Upphandlingar: Deponering av giftigt avfall utom radioaktivt avfall och kontaminerad jord

15 arkiverade upphandlingar

Deponering av giftigt avfall utom radioaktivt avfall och kontaminerad jord har anskaffats av organisationer som t.ex Örnsköldsviks kommun, FMV och Trafikverket.

Nyligen genomförda upphandlingar av deponering av giftigt avfall utom radioaktivt avfall och kontaminerad jord i Sverige

2023-11-10   Mottagning av Jordschakt Fall B innehållande invasiva arter från projekt Vändspår Lerum (Trafikverket Myndighet)
Mottagning av Jordschakt Fall B innehållande invasiva arter från projekt Vändspår Lerum. Visa upphandlingen »
2022-04-07   Omhändertagande av förorenade massor F.d. Torsö sågverk, Mariestad kommun (Sveriges Geologiska Undersökning)
Denna upphandling avser en avfallsmottagningstjänst, för omhändertagande av de förorenade uppgrävda massor som uppstår vid genomförande av saneringsåtgärd. Avfall ska omhändertas vid godkänd anläggning för behandling och deponering beroende på avfallets innehåll. Transport av massor kommer att handlas upp inom ramen för kommande schaktentreprenad, och ingår därför inte i föreliggande uppdrag. Ytterligare information om upphandlingen framgår av upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Avfallspartner Sverige AB
2021-05-14   Mottagning av förorenade massor från projekt Laxå-Kil, spår- och växelbyte (Trafikverket)
Upphandlingen avser mottagning av överskottsmassor och betongslipers från projektet Laxå-Kil spår- och växelbyte. Visa upphandlingen »
2021-03-05   Mottagningsplatser för överskottsmassor från projektet Ombyggnad E6.21 Lundbyleden, delen Brantingsmotet -... (Trafikverket)
Trafikverket avser att upphandla ett ramavtal för mottagning av överskottsmassor från projektet Ombyggnad E6.21 Lundbyleden, delen Brantingsmotet - Ringömotet, gator i Backaplan och Bohusbanan inom Göteborgs Stad. Visa upphandlingen »
2021-02-08   Ramavtal ammunition- och minröjningsutrustning (FMV)
Syftet med ramavtalet är att skapa en rationell lösning för stöd till FMV:s verksamhet inom ammunition- och minröjningsområdet för materiel i olika livscykelskeden, med tonvikt på anskaffning och modifiering av hyllvaror. Ramavtalet för ammunition- och minröjning skall säkerställa att den kunskap och de kompetensområden som krävs för såväl nyanskaffning, modifiering och produktion av ny materiel, finns tillgänglig över tid. Visa upphandlingen »
2020-08-12   Omhändertagande av deponirest, gips och asbest (Örnsköldsviks kommun)
Upphandlingen omfattar omhändertagande av deponirester, gips och asbest från Örnsköldsviks kommun för succesivt mottagande under avtalstiden. Deponivolymen består till största delen av isoleringsmaterial, men även andra ej återvinningsbara fraktioner förekommer. Gips sorteras ut som separat fraktion och vi ser gärna att den återvinns, men tillåter även deponering. Asbest som tas emot på återvinningscentralen och anläggningen är inplastad. Under 2019 har ca 500 ton deponirest, 350 ton gips och 70 ton … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Allmiljö i Umeå AB Kramfors kommun
2020-07-07   Mine Detector (Försvarets materielverk)
Tenderers are hereby invited to participate in the procurement of mine detectors. The mine detector is a detection system designed to detect and localize mines, UXO and IED with a minimal metal content in different ground conditions. The mine detector is essential for the Swedish Armed Forces to be able to maintain mobility and personal safety in an arena where there is mine, UXO and IED threats. The Swedish Armed Forces works in all parts of the conflict spectrum, from peace to crisis and war. It … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: PROMOTEQ i Sandviken Aktiebolag
2020-06-17   Destruktion och återvinning av vapendelar (Polismyndigheten)
Genom den verksamhet som Polismyndigheten bedriver uppkommer materiel som behöver destrueras, d.v.s. materielen får inte återanvändas även om det skulle vara möjligt. Det destruerade materialet ska i den mån det är möjligt materialåtervinnas t.ex. genom tillvaratagande av de ingående materialen i metallskrot eller energiåtervinnas genom förbränning av trä och plaster osv. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Kuusakoski Sverige AB
2020-05-18   Omhändertagande av deponirest, gips och asbest (Örnsköldsviks kommun)
Upphandlingen omfattar omhändertagande av deponirester, gips och asbest från Örnsköldsviks kommun för succesivt mottagande under avtalstiden. Deponivolymen består till största delen av isoleringsmaterial, men även andra ej återvinningsbara fraktioner förekommer. Gips sorteras ut som separat fraktion. Asbest som tas emot på återvinningscentralen och anläggningen är inplastad. Under 2019 har ca 500 ton deponirest, 350 ton gips och 70 ton asbest mottagits. Visa upphandlingen »
2020-05-18   Omhändertagande av deponirest, gips och asbest (Örnsköldsviks kommun)
Upphandlingen omfattar omhändertagande av deponirester, gips och asbest från Örnsköldsviks kommun för succesivt mottagande under avtalstiden. Deponivolymen består till största delen av isoleringsmaterial, men även andra ej återvinningsbara fraktioner förekommer. Gips sorteras ut som separat fraktion. Asbest som tas emot på återvinningscentralen och anläggningen är inplastad. Under 2019 har ca 500 ton deponirest, 350 ton gips och 70 ton asbest mottagits. Visa upphandlingen »
2019-08-26   Biologisk behandling av matavfall-backupavtal (Bodens kommun)
Upphämtning/Avlämning och omhändertagande av matavfall tillhörande Bodens kommuns ansvar enligt lag eller avtal. Avtalet omfattar invägning och mottagning av de mängder av utsorterat matavfall som Bodens kommun åtagit sig att ansvara för omhändertagande av samt leverans/upphämtningskostnad. Detta avtal är endast avsett såsom ett back-up avtal då kommunen i första hand kommer att omhänderta alla material på den egna biogasanläggningen. Visa upphandlingen »
2016-09-28   Transport och omhändertagande av filteraska från avfallsförbränningsanläggning 2016-2018 (Borås Energi och Miljö AB)
Upphandlingen omfattar hämtning, transport, omhändertagande och återvinning av fasta rökgasreningsrester, filteraska, från avfallsförbränningsanläggningen på Ryaverket i Borås. Den årliga mängden filteraska uppgår uppskattningsvis till ca 3 000-3 500 ton/år. Askan är enligt klassning från november år 2015 ett farligt avfall (EWC-kod 190113*, Y code: Y 47, H-code: H13) och skall behandlas som ett sådant. Avtalstid är 2016-2018 med option om ytterligare 1 + 1 + 1 år. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: NOAH
2016-04-26   Omhändertagande av deponirest, gips och asbest (Örnsköldsviks kommun)
Omhändertagande av deponirester, gips och asbest från Mivas återvinningscentraler och avfallsanläggning i Örnsköldsviks kommun, för successivt mottagande under avtalstiden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Kramfors kommun
2016-04-06   Mottagning av förorenade massor (Göteborgs Stad Trafikkontoret)
Syftet med upphandlingen är att teckna ramavtal med mottagare som har tillstånd att hantera förorenade massor av olika status, typ, jordklass, konsistens och föroreningsgrad. Upphandlingen genomförs gemensamt av Göteborgs stads förvaltningar trafikkontoret, fastighetskontoret, park- och naturförvaltningen och kretslopp och vatten samt det kommunala bolaget Göteborgs Hamn AB. Visa upphandlingen »
2013-09-24   366648-AI836454 Ammunition Demilitarization RB56A (FMV)
This Request For Quotation (RFQ) covers the demilitarization of the RB56Aammunition in the Swedish armed forces. The contractor will be responsible for the demilitarization and ensure that it is made in a safe, and as environmental-friendly as possible. FMV will transport the ammunition to the contractors premises. Visa upphandlingen »