2023-11-15   Omhändertagande av avfall - Hudiksvalls kommun (Hudiksvalls kommun)
Hudiksvalls Kommun upphandlar omhändertagande av: * Invasiva växter för förbränning (emballerade) * Restavfall från kärl och mindre brännbart avfall * Större brännbart inklusive komplicerat avfall * Osorterat avfall från verksamheter * Deponirest * Asbestavfall Visa upphandlingen »
2023-11-10   Mottagning av Jordschakt Fall B innehållande invasiva arter från projekt Vändspår Lerum (Trafikverket Myndighet)
Mottagning av Jordschakt Fall B innehållande invasiva arter från projekt Vändspår Lerum. Visa upphandlingen »
2023-11-10   Lastväxlartransporter ÅVC 2023 (SRV återvinning AB)
Upphandlingen avser lastväxlartransporter inklusive tömning och lossning av fraktioner i container från SRV återvinning AB:s återvinningscentraler till Sofielunds återvinningsanläggning (Gladö) och till externa mottagare och lossning enligt anvisning av mottagningsanläggning. Inköpen beräknas till ca 35 miljoner kr under en maximal avtalsperiod om 4 år. Avtal kommer att tecknas på en löptid om tre (3) år med möjlighet till förlängning med ett (1) år. Visa upphandlingen »
2023-10-31   Materialåtervinning av plaster utan producentansvar (Renova Aktiebolag)
Mottagning, sortering och materialåtervinning av plaster utan producentansvar Visa upphandlingen »
2023-10-24   Avfallstransporter (Kramfors kommun)
Upphandlingen omfattar vidaretransport av: 1. Från Högberget till respektive behandlingsanläggning: - kommunalt avfall från hushåll enligt 15 kap Miljöbalken, restavfall - kommunalt avfall från hushåll enligt 15 kap Miljöbalken, matavfall - grovkrossat brännbart avfall (grovsopor och verksamhetsavfall) - tryckimpregnerat trä - wellpapp 2. Vidaretransport av avfall från ÅVC Höga Kusten till Högberget/respektive behandlingsanläggning Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: VTG Entreprenad
2023-10-23   TI 2023-1146 Insamling av förpackningsmaterial och returpapper Gnesta (Telge Inköp AB)
Upphandlingen avser tömning/insamling av förpackningsmaterial och returpapper på återvinningsstationer i Gnesta kommun och transport till avlämningsplats samt städning och renhållning på ÅVS. Visa upphandlingen »
2023-10-23   Högtrycksspolning, slamsugning och TV-inspektion (Förbo Aktiebolag)
Upphandlingen avser att tillgodo se Förbo AB samt samverkande part Mölndalsbostäder AB förekommande behov av Högtrycksspolning, slamsugning och TV-inspektion i deras olika kommuner Mölndal, Härryda, Lerum och Kungälvs kommun. Välkomna att lämna anbud! Visa upphandlingen »
2023-10-23   Spoltjänster (Skinnskattebergs kommun)
Upphandlingen omfattar att utföra slamtömning, slamsugning, spolning, med mera. Ramavtal tecknas med två (2) leverantörer enligt rangordning. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper (Bostads Aktiebolaget VätterHem)
Bostads AB Vätterhem (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Entreprenör) att lämna anbud avseende ramavtal för Fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper. OBS! Endast godkända auktoriserade entreprenörer inom June Avfall & Miljö ABs auktorisationssystem är kvalificerade att lämna anbud i upphandlingen. Avtalet omfattar insamling, transport och avlämning av förpackningsavfall och returpapper från förpackningsavlämnare genom så kallad fastighetsnära insamling. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Återvinning (Skellefteå Kraftaktiebolag)
Hämtning och omhändertagande av beställarens samt upphandlade entreprenörers restprodukter och metaller. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Slam- och Renshantering 2024-2028 (Vänersborgs kommun)
Anbudsförfrågan avser upphandling av Slam- och renshantering för Vänersborg kommun, Va-verket, Kretslopp och Vatten. Upphandlingsförfarande Öppet förfarande enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Lastväxlartransporter (Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV)
Detta ramavtal avser lastväxlartransporter av en (1) lastväxlarcontainer inom Spillepengsområdet, Malmö och övriga transporter (enkel som tur och retur) av 1-3 lastväxlarcontainers mellan Sysavs anläggningar, ÅVC:er, andra anläggningar och övriga destinationer. Uppdragets omfattning Upphandlingens huvudsakliga syfte är att teckna ramavtal avseende transporttjänster för att säkra Sysavs omfattande behov av lastväxlartransporter i enlighet med vad som anges i denna upphandling. Den uppskattade omsättningen … Visa upphandlingen »
2023-10-19   Mottagare av mat- och restavfall + förpackningar/returpapper (Trollhättans kommun)
Trollhättan Energi AB och Vänersborgs kommun önskar upphandla ett ramavtal med en leverantör som kan ta emot mat- och restavfall samt förpackningar/ returpapper. Avtalstiden är 3 + 1 år. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Insamling och transport av förpackningar från ÅVS (Laholms kommun)
Upphandlingen avser tömning/insamling av förpackningsmaterial på återvinningsstationer i Laholms kommun och transport till avlämningsplatsen Ahla avfallsanläggning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Petterssons Miljöåkeri AB
2023-10-18   Avfallshantering 2024 (Malmö Universitet)
Upphandlingen omfattar omhändertagande av avfall samt farligt avfall från Malmö universitets samtliga byggnader. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: PreZero Recycling AB
2023-10-18   Förpackningsinsamling SuToHaMu (Sunne kommun)
Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner (SuToHaMu) har för avsikt att gemensamt upphandla hämtning av följande fraktioner gällande fastighetsnära hämtning av förpackningsmaterial: returpapper, pappersförpackningar/wellpapp, plastförpackningar, metallförpackningar, ofärgat respektive färgat glas. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: PreZero Recycling AB
2023-10-18   Insamling av slam- och fettavfall i Värmdö kommuns fastland (Värmdö kommun)
Syftet med upphandlingen är att uppfylla kommunens insamlingsansvar för avloppsfraktioner och filtermaterial från små avlopp samt fettavfall från fettavskiljare. Upphandlingen ska även tillgodose kommunens behov av interna tjänster gällande bland annat rensning av rännstensbrunnar och åtgärder vis topp i det kommunala ledningsnätet. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Tömning underjordsbehållare och ovanjordsbehållare för kommunalt avfall med kran (Samhällsbyggnad Bergslagen)
Lindesbergs kommun och dess tekniska förbund, Samhällsbyggnad Bergslagen, inbjuder till anbudslämnande avseende tömning och transport av underjords- och överjordsbehållare, med kran, för hushållsavfall. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Bortforsling och omhändertagande av avfall (KRONOFOGDEMYNDIGHETEN)
Bortforsling och omhändertagande av avfall beläget på fastigheten Västerås Kvarnbacka 3:1 norr om Skultuna till mottagare som har de tillstånd eller gjort den anmälan som krävs. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sortera Materials AB
2023-10-16   Hämtning av avfall - Nordanstigs kommun (Hudiksvalls kommun)
Nordanstigs kommun upphandlar Entreprenaden för • Hämtning av kärl- och säckavfall i container. • Hämtning av kärl- och säckavfall i underjordsbehållare. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Drift av Pop-up Returen (VA SYD)
Upphandlingen avser drift och logistikrelaterade tjänster i samband med den mobila återvinningscentralen "Pop-up Returen". Visa upphandlingen »
2023-10-13   Montering och utställning av avfallskärl (Nodra AB)
Nodra AB inbjuder Leverantörer att inkomma med anbud i upphandling av kontrakt avseende montering och utställning av avfallskärl. Upphandlingen avser bland annat: Hämtning av omonterade kärl hos Beställaren från angiven plats Leverantören ska tillhandahålla lokal och plats där montering och lagring av avfallskärl kan ske Utställning av kärl omfattar ca 4700 hämtställen Montering och utställning av ca 7700 nya fyrfackskärl till Beställarens kunder samt återtagning av gamla kärl Ca 1700 kärl (370 L) ska … Visa upphandlingen »
2023-10-11   Slamtömning, slamsugning och slamtransporter för Ludvika och Smedjebackens kommuner (Wessman Barken Vatten och Återvinning AB)
Uppdraget omfattar både Ludvika och Smedjebackens kommun och består sammanfattningsvis i att tömma, suga och borttransportera och avlämning av: • slam och avloppsvatten från enskilda avloppsanläggningar • slam från fettavskiljare • slam från uppsamlingstankar kopplade till matavfallskvarnar • fosforfiltermaterial från fosforfällor • slamsugning och transport, kommunernas VA-anläggningar Visa upphandlingen »
2023-10-11   Avfallshämtning i del av Göteborg, Nordost inkl. Örgryte-Härlanda (Kretslopp och vatten, Göteborgs stad)
Upphandlingen avser insamling av avfall under kommunalt ansvar från hushåll och verksamheter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nordisk Återvinning Service AB
2023-10-10   Behandling av restavfall, Österåkers kommun och Vaxholms stad (Roslagsvatten)
Upphandlingen omfattar Österåkers kommuns och Vaxholms stads behandling (förbränning) av restavfall och därmed jämförligt avfall, exkl. farligt avfall och elektriskt och elektroniskt avfall, respektive sorterat brännbart grovavfall. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Stockholm Exergi AB
2023-10-10   Transport och omhändertagande av avvattnat avloppsslam (Hässleholm Miljö AB)
Transport och omhändertagande av avvattnat avloppsslam Visa upphandlingen »
2023-10-10   Transport, behandling och slutligt omhändertagande av farligt avfall (Bromölla)
Upphandlingen avser transport, behandling och slutligt omhändertagande av farligt avfall från ÅVC Bromölla Kommun och Kristianstad Renhållnings AB. Visa upphandlingen »
2023-10-09   Behandling av avvattnat slam från enskilda avlopp (Gästrike Återvinnare)
Gästrike återvinnare upphandlar behandling av slam från enskilda avlopp Visa upphandlingen »
2023-10-09   Tipptjänst och grusmaterial 2023 (Nacka Vatten och Avfall AB)
Upphandlingen avser ett tipp och grustjänster inom Nacka Kommun. Upphandlingen omfattar leverans av material, erbjuda anläggning för avhämtning, tippning, ta emot schaktmassor, samt miljöfarligt avfall och analystjänster. Varm välkomna att ta del av annonsen i sin helhet! Visa upphandlingen »
2023-10-09   Förbränning hushållsavfall (Affärsverken Karlskrona Aktiebolag)
Affärsverken upphandlar en entreprenör för mottagande och förbränning av hushållsavfall (restavfall). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: SYSAV Industri AB
2023-10-09   Slamomhändertagande TN 2023/153 (Älmhults kommun)
Älmhults kommun är i behov av efterfrågad tjänst gällande omhändertagande av avloppsslam. Upphandlingen avser ramavtal för hämtning, transport och nyttiggörande av slam från avloppsreningsverket. Kommunen avser teckna ramavtal med en leverantör. Visa upphandlingen »
2023-10-06   Insamling av förpackningar och returpapper från återvinningsstationer i Norrköpings kommun inklusive skötsel (Nodra AB)
Omfattning Upphandlingen avser ramavtal för insamling, transport och avlämning av förpackningar från återvinningsstationer (”ÅVS”) inom det geografiska området Norrköpings kommun (”Området”). Uppdraget omfattar också städning inom ÅVS-området samt hantering och omhändertagande av avfall och farligt avfall vid ÅVS. Ramavtalet omfattar samtliga ÅVS inom Området. Antalet ÅVS kan förändras under avtalstiden till i övrigt oförändrade villkor. Beställaren uppskattar att antalet aktiva ÅVS vid avtalsstart … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: GDL Anläggning & Miljö AB
2023-10-03   Tömning fettavskiljare och kvarnat matavfall (Umeå kommun)
Uppdraget omfattar hämtning av kvarnat matavfall från tank och från fettavskiljare. Arbetet utförs med Sugbil/combibil. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swoosh Miljöföretaget i Umeå AB
2023-10-03   Avfallshantering, projekt Slakthusområdet (Exploateringskontoret)
Projekt Slakthusområdet växer fram och står inför utmaningar avseende hantering av byggavfall i projektet. Projektet har därför ett behov att upprätta ett avtal med en avfallsentreprenör som ska hantera byggavfall från byggherrar och entreprenörer i Slakthusområdet. Antalet byggherrar och byggetableringar kommer att förändras genom projektets gång. Den totala omfattningen beskrivs i AFA.2 men uppskattningsvis pågår cirka 7 husbyggnationer samtidigt men kan i perioder vara ner mot kring 2 stycken eller … Visa upphandlingen »
2023-10-03   Ramavtal spolservice av dagvatten- och spillvattensystem (Aktiebolaget Bostäder i Borås)
Entreprenaden avser ramavtal för spolservice av dagvatten- och spillvattensystem Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: LBC Borås Aktiebolag
2023-09-29   Omhändertagande av slam från reningsverk och fettavskiljare (Karlstads kommun)
Denna upphandling är uppdelad i två delar: Del 1 Omhändertagande av slam från reningsverk Del 1 avser omhändertagande och slutanvändning av avloppsslam från Sjöstads avloppsreningsverk. Hämtning sker en (1) till två (2) gånger i veckan under ordinarie öppettider, 07:00-16:00, helgfria vardagar. Tidigare år har volymen avloppsslam uppgått till cirka 5 500 ton/år. Uppdraget omfattar hämtning, transport, långtidslagring/hygienisering, jordprovtagning, salmonellaprovtagning samt spridning av … Visa upphandlingen »
2023-09-29   Återvinning och transport av gips (Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag)
Upphandlingen avser återvinning och transport från ESEM:s återvinningsstationer. Visa upphandlingen »
2023-09-29   Avfallsinsamling ÅVS 2024 (VA SYD)
Upphandlingen avser insamling mm av förpackningar och returpapper från återvinningsstationer (ÅVS) och underjordsbehållare i Malmö stad och Burlövs kommun fr.o.m. 2024-01-01. Visa upphandlingen »
2023-09-28   Behandling och slutligt omhändertagande av matavfall (Affärsverken Karlskrona Aktiebolag)
Här med inbjuder Affärsverken Karlskrona AB er att lämna anbud avseende behandling av hushållens matavfall från Karlskrona kommun. Tjänsten Upphandlingen avser slutligt omhändertagande av källsorterat matavfall genom mottagning och behandling i en biogasanläggning. Uppdraget omfattar förbehandling, rötning samt avsättning av produkterna biogödsel och biogas. Visa upphandlingen »
2023-09-27   Upphandling Tömning och transport av förpackningar från återvinningsstationer (Gällivare kommun)
Upphandlingen avser Tömning och transport av förpackningar från återvinningsstationer. För detaljerad information se administrativa föreskrifter och däri angivna handlingar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ragn-Sells Recycling AB
2023-09-27   Omhändertagande av avvattnat slam från reningsverk (Västvatten AB)
Västvatten AB genomför en samordnad upphandling avseende omhändertagande av avvattnat slam som kommer från avloppsreningsverk. Upphandlingen är indelad i 7 delområden där anbud kan lämnas på ett, flera eller samtliga delområden. Västvatten AB inbjuder er härmed att inkomma med anbud i upphandlingen. Visa upphandlingen »
2023-09-22   Upphandling Renhållning av ÅVS/LIP (Roslagsvatten)
Upphandlingen avser kontrakt för städning och underhåll vid återvinningsstationer (”ÅVS”) inom Vaxholm och Österåker kommun. Uppdraget omfattar städning av området runt insamlingsbehållarna och underhåll i form av skötsel av området runt behållarna, bortforsling av dumpningar, klottersanering, omdekalering samt bättringsmålning av behållare. Uppdraget omfattar också snöröjning och halkbekämpning inom en radie av 3 m från behållarna. Visa upphandlingen »
2023-09-22   Flisning och omhändertagande av trä (Ljungby kommun)
Entreprenad för krossning, flisning av trämaterial som inkommer till Bredemads avfallsanläggning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Elitmiljö AB
2023-09-22   Transport och omhändertagande av avloppsslam (Mälarenergi Vatten AB)
Uppdraget omfattar hämtning, transport, vägning, mellanlagring/hygienisering, hantering samt spridning av REVAQ-certifierat slam från Kungsängsverket i Västerås. All hantering ska ske enligt senast gällande version av certifieringsreglerna för REVAQ. Uppdraget omfattar hämtning, transport, vägning, mellanlagring, hygienisering, hantering samt bästa möjliga avsättning av slam från Haga avloppsreningsverk (ARV) i Surahammar. Visa upphandlingen »
2023-09-21   Förbränning restavfall (Ronneby Miljö och Teknik AB)
Ronneby Miljö och Teknik AB upphandlar en entreprenör för mottagande och förbränning av hushållsavfall (restavfall). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Hässleholm Miljö AB
2023-09-21   Omlastningsstationer av förpackningar (Karlstads Energi Aktiebolag)
Upphandling av omlastningsstationer avseende förpackningar. I uppdraget ingår att ta emot insamlade förpackningar, mellanlagra samt stöd med utlastning till PRO:s transportör. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: LBC - Frakt i Värmland Aktiebolag
2023-09-20   Avsättning samt transport av returpapper inlandskommuner (Umeå kommun)
Avsättning och transport av returpapper från inlandskommuner, Västerbotten. Uppdragstagare skall hämta och avsätta returpapper från respektive avropsberättigad kommuns omlastningsstation. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ragn-Sells Recycling AB
2023-09-19   Materialåtervinning av planglas (Sörab)
SÖRAB bjuder in anbudsgivaren att lämna anbud avseende transporter och materialåtervinning av utsorterat planglas. SÖRAB sorterar planglaset före transporten och lastar på leverantörens fordon. Planerad start av leverans är 2023-11-01, avtalstid till 2026-10-31 med möjlighet till förlängning till 2028-10-31. Visa upphandlingen »
2023-09-18   Avfallshämtning i Båstads och Ängelholms kommuner (Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag (nsr))
Entreprenaden omfattar att inom Båstads och Ängelholms kommuner hämta: - mat- och restavfall samt returpapper och förpackningar i fyrfackskärl - mat- och restavfall i tvåfackskärl - restavfall i enfackskärl - matavfall, restavfall, returpapper och förpackningar i enfackskärl - mjukplast i säck från flerfamiljsfastigheter och verksamheter - trädgårdsavfall samt - att distribuera matavfallspåsar till villor och fritidshus efter ”flaggning” Övrig information finns i upphandlingsunderlaget. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nordisk Återvinning Service AB