2023-09-22   Försäkringsupphandling Mörbylånga kommun (Mörbylånga kommun)
Försäkringsupphandling avseende Motorfordonsförsäkring Visa upphandlingen »
2023-08-25   Revisionstjänster i Mörbylånga kommun (Mörbylånga kommun)
Sakkunnigt biträde till de förtroendevalda revisorerna i Mörbylånga kommun Auktoriserad revisor till kommunens hel- och delägda bolag Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Kpmg AB
2023-04-05   KTN 2023/000138 - Konsultupphandling - Förstudie VA-anslutning Mysinge och Bårby (Mörbylånga kommun)
Denna upphandling avser förstudie och, såsom option, avseende detaljprojektering av VA-ledningar gällande spill- och vattenledningar, även självfallsledningar för spillvatten, avloppspumpstationer och tryckstegring/tryckreducering/reservoar för vattenförsörjning. Projektet ingår i Mörbylånga kommuns VA-plan. Visa upphandlingen »
2022-05-25   Släckningsbil till räddningstjänsten på Öland (Mörbylånga kommun)
Ölands kommunalförbund, räddningstjänsten avser att upphandla Släcknings-/räddningsbil för räddningstjänst. Visa upphandlingen »
2021-09-20   Försäkringsupphandling Mörbylånga kommun (Mörbylånga kommun)
Kommunförsäkring samt kollektiv Olycksfallsförsäkring Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Länsförsäkringar Mäklarservice Aktiebolag Svedea AB
2021-05-21   Hyresupphandling SÄBO, Mörbylånga kommun (Mörbylånga kommun)
Mörbylånga kommun inbjuder intresserade leverantörer att ansöka om att få delta i hyresupphandling av äldreboende inom Mörbylånga tätort. De krav och villkor som gäller för ansökningsfasen och urvalet av leverantörer framgår av denna inbjudan Visa upphandlingen »
2021-04-06   Hyresupphandling äldreboende, Mörbylånga kommun (Mörbylånga kommun)
Mörbylånga kommun inbjuder intresserade leverantörer att ansöka om att få delta i hyresupphandling av äldreboende inom Mörbylånga tätort. Exploatören ska förvärva anvisad fastighet, uppföra äldreboende samt äga, förvalta och drifta fastighet och byggnad under hyresavtalets löptid. Visa upphandlingen »
2020-09-15   Skolsjuts taxi (Mörbylånga kommun)
Upphandlingen omfattar skolskjutstransporter med taxi enligt regelbunden schemalagd trafik avsedd för transport för elever till och från skolan i förskoleklass och grundskola, skolskjuts kommer även i viss mån att omfatta grundsärskola. Skolskjutstrafik ska ske varje skoldag, 178 dagar/läsår. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nettotaxi AB
2020-05-20   Totalentreprenad Mörbylånga kommun, kommunal gatubelysning (Mörbylånga kommun)
Objektet avser underhållsarbete av belysningsanläggningar på kommunala gator/vägar och gång- och cykelvägar samt enskilda vägar inom Mörbylånga kommun. Det kan även finnas några belysningar som är för hamnar och torg mm. Avtalet omfattar ca 3500 ljuspunkter. Visa upphandlingen »
2018-06-15   Upphandling av hyreskontrakt för 7-9-skola i Färjestaden, Mörbylånga kommun (Mörbylånga kommun)
Mörbylånga kommun inbjuder till anbudsgivning gällande hyreskontrakt för 7-9 skola inom del av fastigheten Björnhovda 25:427 i Färjestaden, Mörbylånga kommun. Skolan ska vara avsedd för totalt ca. 360 elever. Visa upphandlingen »
2018-06-14   Upphandling av vinterväghållning, Mörbylånga kommun (Mörbylånga kommun)
Objektet avser vinterväghållning, halkbekämpning samt bortforsling av snö på kommunala gator och gång och cykelvägar samt enskilda vägar i större delen av Mörbylånga kommun. Mörbylånga kommun har mål om att vara en fossilbränslefri kommun år 2025. Från det året kommer kommunen inte använda fossila bränslen i sina verksamheter, varken i egen regi eller vid upphandlade varor och tjänster. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: GDL Transport Aktiebolag
2018-02-16   Nytt vattenverk Mörbylånga - byggnads-, mark- och VVS-entreprenad (Mörbylånga kommun)
Under 2015/2016 drabbades Mörbylånga kommun av akuta problem med vattenförsörjningen. Kommunen har därför beslutat att bygga ett nytt vattenverk baserat på avsaltningsteknik i Mörbylånga tätort. Det planerade vattenverket ska ha en produktionskapacitet på 4 000 m3 dricksvatten per dygn. Denna upphandling, Byggentreprenaden, avser byggnadsarbeten, VVS-installationer samt mark- och yttre ledningsarbeten för vattenverket. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: NCC Sverige AB
2017-10-16   Upphandling av hyreskontrakt för 7-9 skola i Färjestaden, Mörbylånga kommun (Mörbylånga kommun)
Mörbylånga kommun inbjuder till anbudsgivning gällande hyreskontrakt för 7-9 skola inom del av fastigheten Björnhovda 25:2 i Färjestaden, Mörbylånga kommun. Hyreskontraktet kommer att löpa under 20 år. Skolan ska vara avsedd för totalt ca 360 elever. Kommunen avser att genomföra projektet i samverkan med blivande hyresvärd när det gäller såväl Projektering, Produktion och Hyra. Parterna gemensamt arbetar fram de lösningar som ger största möjliga nytta för respektive part. Visa upphandlingen »
2017-06-19   Nytt vattenverk Mörbylånga – Filterentreprenad (Mörbylånga kommun)
Mörbylånga kommun planerar ett nytt vattenverk i Mörbylånga tätort med en produktionskapacitet på 3 000 – 4 000 m³ dricksvatten per dygn. Verket ska baseras på avsaltning genom membranfilterteknik, i form av ultrafiltrering (UF) samt omvänd osmos (RO). Denna upphandling avser leverans och installation av komplett förbehandling inklusive UF-steg, samt komplett RO-steg för behandling av både bräckt vatten och renat processvatten, inklusive styr- och reglerutrustning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: PWT S.A.
2016-12-08   Upphandling tankbil Ölands kommunalförbund (Mörbylånga kommun)
Mörbylånga kommun upphandlar på uppdrag av Ölands kommunalförbund en (1) st. Tankbil. Visa upphandlingen »
2013-04-03   Vinterväghållning (Mörbylånga kommun)
Objektet avser vinterväghållning, halkbekämpning samt bortforsning av snö på kommunala gator och GC-vägar samt enskilda vägar i störren delen av Mörbylånga kommun. Entreprenadsumman har senaste åren uppgått till 1,5-2,5 mkr/år. Visa upphandlingen »
2012-12-20   Anbudsansökningsinbjudan - pelletspanna, Mörbylånga (Mörbylånga kommun)
Prekvalificering för upphandling av pelletspanna (konverteringsbar till flis) i Mörbylånga tätort. Visa upphandlingen »
2011-11-11   Upphandling Hyrbilar (Mörbylånga kommun)
Hyrbilar till Mörbylånga kommun. Visa upphandlingen »
2011-10-04   Avhärdningsfilter Resmo vattenverk (Mörbylånga kommun)
Entreprenaden omfattar installation av 2 st. avhärdningsfilter, dränkbar saltlakepump, mellanbehållare för saltlake med torruppställda pumpar, rör- och armaturutrustning. Tillhörande byggnads- och rivningsarbeten ingår. Visa upphandlingen »
2011-03-18   Leasingbilar (Mörbylånga kommun)
Upphandling av leasingbilar för Mörbylånga kommun. Visa upphandlingen »