Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB agerar som ombud för Vattenfall Eldistribution för deras anläggningsdelar. AFA.21 Översiktlig information om objektet Beställaren avser utöka kapacitet i befintlig … Visa upphandlingen »
2023-06-14   Ramavtal avseende byggservice och fastighetsunderhåll (Region Västerbotten)
Upphandlingen omfattar ramavtal avseende byggservice och fastighetsunderhåll. För mer information se förfrågningsunderlaget. Visa upphandlingen »
2023-06-08   Byte av reservkraft på teknikbodar (Svenska Kraftnät)
Byte av reservkraftaggregat på teknikbodar placerade på 14 olika stationer. Upphandlingen är uppdelad i två geografiska anbudsområden: Anbudsområde 1 - MittAnbudsområde 2 - Norr Visa upphandlingen »
2023-06-02   6720 Installation av membrane aerated biofilm reactor (VA SYD)
Entreprenören ska designa, tillverka, leverera, installera och driftsätta ett komplett MABR-system, inklusive alla nödvändiga tillbehör, i de tre parallella linjerna i aktivslamblock G4. MABR-systemet ska bestå av gaspermeabelt hålfibermembran, vertikalt riktade, fixerade i toppen och botten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Malmberg Water AB
2023-05-31   Vitvaruinstallationer och service (HBV)
Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose de Avropsberättigades behov av vitvaruinstallationer och service inom deras fastighetsbestånd. Upphandlingen är indelad i geografiska områden och tjänsteområden. Visa upphandlingen »
2023-05-30   Elarbeten (Sölvesborgs kommun)
Sölvesborgs kommun inbjuder Er härmed att inkomma med anbud på Elarbeten i enlighet med upphandlingsdokumentet. Frågor besvaras inte under vecka 29 och 32. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Elgruppen i Sölvesborg AB Granitor Electro Aktiebolag Levins Elektriska Aktiebolag
2023-05-26   KS/2023:266- Upphandling Elektrikertjänster (Partille kommun)
Partille kommun (Beställaren) inbjuder leverantör (Anbudsgivare) att lämna anbud avseende KS/2023:266- Upphandling Elektrikertjänster. Omfattning Denna upphandling avser elektrikertjänster på kommunens belysningsanläggning dagtid samt beredskapstjänstgöring utanför ordinarie arbetstid (kvällar och helger). Bemanning dagtid (07.00-16.00) är avsett för att bistå/avlasta kommunens elektriker. Det dagliga arbetet innefattar exempelvis service av anläggningar för belysning-dagvatten-reservkraft, nyanläggning … Visa upphandlingen »
2023-05-24   KVV2 - M02 Boiler and auxiliary equipment (Kraftringen Energi AB (publ))
The scope includes a biomass-fired steam boiler as a complete function based on fluid bed technology (CFB or BFB) of approximately 110 MW thermal load with preliminary steam data of 80 bar(g) and 500°C including equipment as: • Steam boiler with super heaters and economizer • Inner fuel feeding including day silos • Combustion air system with air pre-heaters • Complete supporting steel structure including platforms and stairs • Bottom ash handling and storage • Auxiliary equipment such as feed water … Visa upphandlingen »
2023-05-24   KVV2 - M04 Flue Gas Cleaning, Flue Gas Condensation and Water Treatment (Kraftringen Energi AB (publ))
The scope includes system for flue gas cleaning, flue gas condensation and water treatment as a complete function. The flue gas originates from a fluidized bed boiler with size 60 - 110MW. The fuel will be a mixture of moist wood chips, demolition wood, sawdust, bark and peat. The inlet flue gas temperature to the flue gas cleaning system can vary between 125-180°C. Visa upphandlingen »
2023-05-24   KVV2 - M01 Fuel handling system (Kraftringen Energi AB (publ))
The scope includes a complete installation of fuel handling system on existing fuel yard. The maximum fuel flow to the boiler will be approximately 300 m3/h. The biofuel will contain forest residues, bark, sawdust, peat and demolition wood. Main equipment in the delivery: • Ground reclaimer storage for biofuel • Screening station with magnets for separation of metals and crusher for oversized material • Emergency bin for biofuel • Belt conveyor to the boiler house • Complete supporting steel structure … Visa upphandlingen »
2023-05-22   Förbränningsförbättrande Åtgärder (ENA Energi AB)
Kraftvärmepannans utsläppsvärden behöver sänkas genom att förbättra förbränningsprocessen hos anläggningen. Åtgärderna/åtgärden innebär sänkningar i anläggningens NOx samt CO – utsläpp. Sekundärt ska lösningen möjliggöra att behovet av O2 till förbränningsprocessen minskar. Visa upphandlingen »
2023-05-05   Industrielektriker (Öresundskraft Kraft & Värme Aktiebolag)
Löpande elektriskt underhåll och installationer för kraftvärme- och värmeproduktionsanläggningar Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Prenad AB Emil Lundgren AB
2023-05-04   New build of High Speed RHIB's of types Coastal Patrol Boats and Interceptors (Kustbevakningen)
The goal with this procurement is to sign contract with a contractor for the new build of RHIB’s of the types Coastal Patrol Boats (CPB) (9 units) and Interceptors (5 units). The CPB shall be designed to mainly operate in open sea areas whilst the Interceptor shall operate in more protected areas. Visa upphandlingen »
2023-04-28   Nationellt utbyte av sugtransformatorer (Trafikverket Myndighet)
Objektet avser utförande av åtgärder för sugtransformatorer placerade inom eller i närhet av vattenskyddsområden eller andra känsliga mark-och vattenområden. Syftet med projektet är att minimera risk för utsläpp av isolerolja från sugtransformatorer vid händelse av olycka eller tekniskt fel. Visa upphandlingen »
2023-04-28   Elarbeten (Kirunabostäder Aktiebolag)
Upphandlingen avser är att täcka beställarnas behov av tjänster inom elinstallationer. I Kirunabostäders, Kiruna Näringsfastigheters samt kommunala fastigheters bestånd. Ramavtal tecknas för tre geografiska områden: 1. Kiruna C, Jukkasjärvi, Abisko och Riksgränsen 2. Svappavaara och Vittangi 3. Karesuando och Övre Soppero Omfattning Syftet med upphandlingen är att tillgodose beställarnas behov av hantverkstjänster gällande elarbeten. I uppdragen kan det förekomma alla typer av arbetsmoment som är vanliga … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB Caverion Sverige AB Granitor Electro Aktiebolag
2023-04-28   Nätstationer (Kraftringen Nät AB)
Kraftringen nät AB avser att upphandla ramavtal för Nätstationer. Upphandlande enhet Upphandlande enhet och avtalspart är Kraftringen Nät AB organisationsnummer 556228-1138, nedan kallat Kraftringen och Beställaren. Förutom avtalsparten ska även Kraftringen Energi AB (publ) samt hel- och delägda dotterbolag vara avropsberättigade. Upphandlingen administreras av Kraftringens inköpsavdelning. Beskrivning av Kraftringen Kraftringen Energi AB är ett energibolag som ägs av de fyra skånska kommunerna Lund, … Visa upphandlingen »
2023-04-25   Ramavtal gräventreprenader 0,4-24 kV (Lerum Energi Aktiebolag)
Lerum Energi upphandlar Gräventreprenader för Lokalnätsprojekt för t ex kablifiering och förändringar i nätet pga. elkvalitetsproblem, ledningsflyttning, anslutningsärenden i 0.4-24 kV ledningsnät. I ramavtalet ingår även projekt vägbelysning i Lerums kommun. Dessutom har beställaren möjlighet att avropa tillfällig beredskap och felavhjälpning i 0.4-24 kV ledningsnät som förstärkning av den normala organisationen för felavhjälpning i samband med störning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ag. Anläggning & Grönt Entreprenad AB Annesjöns Entreprenad Aktiebolag Börjesson Entreprenad AB LPE Sverige AB Peab Asfalt AB
2023-04-19   Huvudentreprenad inom elnätstjänster (Kraftringen Nät AB)
Kraftringen Nät AB avser att upphandla huvudentreprenör inom elnätstjänster. Upphandlande enhet Upphandlande enhet är Kraftringen Nät AB (publ) organisationsnummer 556228-1138, nedan kallat Kraftringen och Beställaren. Upphandlingen omfattar även Kraftringens hel- och delägda dotterbolag. Upphandlingen administreras av Kraftringens inköpsavdelning. Beskrivning av Kraftringen Kraftringen är ett energibolag som ägs av de fyra skånska kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. Verksamheten omfattar … Visa upphandlingen »
2023-03-28   Stationsåtgärder, etapp 1 (Sundsvall Elnät Aktiebolag)
Sundsvall Elnät AB är i behov av att delvis förnya och bygga om tre stycken befintliga 130/10 kV stationer: M3, M4 och M6. Krafttransformatorer till dessa mottagningsstationer är redan upphandlade och kommer att bytas under entreprenadtiden av annan entreprenör. Upphandlingen omfattar därav ombyggnation av tre befintliga mottagningsstationer M3, M4 och M6. Ombyggnationen av stationerna består bland annat av en ny tillkommande 10kV fack med tillhörande ny kontrollanläggning, teleanläggning, lokalkraft- … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Eitech Engineering AB
2023-03-24   Service och installation av vitvaror och tvättstugeutrustning (Tyresö kommun)
Upphandlingens målsättning är att teckna ramavtal med leverantörer som ska utföra service, akut underhåll och övrigt felavhjälpande underhåll på vitvaror och tvättstugeutrustning, samt vid behov byta ut och installera nya vitvaror och tvättstugeutrustning i de fall dessa har tjänat ut. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AT Drift
2023-03-22   Ramavtal Elarbeten 2023 (Vilhelmina Fastighetsförvaltning AB)
Uppdraget omfattar ett ramavtal för elektriska tjänster och installationer inom Vilhelmina kommun. Visa upphandlingen »
2023-03-16   Ombyggnation H7 Hovgård (Halmstads Energi och Miljö AB)
Entreprenaden omfattar i grova drag följande: • Ny byggnad ska uppföras • Nytt 12kV fördelningsställverk • Nya 145kV apparater i två transformatorfack • Ny kontrollutrustning för 12kV och 145kV • Markarbete och justering av områdesstaket • Rivning av befintlig byggnad med innehåll I angränsande stationer Linehed (LHD) och Breared (BED) ska 145kV kontrollutrustning bytas ut/kompletteras i mindre omfattning. Dessa stationer ägs av E.ON Energidistribution AB. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Eitech Engineering AB
2023-03-16   Helhetstjänst laddinfrastruktur (Uppsala Parkerings AB)
Leverantör av laddstolpar och tillhörande portal/monltjänst för dessa. Visa upphandlingen »
2023-03-09   Storköksutrustning - Installation, service & utrustning (Sundsvalls kommun)
Sundsvalls kommun upphandlar ramavtal för Sundsvalls-och Timrå kommun gällande storköksutrustning samt installation, service, förebyggande underhåll och reparationer på ny och befintlig utrustning. Att utföra inventering och statusbedömning av maskinerna ingår även i uppdraget, vilket ligger till grund för vilka maskiner som ska lagas och/eller bytas ut. Upphandlingen delas upp på två anbudsområden: 1. Storköksutrustning: maskiner och utrustning för avrop vid behov 2. Installation, underhåll och årlig … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Kainu - Isberg Kök AB
2023-02-23   Kärrarp Fördelningsstation - Ny krafttransformator 88/80/40 MVA, 140/46/11,5 kV (Jönköping Energi Nät Aktiebolag)
Objektet omfattar leverans och uppställning utomhus av en 80/80/40 MVA, 140/46/11,5 kV ONAN krafttransformator på av köparen nybyggt transformatorfundament Visa upphandlingen »
2023-02-23   ALEL UF E2 - Kraftförsörjningsentreprenad (Kretslopp och vatten, Göteborgs stad)
E2 innebär i huvudsak att utföra kraftförsörjnings- samt solcellsinstallationer till byggnad i Göteborg. Visa upphandlingen »
2023-02-20   Tekniska servicetjänster för elkraftsystem (Region Skåne, Regionfastigheter)
Entreprenaden omfattar Periodisk tillsyn, Tillståndskontroller/Kapacitetsprov, Beredskap och avhjälpande underhåll av elkraftssystem inom idag följande orter: Helsingborg, Kristianstad, Lund, Malmö, Hässleholm, Trelleborg, Landskrona och Ystad. Berörda anläggningar utgörs i huvudsak av högspänningsanläggningar för 11 kV och 20 kV samt transformatorer för 11/0,4kV och 20/0,4 kV, huvudbrytare för transformatorernas nedsida, sektioneringsbrytare samt tillhörande sekundärutrustning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: One Nordic AB
2023-02-16   Elarbeten (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen omfattar ramavtal med successiva avrop efter behov av service- och underhållsarbeten, installationer samt mindre till- och ombyggnadsarbeten avseende elanläggningar inom beställarens fastighetsbestånd samt hyrda objekt. För ramavtalet gäller AB04/ABT06. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: All-Elektro AB Bemt AB Elbolaget Syd i Helsingborg Aktiebolag
2023-02-08   ENTREPRENAD EL INSTALLATIONER OMRÅDE GÖTEBORG (Västra Götalandsregionen)
Västfastigheter genomför upphandling av ramavtal entreprenad 2024 gällande EL entreprenader för det geografiska området Göteborg. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Alf Ericson Elektriska Göteborg AB Bergendahls El Projekt AB Elect Service AB
2023-02-03   Västhaga garage, Vindmätaren 2 (Örebrobostäder Aktiebolag)
Västhaga garage, Vindmätaren 2, rivningnybyggnation av garagecarport. Spannlandsgatan 2-48 Objektet tillika totalentreprenaden består av garagebyggnader och carportar samt öppna parkeringsplatser. Byggnaderna har uppnått sin tekniska livslängd och ska rivas och ersättas med nya garage, carportar och parkeringsplatser samt miljöstationer. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Consto AB
2023-01-31   Upphandling av krafttransformator - Nybro Energi (Nybro kommun)
Nybro Energi avser att installera en ny krafttransformator som ersättning för en befintlig transformator. Upphandlingen innefattar leverans av en 22/11kV transformator med märkeffekt 10 MVA ONAN. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: SEA S.p.A
2023-01-30   Varvstjänster och båttillbehör (Stockholms universitet)
Varvstjänster och båttillbehör Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: 5568757388
2023-01-27   UPS-system (Swedavia AB)
Swedavia avser upphandla ett (1) ramavtal som avser leveranser av UPS-system till Swedavias samtliga flygplatser. Upphandlingen syftar till att teckna ramavtal för en avtalsperiod om 3 år med en ensidig rätt för Swedavia att begära förlängning vid ett eller flera tillfällen upp till 24 månader. Maximal avtalsperiod för ramavtalet är 5 år. Upphandlingen är uppskattad till ett värde av 27 MSEK. Leverantören ska i ett kommande ramavtal kunna leverera: UPS-maskiner i olika storlekar, UPS-central, Batterier … Visa upphandlingen »
2023-01-24   Ramavtal Elarbeten i Finspångs kommun (Finspångs Tekniska Verk Aktiebolag)
Ramavtalet avser elarbeten av karaktären installations- och industrielektriker i samband med underhållsarbeten, nybyggnation, ombyggnationer och lokalförändringar samt mindre entreprenader inom Finspångs Tekniska Verks verksamhet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Elkrafterna i Östergötland TG:s EL i Finspång AB
2023-01-24   Ramavtal Elarbeten (Aktiebolaget Sjöbohem)
Entreprenaden omfattar löpande och planerade el- samt fastighetsautomation, larm, passage, tele- och data arbeten inom beställarens förvaltade fastigheter. Visa upphandlingen »