2023-10-23   Högtrycksspolning, slamsugning och TV-inspektion (Förbo Aktiebolag)
Upphandlingen avser att tillgodo se Förbo AB samt samverkande part Mölndalsbostäder AB förekommande behov av Högtrycksspolning, slamsugning och TV-inspektion i deras olika kommuner Mölndal, Härryda, Lerum och Kungälvs kommun. Välkomna att lämna anbud! Visa upphandlingen »
2023-10-23   Spoltjänster (Skinnskattebergs kommun)
Upphandlingen omfattar att utföra slamtömning, slamsugning, spolning, med mera. Ramavtal tecknas med två (2) leverantörer enligt rangordning. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Slam- och Renshantering 2024-2028 (Vänersborgs kommun)
Anbudsförfrågan avser upphandling av Slam- och renshantering för Vänersborg kommun, Va-verket, Kretslopp och Vatten. Upphandlingsförfarande Öppet förfarande enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. Visa upphandlingen »
2023-10-11   Slamtömning, slamsugning och slamtransporter för Ludvika och Smedjebackens kommuner (Wessman Barken Vatten och Återvinning AB)
Uppdraget omfattar både Ludvika och Smedjebackens kommun och består sammanfattningsvis i att tömma, suga och borttransportera och avlämning av: • slam och avloppsvatten från enskilda avloppsanläggningar • slam från fettavskiljare • slam från uppsamlingstankar kopplade till matavfallskvarnar • fosforfiltermaterial från fosforfällor • slamsugning och transport, kommunernas VA-anläggningar Visa upphandlingen »
2023-10-10   Behandling av restavfall, Österåkers kommun och Vaxholms stad (Roslagsvatten)
Upphandlingen omfattar Österåkers kommuns och Vaxholms stads behandling (förbränning) av restavfall och därmed jämförligt avfall, exkl. farligt avfall och elektriskt och elektroniskt avfall, respektive sorterat brännbart grovavfall. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Stockholm Exergi AB
2023-10-10   Transport och omhändertagande av avvattnat avloppsslam (Hässleholm Miljö AB)
Transport och omhändertagande av avvattnat avloppsslam Visa upphandlingen »
2023-10-09   Behandling av avvattnat slam från enskilda avlopp (Gästrike Återvinnare)
Gästrike återvinnare upphandlar behandling av slam från enskilda avlopp Visa upphandlingen »
2023-10-09   Förbränning hushållsavfall (Affärsverken Karlskrona Aktiebolag)
Affärsverken upphandlar en entreprenör för mottagande och förbränning av hushållsavfall (restavfall). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: SYSAV Industri AB
2023-10-09   Slamomhändertagande TN 2023/153 (Älmhults kommun)
Älmhults kommun är i behov av efterfrågad tjänst gällande omhändertagande av avloppsslam. Upphandlingen avser ramavtal för hämtning, transport och nyttiggörande av slam från avloppsreningsverket. Kommunen avser teckna ramavtal med en leverantör. Visa upphandlingen »
2023-10-06   Insamling av förpackningar och returpapper från återvinningsstationer i Norrköpings kommun inklusive skötsel (Nodra AB)
Omfattning Upphandlingen avser ramavtal för insamling, transport och avlämning av förpackningar från återvinningsstationer (”ÅVS”) inom det geografiska området Norrköpings kommun (”Området”). Uppdraget omfattar också städning inom ÅVS-området samt hantering och omhändertagande av avfall och farligt avfall vid ÅVS. Ramavtalet omfattar samtliga ÅVS inom Området. Antalet ÅVS kan förändras under avtalstiden till i övrigt oförändrade villkor. Beställaren uppskattar att antalet aktiva ÅVS vid avtalsstart … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: GDL Anläggning & Miljö AB
2023-10-03   Ramavtal spolservice av dagvatten- och spillvattensystem (Aktiebolaget Bostäder i Borås)
Entreprenaden avser ramavtal för spolservice av dagvatten- och spillvattensystem Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: LBC Borås Aktiebolag
2023-09-29   Omhändertagande av slam från reningsverk och fettavskiljare (Karlstads kommun)
Denna upphandling är uppdelad i två delar: Del 1 Omhändertagande av slam från reningsverk Del 1 avser omhändertagande och slutanvändning av avloppsslam från Sjöstads avloppsreningsverk. Hämtning sker en (1) till två (2) gånger i veckan under ordinarie öppettider, 07:00-16:00, helgfria vardagar. Tidigare år har volymen avloppsslam uppgått till cirka 5 500 ton/år. Uppdraget omfattar hämtning, transport, långtidslagring/hygienisering, jordprovtagning, salmonellaprovtagning samt spridning av … Visa upphandlingen »
2023-09-29   Återvinning och transport av gips (Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag)
Upphandlingen avser återvinning och transport från ESEM:s återvinningsstationer. Visa upphandlingen »
2023-09-27   Omhändertagande av avvattnat slam från reningsverk (Västvatten AB)
Västvatten AB genomför en samordnad upphandling avseende omhändertagande av avvattnat slam som kommer från avloppsreningsverk. Upphandlingen är indelad i 7 delområden där anbud kan lämnas på ett, flera eller samtliga delområden. Västvatten AB inbjuder er härmed att inkomma med anbud i upphandlingen. Visa upphandlingen »
2023-09-22   Flisning och omhändertagande av trä (Ljungby kommun)
Entreprenad för krossning, flisning av trämaterial som inkommer till Bredemads avfallsanläggning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Elitmiljö AB
2023-09-22   Transport och omhändertagande av avloppsslam (Mälarenergi Vatten AB)
Uppdraget omfattar hämtning, transport, vägning, mellanlagring/hygienisering, hantering samt spridning av REVAQ-certifierat slam från Kungsängsverket i Västerås. All hantering ska ske enligt senast gällande version av certifieringsreglerna för REVAQ. Uppdraget omfattar hämtning, transport, vägning, mellanlagring, hygienisering, hantering samt bästa möjliga avsättning av slam från Haga avloppsreningsverk (ARV) i Surahammar. Visa upphandlingen »
2023-09-21   Förbränning restavfall (Ronneby Miljö och Teknik AB)
Ronneby Miljö och Teknik AB upphandlar en entreprenör för mottagande och förbränning av hushållsavfall (restavfall). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Hässleholm Miljö AB
2023-09-15   Avfallsförbränning (Nässjö Affärsverk Aktiebolag)
Nässjö Affärsverk AB genomför en samordnad upphandling tillsammans med Kretslopp Sydost, Njudung Energi Vetlanda AB och Aneby Vatten & Miljö AB avseende upphandling av avfallsförbränning. Uppdraget omfattar avfallsbehandling genom förbränning med energiutvinning av brännbart avfall. Mängden utgörs av brännbart avfall från hushåll, grovavfall innehållandes verksamhetsavfall och stoppmöbler. Transporterna ingår ej i uppdraget. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Eksjö Energi AB
2023-09-14   Omhändertagande av slam (Örnsköldsviks kommun)
Miljö och vatten i Örnsköldsvik AB upphandlar omhändertagande av avloppsslam - (rötat slam, fraktion 1) från reningsverk. Uppdraget omfattar ca 3000 ton/år. - (orötat slam, fraktion 2) från fällningsdammar. Sedimenterat under lång tid i dammar, rens/skräp är borttaget via slamavskiljare. Uppdraget omfattar ca 1000 ton/år. - (orötat slam, fraktion 3) från slamlaguner. Uppsamlat trekammarbrunnsslam. Uppdraget omfattar ca 1000 ton/år. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Green Soil Bergslagen AB Swerock Aktiebolag
2023-09-11   Avfallsbehandling - förbränning (Årjängs kommun)
Upphandlingen omfattar ramavtal för mottagning och behandling av brännbart hushålls- och verksamhetsavfall från Årjängs kommun. Uppdraget avser successiva leveranser av avfall på årsbasis och uppskattad volym per år uppgår till 3300 ton. Visa upphandlingen »
2023-09-06   Hantering och destruktion av sekretessmaterial (Norrköpings kommun)
Norrköpings kommun, upphandlings- och inköpsenheten i samarbete med Söderköping- och Valdemarsviks kommuner och Norrköpings Hamn AB inbjuder ert företag att lämna anbud i offentlig upphandling av ramavtal gällande Hantering och destruktion av sekretessbelagda pappersdokument. Anbud ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av upphandlingsdokumenten. Anbudsgivning, bevakning av nuvarande inklusive kommande upphandlingar och avtal är en kostnadsfri tjänst för anbudsgivarna och andra företag via … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: PreZero Recycling AB
2023-09-04   Hämtning och destruktion av sekretesshandlingar (Jönköpings kommun)
Löpande hämtningar av sekretesshandlingar från kommunens verksamheter för destruktion/strimling. Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende Hämtning och destruktion av sekretesshandlingar. Omfattning Tjänsten avser hämtning av sekretessdokument för destruktion från kommunens olika verksamheter efter löpande avrop. Idag omfattar uppdraget ca 95 leveransadresser och 120 kärl. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: PreZero Recycling AB
2023-08-30   PR2023-9 Insamling av förpackningar från Återvinningsstationer (Sörab)
Beställaren, SÖRAB bjuder in anbudsgivare att lämna anbud avseende insamling och transport av förpackningar av papper, plast, metall och glas från Återvinningstationer (ÅVS/LIP) från SÖRAB-regionen (kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna) Som option finns tjänsten skifte av defekta behållare. Planerad start av leverans är 2024-01-01, avtalstid till och med 2025-12-31 med möjlighet till 4 års förlängning. Visa upphandlingen »
2023-08-28   Avfallsförbränning (MittSverige Vatten & Avfall AB)
Upphandlingen avser mottagning, behandling och slutligt omhändertagande av kommunalt avfall från REKO Sundsvall ABs samt verksamhetsavfall (rens) från Timrå Vatten ABs & Sundsvall Vatten ABs reningsverk. Sedan 2009 hämtar REKO utsorterat matavfall från hushållen i Sundsvalls kommun. Det utsorterade matavfallet omfattas inte av denna upphandling, ej heller grovavfall, farligt avfall eller metaller. Ramavtal kommer tecknas gällande Avfallsförbränningstjänster. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sundsvall Energi AB
2023-08-25   Avfallshämtning i Finspångs kommun (Finspångs Tekniska Verk Aktiebolag)
Entreprenaden omfattar - Hämtning av mat- och restavfall samt förpackningar och returpapper - Hämtning av grovavfall inklusive vitvaror - Hämtning av trädgårdsavfall - Hämtning av latrin - Hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar - Transport av slam från reningsverk Entreprenaden omfattar hela kommunen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Renall AB
2023-08-15   Behandling av restavfall, Österåkers kommun och Vaxholms stad (Roslagsvatten)
Upphandlingen omfattar Österåkers kommuns och Vaxholms stads behandling (förbränning) av restavfall och därmed jämförligt avfall, exkl. farligt avfall och elektriskt och elektroniskt avfall, respektive sorterat brännbart grovavfall. Visa upphandlingen »
2023-08-01   Transport slam obehandlat (Region Gotland)
Upphandlingen omfattar transport av slam från de mindre avloppsreningsverken och ett vattenverk på Gotland till de stora avloppsreningsverken i Klintehamn, Slite och Visby för slutbehandling. Visa upphandlingen »
2023-08-01   Avfallshantering inom VASYD (VA SYD)
Upphandling av avfallshantering för VA Syds anläggningar. Avfallshantering för att erhålla hämtning, transport och hantering av anläggningarnas källsorterade fraktioner samt farligt avfall. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: PreZero Recycling AB
2023-07-21   Behandling och förbränning av avfall (Strömstads kommun)
Upphandlingen omfattar slutlig omhändertagande av brännbart kommunalt avfall (restavfall) från hushåll och verksamheter, samt brännbart grovavfall från ÅVC samt verksamheter, insamlat i Strömstads kommun. Det brännbara hushålls- och grovavfallet ska behandlas genom förbränning. Matavfallet ska behandlas biologiskt genom rötning och återvinning av energin i form av biogas till fordonsbränsle och rötresten i form av näringsämnen till produktiv mark. Upphandlande Myndighet Upphandlande myndighet … Visa upphandlingen »
2023-07-20   Energiåtervinning och behandling restavfall (Avfall & Återvinning Skaraborg)
Energiåtervinning och behandling restavfall i Vara, Essunga, Grästorp och Götene kommuner Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lidköping Energi AB
2023-07-12   Slamtömningsentreprenad Lomma och Kävlinge kommun (Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV)
Slamtömningsentreprenad Lomma och Kävlinge Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ragn-Sells Recycling AB
2023-07-07   Upphandling av insamling av förpackningsavfall från återvinningsstationer (Ekerö kommun)
Ekerö kommun har för avsikt att upphandla entreprenaden återvinningstation/omlastningsstation avseende kommunens avfall. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Active Recycling Scandinavia AB
2023-07-03   Mottagande och omhändertagande av stort brännbart avfall (Dala Vatten och Avfall AB)
Upphandlingen omfattar avtal för mottagning och behandling av utsorterat stort brännbart avfall som lämnas vid återvinningscentral (ÅVC) från hushåll och verksamheter i kommunerna Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro. Avfallet utgörs exempelvis av klädda möbler, madrasser, stora mattor, presenningar, täcken, långa föremål som slangar, skidor, plastmöbler, filtar, stubbar, med mera. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Aktiebolaget Borlänge Energi
2023-07-03   Muddring av norra dammen Hässleholms Kretsloppscenter HKC (Hässleholm Miljö AB)
Entreprenaden kommer omfatta muddring av botten slam i Norra lakvattendammen i Hässleholms Kretsloppcenter i Vankiva inkl. slambehandling med avvattning och återledning av returvatten till dammen på ett miljö- och kostnadseffektivt sätt. Cirka 2 650 m3 vått slam från lakvattendammen ska muddras bort. Entreprenören ska muddra Norra dammen och ansvarar för muddring och hantering av muddermassorna på land (avvattning) samt transport och avyttring till extern mottagaranläggning. Uppdraget ska vara utfört … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ragn-Sells Avfallsbehandling AB
2023-06-27   Ramavtal Polymer (Upphandling Södertörn)
Upphandling av Polymer till Haninge och Nynäshamns kommun Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: SNF Nordic AB
2023-06-26   Transport och omhändertagande av slam (Markaryds kommun)
Uppdraget avser transport och omhändertagande av slam från Markaryds kommuns avloppsreningsverk. Visa upphandlingen »
2023-06-26   PR2023-9 Insamling av förpackningar från Återvinningsstationer (Sörab)
Beställaren, SÖRAB och Roslagsvatten AB, bjuder in anbudsgivare att lämna anbud avseende insamling och transport av förpackningar av papper, plast, metall och glas från Återvinningstationer (ÅVS/LIP) från SÖRAB-regionen (kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna) samt från Roslagsvatten-regionen (kommunerna Vaxholm och Österåker). Som option finns tjänsten skifte av defekta behållare. Planerad start av leverans är 2024-01-01, avtalstid till … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: REMONDIS Sweden AB
2023-06-21   Upphandling av omlastningsstation för förpackningsavfall (Umeå kommun)
Ansvaret för insamling av förpackningar övergår 24-01-01 till kommunerna. Umeå, Vindeln, Nordmaling, Vännäs, Bjurholm samt Robertsfors kommun avser upphandla ett mellanlager/omlastningsstation för att fullfölja detta. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Stena Recycling AB
2023-06-21   Borttransportering och slutligt omhändertagande av rötat avloppsslam från Främby avloppsreningsverk (Falu Energi och Vatten AB inkl. dotterbolag)
Falu Energi & Vatten AB avser att ingå ramavtal avseende borttransportering och slutligt omhändertagande av rötat slam från Främby avloppsreningsverk i Falu kommun. Eventuella frågor som ställs under vecka 26-28 kommer att besvaras så snabbt som möjligt från och med vecka 29. Visa upphandlingen »
2023-06-20   Upphandling av förbränning av avfallsbränsle (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag)
Upphandlingen omfattar mottagning och behandling av brännbart kommunalt avfall och brännbart verksamhetsavfall från MERAB:s återvinningsanläggning Rönneholm, Stehag. Visa upphandlingen »
2023-06-19   Transporter brännbart avfall och plastförpackningar (Tekniska Verken i Linköping AB (publ))
Transporter, container, avfall, brännbart, plast, förpackning, förpackningar, lastbil, lastväxlare, katrineholm, gärstad, Syfte Upphandlingens syfte är att säkerställa Beställarens behov av transporter av brännbart avfall från Vika avfallsanläggning i Katrineholm till Gärstad avfallsanläggning i Linköping. Även behov av returtransporter förekommer från Gärstad avfallsanläggning i Linköping till kraftvärmeverket i Katrineholm. Det kan även förekomma transporter av plastförpackningar eller annat (fåtal … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Renall AB
2023-06-15   Slamhantering (Laholmsbuktens VA AB)
Upphandlingen omfattar omhändertagande av slam från beställarens avloppsreningsverk. Omfattningen avser hämtning, transporter, mellanlagring och avyttring av slam från avloppsreningsverk inom Laholms kommun och för avloppsreningsverk inom Halmstads kommun. Slammet ska så långt det är möjligt kunna spridas på åkermark och vara certifierat enligt Revaqs gällande regler. Uppdraget omfattar även all provtagning och dokumentering som krävs efter att slam lämnat kommunernas anläggningar.Leverantören ansvarar … Visa upphandlingen »
2023-06-13   Slamtömning Kristianstad Bromölla (Kristianstads Renhållnings Aktiebolag)
Upphandling av slamtömning i Kristianstads och Bromölla kommuner 2024-2027 (4 år) med möjlighet till förlängning i 1+1+1 år Visa upphandlingen »
2023-06-09   Upphandling av avfallshantering (AB Familjebostäder)
Entreprenaden avser hämtning och omhändertagande av avfall i B:s fastighetsbestånd. Entreprenaden omfattar i stort: - Hämtning samt hantering omhändertagande av källsorterat- & grov- & farligt avfall. - Administrativa arbetsuppgifter i direkt anslutning till ovanstående arbeten Visa upphandlingen »
2023-06-09   Avfallsförbränning (Motala kommun)
Ydre kommun avser att upphandla förbränning av osorterade hushållsavfall insamlat från hushåll samt övrigt brännbart avfall från kommunens återvinningscentral. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Eksjö Energi AB
2023-06-08   Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare inom Gästrike återvinnares verksamhetsområde (Gästrike Återvinnare)
Upphandlingen avser tömning och transport av slam från enskilda avloppsanläggningar (slamavskiljare och slutna tankar) och fettavskiljare inom beställarens verksamhetsområde. Beställarens verksamhetsområde är kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Recover Industriservice AB
2023-06-07   Tillhandahållande av yta för mellanlagring av slam samt hantering av slam på lagret (Stockholm Vatten AB)
Med denna upphandling avser SVOA att täcka sitt behov av tillgång till en hårdgjord yta på upp till 18 000 m2 för mellanlagring av slam för senare vidaretransport till olika avnämare. Omhändertagande av process- och dagvatten ingår i uppdraget. 9000 m2 ska vara klara för användning från avtalsstarten och lagringsytan ska successivt kunna utökas från 9000 m2 till 18000 m2 under avtalstiden i takt med växande behov och växande folkmängd. I uppdraget ingår hantering av slam på slamlagret. SVOA ansvarar, i … Visa upphandlingen »
2023-06-02   Insamling och transport av hushållens förpackningar från återvinningsstationer (ÅVS) (Tranemo kommun)
Syftet med upphandlingen är att tilldela en entreprenör för insamling och transport av förpackningar samt drift och underhåll av återvinningsstationer (ÅVS). Tranemo kommun tillsammans med Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga och Vårgårda kommuner, samt Ulricehamns Energi AB, inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att inkomma med anbud på rubricerad upphandling, enlighet med detta upphandlingsdokument inklusive bilagor. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Stena Recycling AB