Upphandlingar: Övriga färdigställande byggnadsarbeten

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av övriga färdigställande byggnadsarbeten i Sverige

2023-10-19   Totalentreprenad Harbo skola och förskola, Heby (Hebyfastigheter AB)
Befintlig skola och fritids byggs om- och till med plats för 196 elever och 20 lärare. Tillbyggnation av lokaler för förskola med plats för 110 barn och 20 pedagoger. Befintligt mottagningskök byggs om till tillagningskök för tillagning och servering av både skol och förskoleverksamhet på plats. Till byggnationen hör även nya installationer samt utomhusmiljö. Byggnadernas bruttoara ca: 4 300 kvm Arbetsområde utomhusmiljö ca: 23 800 kvm Visa upphandlingen »
2023-10-18   Byggentreprenad by 17 & 18 SÖS (Locum AB)
Byggentreprenad i form av stomkomplettering av by 17 & 18 på Södersjukhuset (SÖS), Stockholm. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Renovering av flerbostadshus Dotegården 15 – 18, 37 – 38 i Lindome (Förbo Aktiebolag)
Projekt avseende yttre underhåll av tak och fasader på bostadshus samt invändig renovering av bl.a. badrum och kök. Projektet omfattar två huskroppar med totalt 42 lägenheter i Lindome, Mölndal. Förbo AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som äger och förvaltar cirka 6000 bostäder inom våra fyra ägarkommuner Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv. För mer information se förfrågningshandlingar. Välkomna att lämna anbud! Visa upphandlingen »
2023-10-17   ROT-renovering Taserudsgymnasiet (Arvika Fastighets AB)
Upphandlingen avser ROT-renovering av Taserudsgymnasiet i kvarteret Överläraren 3. Projektet kommer att genomföras som en totalentreprenad (ABT 06) med partnering som arbetsform. Beslut om genomförandet tas i Kommunstyrelsen den 5 december. Tänkt tidplan är att programarbete och projektering börjar under hösten 2023 och byggstart sker våren 2024. Uppskattad målbudget för projektet som helhet är ca 160 000 000 SEK exkl. moms. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Underhåll och ombyggnader av VA-anläggningar (Härryda Vatten och Avfall AB)
Härryda Vatten och Avfall AB upphandlar ramavtal för underhåll och ombyggnader av VA-anläggningar.  Objekten avser bl.a. pumpstationer, tryckstegringsstationer, reservoarer, LTA-pumpstationer mfl. Arbeten omfattar även nybyggnation av LTA-stationer i övrigt omfattas ombyggnationer av ramavtalet. Arbeten  kommer att avropas löpande efter behov. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Askims Pump & Maskinteknik Ahlberg & Co Aktiebolag Purac AB Xylem Water Solutions Sweden AB
2023-10-17   Ramavtal för totalentreprenad avseende akut underhåll vid brand- eller stormskador (MKB Fastighets Aktiebolag)
Upphandlingen gäller ramavtal för byggprojekt i form av totalentreprenader som avser akut underhåll inklusive sanering till följd av skador som uppstått på grund av exempelvis brand eller storm (försäkringsärenden). Visa upphandlingen »
2023-10-12   Planerat underhåll och lokalanpassningsprojekt (Higab AB)
Avsikten med denna upphandling är att teckna ramavtal för att möta beställarens behov av byggnadsarbeten avseende lokalanpassningar, planerat underhåll och mindre projekt. Visa upphandlingen »
2023-10-12   Renovering av befintlig byggnad Kv. Soldaten, i Säffle kommun (Säffle kommun)
Projektet avser renovering av fastigheten Kv. Soldaten på Karlstadvägen 4-8 i Säffle kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Aktiebolaget Karlstads Byggtjänst
2023-10-10   Nybyggnad regionarkiv och serverhall, Hus 47 (Region Kalmar Län)
Nybyggnad av regionövergripande serverhall och länsgemensamt regionarkiv på totalyta på ca 4700 m2. Visa upphandlingen »
2023-10-10   Till och ombyggnad av Enebyskolan (Danderyds kommun)
Projektet avser rivning av en förskola från 70-talet, nybyggnad av en skolbyggnad samt renovering av en äldre skolbyggnad. I skolan sker idag undervisning i samtliga lokaler, men evakueringslokaler är under uppförande på annan plats. Halva fastighethetsytan kommer omfattas av projektet, medan den andra halvan kommer nyttas för en temporär idrottshall och utegymnastik. Nybyggnaden skall utföras som miljöbyggnad silver, men med krav på guld avseende energi. Visa upphandlingen »
2023-10-09   Upphandling av ramavtal för totalentreprenader av lokalanpassningar i Malmö (MKB Fastighets Aktiebolag)
Upphandling av ramavtal för totalentreprenader av lokalanpassningar i Malmö inom MKB Fastighets AB. Visa upphandlingen »
2023-10-04   Ramavtal VA- entreprenader upp 25 miljoner per avrop (Danderyds kommun)
Ramavtalet omfattar entreprenadarbeten avseende VA-anläggning inom Danderyds kommun enligt separata avropsförfrågningar Visa upphandlingen »
2023-10-02   Lokalanpassningar av kvarteret Traktören - Partneringsamverkan (Göteborgs Stad, Stadsfastighetsförvaltningen)
Stadsfastighetsförvaltningen avser att teckna avtal med en entreprenör gällande ombyggnation av kv. Traktören, Köpmansgatan 20. Entreprenaden kommer att genomföras som en samverkansentreprenad (partnering) med indelning i två faser. Visa upphandlingen »
2023-09-26   Renovering och ombyggnation Humlevägarna (AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag)
ROT-renovering av Humlevägarna i kv Humlan i strategisk Partnering. Inledningsvis startar arbetet med att renovera och bygga till vård- och omsorgboendet på Humlevägen 72-82 samt 104-120. Därefter eller parallellt kommer vi starta utredningar och inventeringar för att landa i hur resterande Humlevägar kan komma att behöva renoveras. Visa upphandlingen »
2023-09-26   Ramavtal avseende byggåtgärder vid försäkringsskador genom MEPS (AB Familjebostäder)
I huvudsak består kommande uppdrag av byggåtgärder vid försäkringsskador orsakade av vatten- och/eller brand, innefattande: • Fuktmätning inför avfuktning eller rivning • Avfuktning i samband med återställning av skador • Rivning Offert/kalkylsystemet MEPS tillämpas idag hos AB Familjebostäder och kommer att tillämpas för kommande ramavtal, vilket innebär att entreprenör och samtliga dess underentreprenörer ska tillämpa MEPS som offert/kalkyl i kontraktsarbetena. • Byggnadsarbeten och återställning (Rör, … Visa upphandlingen »
2023-09-25   Generalkonsultuppdrag Moräns VOB ombyggnad (Göteborgs Stad, Stadsfastighetsförvaltningen)
Ett befintligt vård- och omsorgsboende (tidigare kallat äldreboende) ska byggas om för att uppfylla verksamhetens behov, tillgänglighetskrav och arbetsmiljökrav. Ombyggnaden innebär ny planlösning i stora delar av byggnaden, men få konstruktiva ingrepp. Boendet har idag 89 lägenheter fördelade på 7 enheter. BTA ca 10 000 kvm. Visa upphandlingen »
2023-09-18   Fastighetsservice fastighetsområde Mitt (Specialfastigheter Sverige Aktiebolag)
Ramavtalet omfattar mindre planerade underhållsåtgärder, driftåtgärder, och avhjälpande underhåll för Specialfastigheters fastighetsbestånd inom fastighetsområde Mitt. Arbeten som omfattas av detta ramavtal är byggserviceuppdrag inom följande fackområden: • Bygg • El • VS • Ventilation • Mark. Visa upphandlingen »
2023-09-14   Ramavtal bygg (Västerviks Bostads Aktiebolag)
ABT 06 gäller. Avtalet gäller byggtjänster som avropas. Anbud kan lämnas inom olika delar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Byggservice i Tjust AB Dynacon Construction Kalmar AB Fredrik K Snickeri & Bygg AB Ljungheden Construction AB Pgjbygg ab
2023-09-08   Upphandling - Mindre entreprenadarbeten inom Anläggningsarbeten, Beläggningsarbeten, Mark inklusive grönytor m.m och... (Partille kommun)
Partille kommun inbjuder till anbudsinlämning av ramavtal gällande mindre entreprenadarbeten inom: Delområde 1 – Anläggningsarbeten Delområde 2 – Beläggningsarbeten Delområde 3 – Mark inklusive grönytor m.m Delområde 4 - Broreparation Anbud ska lämnas för respektive delområde enligt ovan, vilket innebär att anbudsgivaren kan lämna anbud på ett eller flera av delområdena. Områdena utvärderas för sig. Visa upphandlingen »
2023-09-07   Ramavtal byggservicearbeten (Hebyfastigheter AB)
Upphandlingen omfattar ramavtal för byggservicearbeten inom Beställarens fastighetsbestånd. Arbeten för detta avtal omfattas av service, underhållsarbeten och reparationer, ombyggnadsprojekt samt mindre nybyggnadsprojekt. Ramavtal i rangordning kommer att tecknas med två (2) Anbudsgivare per geografiskt område. Ramavtalstiden är från 2024-01-01 till och med 2025-12-31 med möjlighet till förlängning med ett (1) år vid två (2) tillfällen. Visa upphandlingen »
2023-09-06   Studentgatan 4, 8, 12 & 14, 16 Ombyggnation & renovering (Örebrobostäder Aktiebolag)
Entreprenaden består av renovering samt ombyggnation av studentlägenhetshus samt omfattande ledningsbyte och markplanering. Studentgatan 4, 8 och 12 är byggda ca 1971 och är i behov av omfattande renovering och byte av tekniska installationer. Ombyggnationen medför även omfattande ledningsbyte av hela mediapaketet i mark. Studentgatan 4 renoveras enl ett lättare koncept där vi behåller korridorsrummen med tillhörande gemensamhetskök, medan några rum konverteras till att bli egna lägenheter med eget kök. … Visa upphandlingen »
2023-09-05   Ny- och tillbyggnad Näldens skola (Krokoms kommun)
Projektet går ut på att bygga en ny F-6 skola i två plan i Nälden med plats för 250 elever på ca 4000 kvm. I skolan kommer det, utöver skolsalar, att finns bl.a. produktionskök och slöjdsalar. För sporthallen kommer nya omklädningsrum att byggas. I projektet ingår även att göra en ny skolgård, hämta-lämnaplats och parkeringsutrymmen, i och med det måste befintliga byggnader rivas när den nya skolan står färdig. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Trångsvikens Bygg AB
2023-09-05   Bemanningspool av fastighetsskötare samt fastighetstekniker (Uppsalahem Aktiebolag)
Syftet med upphandlingen är att med kort varsel kunna ringa in förstärkning av fastighetsskötare samt fastighetstekniker. Beställaren ska ha möjligt att lära upp bemanningspersonalen utifrån beställarens förutsättningar. Bemanningspersonalen ska sedan kunna sitta på ”avbytarbänken” och vara redo att ringas in för både kortare och längre uppdrag.  Se 1.3.1 Uppdragets omfattning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: K360 Nordic AB Veteranpoolen AB
2023-08-31   ROT SLOALYCKAN 1 & 2, STÖVELN 1 & 2 (Falkenbergs Bostadsaktiebolag)
Projektet ämnar renovering på fastigheterna Sloalyckan 1 (Utmarksvägen 7A, 7B, 7C, 9D, 9E, 9F), Sloalyckan 2 (Utmarksvägen 1A-E, 3 A-C, 5A-H), Stöveln 1 (Utmarksvägen 11 A -11 B, 13A-13B) och Stöveln 2 (Utmarksvägen 15A- 15B, Västgötavägen 13 A-13D) med totalt 227 lägenheter belägna i Falkenbergs kommun. Syftet med projektet är att höja standarden för befintliga lägenheter för att bibehålla god förvaltning och sunda boenden. Visa upphandlingen »
2023-08-31   Byggarbeten (Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag)
Förfrågan avser ramavtal för mindre Byggarbeten som beställs löpande. Arbetet omfattar oplanerat och planerat underhåll, mindre om-, till- och nybyggnader o dyl. Omfattning av arbeten redovisas detaljerat i samband med varje enskilt avrop. Då en del arbeten kommer att utföras i kvarboende lägenheter ska hänsyn alltid tas till boende vid utförande av tjänsten. Likaså vid arbeten i kommunala lokaler ska hänsyn alltid visas till hyresgäster inom fastigheten. Takvolym för ramavtalet är 250 000 000kr per år, … Visa upphandlingen »
2023-08-31   Storköksservice, reparationer & installationer (Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag)
Avtalet avser Storköksservice, reparationer & installationer. Omfattning består av service, reparationer, underhållsplanering, installations, felsökningar och kontrollarbeten som utförs på löpande räkning efter avrop. Entreprenören ska även 1 ggr/år utföra årlig kontroll och service av Storköksutrustning på respektive storkök enligt erlagd förteckning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atos Storkök AB
2023-08-29   Hiss- och portservice (Upphandlingskontoret)
Upphandlingen avser beställarnas behov av Hiss- och portservice, samt vikväggar/portar. Förebyggande underhåll såsom enklare funktionsuppehållande åtgärder. Övriga arbeten som innefattar service och reparationsarbeten på förtecknade objekt. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Kone AB Schindler Hiss AB
2023-08-29   Upphandling avseende Projektering för renovering Universitetshuset Lund, El, Data/Tele (Statens fastighetsverk)
El, Data/Tele- projektering för projektet renovering av Universitetshuset i Lund Visa upphandlingen »
2023-08-29   Upphandling avseende Projektering för renovering av Universitetshuset i Lund, VVS (Statens fastighetsverk)
VVS-projektering för projektet renovering av Universitetshuset i Lund Visa upphandlingen »
2023-08-28   ROT SLOALYCKAN 1 & 2, STÖVELN 1 & 2 (Falkenbergs Bostadsaktiebolag)
Projektet ämnar renovering på fastigheterna Sloalyckan 1 (Utmarksvägen 7A, 7B, 7C, 9D, 9E, 9F), Sloalyckan 2 (Utmarksvägen 1A-E, 3 A-C, 5A-H), Stöveln 1 (Utmarksvägen 11 A -11 B, 13A-13B) och Stöveln 2 (Utmarksvägen 15A- 15B, Västgötavägen 13 A-13D) med totalt 227 lägenheter belägna i Falkenbergs kommun. Syftet med projektet är att höja standarden för befintliga lägenheter för att bibehålla god förvaltning och sunda boenden. Visa upphandlingen »
2023-08-22   Nybyggnation av Västra Brotorps förskola (Sundbybergs kommun)
Beställaren avser att upphandla en nybyggnation en förskola i Västra Brotorp inom fastigheten Terriern 1 i Sundbybergs kommun. Fastigheten ägs av Sundbybergs stad. Upphandlingsformen är en generalentreprenad med entreprenadformen totalentreprenad. Entreprenaden omfattar komplett leverans av tjänster och material för en fullständig entreprenad (inklusive markarbeten) med funktionsansvar. Kontraktsarbetena ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast 2025-11-01. Visa upphandlingen »
2023-08-21   Byggentreprenad Renovering av kontorsfastighet (Sveriges Television Aktiebolag)
Sveriges Radio Förvaltnings AB (SRF) bjuder in entreprenörer att lämna anbudsansökan i upphandling av Byggentreprenad Renovering av kontorsfastighet. Visa upphandlingen »
2023-08-21   Om- och tillbyggnad neonatalsjukvård, kvinnosjukvård och obstetrik samt infektionssjukvård i Lund (Region Skåne, Regionfastigheter)
Region Skåne ska anpassa lokaler för neonatalsjukvård, kvinnosjukvård, obstetrik och infektionssjukvård på Lunds sjukhusområde. Ett komplext och utmanande uppdrag som ska utföras på sjukhusområdet samtidigt som störningskänslig vårdverksamhet pågår. Projektet är en totalentreprenad i samverkan som omfattar cirka 8 000 kvadratmeter till- och ombyggnad. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Peab Sverige AB
2023-08-17   ROT SLOALYCKAN 1 & 2, STÖVELN 1 & 2 (Falkenbergs Bostadsaktiebolag)
Projektet ämnar renovering på fastigheterna Sloalyckan 1 (Utmarksvägen 7A, 7B, 7C, 9D, 9E, 9F), Sloalyckan 2 (Utmarksvägen 1A-E, 3 A-C, 5A-H), Stöveln 1 (Utmarksvägen 11 A -11 B, 13A-13B) och Stöveln 2 (Utmarksvägen 15A- 15B, Västgötavägen 13 A-13D) med totalt 227 lägenheter belägna i Falkenbergs kommun. Syftet med projektet är att höja standarden för befintliga lägenheter för att bibehålla god förvaltning och sunda boenden. Visa upphandlingen »
2023-08-17   SÄBO KALIX Del av Rolfs 8:2 Kalix kommun (Kalix kommun)
Objektet avser nybyggnation av ett särskilt boende samt markarbeten på omkringliggande markytor Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nåiden Bygg AB
2023-08-16   Ramavtal entreprenadarbeten inom 13 olika discipliner, för SFV Djurgården, Teatrarna & Ulriksdal (Statens fastighetsverk)
Ramavtal för entreprenadarbeten inom 13 olika discipliner: Byggnadsarbeten, Plåtarbeten inkl snöskottning, Målningsarbeten, Ventilationsarbeten, VS-arbeten, El-arbeten, Sten-, mur- & putsarbeten, Mark- och anläggningsarbeten inkl arboristarbeten, Lås, Glasmästeri, Kyla (värmepump/styr), Brand och Fönsterrenovering. Ramavtalen avser tre fastighetsområden inom SFV; Djurgården, Teatrarna och Ulriksdal. Visa upphandlingen »
2023-08-07   Ramavtal VVS-arbeten, Köping (Köpings kommun)
Upphandlingen avser ramavtal gällande entreprenader såsom underhåll, nybyggnad, till- och ombyggnadsarbeten inom område VVS-arbeten. Installation av tvättstugeutrustning ingår i uppdraget dock ej reparation av tvättstugeutrustning. Även rörinspektion och spolning kan avropas inom avtalet. Anbudsgivaren ska vara auktoriserat VVS-företag i säker vatteninstallation. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Infjärdens värme AB K&E Rör AB Sandbäckens Rör i Västerås AB
2023-08-04   Entreprenörer - Skadeservice och sanering (Filipstads kommun)
Avsikten med den här upphandlingen är att teckna ramavtal med tre (3) entreprenörer avseende skadeservice och sanering i varierande omfattning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Polygon Sverige AB Skadeteknik Sverige AB
2023-08-01   Om- och tillbyggnad av skola, Vuxenutbildning - Champinjonen 1 (Umeå kommun)
Umeå kommun upphandlar en utförandeentreprenad avseende om- och tillbyggnad av skola, vuxenutbildningen - Champinjonen 1 i enlighet med förfrågningsunderlag. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nåiden Bygg Aktiebolag
2023-07-24   Ny- och ombyggnation av Barkarbyskolan (Järfälla kommun)
Upphandlingen avser flera olika typer av arbeten på Barkarbyskolan. Entreprenaden upphandlas i tre huvuddelar. Huvuddelarna är på en mycket övergripande nivå följande: Huvuddel 1 - Nybyggnation kök och matsal (byggnad 05) Huvuddel 2 - Diverse utvändiga arbeten (mark, yttre belysning etc) (byggnad 00). Består av etapper. Huvuddel 3 (option) - Ombyggnation av befintlig matsal (byggnad 01) De olika huvuddelarna kommer att hanteras på olika sätt men i vissa avseende i förhållande till varandra. Visa upphandlingen »
2023-07-14   Ramavtal Mindre byggentreprenader (AB Stångåstaden)
Ramavtal omfattar planerade mindre byggentreprenader som föregås av förnyad konkurrensutsättning (FKU) bland den grupp leverantörer som tilldelas ramavtal genom denna upphandling. De enskilda byggentreprenaderna avropas av vinnande anbudsgivare i respektive FKU. Exempel på byggentreprenader som kan komma att avropas genom ramavtalet är varierande renoveringar avseende del av byggnad i fastighet, fasadåtgärder, takrenoveringar, fönsterbyten etc. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AB Lindstams Bygg Adderalink AB Åhlin & Ekeroth Byggnads AB BC Linköping AB BC Linköping Byggservice AB Bygg OM Service AB Calleido Byggservice AB ED Bygg Sverige AB Gärahovs Bygg Aktiebolag Kron & Karlsson Bygg & Mark AB Kvalitetsbygg R AB NOVA Entreprenad AB ÖSTGÖTA FÖNSTER AB Peab Byggservice AB Sefab Bygg AB Stångebro Bygg Aktiebolag Teknikbyggarna i Linköping AB Wilzens Byggtjänst AB
2023-07-13   Ramavtal för beläggningsarbeten (Malmö kommun)
Upphandling av ramavtal avseende främst mindre beläggningsarbeten efter grävningsarbeten och sättningar i gata, vid ombyggnad av utemiljö på skolor och förskolor. Omfattar även att beställaren ska kunna avhämta asfaltmassa för mindre arbeten i egen regi. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: NCC Industry Aktiebolag Peab Asfalt AB Veidekke Asfalt AB
2023-07-13   Tobisviksbadet Om- och Tillbyggnad (Simrishamns kommun)
Upphandling av om- och tillbyggnad av tobisviksbadet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Skanska Direkt AB
2023-07-10   Björkvallsskolan – Underhåll och renovering, Hus H1-H3 (Uppsala Kommun Skolfastigheter AB)
Renovering av Björkvallsskolan. Skolan ska genomgå en omfattande renovering de kommande åren och det här projektet innefattar Hus H1-H3. Byggnaden är indelad i 3 st “skepp” med en korridor i mitten. Visa upphandlingen »
2023-07-07   Ramavtal Tryckstegrings och spillvattenpumpstationer (Borås Energi och Miljö AB)
Borås Energi och Miljö Ab bygger kontinuerligt ut sitt VA-nät och är i behov av samarbetspartners för ny om ombyggnation av tryckstegringsstationer och spillvattenpumpstationer om bjuder in till anbudslämning. Förfrågan är en totalentreprenad enligt ABT06. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nordiska VA Teknik AB Xylem Water Solutions Sweden AB
2023-07-07   Kontor och förråd Limhagen (Leksandsbostäder Aktiebolag)
Byggentreprenad av kontor och förråd Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Peab Sverige AB
2023-07-07   Ramavtal avseende renovering om- tillbyggnad, och energieffektiviserande åtgärder i strategisk samverkan (Tanums kommun)
Upphandlingen avser att teckna ramavtal med en entreprenör för avrop av totalentreprenader i strategisk samverkan. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Brixly
2023-07-04   Nyvångs skola Om- och tillbyggnad (Björnekulla Fastighets AB)
Projektet avser om- och tillbyggnad av Nyvångs skola för årskurs F-6 i Åstorps kommun. Vid färdigställandet ska objektet vara anpassat enligt följande: Huvudbyggnaden ska vara dimensionerad för 240 elever och 30 personal. Utemiljön ska vara dimensionerad för 300 elever och 44 personal. Storköket ska vara dimensionerad för 340 portioner. Matsalen ska vara dimensionerad för 110 sittplatser. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Henrik Anderssons Byggnads AB
2023-07-03   Byggarbeten - Ramavtal (Mitthem Aktiebolag)
Upphandling av ramavtal för byggservice till Mitthem. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Picea Bygg AB