Upphandlingar: Heby kommun

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av Heby kommun

2023-02-03   Beläggningsarbeten (Heby kommun)
Heby kommun upphandlar beläggningsarbeten för Sala och Heby kommuner samt Salabostäder AB och Hebygårdar AB. Visa upphandlingen »
2022-09-16   Beläggningsarbeten (Heby kommun)
Heby kommun upphandlar beläggningsarbeten för Sala kommun, Salabostäder AB och Heby kommun.. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: NCC Industry Aktiebolag
2022-05-11   Anläggningsmaskintjänster (Heby kommun)
Upphandling gällande anläggningsmaskintjänster 1.1 Upphandlande myndighet Den upphandlande myndigheten är Heby kommun. 1.2 Omfattning och syfte Kommunen upphandlar ett ramavtal för inhyrning av anläggningsmaskiner inkl förare. Tjänsterna kan normalt förekomma inom hela kommunens areal med koncentration till tätorterna.Vi beräknar vårt samlade inhyrningsbehov av fordon, förutsatt oförändrad verksamhetsvolym, till ca 2 000 000 kr/år. Observera att inga volymer i förfrågningsunderlaget är … Visa upphandlingen »
2022-03-31   Färdtjänst mm (Heby kommun)
Heby kommun upphandlar färdtjänst mm. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Västupplands TAXI AB
2022-03-21   Skolskjuts på grund av särskilda skäl (Heby kommun)
Heby kommun upphandlar skolskjuts på grund av särskilda skäl. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Västupplands TAXI AB
2022-02-17   Färdtjänst (Heby kommun)
Heby kommun upphandlar färdtjänst mm. Visa upphandlingen »
2021-04-27   Cirkulationstvätt och hyrda kläder till vård och omsorg (Heby kommun)
Upphandling av cirkulationstvätt och inhyrning av arbetskläder åt Vård och omsorgsförvaltningen. 1 Anbudsinbjudan Heby kommun ska upphandla cirkulationstvätt och inhyrning av arbetskläder åt Vård och omsorgsförvaltningen. Visa upphandlingen »
2020-09-11   Konfektyr (Heby kommun)
Heby kommun genomför tillsammans med Knivsta kommun, Tierps kommun, Enköpings kommun och Östhammars kommun en upphandlingen som syftar till att tillgodose kommunernas behov av ett heltäckande sortiment av konfektyr och cafeteriaprodukter. Visa upphandlingen »
2020-09-01   Nybyggnation av vård- och omsorgsboende m.m (Heby kommun)
Objektet avser en nybyggnation av en byggnad inrymmandes ett vård- och omsorgsboende inklusive tillagningskök, kontor för hemtjänst och hemsjukvård samt anläggning av tomtmark, mark- och grundarbeten inklusive finplanering i Heby. Visa upphandlingen »
2020-06-08   Upphandling Konfektyr (Heby kommun)
Heby kommun genomför tillsammans med Knivsta kommun, Tierps kommun, Östhammars kommun och Enköpings kommun en upphandling. Upphandlingen syftar till att tillgodose kommunernas behov av ett heltäckande sortiment av konfektyr och cafeteriaprodukter. Visa upphandlingen »
2020-04-23   Maskindiskmedel, torkmedel, spolutrustning och service (Heby kommun)
Heby kommun genomför tillsammans med Knivsta kommun, Tierps kommun och Östhammars kommun en upphandling för att tillgodose kommunernas behov av maskindiskmedel, torkmedel och rengöringsmedel. I uppdraget ingår även tillhandahållande, installation, montering och inställning av doseringsutrustning samt service av doseringsutrustning till maskinerna. Visa upphandlingen »
2018-02-15   Fryst fisk (Heby kommun)
Heby kommun upphandlar fryst fisk för Heby, Tierp, Knivsta och Östhammar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Stora Risten Fisk AB
2018-02-15   Färsk fisk (Heby kommun)
Leverans av färsk fisk. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Stora Risten Fisk AB
2016-10-06   Pensionsadministration (Heby kommun)
Pensionsadministration Heby och Sala kommuner. Visa upphandlingen »
2016-07-29   Trygghetslarm (Heby kommun)
Tierps kommun agerar inköpscentral åt Heby kommuns VoO som ska upphandla Trygghetslarm i enlighet med förfrågan och kravspecifikation. Visa upphandlingen »
2015-02-05   Analystjänster VA (Heby kommun)
Analys VA och kost. Visa upphandlingen »
2014-12-02   Specialskolskjuts taxi (Heby kommun)
Upphandlingen gäller skolskjutsar i hela Heby kommun med taxi- personbilar och specialfordon – för elever i förskoleklass (6-årsverksamheten), grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola samt specialskjutsar till gymnasieskolan för ungdomar med funktionshinder. Upphandlingen gäller också vissa behovsprövade bad-, idrotts-, språk-, slöjdskjutsar och liknande. Visa upphandlingen »
2014-11-05   Tidsregistreringssystem hemtjänst (Heby kommun)
Heby kommun ska upphandla ett tidsregistreringssystem för hemtjänst, kommunens egen hemtjänst samt externa utförare av hemtjänst. Systemet ska kunna integreras med verksamhets och planeringssystemet Procapita. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: IntraPhone
2014-10-03   Upphandling av kemikalier för vatten och avloppsrening (Heby kommun)
Uppdraget omfattar leverans av kemikalier för dricksvatten- och avloppsvattenrening, med kemikaliefunktion: 1. Fällningskemikalie, 2. Kemikalie för pH-justering, 3. Kemikalie för skumdämpning, 4. Kemikalie för svavelvätebekämpning, 5. Polymer. Kontraktstiden är två (2) år med option för beställaren att förlänga avtalet på oförändrade villkor i ytterligare två (2) år. Visa upphandlingen »
2014-04-16   Snörröjning (Heby kommun)
Snörröjning, sandning, plogning samt sandupptagning. Upphandlingen är uppdelad i Norr, Tärnsjö och Östervåla med tillhörande områden, samt Söder, Heby, Vittinge och Morgongåva med omnejd. Visa upphandlingen »
2014-04-03   Gatubelysning (Heby kommun)
Entreprenaden avser drift och underhåll av den offentliga belysningen i Heby kommun enligt tekniska föreskrifter (TF). Entreprenaden omfattar såväl sådana anläggningar, som är befintliga när avtalet träder i kraft som under avtalstiden tillkommande och avgående anläggningsdelar. Belysningsanläggningarna skall drivas så att de uppfyller kraven som redovisas i tekniska föreskrifter respektive dessa föreskrifter. Arbetena skall utföras i överensstämmelse med gällande lagar, föreskrifter, rekommendationer … Visa upphandlingen »
2014-04-03   Anläggningsmaskintjänster (Heby kommun)
Uppdraget omfattar inhyrning av anläggningsmaskintjänster som exempelvis grävlas¬tare, hjullastare, hjul- och bandburna grävmaskiner m fl med maskinist/förare. Tjänsterna kan normalt förekomma inom hela kommunens areal med koncentration till tät¬orterna. Avtalstiden är två (2) år med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet på oförändrade villkor i ytterligare två (2) år. Visa upphandlingen »
2014-03-27   Stationstankning (Heby kommun)
Heby kommun ska upphandla stationstankning, vilket innebär drivmedel samt tillbehör. Leverantören ska bistå med efterfrågade drivmedel, kort kopplade till respektive beställare, statistik och uppföljning. Heby kommun ser också gärna att vald leverantör arbetar aktivt med nya och förnybara alternativ och gärna utvecklar ett samarbete med kommunen gällande detta. Visa upphandlingen »
2014-02-25   Grönyteskötsel (Heby kommun)
Heby kommun ska upphandla grönyteskötsel. Uppdraget omfattar skötsel av grönytor i Hebys södra kommundel och/eller den norra kommundelen. Arbetsuppgifter som ingår i uppdraget är bland annat gräsklippning, tömning av soptunnor och hundlatriner, tillsyn av anslagstavlor samt tillsyn och skötsel av kommunens lekplatser. Även viss rensning och utplantering i rabatter ingår. Vissa punktinsatser kan tillkomma. Visa upphandlingen »
2013-12-06   Upphandling elbilar (Heby kommun)
Heby kommun ska upphandla elfordon, avrop efter behov. Uppskattat behov kan vara upp till 10 bilar under avtalsperioden, men inga volymer garanteras. Visa upphandlingen »
2013-09-13   Fordon (Heby kommun)
Heby kommun ska upphandla fordon. Fordonen kommer att leasas. Garanterat restvärde kommer att utvärderas. Alla fordon ska vara miljöklassade enligt Euro 5. Kommunen har i dagsläget 48 bilar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bilforum Enköping AB Bilia i Sala Biva i Bergslagen AB Upplands Motor AB
2013-06-28   Färsk fisk (Heby kommun)
Heby kommun ska upphandla livsmedel färsk fisk. Heby kommun kommer också att agera inköpscentral åt Knivsta, Tierps och Östhammars kommun, som kommer att tillsammans med Heby kommun vara avropande enheter. Denna upphandling är en del av en stor livsmedelsupphandling där de 4 kommunerna agerar inköpscentral åt varandra. Livsmedelsupphandlingen består av 7 mindre upphandlingar uppdelade mellan de 4 kommunerna. De 7 upphandlingarna är därefter uppdelade i olika kategorier. Visa upphandlingen »
2013-06-28   Fryst fisk (Heby kommun)
Heby kommun ska upphandla livsmedel fryst fisk. Heby kommun kommer också att agera inköpscentral åt Knivsta, Tierps och Östhammars kommun, som kommer att tillsammans med Heby kommun vara avropande enheter. Denna upphandling är en del av en stor livsmedelsupphandling där de 4 kommunerna agerar inköpscentral åt varandra. Livsmedelsupphandlingen består av 7 mindre upphandlingar uppdelade mellan de 4 kommunerna. De 7 upphandlingarna är därefter uppdelade i olika kategorier. Visa upphandlingen »
2012-10-24   Inhyrning av kläder och cirkulationstvätt (Heby kommun)
Heby kommun ska upphandla arbetskläder, främst kommer beställningar att göras av vård och omsorgsförvaltningen, men samtliga förvaltningar kan komma att avropa t.ex. jackor, byxor, tröjor. Alla delar från kommunen kan komma att beställa kläder, utgångspunkten är dock Vård och omsorgsförvaltningens behov. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Berendsen Textil Service AB
2012-08-22   Skötsel drift Östervåla sporthall m.m (Heby kommun)
Upphandling av drift och skötsel Östervåla sporthall samt utomhussysslor. Visa upphandlingen »
2012-06-21   Revisionstjänster (Heby kommun)
Heby kommun och Tierps kommun ska upphandla revisionstjänster som sakkunninga till kommunens respektiver revisorer. Uppdraget innebär att i enlighet med Kommunallagen kapitel 9, Aktiebolagslagen kapitel 10 samt "God revisionssed i kommunal verksamhet" vara sakkunnigt biträde till revisorerna för granskning av kommunernasamt deras respektive bolag AB Tierpsbyggen, Tierp kommun fastigheter AB och Tierps fjärrvärme AB samt Heby gårdar och Heby fastigheter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPMG Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
2012-05-28   Mekanisk slamavvattning (Heby kommun)
Uppdraget omfattar slamavvattningsutrustning vid Heby respektive Tärnsjö avloppsreningsverk (ARV). I upphandlingen omfattas slamavvattningsutrustning och därtill ev. tillkommande ombyggnationer för att kunna installera maskinerna på plats och de åtgärder och utrustning som krävs för att maskinen är i drift, inklusive elektrisk utrustning och montering, samt därtill kommande servicekostnader. rket i. Visa upphandlingen »
2012-03-06   Telefoni 2012 (Heby kommun)
Upphandling av telefoni, telefoner samt abonnemang till Heby kommun. Kommunen har ca 900 anställda och verksamheterna är utspridda främst på 3 orter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Tele2 Sverige Aktiebolag
2011-08-26   Färdtjänst (Heby kommun)
Upphandling av färdtjänst av Heby kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Västupplands TAXI AB
2011-06-16   Hantverkartjänster (Heby kommun)
Heby kommun ska upphandla ramavtal gällande diverse hantverkartjänster för verksamheter inom kommunen. Det gäller mindre arbeten som små reperationer och installationer, till större projekt. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Englunds Måleri AB Frösunda Kakel & VVS AB Harbo Eltjänst Hendrick´s golv & hem i Östervåla Inez Johanssons Elektriska Aktiebolag Kent Johansson Ösak AB Östervåla VVS Service AB PEAB Bostad AB Saps Facility Services AB
2011-06-15   Trygghetslarmstjänst (Heby kommun)
Upphandling av mottagartjänst samt leverans av trygghetslarm, ordinärt boende. Visa upphandlingen »
2011-04-28   Trygghetslarmstjänst ordinärt boende (Heby kommun)
Heby kommun ska upphandla trygghetslarm samt mottagande av trygghetslarm, ordinära boenden. Kommunen avser att upphandla en heltäckande tjänst där leverantören står för mottagande av larm samt leverans av trygghetslarm till ordinära boenden. Visa upphandlingen »
2011-03-07   Analystjänster (Heby kommun)
Upphandling av analystjänster, provtagning inom VA, livsmedel samt badvatten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Eurofins Environment Sweden AB Eurofins Environments Sweden AB